سيزدهم آبان و حافظه تاريخي ملت ايران

آنچه در اين روز ترسيم مي‌شود نه صرفاً يك رويداد تاريخي بلكه مجموعه‌اي از حوادث و وقايع تاريخ ساز است كه در هر كدام از آنها مصاديقي از پايداري، فداكاري و مقاومت ملي نهفته است، وقايعي كه هر يك به تنهايي مي‌تواند جلوه حركت آرمان گرايانه ملت ايران براي تاريخ امروز و آينده باشد.
سيزدهم آبان در حافظه تاريخي ملت ايران، نقطه عطفي در جهت سرعت بخشيدن به روند شكل گيري، تداوم و بالندگي انقلاب اسلامي است و سه واقعه سرنوشت ساز را در خود جاي داده است؛ روزي كه امام خميني در سال 43 به خارج تبعيد شد و روزي كه دانش آموزان نسل اول انقلاب در اعتراض به ظلم وستم رژيم ستم شاهي توسط دژخيمان طاغوت در مقابل در اصلي دانشگاه تهران در سال 57 به خاك و خون كشيده شده و با خون خود شعار انقلاب را بر سنگفرش خيابان نقش بستند و هم يادآور تسخير لانه جاسوسي در نخستين سال پيروزي انقلاب توسط دانشجويان مسلمان پيرو خط امام كه هر سه اين حوادث، وجوه مشتركي از استكبارستيزي، استقلال طلبي و آزاديخواهي ملت ايران را به نمايش گذاشت.
نخستين واقعه اين روز، تبعيد امام خميني در سال 1343 از ايران به تركيه به علت مبارزه با رژيم آمريكايي شاه و سخنراني بيدار كننده ضد آمريكايي عليه لايحه ننگين و استعماري كاپيتولاسيون بود كه اين لايحه فراقانوني به آمريكا و نظاميان اين كشور حق مي‌داد كه در ايران به هر جرم و جنايتي دست بزنند ولي دولت و دادگاههاي ايران نتوانند آنها را تحت پيگرد قانوني قرار دهند. اين بود كه امام خميني و روحانيت مبارز عليه اين لايحه ننگين به خروش آمده و قيامي را براه انداختند كه زمينه ساز وقوع نهضت اسلامي در سالهاي بعد شد.
دومين واقعه، شهادت دهها دانش آموزي بود كه در سال 57 در كمال شهامت به هواداري از نهضت اسلامي به خيابان آمده و با مشت‌هاي گره كرده به مقابله با رژيم طاغوت برخاسته و در نهايت، سينه خود را آماج گلوله‌هاي مزدوران گارد شاهنشاهي قرار دادند.
حادثه تاريخ ساز سوم كه به تعبير امام خميني، "انقلاب دوم" لقب گرفت، تسخير لانه جاسوسي آمريكا بود كه نشان دهنده بيداري ملت در مقابله با دسيسه‌هاي دشمنان انقلاب براي ريشه كن كردن نهال نوپاي جمهوري اسلامي بود و توانست آنچنان هيمنه آمريكا را در جهان فرو بريزد و ابهت پوشالي نظام سلطه را نزد ملتهاي جهان درهم بشكند كه سردمداران كاخ سفيد هنوز هم نتوانسته‌اند خود را از زير پيامدهاي اين ضربه حيثيتي خارج كنند. امروز نيز در سالگرد اين حوادث تاريخي، ملت ايران با آگاهي و تعميق بينش سياسي خود، ترفندهاي آمريكاي جهانخوار براي ضربه زدن به انقلاب را رصد مي‌كند و همچون يد واحده در مقابل توطئه‌ها خواهد ايستاد.