انقلاب اسلامي ايران در انديشه زنان نخبه جهان

انقلاب اسلامي ايران به عنوان بزرگترين و عميق ترين واقعه تاريخي دوران معاصر نه تنها تاثير شگرفي بر ساختار و بنيانهاي فكري ، فرهنگي ، سياسي و اجتماعي حال و آينده اين كشور گذاشت، بلكه امواج اين انقلاب بزرگ مرزها را در نورديد و معادلات منطقه اي و جهاني را دستخوش تغييرات شديد نمود.

● پيش در آمد

انقلاب اسلامي ايران به عنوان بزرگترين و عميق ترين واقعه تاريخي دوران معاصر نه تنها تاثير شگرفي بر ساختار و بنيانهاي فكري ، فرهنگي ، سياسي و اجتماعي حال و آينده اين كشور گذاشت، بلكه امواج اين انقلاب بزرگ مرزها را در نورديد و معادلات منطقه اي و جهاني را دستخوش تغييرات شديد نمود.

بيداري اسلامي و تقويم نهضتهاي اسلامي در جوامع مسلمان از يك سو و رويكرد به اخلاق ، معنويت ، دين ، مفاهيم و ارزشهاي اخلاقي و معنوي، ارائه الگوهاي سياسي و تجربه جديد حكومتي مبتني بر دين از سويي ديگر از جمله مباحث عمومي و اختصاصي جوامع و شخصيت هاي جهاني شده است.

ارزشهاي الهي – انساني انقلاب اسلامي آنچنان در سطح جهان شاخص و برجسته بوده كه ذهنيت و توجه بسياري از انديشمندان و فرهيختگان را در سطح وسيع به خود معطوف داشته است.

در اين رابطه بسياري از زنان نخبه جهان از سرتاسر جهان در چگونگي عظمت و پيروزي انقلاب اسلامي ايران با ارائه مقالات بلند و نوشتن كتابها و همچنين بيان سخنراني ها ، اين رخداد بزرگ قرن را در قالب هاي گوناگون به تصوير كشيده اند كه آوردن اين مجموعه را خالي از توصيف نمي دانيم.

خانم بارونس اما نيكلسون از كشور انگلستان . نماينده انگليسي و معاون اول كميسيون امور خارجي پارلمان اروپايي انگلستان و ار بنيانگذاران مؤسسه خيريه بين المللي عمار

از انگيزه و دلايل وي براي توجه به انقلاب اسلامي ايران چنين است.

اين انقلاب يكي از رويدادهاي پر بار دوران جديد بود. برخلاف انقلاب فرانسه در ۱۷۸۹و انقلاب روسيه در ۱۹۱۷، اين انقلاب به ارزشهاي معنوي و مساله دار صحيح و رابطه انسان با خدا ، تاكيد نمود. انقلاب اسلامي برا يتمام بشريت و نه بعه عنوان يك مسيحي وجود ارزشهاي اخلاقي مشترك را در اديان ابراهيمي تصديق مي كنم ، ارزشهايي كه با انقلاب اسلامي شكوفا گرديدند.

در طول اين ۲۹سال تحولات زيادي روي داده است. ايران جديد در رفتار خود با پناهندگان ، در برنامه هاي جامع رفاهي خود و در سياست خارجي اخلاقي خود ، برا يتمام بشريت به منزله يك اسوه بوده است . مهم است كه جهان اين امر را دريابند.

وي در مورد راه حل چالشهاي موجود مي گويد: مي بينم كه ايران در رويارويي با اين چالشها به گفتگوي فرهنگي و آموزشي خود با جهان غير اسلامي در شرق و غرب ادامه مي دهد . اين كار را مي توان با تشويق بازديدكنندگان و جهانگردان با امدن به ايران و برگزاري كنفرانس ها و سمينارهاي مانند اين انجام داد. براي انتقاد حتي انتقاد خصمانه آماده باشيد. ايران چيزي براي پنهان كردن نداردو به قسمت اعظم آن چه دارد بايد افتخار نمايد.

دكتر پاكينام رشاد حسن خليل الشرقاوي از مصر .وي دكتراي علوم سياسي از دانشگاه قاهره را دارد. و رساله دكتراي وي در مورد « پديده هاي انقلابي و انقلاب ايران» بود.

