تسخير لانه و سردرگمي گروههاي چپ

تسخير لانه و سردرگمي گروههاي چپ

سازمانها و گروههاي چپ تا ساعتها و بعضاً تا چند روز آشفته و سردرگم بودند و اوج‌گيري احساسات ضد امريكايي در سراسر ايران و امواج بي‌پايان مردمي در حمايت از دانشجويان خط امام و تظاهرات شبانه‌روزي مردم، آنان را چنان به حاشيه افكند كه براي حفظ موقعيت در حال سقوط خود به دنباله‌روي كشيده شده و به بيانيه در حمايت از دانشجويان خط امام پرداختند.
برخي از آنها مانند سازمان مجاهدين خلق كوشيدند بر موج سوار شوند و به منظور خروج از انفعال و دنباله‌روي و بازگشت به موقعيت پيشتازي در ذهن اعضا و هواداران و دانشجويان اقدام كنند. به اين منظور، يك روز پس از اشغال سفارت امريكا در تهران، هواداران سازمان مجاهدين خلق طبق يك دستورالعمل سازماني در تبريز و شيراز به كنسول‌گري امريكا حمله كردند و آنجا را تصرف نمودند و در آنجا ماندند تا از اوج و اهميت اقدام دانشجويان خط امام بكاهند يا در مركز توجه جهاني قرار گرفتن با آنها شريك شوند.
امام خميني از شرايط جديد به وجود آمده براي رسوايي و انفعال سازمانهايي كه ادعاهايي پرطمطراق داشتند، استفاده كرده و در موضع‌گيريهاي علني خود در قبال اشغال سفارت امريكا طي بياناتي در 16/8/58 از عدم حمايت گروههاي چپگرا از اقدام دانشجويان انتقاد كرد و آن را دليلي بر وابستگي آنها به امريكا دانست.
از سوي ديگر، در مدتي كه سفارت در اشغال بود دانشجويان اقدام به پخش اطلاعيه‌هايي كه منعكس‌كنندة اهداف، ديدگاهها و گرايش فكري سياسي آنها بود، نمودند. مثلاً در روز اول طي 16 اطلاعيه، ضمن اعلام مواضع ضد امپرياليستي خود و حمايت از مواضع امام خميني، دلايل اشغال سفارت را ذكر كردند و آن را اعتراض عليه اقدامات امريكا در ايران و حمايت از شاه و اعتراض به امريكا به علت فشار تبليغاتي عليه انقلاب و حمايت از ضد انقلاب و پناه دادن به شاه و حمايت از توطئه‌ها و دسيسه‌هاي مختلف در مناطق كشور، نفوذ در ارگانهاي اجرايي مملكت و نقش مخرب آن در برابر رهايي خلقهاي منطقه دانستند.  و در اطلاعيه‌هاي بعدي نيز اطلاعات و اخباري را در مورد وضعيت داخلي سفارتخانه و نحوة تصرف آن اظهار كردند در اطلاعية شمارة 6 خود اعلام كردند  كه در سفارت اسناد بسياري حاوي نامه، ميكروفيلم وجود دارد كه توسط دستگاه مخصوص خرد شده و غيرقابل استفاده هستند.
آنان با انتشار برخي اسناد در ارتباط با چند رجل سياسي مرتبط با دولت موقت اعلام كردند كه اين رجال سياسي با چانه زدنها با مقامهاي امريكايي و ابراز تمايلهايشان براي رابطه با امريكا، قصد صاف كردن جاده براي امريكاييها را داشته‌اند و همچون پلهاي تجديد روابط سياسي با امريكا عمل مي‌كرده‌اند.
صدر حاج سيد جوادي، حسن نزيه، متين دفتري، عبدالكريم لاهيجي و ناصر ميناچي از جمله متهمان اين افشاگري بودند كه آنان به سرعت عكس‌العمل نشان دادند و اسناد و افشاگريها را بي‌اساس خواندند. اما تأثير قطعي اسناد منتشره بر افكار عمومي دامنه‌دار بود خاصه آنكه از مدتها پيش فضاي ضد ليبرالي در صحنة سياسي كشور گسترش يافته و حاد شده بود.
با انتشار اين اسناد موجي از تنشهاي سياسي نوين در ايران آغاز شد. از اين رو شوراي انقلاب اقدام به انتشار بيانيه‌اي كرد و خواستار احتياط بيشتر دانشجويان در انتشار اسناد شد.
در بيانيه شورا آمده بود كه نشر هرگونه تفسير و تحليل اسناد بايد با در نظر گرفتن همه جوانب اسلامي و در پي صدور رأي دادگاه صالح صورت گيرد. شورا همچنين بر نتايج مخاطره‌آميزي كه اينگونه مسائل و افشاگريهاي عجولانه در پي داشت تأكيد و اعلام كرد كه اينگونه اظهارات:
... انقلاب را در معرض آسيب اخلاقي و فرهنگي تصفيه حسابهاي شخصي و سوء استفاده ضد انقلاب و فرصت‌طلب چپ و راست قرار خواهد داد.