ارزيابى وضعيت رشته روابط بين‏الملل در ايران

در اين مقاله توصيف اوليه‏اى از وضعيت آموزش و پژوهش در رشته روابط بين‏الملل در ايران ارائه شده است. بدين منظور سابقه مطالعات بين‏المللى در ايران و اقدامات به عمل آمده براى توسعه قلمرو مطالعاتى روابط بين‏الملل و تأسيس رشته‏هاى آن در ايران پس از انقلاب اسلامى بررسى گرديده و سپس وضعيت آموزش، پژوهش و ظرفيت‏هاى موجود در فرهنگ بومى و دينى تبيين شده است.
واژه‏هاى كليدى: روابط بين‏الملل، مطالعات بين‏المللى، ظرفيت‏ها، كاستى‏ها
مقدمه‏
مطالعات بين‏المللى در قالب يك رشته مستقل و علمى قدمت زيادى برخوردار نيست. رشته روابط بين‏الملل، به مثابه يك حوزه مطالعاتى ميان رشته‏اى، پس از جنگ جهانى اول در اروپا و آمريكا مورد توجه قرار گرفت و متعاقب جنگ جهانى دوم به طور خاص مورد توجه مراكز تحقيقاتى و دانشگاهى به‏ويژه در آمريكا واقع شد. البته موضوعات اين رشته مانند جنگ و صلح، حقوق بين‏الملل، ديپلماسى، اقتصاد بين‏المللى و تاريخ كشورها و جهان از قدمت زيادى برخوردار است و اين موضوعات عمدتاً به صورت حاشيه‏اى در رشته‏هاى تاريخ، علوم سياسى، حقوق و اقتصاد مطالعه مى‏شد. آنچه اين رشته را از ساير رشته‏ها متمايز مى‏سازد، شكل‏گيرى موضوع‏هاى بين‏المللى در چارچوب مفاهيم نظرى و علمى جديدى است كه خاص نيمه دوم قرن بيستم تاكنون است. در اين دوره شاهد تلاش‏هاى علمى گسترده‏اى در زمينه‏هاى نظرى، نظريه‏پردازى و تحقيقات كاربردى در قلمرو روابط بين‏الملل و سياست خارجى هستيم. از اين زمان تلاش شد تا مطالعه روابط خارجى، سياست خارجى و روابط بين‏المللى از حالت توصيفى، خاطره نويسى و روزنامه‏نگارى خارج شده و مطالعات تخصصى وارد اين قلمرو شود و افراد ماهرى جهت تأمين منافع ملى، مديريت تعارض منافع كشور و ساير مسايل بين‏المللى تربيت شوند- يكى از كشورهايى كه در مواجهه با وضعيت جديد تلاش كرده تا از دستاوردهاى علمى اين رشته استفاده كند ايران است. در اين جا به تبيين وضعيت رشته روابط بين‏الملل در ايران مى‏پردازيم.

1. سابقه مطالعات بين‏المللى در ايران‏
مطالعات مربوط به روابط بين‏الملل، نظام بين‏الملل، تحولات بين‏المللى، ديپلماسى و سياست خارجى در ايران قبل از انقلاب تا حد زيادى به صورت حاشيه‏اى و در چارچوب مطالعه سياست به عنوان يك علم قرار داشت. تأسيس دارالفنون در سال 1276، مدرسه علوم سياسى در سال 1278، مدرسه حقوق در سال 1292، مدرسه حقوق و علوم سياسى در سال 1306 و دانشگاه تهران در سال 1313 را بايد حركتى در راستاى مطالعه سياست به روش علمى در ايران دانست كه در آن تربيت نيروى انسانى ماهر براى وزارت امور خارجه و ارتقاى سطح علمى دانشجويان و فارغ التحصيلان در حوزه‏هاى تحولات بين‏المللى، نظام بين‏الملل، سياست‏هاى جهانى، تاريخ جهان، حقوق بين‏الملل و روابط ديپلماتيك مورد توجه بود- تأسيس مركز مطالعات عالى بين‏المللى دانشگاه تهران در سال 1344 را بايد گامى ديگر جهت تقويت مطالعات بين‏المللى دانست. اما نكته قابل توجه اين است كه شكل‏گيرى ادبيات مفهومى، نظرى و كاربردى رشته روابط بين‏الملل در اين مقطع به كندى صورت مى‏گرفت و رشد مطالعات بين‏المللى در ايران به شدت تحت تأثير ادبيات رشته علوم سياسى و علم سياست در ايران قرار داشت. از طرفى، نگاه به مطالعات بين‏المللى به صورت گذرا و مقطعى و فاقد زمينه‏هاى نظريه‏پردازى بود و هدف از آن پاسخ دادن به برخى از نيازهاى كاربردى وزارت امور خارجه بود.

2. مطالعات بين‏المللى در جمهورى اسلامى ايران‏
پس از انقلاب اسلامى ايران تلاش شد تا در رشته‏هاى دانشگاهى و سرفصل‏هاى آنها به‏ويژه در رشته‏هاى علوم انسانى تغييراتى در جهت نيازهاى كشور صورت گيرد. بدين منظور در پانزده خرداد 1359 دانشگاه‏ها براى ايجاد اصلاحاتى تعطيل شد. به دستور امام(ره) در 23 خرداد 1359 ستاد انقلاب فرهنگى‏3 تشكيل گرديد كه اصلاحات نظام آموزشى و پژوهشى دانشگاه‏ها را بر عهده داشت. اين ستاد كه بعدها (در سال 1363) به دستور امام(ره) به «شوراى عالى انقلاب فرهنگى» تغيير نام يافت متولى سياست‏گذارى فرهنگى عمومى جامعه مى‏باشد و «رسالتش تثبيت، تعميق و گسترش اصول فكرى و ارزش‏هاى والاى اسلامى و تسرى آن در همه شؤون فرهنگى و اجتماعى و آموزشى كشور مى‏باشد».4 اين شورا وظايف زير را بر عهده دارد: «تدوين اصول سياست فرهنگى نظام جمهورى اسلامى و تعيين اهداف و جهت برنامه‏هاى فرهنگى و آموزشى و پژوهشى و علمى؛
- تعيين مراجع براى طرح و تدوين برنامه‏هاى فرهنگى و آموزشى و علمى و تحقيقاتى؛
- تصويب آيين‏نامه‏هاى مهم و اساسى مراكز علمى و فرهنگى، آموزشى و پژوهشى كشور؛
- تصويب ضوابط تأسيس مؤسسه‏ها و مراكز علمى و فرهنگى و تحقيقاتى فرهنگستان‏ها
و دانشگاه‏ها و مراكز آموزش عالى؛
- تهيه طرح و تدوين آيين‏نامه‏ها براى ايجاد زمينه‏هاى لازم جهت بسيج و مشاركت همه جانبه مردم؛
- تدوين ضوابط براى گزينش استادان و معلمان دانشگاه‏ها و مراكز آموزشى؛
- نظارت بر [اجراى‏] كليه مصوبات شوراى عالى انقلاب فرهنگى؛
- تأييد نامزدهايى كه وزير فرهنگ و آموزش عالى به عنوان رئيس دانشگاه‏ها و مراكز آموزش عالى به شورا پيشنهاد مى‏نمايد؛
- تدوين ضوابط و اصول كلى و سياست‏هاى مربوط به توسعه روابط علمى و فرهنگى با كشورهاى ديگر؛
- نظارت بر امور كتاب‏هاى درسى».5
از جمله تغييراتى كه شوراى عالى انقلاب فرهنگى در رشته‏هاى علوم انسانى انجام داد تغيير در عناوين و سرفصل‏هاى دروس رشته علوم سياسى بود و بر اين اساس مباحث و موضوعات مربوط به رشته روابط بين‏الملل در ذيل رشته علوم سياسى قرار گرفت. در رشته علوم سياسى در مقطع كارشناسى دانشجو موظف گرديد تا دروسى مانند اصول روابط بين‏الملل، تاريخ روابط بين‏الملل، ديپلماسى پيامبر، مسايل سياسى و اقتصادى جهان سوم، حقوق بين‏الملل عمومى، حقوق بين‏الملل خصوصى، امپرياليزم و سازمان‏هاى بين‏المللى را بگذارند. به عبارت ديگر، مقطع كارشناسى علوم سياسى شامل دو دسته از دروس علوم سياسى و روابط بين‏الملل است كه در مقاطع كارشناسى ارشد و دكترى روابط بين‏الملل، دروس تخصصى رشته به صورت جداگانه مطالعه مى‏شود. از طرفى در مقطع كارشناسى از دانشكده روابط بين‏الملل وزارت امور خارجه مى‏توان نام برد كه از سال 1362 به منظور تربيت نيروى انسانى مورد نياز اين وزارتخانه اقدام به پذيرش دانشجو نمود و از سال 1370 دوره كارشناسى ارشد، ديپلماسى و سازمان‏هاى بين‏المللى را داير نمود. مطالعات روابط بين‏المللى در مقطع كارشناسى ارشد و دكترى مورد توجه دانشگاه‏هايى مانند دانشگاه تهران، تربيت مدرس و دانشگاه شهيد بهشتى و دانشگاه علامه طباطبايى بوده است كه در اين مورد براى مثال دانشگاه تهران در سال 1367 در مقطع ارشد روابط بين‏الملل و در سال 1376 در مقطع دكترى روابط بين‏الملل اقدام به پذيرش دانشجو نمود. علاوه بر دانشگاه‏هاى دولتى بايد از دانشگاه آزاد اسلامى ياد كرد كه در دوره‏هاى كارشناسى ارشد و دكترى به تربيت نيروى انسانى در قلمرو روابط بين‏الملل پرداخته است.6

