اوّلین مصاحبة مطبوعاتی دانشجویان مسلمان پیرو خط امام و بیان دلائل تسخیر لانة جاسوسی

اوّلین مصاحبة مطبوعاتی دانشجویان مسلمان پیرو خط امام و بیان دلائل تسخیر لانة جاسوسی

در ساعت هفت بعد از ظهر روز ۱۳ آبان ۱۳۵۸ و در اوّلین ساعات تسخیر  لانه جاسوسی، در درون لانة جاسوسی یک مصاحبة  مطبوعاتی برگزار گردید. در این مصاحبه یکی از دانشجویان به عنوان سخنگوی دانشجویان خط امام طی سخنانی به دلائل تسخیر لانة جاسوسی پرداخت. به دلیل اینکه در این لحظات هنوز دولت موقت استعفای خود را تقدیم امام ننموده و تمام تلاش خود را برای بیرون کردن دانشجویان مسلمان پيرو خط امام از لانة جاسوسی به کار گرفته است این مصاحبه به خوبی نشانگر جوّ حاکم بر سیاست کشور در آن تاریخ بوده و می تواند یکی از منابع برای درک صحیح علل تسخیر لانه جاسوسی باشد :
ما که دانشجویان مسلمان دانشگاهها هستیم، خود را پیرو خط امام میدانیم و به هیچ گروه خاصی وابستگی نداریم. تحلیلی که ما به آن رسیده ایم این است که اسلام یک مکتب ضد امپریالیستی است و با هر گونه سلطه جویی و خوی امپریالیستی که از سوی آمریکا اعمال می گردد مخالفت می کند. اصولاً اسلام نمی تواند موافق شیوه های گسترش طلبی و سلطه جویی باشد. انقلاب ایران قبل از بیست و یک و دو بهمن در جهان به عنوان یک مکتب مطرح شد. امّا بعد از این مرحله با روی کار آمدن یک ارگان اجرایی جدید کارها در جهت عکس پیش رفت. یعنی به جای اینکه ما به استقلال سیاسی و نظامی و فرهنگی برسیم، روز به روز در جهت عکس و حتّی به سوی وابستگی پیش رفتیم.آمریکا خیلی راحت  از طریق جریانات لیبرالیستی که در جامعه هست نفوذ خود را آغاز می کند. در دستگاههای دولتی عناصر ساواکی پیدا می شود. یک سری قرار دادها نوشته می شود. هیئت دولت در الجزایر با برژینسکی ملاقات میکند. در حالی که هیچکدام از این حرکات در خط امام نیست و با مواضع ضد امپریالیستی ایشان نمی خواند. ما به عنوان یک نیروی دانشجویی معتقديم جنبش دانشجویی باید رسالت خود را که دیدن دشمن اصلی و مواضع آینده است به انجام برساند . ما به عنوان قشری از روشنفکران که در خدمت انقلاب هستند، معتقدیم دشمن اصلی ما آمریکاست، امّا به علّت فرقه گراییها و برخورد گروهها، وجود ضد انقلابیون، اغتشاشها و ارگانهای اجرایی، انقلاب ایران در حال از دست دادن جهت اصلی خود و کشیده شدن به راههای فرعی است. انقلاب وقتی نجات پیدا می کند که در خط اصلی خود قرار گیرد و این خط محور ضد امپریالیستی انقلاب است. به همین دلیل سفارت آمریکا را که لانة جاسوسی می دانستیم و معتقد بودیم که هم قبل و هم بعد از انقلاب این لانة جاسوسی کاملاً مرکزی برای توطئه ها و دسیسه گریهای آمریکا بوده است به تصرّف در آوردیم. همانطور که دیدیم جاسوسان آمریکایی تا کی در سفارت بودند و حتّی شنیديم که یک جاسوس جدید در همین اواخر به سفارت آمده است. وقتی ما به سفارت آمدیم، با مقاومت شدید آمریکائی ها مواجه شدیم. دلیل اینهمه مقاومت و تسلیم ناپذیری این بود که اسناد را از بین ببرند تا به دست ما نیفتد. به هر حال مقداری از این اسناد به دست ما افتاد و بقیه متأسفانه از بین رفت. مقداری از آنها را در دستگاههای مخصوص خرد کردن اسناد از بین بردند و مقدار زیادی از آن را سوزاندند. بخصوص نوارهای میکرو فیلم و حافظه های کامپیوترها را نابود کردند. اطّلاعاتی که در حافظه های کامپیوتری قرار داشت بسیار ذیقیمت بود . این اطّلاعات شامل توطئه های آمریکا در ایران قبل از انقلاب و بعد از انقلاب بوده است.  این اسناد آنقدر مهم بود که عدّه ای از آمریکائیها هنگام تصرّف لانة جاسوسی در ساختمانی که شبیه گاو صندوق  است در ها را قفلكرده و با نهایت جدّیت به آتش زدن و سوزاندن این اسناد مشغول بودند. در صورتی که می دانستند که در چنین صورتی مورد خشونت قرار خواهند گرفت. با اینحال این کار را کردند. ضمناً آنها در ارتباط مستقیم با واشنگتن بودند. هنگام تصرف سفارت آنها از آمریکا کسب تکلیف میکردند.قبل از تصرّف لانة جاسوسی شواهد زیادی در رابطه با دخالت آمریکا در توطئه و اغتشاشات و نفوذ در دستگاههای اجرایی کشور در دست بود. بنابر این تصمیم گرفتیم به خاطر افشاگری این مسئله که اینقدر آمریکا دارد رشد و نفوذ می کند و اصلاً مبارزة ضد امپریالیستی اینقدر در این مملکت دارد سست میشود و با توجّه به خطی که امام دارند که تمام مواضعش در این رابطه است سفارت آمریکا را تسخیر نماییم. امام جملة مشهوری دارند که: « دانشگاهیان، دانش آموزان و طلاب علوم دینی با قدرت تمام مبارزة خود را علیه آمریکا و اسرائیل گسترش دهند.»  بنابر این مواضع دانشجویانی که سفارت را اشغال کرده اند با مواضع امام یکسان است و روی این مواضع تعمیم یافته است. مسئلة افشاگری دخالتهای آمریکا در امور ایران دانشجویان را به این فکر انداخت که سفارت را تصرّف کنند.
________________________________________
 منبع : اطّلاعات، ۱۴ آبان ۵۸