از انگيزه و دلايل وي براي توجه به انقلاب اسلامي ايران چنين است.

دليل اصلي من براي توجه به انقلاب اسلامي در ايران و تمركز اغلب كارهايم بر روي موضوعات مربوط به آن ، كشف و تحليل مدل اسلامي نوين است ، مدلي كه نماينده برداشت اسلامي در برابر مسائل و مشكلات باشد.

جهان اسلامي غالبا در نااميدي بسر مي برد و نياز دارد كه راهي براي برونرفت از كل بحران خود بيابد. اما ، بهتر است كه اين را ه حل با نظام ارزشي وهنجارهاي فرهنگي آن منطبق باشد. هرچند مدل ايراني تنها نگرش اسلامي نيست ، اما بازهم نمايانگر كوششي است بسيار مهم براي يافتن راه حلي اصيل و بديع براي مشكلات مسلمانان . بنابراين ، مطالعه نظام سياسي ايران و كشف ميزان موفقيت آن و نوع چالشهاي كه با ان روبرو است برا ي من بسيار جالب است .

من تصور مي كنم كه جمهوري اسلامي ايران به عنوان پيامد اصلي انقلاب اسلامي در لحظه تاريخي بسيار حساسي بسر مي برد كه آينده و شكل مدل ايراني در طي آن تعيين مي شود.

به رغم مشكلات ، نظام سياسي ايران قادر است در مقابل نيازهاي جامعه و شرايط نظام بالفعل بين المللي ، واكنشي متوازن نشان دهد.گفتگوي متقابل ، براي يافتن راه حلهاي مستقيم ، كم هزينه تر براي اغلب چالشها ، وسيله اي بسيار مهم است. مبادله ديدگاهها ي مختلف در درون مدل اسلامي ايراني به تحكيم نهادها ، ساختارها و سياستهاي آن كمك مي كند. داشتن نگرشي معتدل و محافظه كارانه به مدل اسلامي كه در ايرن اجرا شده است، تجربه غني مي بخشدو گونه اي خاص از دموكراسي اسلامي را به جهان عرضه مي كند كه در آن اختلافات و مشاجرات در داخل چارچوب اسلامي قرار مي گيرند و هدف آنها يافتن راه برونرفتي موفقيت آميز تر است.

● ماريا خسوس مرينرو، نويسنده اسپانيايي

ماريا خسوس مرينرو، متولد ۱۹۴۶- اسپانيا، داراي مدرك دكترا در رشته تاريخ معاصر جهان است و در دانشگاه«اكسترا مادورا» به تدريس انواع مدل هاي سياسي- اجتماعي تاريخ معاصر دنيا اشتغال دارد. آثارش عبارتند از: - ايران به سوي فرداي بهتر - شخصيت هاي برجسته انقلاب اسلامي - تبادل نظر بين شرق و غرب بر اساس درك بين المللي و مقاله هاي بي شماري كه مهمترين آنها به گفته خودش «تصوف و تأثير آن بر مكاتب فلسفي دنيا» است. با خانم مرينرو كه به كنفرانس بين المللي «انقلاب اسلامي و چشم انداز آينده»(۲۷- ۲۸ ارديبهشت دانشگاه تهران) با مقاله «زن و دموكراسي انقلاب اسلامي» دعوت شده بود، گفت وگويي انجام داده ايم كه در ادامه از نظرتان مي گذرد.

▪ جايگاه اجتماعي زنان ايراني را پس از انقلاب اسلامي چگونه ارزيابي مي كنيد؟

ـ نقش فعالانه اي كه زنان در جريان تغييرات در ايران بازي كرده اند و تقاضاهاي جديدشان، بخش مهمي از ابعاد بنيادين نيروي پس از انقلاب را در ايران نشان مي دهد. سردرگمي به وجود آمده در غرب به خاطر پديده اسلام گرايي در ايران، هنگامي رخ مي دهد كه نقش زنان به عنوان نيروي فعال چند قطبي در روابط اجتماعي پنهان شده و باعث مي شود تا به زن فقط به عنوان مادر و همسر نگريسته شود. و تفكر جديد در مورد فعاليت هاي نظري و عملي در جامعه مسكوت بماند. مشاركت زنان در انقلاب اسلامي سال ۵۷ اصلي ترين دليل پيشرفت جنبش هاي زنان در زندگي مردمي است. آنان دريافتند كه داراي حقوقي هستند كه بخش عمده آن مي تواند مربوط به پيروزي انقلاب باشد.