3. عناوين دروس مربوط به رشته روابط بين الملل‏
الف) رشته علوم سياسى‏
با توجه به سرفصل‏هاى دروس رشته علوم سياسى، دانشجوى اين رشته موظف است برخى از دروس مربوط به رشته روابط بين‏الملل را بگذراند. جدول زير اين دروس را در مقطع كارشناسى علوم سياسى نشان مى‏دهد.

كد
درس نام درس  تعداد
واحد ‏ ساعت  پيشنياز يا زمان
ارائه درس 
جمع  نظرى  عملى
09  حقوق بين‏الملل اسلامى  2  34  34    02
22  مسائل سياسى و اقتصادى جهان سوم  3  51  51    
23  اصول روابط بين‏الملل (الف و ب)  3  68  68    
24  تاريخ روابط بين‏الملل از 1871 تا 1945  3  51  51    
25  سازمانهاى بين المللى  2  34  34    
29  حقوق بين‏الملل عمومى  4  68  68    02
30  فن ديپلماسى و آداب كنسولى  2  34  34    
33  شناخت ماهيت و عملكرد امپرياليسم  4  68  68    
37  سياست خارجى قدرتهاى بزرگ  3  51  51    
38  مسائل نظامى و استراتژيك معاصر  3  51  51    

دروس اختيارى‏
 
كد
 درس  نام درس  تعداد
 واحد  ساعت  پيشنياز يا زمان
 ارائه درس
 جمع  نظرى  عملى
‏46  سياست و حكومت در شوروى  2  34  34    
47  سياست و حكومت در ايالات متحده آمريكا  2  34  34    
48  سياست و حكومت در خاورميانه  2  34  34    
49  سياست و حكومت در آسياى جنوبى  2  34  34    
50  سياست و حكومت در چين  2  34  34    
51  سياست و حكومت در آفريقا  2  34  34    
52  سياست و حكومت در آمريكاى لاتين  2  34  34    
53  سياست و حكومت در اروپاى باخترى  2  34  34    
54  خاورميانه و سياست بين الملل  2  34  34    
55  اقتصاد بين الملل  2  34  34    
58  انقلابهاى جهان  4  68  68    
34  سير قدرت درياها  2  34  34    
60  مسايل سياسى و اقتصادى كشورهاى اروپاى شرقى  3  51  51    
61  مسايل سياسى و اقتصادى و اروپاى غربى  3  51  51    
64  اعراب و اسرائيل و مسئله فلسطين  2  34  34    
66  جغرافياى سياسى (تأكيد بر جهان اسلام)  3  51  51    

در مقطع كارشناسى ارشد علوم سياسى نيز دانشجو موظف گرديده تا بيست واحد دروس اصلى و هشت واحد دروس اختيارى را به همراه چهار واحد رساله پژوهشى بگذراند كه دروس اصلى «نظريه‏هاى مختلف در روابط بين‏الملل» و «سمينار مسائل كشورهاى جهان سوم» در كنار ساير دروس اصلى قرار گرفت. و دانشجو مى‏توانست از ميان چهار گروه زير، يك گروه درسى را به عنوان حوزه تخصصى خود انتخاب كند. جدول زير نشان دهنده مربوط بودن دو گروه درسى به رشته روابط بين‏الملل است.

دروس اختصاصى (اختيارى) كارشناسى ارشد علوم سياسى‏
كد
درس نام درس تعداد
 واحد ساعت پيشنياز يا زمان
ارائه درس
  جمع  نظرى  عملى
  جنبش غير متعهدها  2  34  34    
  مسائل سياسى و اقتصادى نفت در خاورميانه  2  34  34    
  ‏روابط متقابل دولتهاى خاورميانه با توجه به نفوذ قدرتهاى بزرگ‏  2  34  34     
  سير تحولات حكومت در خاورميانه  2  34  34    
  تحولات جديد حقوق بين‏الملل عمومى  2  34  34    
  اسلام و حقوق بين الملل  2  34  34    
  بررسى تطبيقى سياست خارجى ايالات متحده  آمريكا و شوروى‏ 2  34  34    
  مسائل استراتژى معاصر  2  34  34    
  سازمانهاى بين المللى  2  34  34    
  پيمانها و سازمانهاى منطقه‏اى  2  34  34    
  مناطق نفوذ ابرقدرتها (بعد از جنگ جهانى دوم)  2  34  34    
  حقوق اساسى تطبيقى  2  34  34    

در مقطع دكترى علوم سياسى نيز دروس «روابط شمال - جنوب» و «سمينار مسايل سياسى روز» در رديف دروس اصلى (اجبارى) قرار دارد.

دروس مشترك اجبارى دوره دكترى علوم سياسى‏
 
كد
درس نام درس تعداد
 واحد ساعت پيشنياز يا زمان
ارائه درس
  جمع  نظرى  عملى
71003  روابط شمال - جنوب  3  51  51    
71004  سمينار مسايل سياسى روز  3  51  51    

ب) رشته روابط بين الملل‏
مطالعه علمى مسائل روابط بين‏الملل به صورت حوزه مستقل مطالعاتى در ايران ديرهنگام آغاز شد و برنامه درسى، عناوين و سرفصل دروس كارشناسى ارشد روابط بين‏الملل در سيصد و سى و يكمين جلسه شوراى عالى برنامه‏ريزى وزارت علوم، تحقيقات و فن‏آورى در تاريخ 25 آذر 1375 به تصويب رسيد. بر اساس اين مصوبه، دانشجو موظف گرديد 32 واحد دروس اختصاصى شامل شانزده واحد اجبارى، دوازده واحد اختيارى و چهار واحد تدوين رساله را بگذارند.
جدول زير عناوين درس مقطع كارشناسى ارشد روابط بين‏الملل را نشان مى‏دهد.

