آسيب‌شناسي انقلاب، انتخابات و توسعه سياسي

فضاي سياسي شفاف در جامعه بي شك يكي از عواملي است كه مي‌تواند نقشي موثر و كارآمد در ارائه تصميمات، اتخاذ راهبردها و شيوه‌هاي اجرايي براي احزاب، گروهها و آحاد جامعه در برهه‌هاي مختلف ايفا نمايد. با توجه به اينكه كشور در آستانه انتخابات در مرحله جديدي قرار گرفته است، توجه به اين مهم رويكردي ويژه مي‌يابد زيرا فضاي سياسي شفاف منجر به رشد و توسعه سياسي و بالطبع انتخاب درست و آگاهانه مي‌شود و اين امر مي‌تواند يك گام اساسي در دهه چهارم انقلاب به سوي پيشرفت و عداالت باشد.
بنابراين ضروري است كه براي توسعه سياسي كشور در اين برهه، ما مفهوم توسعه سياسي را براي خودمان معنا كنيم و به ادبيات مشتركي دست يابيم تا علل و موانع تحقق اين امر و عوامل تقويت كننده در كشور مشخص شود و به رشد و كمال براي نيل به اهداف متعالي انقلاب اسلامي نايل شويم.

بي شك يكي از ابزارهايي كه ما را در اين حوزه ياري مي‌رساند، بازبيني گذشته، بررسي و تحليل رخدادها در سي سال گذشته انقلاب است كه ما در شفاف سازي فضاي سياسي كشور به عنوان يك عامل اساسي در توسعه سياسي ياري مي‌كند.
نخبگان سياسي بايد سكوت غافلانه‌اي را كه هم اكنون نسبت به اين فرصت طلايي كه گذشت سي سال انقلاب پديد آورده است را بشكنند و در راستاي احياء و بالندگي سنت‌هاي حسنه بعد از انقلاب كوشيده و سنت‌هاي نكوهيده را واكاوي و از بين ببرند.

آنچه مسلم است، غفلت‌زدايي از اين مسأله مهم، با مطالعات سياسي و كنكاش در وقايع 30 سال انقلاب اسلامي محقق مي‌شود. با مطالعه و بررسي اين 3 دهه، حقانيت بسياري از مسائل مشخص مي‌شود و پرده از اشتباهات و حرفهاي بيهوده بسياري از افراد برداشته خواهد شد كه اعتقاد داشتند بسياري از آرمان و گفته‌هاي امام (ره) و رهبري قابل تحقق نيستند.
در فضاي فعلي مي‌توان با بررسي و مداقه، به صحت و اتقان بسياري از فرامين حضرت امام(ره) در خصوص مسائل داخلي و خارجي نظير عزل بني صدر، كنارگذاشتن قائم مقام رهبري، پايان جنگ، نهضت آزادي، سلمان رشدي، و... پي برد و بطلان گفته‌هاي برخي از افراد در آن زمان را اكنون به وضوح مشاهده كرد.

بر اين مبنا با رويكرد بدون جهت‌گيري و مداقه در گذشته مي‌توان بسياري از ابهامات را شفاف كرد و فضاي سياسي جديدي را بوجود آورد كه موجب رخ دادن بالندگي و رشد در اين جامعه خواهد شد زيرا اصلاح آينده بر پايه داشته‌هاي گذشته مي‌باشد، بنابراين بايد داده‌هاي 30 سال گذشته انقلاب بررسي شود تا نقاط قوت و ضعف طرح شود و در راستاي تقويت و اصلاح آنها گامهاي اساسي برداشته شود. چنانچه اگر اين گذشته بررسي شود كفه نقاط قوت بسيار سنگين تر از كفه نقاط ضعف خواهد بود كه اين نيز يك فرصت براي كمال نقاط قوت و اصلاح كاستي‌ها خواهد بود.

از ديگر مزاياي شفاف شدن ابهامات در فضاي سياسي كشور اين است كه حقانيت بسياري از آرمان‌ها مشخص و بطلان بسياري از بيهوده گويي‌ها محرز مي‌شود و از اين طريق ديگر وقت و انرژي براي دفاع از آرمانهاي اثبات شده و يا كتمان توسط عده‌اي ديگر هدر نخواهد رفت و فضاي رسانه‌اي نامناسب و بعضا شيطنت گونه كه از سوي برخي ارباب رسانه اتخاذ شده است قادر به كمرنگ كردن مثبت گرايي در حوزه دستاوردهاي انقلاب نخواهد بود.
در اين فضا، در عملكرد، گفته‌ها و وعده‌هاي گروه‌ها، احزاب و افراد تحليل و بررسي صورت گرفته و جو عمومي كشور مي‌تواند از آنان در قبال وعده‌ها و گفته هايشان توضيح بخواهد و بعضاً اصلاح آنان را خواستار شود. گرايشات افراد و جهت گيريهاي آنان شفاف خواهد بود و ابهامي در آن وجود نخواهد داشت.

گرايش‌ها و جهت‌گيري‌هاي گروه‌ها و احزاب در قبال مسائل گوناگون روشن و شفاف است و هر حزب و گروهي كه وارد صحنه مي‌شود بايد براي حل مشكلات برنامه داشته باشد و فقط به شعار دادن بسنده نكند. چون شعار دادن خالي، اهانت به شعور مردم است و جوي كه در آن بسياري از احزاب و گروه‌ها به وعده‌هاي خود عمل نمي‌كنند و به راحتي دروغ مي‌گويند شكسته مي‌شود و از اين طريق براي گروه‌هاي خاطي محروميت و عدم اقبال عمومي به وجود مي‌آيد.
رشد سياسي مورد انتظار در يك رقابت و گفت‌وگوي بسيار جدي در درون جبهه خودي در فضايي آكنده از اخلاق و منطق رخ مي‌دهد و رشد و تعالي جامعه بدون هيچ گونه سوءاستفاده سياسي محقق مي‌شود و خبري از شايعه، دروغ پراكني و تخريب شخصيت كه متاسفانه بعضاً از بودجه بيت المال صرف مي‌شود، نخواهد بود. يك بام و دو هوا بودن در فضاي سياسي جامعه كه موجب ننگ آن است و منجر به رشد نيافتگي مي‌شود، از بين خواهد رفت.

در اين فضاست كه سليقه‌هاي شخصي نمي‌تواند بر جو عمومي جامعه غالب شود، جامعه به راحتي خواهد توانست گزينه مناسب خود را براي مثال از بين دو طيف اصولگرا يا اصلاح طلب با وجود تعدد كانديداها انتخاب نمايد. جامعه مي‌تواند به راحتي تفاوت ميان اين و آن را درك كند و در ابهام ناشي از تفاوت آنها نماند.
شايد آنچه گفته شد كمي تلخ به نظر برسد اما مي‌بايست از اين فرصت طلايي كه گذشت و سي سال انقلاب شكوهمند اسلامي را براي ما پديد آورد به بهترين نحو استفاده كنيم زيرا تنها با مداقه و تحليل گذشته انقلاب است كه شفافيتي بوجود مي‌آورد كه مي‌توان آينده پر بارتر را براي فضاي سياسي كشور و توسعه آن را پيش رو داشت و اينگونه در دهه چهارم انقلاب، دهه پيشرفت و عدالت به فرمايش رهبر انقلاب، گام‌هاي محكم و متقن برداشت.