▪ از ديدگاه شما آزادي هايي كه زنان ايراني، بعد از انقلاب اسلامي بدست آورده اند، چگونه قابل تبيين است؟

- اين آزادي ها در وهله اول به تغييرات اجتماعي، گسترش آموزش زنان، حضور گسترده در دانشگاه ها و دستيابي به موقعيت هاي شغلي اجتماعي پاسخ مي دهد و اين امكان را به زنان داده است كه تفاوت پديده آمده بين معيارهاي قضايي و موقعيت خود را در ميان سير تكامل آداب و رسوم و معيارهاي اجتماعي و فرهنگي موجود دريابند.

زنان در انقلاب اسلامي به راويان اجتماعي تبديل شدند. اين زنان هم اكنون نيز عليه نابرابري ها مبارزه مي كنند.

▪ به نظر شما آيا زنان معاصر ايراني توانسته اند از قوانين ديني و اسلامي در جهت گسترش آزادي ها و فعاليت هايشان كمك بگيرند؟

- زنان مسلمان بدون در معرض تهديد قرار دادن ارزش هايشان در بطن خانواده، سيستم اسلامي را گسترش داده و آن را به روز مي كنند. زنان فعال ايراني كه در جهان اسلام پيشتازاند توانستند جمعيتي متحد از زنان اسلام گرا و غيراسلام گرا تشكيل دهند كه در هيچ يك از كشورهاي اسلامي وجود ندارد. زنان معاصر ايران از سيستم قضايي تأثيرگذار براي باز كردن فضايي آزاد و براي فعاليت هاي دائمي كمك مي گيرند. آنان سعي دارند تا بتوانند در دستگاه هاي قضايي نيز فعاليت داشته باشند. در حال حاضر موقعيت زنان از نظر قوانين حقوقي خانواده از نظر بعضي ها تا حدي تبعيض آميز است. زنان پدرسالاري قضايي را نمي پذيرند. اين واقعيت در ايران وجود دارد كه مرحله جديدي در روابط بين زنان و دولت شروع شده و زنان توانسته اند از طريق بحث و مواجهه با واقعيات موجود، در محيط قضايي حاضر شوند و حقوق بيشتري را مطالبه كنند.

تغييرات اجتماعي و مشاركت اجتماعي زنان مرحله توقف ناپذيري است كه در ايران داراي تأثيرات شفاف سياسي و اجتماعي بوده است و به قدرتي تبديل شده كه دولتمردان بايد آنرا در مرحله دموكراسي سازي در نظر داشته باشند. زنان و جوانان به اين باور رسيده اند كه دموكراسي فقط يك فكر و عقيده نيست بلكه عملاً بايد به آن رسيد.

اگر شما باور داشته باشيد كه زنان و جوانان قدرت بزرگي در جامعه هستند، جمهوري اسلامي به يك مدل مهم تبديل خواهد شد و مي تواند به دنيا نشان دهد كه حكومت اسلامي مي تواند يك دموكراسي به تمام معنا باشد.

▪ ديدگاه عمومي اسپانيايي ها در مورد ايران چيست؟

- اسپانيايي ها مي خواهند اطلاعات واقع بينانه تري در مورد ايران داشته باشند و من مي خواهم ديدگاه اسپانيايي ها را در مورد زنان و جامعه ايران تغيير دهم. مي خواهم به آنها بگويم كه زن ايراني كار مي كند، درس مي خواند و در فعاليت هاي اجتماعي حضور دارد. در اسپانيا بايد كارهاي زيادي انجام شود تا موقعيت ايران به آنها فهمانده شود. در بين روشنفكران اسپانيا دو گرايش متفاوت نسبت به ايران وجود دارد يك دسته هستيم كه باور و اعتماد داريم كه ايران آينده، ايراني آزاد و پيشرفته است.