دروس اختصاصى (اجبارى)
 
كد
درس نام درس تعداد
 واحد ساعت پيشنياز يا زمان
ارائه درس
  جمع  نظرى  عملى
01  تئورى‏هاى روابط بين الملل  3  51  51    
02  روش و پژوهش در روابط بين الملل  2  34  34    
04  سياست بين الملل  3  51  51    
06  سازمان‏هاى بين المللى  3  51  51    
07  مطالعات منطقه‏اى  2  34  34    
08  انقلاب اسلامى و بازتاب آن بر روابط بين الملل  3  51  51    

الف) فهرست دروس اختيارى‏
گرايش حقوق بين الملل‏
كد
درس نام درس تعداد
 واحد ساعت پيشنياز يا زمان
ارائه درس
  جمع  نظرى  عملى
09   حل و فصل مسالمت‏آميز دعاوى  2  34  34    
10  حقوق بين‏الملل توسعه  2  34  34    
11  حقوق بازرگانى بين المللى  2  34  34    
12  حقوق ديپلماتيك و كنسولى  2  34  34    
13  حقوق ملت‏ها  2  34  34    
14  اسلام و حقوق بين الملل  2  34  34    
15  حقوق معاهدات  2  34  34    
16  حقوق درياها  2  34  34    
17  حقوق جنگ و بيطرفى  2  34  34    
18  حقوق فضا و هوا  2  34  34    
19  تحول جامعه بين‏الملل و حقوق بين الملل
درس آزاد 1 و 2  2  34  34    

 

ب) فهرست دروس اختيارى‏
گرايش سياست بين الملل‏
كد
درس نام درس تعداد
 واحد ساعت پيشنياز يا زمان
ارائه درس
  جمع  نظرى  عملى
19  مطالعه تطبيقى نظام‏هاى سياسى بين‏المللى  2  34  34    
20  استراتژى نظامى ابرقدرت‏ها و قدرت‏هاى بزرگ  2  34  34    
21  سياست خارجى آمريكا  2  34  34    
22  سياست خارجى شوروى  2  34  34    
23  سمينار جهان سوم در سياست بين الملل  2  34  34    
24  سمينار روابط خارجى ايران  2  34  34    
25  سياست خارجى تطبيقى  2  34  34    
26  نقش ايدئولوژى در سياست بين المللى  2  34  34    
27  مديريت بحران‏هاى بين المللى
درس آزاد 1 و 2 2  34  34     

 

ج) فهرست دروس اختيارى‏
گرايش اقتصاد بين الملل‏
كد
درس نام درس تعداد
 واحد ساعت پيشنياز يا زمان
ارائه درس
  جمع  نظرى  عملى
28  شركت‏هاى چندمليتى و اقتصاد بين الملل  2  34  34    
29  انرژى و سياست جهان  2  34  34    
30  نظام نوين اقتصادى  2  34  34    
31  بررسى تطبيقى نظام‏هاى اقتصادى  2  34  34    
32  روابط اقتصادى ايران با جهان خارج از  جنگ دوم تا انقلاب اسلامى (الف)
  2  34  34    
33  روابط اقتصادى ايران با جهان خارج از جنگ دوم تا انقلاب اسلامى (ب)
  2  34  34     
34  مسائل پولى و بانكى بين المللى  2  34  34    
35  تئورى‏هاى توسعه نيافتگى اقتصادى  2  34  34    
05  اقتصاد بين الملل
 درس آزاد 1 و 2 2  34  34    

 

د) فهرست دروس اختيارى‏
گرايش سازمانهاى بين المللى‏
كد
درس نام درس تعداد
 واحد ساعت پيشنياز يا زمان
ارائه درس
  جمع  نظرى  عملى
36  سازمان‏هاى اقتصادى و پولى بين‏المللى  2  34  34    
37  سازمان‏هاى حقوقى و قضايى بين‏المللى  2  34  34    
38  سازمان‏هاى سياست و امنيتى بين‏المللى  2  34  34    
39  سازمان‏هاى اجتماعى و فرهنگى بين‏المللى  2  34  34    
40  نقش ايران در سازمان‏هاى بين‏المللى
درس آزاد 1 و 2
  2  34  34     

جدول عناوين دروس دكترى روابط بين‏الملل به صورت زير مى‏باشد:

1. دروس تخصصى: گروه درسى روابط سياسى بين‏المللى (سياست و امنيت بين‏الملل)
عنوان درس تعداد
  ساعت ملاحظات
  جمع  نظرى  عملى
1. نقش قدرت در سياست بين الملل  2  34  34     
2. مسائل امنيتى جهان معاصر (با تأكيد بر دوران بعد از جنگ سرد) 2  34  34     
3. همگرايى و واگرايى در روابط بين الملل  2  34  34     
4. جهان سوم و سياست بين الملل  2  34  34    
5. تصميم‏گيرى و پژوهش عملياتى در سياست خارجى  2  34  34     
6. مذاكرات ديپلماتيك  2  34  34     
7. سياست خارجى تطبيقى  2  34  34     
8. سياست خارجى ايران در تئورى و عمل (تجزيه وتحليل اهداف، منافع و استراتژى) 2  34  34     
9. مديريت بحران و مناقشات بين المللى  2  34   34    
10. جهان اسلام در سياست بين الملل  2  34  34     
11. مطالعه تطبيقى نظام‏هاى سياسى بين المللى  2  34  34     
رساله  22        

دروس عمومى‏
عنوان درس تعداد
  ساعت ملاحظات
  جمع  نظرى  عملى
1. نقد و ارزيابى تئورى‏هاى روابط بين الملل  2  34  34     
2. ابزار نوين تجزيه و تحليل در روابط بين الملل  2  34  34     
3. روش شناخت در روابط بين الملل  2  34  34     
4. مسائل جارى بين‏المللى و مناطق بحرانى  2  34  34     
5. تحول مفاهيم در روابط بين الملل  2  34  34     
6. كامپيوتر و اطلاع رسانى  2  51  17  34   
7. متون تخصصى زبان خارجه  2  34  34  -   

 

2. دروس تخصصى: گروه درسى حقوق و سازمانهاى بين المللى‏
عنوان درس تعداد
  ساعت ملاحظات
  جمع  نظرى  عملى
1. اصول حقوقى ناظر بر روابط بين الملل  2  34  34     
2. حقوق بين‏الملل و نظم نوين جهانى  2  34  34     
3. حقوق بين‏الملل توسعه و محيط زيست  2  34  34     
4. حقوق جنگ و بيطرفى  2  34  34     
5. سازمان ملل متحد و امنيت جهانى  2  34  34     
6. حل اختلافات بين المللى  2  34  34     
7. حقوق بشر و روابط بين الملل  2  34  34     
8. حقوق بين‏الملل درياها  2  34  34     
9. سازمانهاى تخصصى منطقه‏اى و بين المللى  2  34  34     
10. مسؤوليت بين المللى  2  34  34     
11. جهان سوم و حقوق بين الملل  2   34  34    

