آمار نه دوره انتخابات ریاست جمهوری

آمار نه دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران به شرح زیر است[۱]:
نام دوره  
تاریخ برگزاری  
تعداد ثبت نام کنندگان  
تعداد تائید صلاحیت شده  
درصد مشارکت  

دور اول    ۱۳۵۸/۱۱/۵    ۱۲۴    ۱۲۴(همگی تائید صلاحیت شدند)    ۶۷/۸۶
دوردوم    ۱۳۶۰/۵/۲    ۷۱    ۴    ۶۴/۲۴
دورسوم    ۱۳۶۰/۷/۱۰    ۴۶    ۴    ۷۴/۲۶
دورچهارم    ۱۳۶۴/۵/۲۵    ۵۰    ۳    ۵۴/۷۸
دورپنجم    ۱۳۶۸/۵/۶    ۷۹    ۲    ۵۴/۵۹
دور ششم    ۱۳۷۲/۳/۲۱    ۱۲۸    ۴    ۵۰/۶۶
دور هفتم    ۱۳۷۶/۳/۲    ۲۳۸    ۴    ۷۹/۹۲
دورهشتم    ۱۳۸۰/۳/۱۸    ۸۱۷    ۱۰    ۶۷/۷۷
دورنهم(مرحله اول)    ۱۳۸۴/۳/۲۷    ۱۰۱۴    ۸    [۲]۶۲/۶۶

دورنهم(مرحله دوم)    ۱۳۸۴/۴/۳    -    -    [۳]۵۹/۸۲

نام دوره  
رئیس جمهور منتخب  
درصد آراء  

دور اول    ابوالحسن بنی صدر
7/75%
دوردوم    محمدعلی رجایی
۹۰٪
دورسوم    علی خامنه‌ای
۹۵٪
دورچهارم    علی خامنه‌ای
۸۵٪
دورپنجم    اکبر هاشمی رفسنجانی
۹۴٪
دور ششم    اکبر هاشمی رفسنجانی
۶۳٪
دور هفتم    محمد خاتمی
۶۹٪
دورهشتم    محمد خاتمی
۷۷٪
دورنهم(مرحله دوم)    محمود احمدی نژاد
۶۳٪