خانم لوران ميرزا از آمريكا . مؤسس مركز شيعه درساحل غربي كاليفرنياي جنوبي ، خبرنگار و ژورناليست و عضو هيات خبري راديو KPFK- pacificaمي باشد.

▪ ديدگاهها و نقطه نظرات وي در مورد انقلاب اسلامي ايران :

جمهوري اسلامي ايران به وجود آمدن نخستين دولت اسلامي را با اراده و اجماع مردم آن ، پس از دولت مدينه كه تحت حاكميت پيامبر محبوب ما حضرت محمد (ص) قرارداشت، به من به عنوان شاهدي مسلمان نشان داده است. امام خميني از كلمات و اعمال همان الگو و اسوه ، يعني رسول الله پيروي كرد.من به عنوان خبرنگاري آزاد تصميم به كار بر روي موضوع حقوق بش در سرزمينهاي اسلامي گرفته بودم . قسمت اعظم اين موضوع به بي عدالتي و نقض حقوق بشر مربوط مي شد. بنابراين ، حال كه حوادثي غمبار را به چشم خود ديدم ، جمهوري اسلامي ايران اميدي برا ي ايجاد جامعه اي مبتني بر عدالت ، استقلال و برابري است. آنچه بيش از همه مرا تحت تاثير قرار داده است ، انتخابات منظمي است كه حتي در شرايطي كه اغلب كشورها حق مردم را در انتخاب خود به حالت تعليق در مي آورند ، برگزار شده است.

اما در عين حال ايران كوشيده است كه جامعه اي اسلامي بيافريند، جهان اطراف آن كوشيده است تا اين تلاش ها را خنثي نمايد . بنابراين من ، به عنوان يك مسلمان و عامل به آداب اسلامي ، تلاش كرده ام تا از شغل خود به عنوان يك خبرنگار براي ارائه گزارشهاي صادقانه و صحيح در باره ايران به كسانيكه به منابع صادق و متوازن دسترسي ندارند ، استفاده نمايم.

درمورد چالشهاي فرروي ايران بايد بگويم كه هرچند به شدت تحت تاثير موفقيت هاي ايران قرار گرفته ام ، نگران آن هستم كه بسياري از كسانيكه بعد از جمهوري اسلامي ايران به دنيا آمده اند ، آنچه را دركشورشان در جريان است ، طبيعي مي دانند يا قدر آنچه را كه در اختيارشان قرار دارد نمي دانند . شما حكومت خوبي داريد كه اساسا به خوبي در خدمت شهروندان ايراني مي باشد. ام افرادي را هم داريد كه اصالت انقلاب اسلامي را از دست داده اند .

جمهوري اسلامي ايران كامل نيست ، اما آزاد ترين و دمو كراتترين كشور در منطقه است. اميدوارم ايران به همين شكل باقي بماند . اما در كنار اين آزادي ها خطراتي هم وجود دارد . حق آزادي بيان و حق انتخاب را چگونه با حفظ ارزشهاي اسلامي موازنه مي نماييد و چگونه از جامعه خود در برابر فساد ناشي از نيروهاي خارجي و داخلي محافظت مي نماييد، اين ها چالشهاي بزرگي است كه ايران بايد با آنها روبرو گردد.

خانم جميله عابد از اتريش. فوق ليسانس و درجه دكتري در رشته ارتباطات جمعي و مطالعات اسلامي شرق از دانشگاه وين. استاد دانشگاه وين در موضوعات فرهنگ اسلامي ، زنان در اسلام و.....

از انگيزه و دلايل وي براي توجه به انقلاب اسلامي ايران چنين است.

من سي و پنج سال پيش ، به دليل اعتقاد شخصي به اسلام مشرف شدم.انقلاب اسلامي ايران ، كانون اميدها وآرزوهاي مسلمانان سراسر جهان بوده است.زيرا پس از قرن ها ركود فرصتي را براي تحقق اسلام در چارچوب دولتي نوين فراهم ساخته است.به همين دليل مي تواند نشان دهد كه اين انقلاب پايدار است و از توانايي و انعطاف كافي براي مقابله با چالشهاي زندگي نوين برخوردار مي باشد.