3. دروس تخصصى: گروه درسى روابط فرهنگى و اقتصادى بين‏المللى‏
عنوان درس تعداد
  ساعت ملاحظات
  جمع  نظرى  عملى
1. اقتصاد سياسى بين الملل  2  34  34     
2. روابط اقتصادى و تجارت شمال و جنوب  2  34  34     
3. تجارت اسلحه و امنيت بين الملل  2  34  34     
4. مسائل بين‏المللى نفت - انرژى و كشورهاى در حال توسعه  2  34  34     
5. منابع بين‏المللى، توسعه و مبادلات جهانى  2  34  34     
6. مسائل پولى و بانكى بين المللى  2  34  34     
7. بررسى تطبيقى نظام‏هاى اقتصادى  2  34  34     
8. روابط فرهنگى، ارتباطات و مبادلات بين المللى  2  34  34     
9. تكنولوژى و روابط بين‏الملل  (با تأكيد بر مشكلات جهان سوم) 2  34  34    
10. مسائل عمده اقتصادى معاصر  2  34  34     

4. مطالعات منطقه‏اى‏
عنوان درس تعداد
  ساعت ملاحظات
  جمع  نظرى  عملى
1. ايران و كشورهاى همسايه  2  34  34     
2. ايران و كشورهاى منطقه خاورميانه عربى  2  34  34    
3. ايران و منطقه خليج فارس  2  34  34    
4. ايران و كشورهاى منطقه آسيا  (شبه قاره و آسياى جنوب شرقى) 2  34  34    
5. ايران و كشورهاى منطقه امريكا  2  34  34    
6. ايران و كشورهاى منطقه اروپا  2  34  34    
7. ايران و كشورهاى آسياى ميانه و ساير جمهورى‏هاى مستقل مشترك المنافع‏  2  34  34    
8. ايران و كشورهاى منطقه افريقا  2  34  34    

 

ج) رشته مطالعات منطقه‏اى‏
با توجه به اهميت روزافزون مطالعات بين‏المللى، تحولات جهانى، انقلاب ارتباطات و اطلاعات، جهانى شدن و همچنين اهميت تخصصى شدن حوزه‏هاى مطالعاتى و شكل‏گيرى رشته مطالعات منطقه‏اى، مشخصات كلى برنامه و سرفصل دروس كارشناسى ارشد مطالعات منطقه‏اى در تاريخ ششم خرداد 1380 به تصويب شوراى عالى برنامه‏ريزى وزارت علوم، تحقيقات و فن آورى رسيد. بر اساس برنامه مذكور، اين حوزه مطالعاتى در سيزده گرايش تنظيم گرديد. جداول زير دروس پيشنياز و دروس پايه را نشان مى‏دهد:

الف) دروس پيش نياز مطالعات منطقه‏اى‏
تعداد واحدها: 8 واحد
كد
 درس نام درس تعداد
  ساعت پيشنياز يا زمان ارائه درس
  جمع  نظرى  عملى
001  روش پژوهش در روابط بين الملل  2  32  32  -  
002  كارورزى  2  48  16  32  
003  زبان تخصصى  4  96  32  64  

 

ب) دروس پايه مطالعات منطقه‏اى‏
تعداد واحدها: 10 واحد
كد
درس نام درس تعداد
  ساعت پيشنياز يا زمان
ارائه درس
  جمع  نظرى  عملى
11  سياست بين الملل  2  32  32  -  
12  تحولات نظرى در روابط بين‏الملل، جهانى شدن  و منطقه‏گرايى‏
  2  32  32  -  
13  سياست خارجى جمهورى اسلامى ايران  2  32  32  -  
14  اقتصاد سياسى بين الملل  2  32  32  -  
15  نظام امنيت بين‏المللى و منطقه‏اى  2  32  32  -  

گرايش‏هاى سيزده گانه رشته مطالعات منطقه‏اى عبارتند از:
1. مطالعات ايران‏
2. مطالعات منطقه‏اى خليج فارس‏
3. مطالعات منطقه‏اى درياى خزر
4. مطالعات منطقه‏اى خاورميانه و شمال آفريقا
5. مطالعات منطقه‏اى آسياى مركزى و قفقاز
6. مطالعات منطقه‏اى آسياى جنوبى‏
7. مطالعات منطقه‏اى آسياى جنوب شرقى‏
8. مطالعات منطقه‏اى آسياى شرقى‏
9. مطالعات منطقه‏اى اوراسيا
10. مطالعات منطقه‏اى اروپا
11. مطالعات منطقه‏اى آمريكاى شمالى‏
12. مطالعات منطقه‏اى آمريكاى مركزى و جنوبى‏
13. مطالعات منطقه‏اى آفريقا

عناوين دروس بيان شده و عناوين دروس رشته ديپلماسى و سازمان‏هاى بين‏المللى و سرفصل‏هاى آنها تا حدى مى‏تواند زمينه‏هاى لازم را براى دست‏يابى به اهداف مورد نظر فراهم سازد؛ امّا با توجه به پيشرفت علوم، فن آورى و دانش بشرى، لازم است در عناوين دروس و سرفصل‏هاى آنها، به صورت مستمر تغييراتى ايجاد شود تا دانشجو ضمن آشنا شدن با مفاهيم، رهيافت‏ها و نظريه‏هاى گذشته، از دستاوردهاى علمى جديد بشرى نيز بهره‏مند گردد و علوم و دانسته‏هاى خود را با توجه به شرايط و الزامات محيطى كاربردى سازد. اين نياز اساسى در نظام آموزشى كشور كمتر برآورده مى‏شود؛ عناوين دروس و سرفصل‏هاى آن براى مدت زيادى ثابت باقى مى‏ماند و تغييرات ايجاد شده توسط اساتيد هم نتوانسته است خلأ موجود را رفع سازد و گاهى به دليل تنوعات بيش از حد عناوين يا سرفصل‏هاى تدريس شده، مطالب اصلى در حاشيه قرار گرفته و دانشجو از دانش و بينش علمى لازم برخوردار نمى‏گردد و از آن‏جا كه فرهنگ كتاب خوانى به ويژه منابع اصلى هر درس كمتر حاكم است عملاً فعاليت دانشجو به موارد مطرح شده محدود مى‏گردد.

فرصت‏ها و امكانات‏
با توجه به مطالب فوق، نگاهى مختصر به سابقه مطالعات روابط بين‏المللى در ايران قبل از انقلاب و پس از آن، نشان مى‏دهد كه اين حوزه مطالعاتى با كاستى‏ها، نارسايى‏ها و در عين حال فرصت‏ها و امكاناتى مواجه بوده است كه آنها را مى‏توان به صورت زير بررسى كرد:

1. وضعيت آموزش‏
يك ساختار آموزشى كارآمد بايد از توان و قابليت‏هاى بالايى برخوردار باشد.
براى تحليل وضعيت آموزش و تربيت نيروى انسانى در مراكز علمى كشور بايد سيستم آموزش عالى كشور مورد ارزيابى قرار بگيرد. هر سيستم آموزشى از چند بخش مجزا ولى به هم پيوسته تشكيل شده است. اين اجزا عبارتند از نيروى انسانى، سياست‏هاى آموزشى، لوازم آموزشى و محيط آموزشى. در زمينه آموزش روابط بين‏الملل دانشگاه‏هاى موجود كشور، در هر چهار بخش، داراى كاستى‏هاى فراوانى هستند. در بخش نيروى انسانى كه از سه قسمت، استاد، دانشجو و كاركنان ادارى آموزشى تشكيل مى‏شود، درك درستى از نقش و جايگاه آنها در سيستم آموزشى، نه توسط خود افراد و نه توسط سيستم آموزش عالى وجود ندارد.7
در زمينه وضعيت آموزش مى‏توان برخى از موارد زير را بررسى كرد:

الف) مقررات آموزشى‏
مقررات آموزشى كارآمد متناسب با سطوح كارشناسى، كارشناسى ارشد و دكترى مى‏تواند نقش مؤثرى را در ارتقاى سطح كيفى آموزشى ايفا كند. مقررات آموزشى مناسب نيز نيازمند تضمينات لازم در اجراست. به نظر مى‏رسد در يك نظام آموزشى بايد توجه ويژه‏اى به قدرت تحليل و مطالعات مكمل و جانبى داده شود، در حالى كه وضعيت موجود به دلايل متعدد فرهنگ آموزشى و ضعف سيستم كنترلى به مطالب اندكى محدود مى‏شود و يا برخى از جوانب مقررات موجود اجرا نمى‏شود يا به تساهل اجرا مى‏شود. از سوى ديگر، در حالى كه مقررات آموزشى در مقطع كارشناسى تا حدى جبريت خاص خود را دارد در مقاطع ارشد و دكترى از ميزان جبريت آن كاسته مى‏شود و اين امر ضمن اين‏كه محاسن و مزاياى متعددى را به همراه دارد، اما در شرايط كنونى كه دانشجو با مسايل متعدد شغلى و امور زندگى مواجه است، آسيب‏ها و زيان‏هايى را نيز دارد.