رسانه هاي خارجي و به ويژه غربي به سختي مي توانند دشواري اين كار را درك كنند و ارزش تلاش هاي را كه ايران براي ايجاد يك نظام اسلامي راستين در نظام سكولار به عمل آورده است ، دريابند. از اين رو انگيزه من از پرداختن به اين موضوع آن بوده است كه انقلاب اسلامي مايل است بخشي لاينفك از جامعه بين المللي باشد و روابط صلح آميزي با تمام ملل صلح دوست در سراسر جهان برقرار نمايد.

پيش بيني تحولات آينده در هر كشوري دشوار است؛ زيرا عوامل خارجي و داخلي متفاوت و متعددي اين تحولات را تشكيل مي دهند . در مورد ايران اسلامي ، چندين چالش بزرگ در پيش روي آن قرار دارد كه مبرم ترين آنها به قرار زير است:

- نيازهاي اقتصادي مردم و ضرورت رشد اقتصادي ، با عطف توجه به مسائل زيست محيطي

- جمعيت جوان گسترده با آرزوها و مشكلات و در كنار آن با فرصت هاي خود؛

- تقاضا براي آزادي هاي مدني و فردي بيشتر؛

- در خصوص آخرين نكته ، روابط خارجي حسنه با كشورهاي بيگانه همكاري هاي اقتصادي را بيشتر مي كند .از اين رو بايد در اين جهت تمام تلاش ها صورت گيرد . اقتصاد شكوفا قادر خواهد بود بسياري از انتظارات جوانان را برآورده سازد.در محيط پايدار اقتصادي ، افراد انجانم مسؤليت هاي خود و استفاده از آزادي هاي فردي به روشي مسولانه وبا حسي اخلاقي را اسان تر مي يابند.

آينده انقلاب اسلامي به توانايي آن در حركت روبه جلو در كنار مردم وابسته است ، درست همانطور كه به عنوان نيرويي پيشرو به دنيا آمد.

نظام اسلامي بايد به سوي دموكراسي اسلامي كامل پيش رود.بايد برا ي نوسازي روح آموزه هاي اسلامي در تمام عرصه ها و براي درك معنا ي قوانين و اصول اسلامي ، به جاي توقف بر روي كتابهاي پيشين ، از اصل زنده جهاد استفاده كرد.

بايد مشاركت وسيع تر مردم ، به ويژه جوانان را انتظار داشت و امكان آن را فراهم اوردكه طيف متنوع تري از احزاب و جنبش هاي سياسي در چارچوب قانون فعاليت نمايند. بايد سرمايه گذاري هاي كوچك و متوسط را تشويق و موانع ديوان سالارانه را رفع كرد. به حقوق زنان و حمايت از كودكان و خانواده ها نيز توجه شود. اجتهاد مناسب بايد منطبق با نيازهاي اجنماعي بوده و واقعيت هاي زمان را در نظر بگيرد.

فعاليت هاي فرهنگي ، هنر ، ادبيات و نشريات بايد بتوانند در محيطي ازاد شكوفاشوند ، زيرا به زندگي مردم معنا ، انگيزه و خلاقيت مي بخشند.دين بايد سرچشمه عشق ، اخوت و اميد باشد ، همانگونه كه اسلام به عنوان دين رحمت براي زندگي بشر بر روي زمين با تمام ابعاد معنوي و فكري آن آمده است، انقلاب اسلامي ايران نيز بايد اين آرمانها را منعكس نمايد.

خانم آنا الكساندرونا كوريلوا از كشور تركمنستان «هنرمند ، روزنامه نگار و مدير امور اداري در موسسه آلماني KNAUF» در مورد ديدگاهش براي پيروزي انقلاب اسلامي ايران مي گويد :تنها كشوري را كه مي توانيم در جامعه مدرن جهاني ببينيم كه در آن ارزشهاي ديني بر ارزشهاي سياسي ، ملي و ارزشهاي ديگر غالب است .ايرانيان تلاش مي كنند كه رويا هاي انبياي انجيلي و به ويژه حضرت محمد (ص) را متحقق سازند كه اتظار ميليونها مومن در كشورهاي مختلف است.به اين دليل است كه در دوران معاصر، كسانيكه شيفته ماترياليسم ، الحاد ، ليبراليسم يا صهيونيسم هستند ، ايران را دشمن خود مي دانند.بنابراين نخستين دليل من براي توجه و علاقه خاص به ايران از اين قرار است : پروژه اجتماعي اسلامي ، در زندگي معاصر ، پروژه اي عيني و مثمر ثمر است.