ب) وضعيت دانشجو
يكى از محورهاى اصلى آموزشى، مخاطب آن يعنى دانشجو است. اساساً ورود يك فرد به دانشگاه كمتر بر اساس انگيزه‏ها و علايقش صورت مى‏گيرد و براى وى پذيرفته شدن در دانشگاه تقدم دارد. گاهى نيز داوطلب در گزينه‏هاى دوم به بعد پذيرفته مى‏شود كه اين وضعيت با توجه به شرايط فرد و فرهنگ جامعه، تا حدى در بروز استعدادها و خلاقيت‏هاى ذهنى دانشجو تأثير منفى دارد. از سوى ديگر، پذيرش دانشجو در كنكور سراسرى براساس اطلاعات و محفوظات داوطلب صورت مى‏گيرد و فردى كه وارد دانشگاه مى‏شود از قدرت ذهنى لازم براى تحليل مطلب، پردازش اطلاعات و ارايه ايده‏هاى جديد برخوردار نيست. و اين مسأله در همه رشته‏ها از جمله رشته روابط بين‏الملل مى‏تواند باعث تقليل سطح علمى دانشجو گردد. از جانب ديگر، از آن‏جا كه پذيرش دانشجو براساس يك برنامه معين و نيازهاى مشخص صورت نمى‏گيرد غالب دانشجويان رشته روابط بين‏الملل از آينده شغلى خود نگران هستند. برخى از داوطلبان اين رشته براى كار در وزارت امور خارجه وارد اين قلمرو مى‏شوند، در حالى پذيرش در وزارت امور خارجه بر اساس شرايط و ويژگى‏هاى خاص و غالباً از ميان فارغ التحصيلان دانشكده وزارت امور خارجه انجام مى‏گيرد. در مورد انجام كار در وزارت كشور، وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، مجلس، سازمان صدا و سيما و غيره هم تضمينات لازم وجود ندارد و غالباً يك دانشجو در زمان تحصيل و گاهى پس از آن از زمينه كارى، تحقيقاتى و آينده خود اطلاع لازم را ندارد. اين امر باعث كاهش انگيزه‏هاى لازم در فراگيرى مطالب درسى، مطالعه منابع جانبى و تقويت بنيه‏هاى علمى دانشجو مى‏گردد.

ج) وضعيت اساتيد
در دوره پس از انقلاب تلاش شد تا از طريق تقويت و توسعه دوره‏هاى كارشناسى ارشد و دكترى، نيروهاى مستعد براى تدريس در رشته روابط بين‏الملل تربيت شوند. در اين زمينه موفقيت‏هايى نيز به دست آمد، اما همچنان فرصت‏ها و امكانات لازم جهت توسعه و رشد علمى اساتيد در حد نياز فراهم نگرديده است. براى رسيدن به شرايط مناسب و تربيت كادر هيأت علمى مورد نياز بايد فضا و محيط آموزشى و پژوهشى مناسب به وجود آيد، امكانات لازم در اختيار اساتيد قرار گيرد و آنها از توانايى‏هايى مادى و معنوى لازم برخوردار گردند. اين امر نيازمند برنامه مشخصى در سطوح آموزشى، پژوهشى، خدماتى و اطلاعاتى است تا اساتيد از قابليت‏ها و تكنيك‏هاى لازم در امر آموزش و پژوهش برخوردار گشته و توان خود را در توليد علم و نظريه‏پردازى به كار گيرند.
اگرچه درصد قابل توجهى از اساتيد رشته روابط بين‏الملل در سيستم‏هاى دانشگاهى كشورهاى پيشرفته آموزش ديده‏اند، امّا سيستم آموزش عالى كشور، به دلايل مختلف، استاد را در جهت تداوم بخشيدن به ادامه مطالعات و تحقيقات نااميد مى‏كند و اساتيد بعد از مدت كوتاهى تبديل به مدرس مى‏شوند و از يافته‏هاى جديد علمى و نقدهاى جديد نظريات بى‏اطلاع هستند. اين امر امكان نوآورى را در سيستم آموزش عالى به شدت كاهش مى‏دهد. نكته ديگر در مورد اساتيد، به ويژه آنهايى كه در سيستم آموزش عالى ايران تحصيل كرده‏اند، اين است كه شيوه تدريس آنها بيشتر منطبق با شيوه آموزش دبيرستانى مى‏باشد. غالباً فضاى لازم را براى تبادل نظر در ميان دانشجويان فراهم نمى‏آورند. ندانستن يك زبان معتبر و علمى يكى ديگر از نقاط ضعف درصد قابل توجهى از اساتيد مى‏باشد كه آنها را از دسترسى به منابع خارجى محروم مى‏كند. مشكلات اقتصادى و غيره مانعى جدى از تخصيص وقت بيشتر جهت مطالعه، پژوهش و شركت در سمينار و كنفرانس‏هاى بين‏المللى شده است و بنابراين پس از مدتى غالب اساتيد ما به مدرسان تبديل شده‏اند. فقدان رقابت علمى بين اساتيد يكى ديگر از مشكلاتى است كه ارتقاى كيفى اساتيد را باعث شده است.8

2. وضعيت پژوهش‏
مى‏توان گفت در اكثر مراكز دانشگاهى كشور فرهنگ مناسب و لازم مطالعه، پژوهش و تحقيق كمتر وجود دارد. مدرك‏گرايى و گذراندن دوره آموزشى هدف اوليه است؛ لذا دانشجو در مطالعه حجم بالا يا متوسط منابع لازم در يك درس رغبتى از خود نشان نمى‏دهد و اين امر باعث مى‏شود تا براى يك درس سه واحدى به جزوه درسى كلاسى استاد بسنده شود و يا حداقل يك كتاب كم حجم مطالعه شود.
سعيد تائب در اين باره مهم‏ترين ضعف‏هاى پژوهش را ناشى از موارد زير مى‏داند:
1. عدم باور به اهميت پژوهش در دروس مختلف و در سطوح پايينى رشته روابط بين‏الملل؛
2. عدم ارتباط بين نهادهاى پژوهشى و آموزشى با نهادهاى تصميم سازى و اجراى تصميمات در حوزه سياست خارجى؛
3. عدم دسترسى اساتيد و دانشجويان رشته به آخرين تحولات، تحليل‏ها و پژوهش‏هاى روابط بين‏الملل در سطح جهانى؛
4. بودجه بسيار بسيار اندك در اين زمينه؛
5. حاكميت مديران در اين بخش كه توان و درك پژوهش را ندارند و فاقد تجربه انجام پژوهش‏هاى بين‏المللى و شركت در كنفرانس‏هاى بين‏المللى هستند؛
6. سلطه تفكرات و نقطه نظريات سياسى (جناحى و حكومتى) در سياست‏گذارى‏ها، انتخاب موضوعات پژوهشى، انتخاب پژوهشگر در مؤسسات پژوهشى و دانشگاهى كشور؛
7. اندك بودن ارتباط علمى با مؤسسات ديگر كشورها؛
8. ناتوانى و عدم علاقه در شركت كردن در كنفرانس‏هاى بين‏المللى توسط پژوهشگران؛
9. اعتبار اندك تأليفات در مقابل ترجمه و سرقت علمى؛
10. عدم تسلط پژوهشگران به يكى از زبان‏هاى مهم جهان.9
شايد بتوان وضعيت فوق را ناشى از عوامل زير دانست:

الف) نهادينه نشدن مطالعات بين‏المللى در كشور
در ايران اسلامى على رغم اين‏كه فضاى آموزشى و پژوهشى براى رشته روابط بين‏الملل و مطالعات بين‏المللى ايجاد شده است، اما تاكنون اهميت، نقش و كاركردهاى رشته روابط بين‏الملل به طور مناسبى مشخص نگرديده است. اين امر تا حدى ناشى از اولويت سياست داخلى و مباحث علم سياست، جامعه‏شناسى و انديشه سياسى در ايران است، زيرا نظام جمهورى اسلامى ايران بيش از هر چيزى پس از انقلاب به نهادسازى، مفهوم سازى و موضوع‏هاى نظرى انديشه سياسى در جامعه ايران نياز داشت و مطالعات مربوط به سياست خارجى و روابط بين‏الملل در اولويت بعدى بود. اما با گذشت زمان روشن گرديد كه مديريت سياسى كشور در ارتباط با مديريت روابط و سياست خارجى و تعامل با مناطق مختلف جهان است و انجام آن در گروِ دريافت شناخت واقع بينانه از تحولات جهان و تربيت نيروهاى متخصص و ماهر در قلمرو مطالعات سياست خارجى و بين‏المللى است. در اين زمينه تلاش‏هايى صورت گرفته است، اما همچنان فضا و فرهنگ لازم براى بها دادن به رشته روابط بين‏الملل و به تبع آن برنامه‏ريزى و استفاده مطلوب از محصولات آن ايجاد نشده است.

ب) شرايط، امكانات و الزامات‏
تقويت تحقيق و پژوهش در موضوع‏هاى بين‏المللى مستلزم فراهم شدن شرايط و امكانات لازم است. از آن‏جا كه رشته روابط بين‏الملل در خصوص جهان خارج و مراكز علمى بين‏المللى است، عمدتاً داده‏ها و اطلاعات آن مى‏تواند در يك تعامل سازنده با جهان خارج تأمين شود. در دسترس بودن كتب روابط بين‏المللى به زبان اصلى، ارتباط مستمر و نهادينه شده با مراكز مطالعاتى بين‏المللى و كسب آخرين دستاوردهاى علمى، نظرى و اطلاعاتى رشته، مى‏تواند گام مهمى در ارتقا بخشيدن به مطالعه و تحقيق در كشور محسوب شود و به نوآورى، خلاقيت و نهضت نرم‏افزارى در راستاى نيازهاى كشور و بومى‏سازى مطالعات روابط بين‏المللى كمك كند.
نگاهى اجمالى به وضعيت امكانات مطالعه و تحقيق در كشور نشان مى‏دهد كه عملاً بستر لازم براى پيشرفت مطالعاتى اين رشته كمتر فراهم شده است. امكانات موجود در برخى از مراكز علمى، پژوهشى كشور نيز فضاى لازم را براى پژوهش ايجاد نكرده است.

ج) كتب و نشريات‏
رشته روابط بين‏الملل قدمت زيادى ندارد و منابع آن عمدتاً به زبان انگليسى است و صاحب نظران اين رشته تا حد زيادى امريكايى و اروپايى هستند. در ايران ميزان كتب و مجلاتى كه به صورت تخصصى به اين قلمرو مى‏پردازند كفايت لازم را براى ايجاد زمينه‏هاى پژوهش و نوآورى فراهم نمى‏سازد. كتب صاحب نظران داخلى نيز كفايت نمى‏كند و از طرفى، ترجمه منابع يا ميزان دسترسى به كتب خارجى نيز خلأ موجود را رفع نمى‏سازد.

د) پايان‏نامه‏ها
تدوين رساله‏هاى دانشجويى مى‏تواند زمينه‏ساز افزايش روحيه تحقيق و تتبع در كشور و سرآغاز ايجاد خلاقيت و نوآورى در ميان دانشجويان اين رشته باشد؛ امّا به نظر مى‏رسد بايد سياست مشخصى در خصوص كاربردى ساختن پايان‏نامه‏ها و نگرش انباشتى به آنها در پيش گرفته شود. 6. ظرفيت‏هاى موجود در فرهنگ بومى و دينى‏
مطالعات رشته روابط بين‏الملل و سياست خارجى در ايران از ظرفيت‏ها و قابليت‏هاى مناسبى براى رشد و توسعه برخوردار است كه قبل از هر چيز بايد اين امكانات و فرصت‏ها شناسايى شود و در راستاى فضاسازى مطلوب به كار گرفته شود. به نظر مى‏رسد ظرفيت‏ها و استعدادهاى موجود را مى‏توان به صورت زير بررسى كرد:

الف) موضوع رشته روابط بين‏الملل‏
در رشته روابط بين‏الملل قبل از هر چيز مطالعات صلح و جنگ اهميت دارد. اين مسأله كه صلح چيست؟ چگونه مى‏توان به صلحى عادلانه و انسانى دست يافت، فرصت‏ها و زمينه‏هاى برقرارى صلح و آرامش در جهان كدامند؟ از سوى ديگر، زمينه‏ها و عوامل بروز جنگ ميان ملت‏ها چيست؟ چگونه مى‏توان مانع بروز جنگ شد يا آن را كنترل كرد؟ تمايز ميان جنگ‏هاى دفاعى و تهاجمى كدام است؟ از مسائلى است كه در متون و ادبيات اسلامى درباره آن بحث شده است و ابواب جهاد و برقرارى صلح مى‏تواند در تبيين جوانب مختلف آن و نظريه‏پردازى درباره آن كمك نمايد. فراتر از آن، مطالعه و بررسى درباره ماهيت انسان، ماهيت جهان و روابط ميان ملت‏ها در ميراث علمى گذشته و حال مورد توجه و علاقه قرار گرفته و مى‏تواند داده‏ها و اطلاعات مفيدى را در مطالعات بين‏المللى در اختيار محقق قرار دهد. در اين راستا، نگاهى به آموزه‏هاى اسلام به عنوان دينى جهان شمول، دعوت به همزيستى مسالمت‏آميز، اخلاق، ارزش‏ها، عدالت و تأليف قلوب نشان مى‏دهد كه عناوين و موضوعات مورد بحث در رشته و مطالعات بين‏المللى مورد توجه دين اسلام بوده و هدف اسلام دست‏يابى به نظام جهانى عارى از جنگ‏هاى ظالمانه و ايجاد فرصت‏هاى برابر براى همه كشورهاست.