دوم ، من ملت ايران را از تاثيرا قدرتمند تمدن غربي كه اكنون در بحران معنوي عميقي بسر مي برد كه به گفته اسوالد اشپنگلر ،بحران « انحطاط » اروپا است ، رها مي بينم.

دليل سوم اين است كه اقتصاد از سلطه دلار آمريكا آزاد است. متاسفانه اكنون روسيه اسير شبه فرهنگ غربي و نظام اقتصادي دلار است .اصلاحات يلتسين ، روسيه را به غرب وابسته ساخت.به همين دليل است كه تجربه ايران و همكاري با ايران ممكن است براي روسها مفيد باشد.

دليل چهارم ، موضع قوي ايران در كمك به فلسطينيان در مبارزه عادلانه براي دستيابي به استقلال است.

بايد بگويم كه من از گنجينه هاي فرهنگي ايران از شعر گرفته تا موسيقي و معماري و به ويژه هنر خطاطي لذت مي برم . من تحت تاثير تصويري قوي از چهره امام خميني كه بسيار متنوع است ، تصاويري از آن تهيه نموده ام . او در عين حال عارف و انقلابي ، شاعر و رهبر اجتماعي است. چهره او بسيار تاثير برانگيز است. ودر تحليلي روانشناختي سخن هاي بسياري براي گفتن دارد.

از وي پرسيده مي شود كه آينده انقلاب اسلامي و چالشهاي فراروي آن را چگونه پيش بيني مي كنيد . وي مي گويد :

من به هيچ روي نمي توانم پيش بيني كنم.نه از نظر عرفاني و نه از نظر سياسي . بنابراين انديشه هاي من چيزي بيش از ديدگاههاي زناني كه از فرهنگ ايراني لذت مي برند و به ارمانهاي انقلاب اسلامي ايران ارج مي نهند ، نيست.

هر نظامي كه تغيير كند ، زنده است. بنابراين اگر مردم به دستاوردهاي بيست و نه سال گذشته دلخوشي نشان دهند وبراي افزايش دستاوردها تلاشي نكنند ، انقلاب متوقف خواهد شد.نگاه صرف به گذشته تهديدي است كه كمتر از خطر خارجي نيست . تهديدهاي آمريكا و اسرائيل خطرناك است. و به نظر مي رسد كه دولت بوش به ايران حمله نخواهد كرد ، بلكه قبل از هر كاري تلاش خواهد كرد با تاثير بر روي نسل جوان زندگي آنها را مختل نمايد.ترديدي نيست كه كه تمام راه حل ها براي تمام چالشهاي كه پيش روي ايران قرار دارد در دست مردم ايران است.من فقط دوستي از كشوري بيگانه هستم .من از درگاه خداوند متعال مسئلت مي كنم كه به ايرانيان ، حكمت و بركت دهد تا راه حل تمام مشكلات خود را بيابند.

خانم ايمان وانسيا راپتي از كشور افريقاي جنوبي .وي روزنامه نگار روزنامه businessاست . ديدگاهها و نقطه نظرات وي در مورد انقلاب اسلامي ايران :