ب) ميراث علمى كشور
منابع و مكتوبات موجود در خصوص روابط بين‏المللى كشور كه متفكران و صاحب‏نظران جامعه نوشته‏اند بخش قابل توجهى از امكانات و فرصت‏هاى لازم را جهت تقويت و توسعه رشته روابط بين‏الملل فراهم مى‏سازد. بخشى از ادبيات موجود مربوط به آرا و انديشه‏هاى متفكران گذشته است كه استخراج و روزآمد كردن آنها مى‏تواند افقى جديد را در مطالعات بين‏المللى ايجاد كند؛ آثار فارابى، خواجه نصيرالدين طوسى، ابن خلدون و محقق سبزوارى از آن جمله‏اند. قسم ديگر آن مربوط به ديدگاه‏هاى صاحب‏نظران دوره جديد است كه در اين زمينه مى‏توان از امام خمينى، شهيد مطهرى و... نام برد.

ج) كارشناسان و متخصصان كشور
با توجه به رشد مطالعات بين‏المللى در كشور، شاهد تربيت تعداد قابل توجهى كارشناس و متخصص در عرصه روابط بين‏الملل و سياست خارجى هستيم. اين افراد مى‏توانند امكان و فرصت مناسبى را براى توليد علم و بومى‏سازى مطالعات بين‏المللى ايجاد كنند. در چند سال گذشته مراكز علمى كشور اقدام به پذيرش دانشجو در مقطع دكترى روابط بين‏الملل كرده‏اند كه اين امر مى‏تواند اقدام مهمى در جهت تقويت ظرفيت‏هاى كشور در آموزش و پژوهش مطالعات بين‏المللى در كشور محسوب شود. از سوى ديگر كتب و مقالات منتشر شده در كشور در هر دو وجه تدوين و ترجمه مى‏تواند امكانات و فرصت‏هاى جديدى را براى افزايش سطح مطالعات بين‏المللى به وجود آورد.

د) دانشگاه‏ها و مراكز علمى كشور
پس از انقلاب بر تعداد دانشگاه‏ها و مؤسسات آموزش عالى كشور در زمينه آموزش و پژوهش در حوزه مطالعات بين‏المللى افزوده گشت. در حال حاضر براى مثال: دانشگاه‏هاى تهران، شهيدبهشتى و علامه طباطبايى و دانشكده روابط بين‏الملل وزارت امور خارجه در اين زمينه فعال هستند و از طرفى دانشگاه امام صادق‏عليه السلام، دانشگاه مفيد، مؤسسه آموزش عالى باقرالعلوم‏عليه السلام و مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى در قالب رشته علوم سياسى به مباحث و موضوعات روابط بين‏الملل مى‏پردازند و اين وضعيت مى‏تواند زمينه لازم را براى تأسيس رشته روابط بين‏الملل در مراكز حوزوى به وجود آورد. از سوى ديگر تقويت زمينه‏ها و موارد پژوهش مى‏تواند گام مهمى در ارتقاى سطح تحقيق و پژوهش در عناوين و موضوع‏هاى بين‏المللى و سياست خارجى در مراكز پژوهش حوزوى موجود باشد.

7. خلأها و نيازهاى آموزشى و پژوهشى‏
در حال حاضر به دليل رشد فزاينده اطلاعات و ارتباطات فرايند وابستگى متقابل، متقارن يا نامتقارن كشورها به يكديگر بر اهميت و نقش مطالعات منطقه‏اى، بين‏المللى و جهانى افزوده شده است و در عصر جهانى شدن به صورت مستمر بر اهميت نظريه‏ها و مطالعات علمى پديده‏هاى بين‏المللى اضافه مى‏گردد. در جهان كنونى مديريت و تنظيم سياست داخلى بدون توجه به سياست بين‏المللى و جهانى امكان‏پذير نيست و دولت‏ها تا حد زيادى از محيط خارج متأثر شده‏اند. ترسيم و تدوين سياست‏هاى فرهنگى، اقتصادى، تجارى، دفاعى و امنيتى بدون شناخت همه جانبه و منسجم از نيروهاى منطقه‏اى و جهانى امكان‏پذير نيست. در اين وضعيت و شرايط است كه آموزش و پژوهش در عرصه روابط بين‏المللى براى ايران اسلامى اهميت مضاعف مى‏يابد و با توجه به ايده‏هاى جهانى ايران در سياست خارجى خود، اولويت خاصى پيدا مى‏كند. در حال حاضر، دريافت و شناخت تغيير و تحول در ارزش‏ها، نيازها و امتيازهاى جامعه از يك سو و فهم واقع‏بينانه از فرصت‏ها، امكانات و محدوديت‏هاى سياست خارجى بدون مطالعه و تحقيق تخصصى از فرايندها و تحولات منطقه‏اى و بين‏المللى ميسر نيست، لذا اولويت بخشيدن به آموزش و پژوهش در حوزه روابط بين‏الملل نه تنها مى‏تواند در مديريت جامعه مؤثر واقع شود، بلكه قادر است منافع ملى كشور را در ارتباط با ساير كشورها بهتر شناسايى و تأمين كند.
نگاهى به ادبيات نظرى و كاربردى مطالعات بين‏المللى در ايران نشان مى‏دهد كه تاكنون نگاه ويژه در اين قلمرو صورت نگرفته يا كمتر بوده است و اين وضعيت در حوزه‏هاى علميه تا حد زيادى تشديد مى‏شود، زيرا اساساً مراكز علمى آموزشى و پژوهشى وابسته به حوزه تا حد زيادى در عرصه علوم سياسى، انديشه و سياست داخلى وارد شده‏اند و بخش مطالعات جهان اسلام، روابط و سياست خارجى و نظام بين‏الملل به صورت حاشيه‏اى بوده است و نگاه مستقل به آن شكل نگرفته است؛ از اين رو موضوعات مربوط به فقه سياست خارجى و روابط بين‏الملل در قالب يك نظام آموزشى به همراه عناوين دروس و سرفصل‏هاى آن ايجاد نگرديده است. برخى از طلاب حوزه كه وارد رشته روابط بين‏الملل گرديده‏اند در خارج از چارچوب نظام آموزشى حوزه آن را مطالعه نموده‏اند و به نظر مى‏رسد تاكنون حوزه، طرح مدون و مشخصى براى آموزش و پژوهش در اين قلمرو را نداشته است.
در حال حاضر ايران اسلامى درباره سياست خارجى و روابط بين‏الملل، همچنين موضوعات بين‏المللى و رخدادهاى جارى حياتى نيازمند پژوهش و تقويت چارچوب مفهومى نظرى، علمى و مطالعات كاربردى است. تبيين ديدگاه‏هاى ايران و اسلام با توجه به فرهنگ دينى و بومى كشور درباره روابط بين‏الملل، ماهيت نظام بين‏الملل و ساير موضوعات بين‏المللى ضرورى به نظر مى‏رسد و بايد بخشى از نهضت نرم‏افزارى و توليد علم به التزامات، امكانات و نظريه‏پردازى در اين قلمرو معطوف گردد.