ايران هميشه براي من كشوري شگفت انگيز و الهام بخش بوده است . ايران يوغ ستم را از شانه هاي مردم خود بر دارد و حكومتي مبتني بر عقايد اسلامي و عدالت تاسيس نمايد.خيزش اين كشور در طول جنگ هشت ساله و فداكاري مردم ان در تمام سطوح براي حراست از ازادي خود ، نشانه اي از تحكيم وحدت و اعتقاد مردم ايران است.امام خميني اسوه مقاومت و رهبري سياسي بود و آموزه ها و نمونه اي كه ارائه كرد ، الهام بخش منكوب شدگان جهان بويژه در آفريقاي جنوبي بود. او همچون اسوه نوين عرفان ، مثبت زيست و كارهاي وي نيز امروز حائز اهميت است.من معتقدم كه رسانه هاي بزرگ ، حقايق زندگي و سياست ايران را براي خدمت به اهداف منفي تحريك كرده اند.و تلاش من آن است كه بر مبناي حقايق و واقعيت هاي كه در تضاد با تصوير فوق قرار دارند ، چشم انداز ديگري را منعكس نمايم .تصور مي كنم رسانه ها در مورد ايران سوء تفاهم شديدي وجود دارد و من اميدوارم كه به طريقي گوشه اي از آن روي سكه را نشان دهم .

چالشها و فرصت هاي زيادي در مقابل انقلاب اسلامي ايران قرار دارد و همان طور كه آفريقاي جنوبي با پيوندهاي دو جانبه بازرگاني ، فرهنگي ، علمي و توريستي خود نشان داده است طرح اين چالشها و فرصتها مي تواند متقابلا سودمند باشد.

فشار بر روي ايران ، به مثابه آخرين سنگر حاكميت اسلامي عقلاني در خاورميانه ، بسيار است. دست اندازي ايالات متحده آمريكا به مرزهاي جمهوري اسلامي و اهداف بيان شده ايالات متحده آمريكا د رمورد ايران ، بيانگر آن است كه اين كشور بايد ، ضمن يكپارچگي و استقلال خود ، در سياست خارجي با دقت عمل نمايد . از ديدگاه اقتصادي و سياسي اينده درخشاني در پيش روي ايران قرار دارد به شرط آنكه به بازرگاني و روابط در حال رشد بين المللي ، فراتر از گاز و نفت ، توجهي عقلاني و منسجم شود.

● خانم مليكا صالح بگ بوسنوي از سارايوو .نويسنده .

▪ ديدگاهها و نقطه نظرات وي در مورد انقلاب اسلامي ايران :

انقلاب اسلامي ايران در سال ۱۹۷۹و با شعاري كه رهبرايران حضرت امام خميني مطرح ساختند ، در ايران روي داد . من در آن زمان انقلاب اسلامي هيچ امري منطقي تر از اين نبود كه به انقلاب ملي بپيوندم كه به وسيله بهترين و شهيد پرورترين بخش ملت ايران انجام گرفته بود.بعدا ، ضمن سفر به اطراف جهان به عنوا تبعيدي رژيم كمونيستي يئ گسلاوي سابق دريافتم كه در قلب و ذهن بسياري از مردم سراسر جهان تغييري شگرف روي داده است. اين حقيقت در كنار وحدتي كه با پيروي از شخصيت عظيم و نظرات حضرت امام خميني (ره) ميان ما متحقق گرديده بود، نشانه اي انكار ناپذير از رحمت خداوندي در مسائل بين المللي ما بود.

من به انقلاب اسلامي در ايران نپيوستم ، در عوض به انقلاب اسلامي جهاني پيوستم كه چهره جهاني دين عزيز اسلامي را در جهان نشان مي دهد. جهاني بودن اين انقلاب را رهبر ستودني آن ، حضرت امام خميني (قدس سره ) ، كه تا پايان زندگي شريف خود به اين اصول وفادار ماند ، تضمين كرده است. سهم هر ملت يا فردي را در انقلاب جهاني اسلام ، سالهاي آينده نشان خواهد داد. من هميشه افول اين انقلاب را چيزي دانسته ام كه هميشه من در آن رنج فراوان برده ام .

من هميشه تعاليم ، اثار ادبي و شعري و ترجمه هاي خود را از كتابهاي اسلامي و سرانجام ، آخرين اثر عرفاني خود را درباره نماز كه در از آن زمان در باره من انجام گرفته است، به عنوان اداي ديني شخصي به اسلام در كل و در نتيجه به انقلاب تلقي نموده ام .اجازه دهيد كه نكته ديگري را اضافه نمايم : من ، انقلاب اسلامي خود و انقلاب جهاني اسلام را بزرگترين رويداد زندگي ام دانسته ام.