8 . ترسيم وضعيت مطلوب در زمينه روابط بين‏الملل‏
براى رشد و توسعه تحقيق، پژوهش و آموزش در عرصه روابط بين‏الملل لازم است خلأها، كاستى‏ها و موانع موجود در فرهنگ آموزش و پژوهش از سطوح اوليه تا عالى رفع يا تقليل يابد. براى رسيدن به اهداف مورد نظر يعنى تربيت نيروى ماهر، نظريه‏پرداز و توليد علم براساس فرهنگ دينى و بومى، لازم است نگرش و تلقى موجود از رشته و مطالعات روابط بين‏الملل تغيير يابد و در حد يك نياز اوليه به آن نگريسته شود، زمينه‏ها، ملزومات و بسترهاى لازم براى تقويت آن فراهم گردد و براى آن سياست‏هاى آموزشى و فرهنگى جديدى وضع شود. در اين راستا ساختار آموزش متحول شود و دانشجو از وضعيت كنونى نمره‏گرايى، مدرك‏گرايى، جزوه خوانى و صرف محفوظات رهايى يابد.
وضعيت مطلوب در رشته روابط بين‏الملل، همانند ديگر رشته‏ها، ناظر به دو مسأله مهم قابل طرح و بررسى است: 1. تبيين و پاسخ‏گويى به مهم‏ترين پرسش‏ها و موضوعات مطرح در اين حوزه مطالعاتى؛ 2. ارائه راهكار به منظور حل دشوارى‏هاى سياست خارجى دولت اسلامى. بنابراين وضعيت مطلوب روابط بين‏الملل از سويى به رشد، شكوفايى و توانمندى نظرى اين رشته متناسب با الزامات و مقتضيات جامعه دينى ارجاع مى‏كند و از جانب ديگر به كارآمدى و رويكرد حل‏المسايلى آن. دشوارى رشته روابط بين‏الملل در جامعه دينى ايران به الزامات خاص جامعه دينى باز مى‏گردد. از منظر دينى، تاكنون بخش قابل توجهى از مسايل بين‏المللى «منافع ملى، اخلاق و ديپلماسى، تعارض واگرايى، همگرايى، ائتلاف، انزوا، امنيت اسلامى و...» پاسخ‏هاى جدى خود را باز نيافته است. در وضعيت مطلوب رشته روابط بين‏الملل از لحاظ نظرى به غناى نسبى خود نايل مى‏گردد و مهم‏ترين پرسش‏ها و مسايل بين‏المللى و سياست خارجى را از منظر دينى و با رويكرد ناظر به الزامات جامعه دينى تبيين مى‏كند. از منظر عملى، وضعيت مطلوب در گرو كارآمدى، و تنظيم و مديريت روابط خارجى به گونه‏اى است كه ظهور جمهورى اسلامى ايران را به عنوان دولت مردمى، مقتدر و همگام با جامعه جهانى و مصالح بشرى تثبيت نمايد.10
از سوى ديگر، يك آموزش مطلوب آن است كه قدرت ابداع و خلاقيت دانشجو را افزايش دهد و در يك فرايند آموزشى بر ميزان بينش و قوه تحليل و پردازش مطالب توسط دانشجو اضافه گردد. آموزش موجود گرچه برخى از شاخص‏هاى حداقلى را داراست، اما پاسخ‏گوى يك فرايند آموزشى مطلوب نيست. از طرف ديگر، بايد فضاى موجود در جهت مطالعه و كتابخوانى باشد. براى اين كار بايد دانشجو از فراغت لازم با انگيزه‏هاى كافى براى مطالعه برخوردار باشد. لذا در گزينش دانشجو اوّلاً بايد آنها را از ميان داوطلبانى انتخاب كرد كه علاقه و توان مناسب را براى اين رشته داشته باشند؛ ثانياً فرصت و زمان مناسبى را براى شركت در كلاس‏ها و مطالعه منابع هر درس دارا باشند. وجه ديگر وضعيت مطلوب مربوط به استاد است كه در اين زمينه بايد فضا و امكانات كافى در اختيار استاد قرار گيرد و نيازهاى علمى و مادى وى مرتفع گردد. استفاده از فرصت‏هاى مطالعاتى براى استاد و دانشجويان دكترى، ايجاد زمينه‏هاى تعامل با مراكز مطالعاتى بين‏المللى داخل و خارج از كشور و ايجاد انگيزه‏هاى لازم مى‏تواند ما را به وضعيت مطلوب نزديك سازد.
در موارد تحقيق و پژوهش بايد در مرحله اول بهاى لازم به مطالعات بين‏المللى داده شود و زمينه جهت تدوين مقاله و كتاب بيش از گذشته فراهم گردد. نشريه‏هاى پژوهشى در جهت توليد علم براساس فرهنگ دينى و بومى به وجود آيد و امكان تعامل ميان نشريه‏هاى داخلى و خارج از كشور در عرصه مطالعات بين‏المللى فراهم شود و تلاش گردد تا از ميراث علمى و صاحب نظران به صورت نهادمند استفاده شود. به طور كلى به نظر مى‏رسد براى تقويت مطالعات بين‏المللى در حوزه علميه و آشنا كردن طلاب علوم دينى با مباحث بين‏المللى به منظور دست‏يابى به توليد علم و نظريه‏پردازى در اين عرصه، بايد به موارد زير توجه نمود.

9. برخى راهكارهاى پيشنهادى‏
1. تأسيس رشته روابط بين‏الملل در مقطع ارشد و دكترى در مراكز علمى حوزوى؛
2. تهيه سرفصل‏هاى متناسب با نيازهاى كشور؛
3. ترسيم ساختار آموزشى كارآمد؛
4. شناسايى ميراث علمى كشور در زمينه روابط بين‏الملل (منابع)؛
5. شناسايى صاحب نظران و متفكران كشور در اين قلمرو؛
6. تهيه موضوع‏ها و عناوينى پژوهشى مورد نياز از جمله براى رساله‏ها؛
7. تهيه امكانات و ملزومات مناسب براى افراد علاقه‏مند و مستعد؛
8. فراهم كردن كتابخانه تخصصى؛
9. انتشار نشريه تخصصى؛
10. شناسايى و جذب اساتيد مستعد و باانگيزه؛
11. فراهم نمودن امكانات لازم مادى و معنوى جهت ارتقاى سطح كيفى اساتيد؛
12. ايجاد زمينه كارى براى فارغ التحصيلان رشته؛
13. برقرارى ارتباط ميان آموزش و پژوهش و نيازهاى كشور؛
14. ايجاد تعامل ميان مراكز مطالعات بين‏المللى داخل و خارج كشور.

پى‏نوشت‏ها
1. مقاله حاضر بخشى از پژوهشى است كه به سفارش كارگروه علوم سياسى دفتر جنبش نرم‏افزارى و توسعه علوم اسلامى انجام شده است.
2. استاديار روابط بين الملل مؤسسه آموزش عالى باقرالعلوم‏عليه السلام.
3. در اين باره مى‏توان براى نمونه به كتاب‏هاى زير اشاره كرد:
E. H. Carr. The Twenty years, crisis; 1919-1939 (London: macmillan 1939);
K. N. waltz, Theory of International Politics (New york: 1979);
Robert, Keohane, After Hegemony: Cooperation and Discord in the world Political Economy (Princeton: Priceton university Press 1989);
C. Kegley (ed): Controversies in International Relations Theory: Realism and the Neoliberal challenge (New york: 8t. Martin's 1995).
Scott Burchill and Andrew linklater. Theories of International Relations (New York: 8t. Martins Press INC. 1006).
4. در اين باره، ر.ك: عليرضا ازغندى، علم سياست در ايران (تهران: مركز بازشناسى اسلام و ايران، 1382) ص 21 - 38.
5. امام خمينى، صحيفه نور، ج 12، ص 177.
6. رويدادها (تهران: دبيرخانه مركزى ائمه جمعه، تابستان 1370) ص 467.
7. على برّى ديزجى و ديگران، روزها و رويدادها (تهران: 1377) ج 3، ص 95 - 294.
8. عليرضا ازغندى، پيشين، ص 105 - 117.
9. سعيد تائب، كاستى‏ها و بايستى‏هاى علوم سياسى در ايران (گزارش مربوط به گرايش روابط بين‏الملل، پژوهشكده علوم و انديشه سياسى، 1384).
10. همان.
11. همان.
12. عبدالقيوم سجادى، كاستى‏ها و بايستى‏هاى علوم سياسى در ايران (گزارش مربوط به گرايش روابط بين‏الملل، پژوهشكده علوم و انديشه سياسى، 1384).