از آثار خانم مليكا صالح بگ بوسنوي مي توان به حكومت اسلامي ، ترجمه و شرح كتاب امام خميني ، رؤياهاي تزكيه ، يا فلسطين ، كتابي شامل ۱۲داستان درباره فلسطين ، به عنوان نقطه مركزي تاريخ سياسي و ديني مسلمانان در قرن بيستم، دعا ، ترجمه ادعيه امام علي (ع) با رساله اي در باب نقش دعا در اسلام به ويژه در تشيع ، نوري در درون من ، ترجمه چند مقاله از جمله مقاله اي در باب عرفان ، با يادداشتهاي فراواني از درباره عرفان ، گل ظلمت ن كتاب اشعار عرفاني و نوشته اي درباره نماز اسلامي ، به عنوان پديده اي چند نظمي.

خانم مليكا صالح بگ بوسنوي آينده انقلاب اسلامي و چالشهاي فراروي آن را پيش بيني مي نمايد و مي گويد:

انقلاب جهانبي اسلامي ( در ايران در سال ۱۹۷۹و در ميان ميليونها مسلمان در اطراف جهان ) با چالشهاي از همه سو روبروست كه بيشترين و خطرناكترين آنها از خطوط خودي است. هرچه ملتها و يا افرادي كه در ان شركت دارند بيشتر به دنبال منافع خاص خود يا كسب شهرت در اين انقلاب يا به دست آوردن سهم مادي بيشتر از آن باشند، سايه خطر بر روي آن گسترده تر است. هرچه ملل و اقوام مسلمان برا ي احياي اسلام به عنوان مكتبي كامل در تمام مراحل زندگي در درون خويش بيشتر تلاش كنند ، توفيق در آن چه رسول اكرم و اهل بيت (سلام الله عليها ) ما را بدان فراخوانده اند ، نزديكتر است.و راه حل براي حل شدن چالشها را اخلاص مي دانم .

خانم نازنين كريم از كشور كنيا . وي چشم پزشك مي باشد و شاغل در مركز بينايي پرل در لفورد اسكس در انگلستان.

از انگيزه و دلايل توجه وي به انقلاب اسلامي ايران چنين است.مي گويد :من پس از ۵تا۶ سال پيش به سمينار يادمان سالروز وفات امام خميني دعوت شدم .به انقلاب اسلامي ايران علاقمند شدم. من پاسخ به ده سوال مفصل و چند سوال كوتاه در مورد امام خميني را قبلا را قبلا در روزنامه هاي كشور ديده بودم . در مورد پاسخ هيچ يك ازسؤالات اطمينان نداشتم، بنابراين براي فهم مطالب بيشتري در سمينار حضور يافتم.هنگاميكه وارد ايران شدم تصوير امام خميني را ديدم و دريافتم كه چهره زيباي او مرا به طور كامل سحر كرده است.از آن لحظه به بعد دانستم كه بايد درباره او و انقلابي كه جهان را تكان داد، بيشتر بدانم .كتابي درباره دروغ درباره ايران بس است نوشته م.نانگلي را خريدم و شروع به خواندن آن نمودم. حقيقتي كه درباره ماوراء انقلاب نهفته بود ، شگفت انگيز بود. اگر كتا ب را نخوانده بودم شايد انقلاب اسلامي و امام خميني را نمي شناختم.

در مورد چالشهاي فراروي انقلاب اسلامي بايد بگويم اكنون آينده انقلاب اندكي مبهم به نظر مي رسد ، زيرا فشارهاي خارجي زيادي از سراسر دنيا وجود دارد .رسانه ها به آهستگي اذهان جواناني را كه در ميان حق و باطل سرگردان شده اند، فاسد مي كنند.

بايد در رسانه ها در بعد معنوي زنان تاكيد شود ، زيرا زنان هميشه دردوران حكومت پهلوي به دليل استفاده از حجاب تحت ستم بوده اند.اينده هركشوري به مردم خود آن كشور بستگي دارد . بايد كاري كرد كه جوانان احساس نمايند كه حضور و عملكرد آنان مهم و ضروري است و نبايد آنها را در چنگ عفريتهاي غربي كه هدفشان مسموم ساختن ذهن جوانان با نظريه « آزادي و دموكراسي» است، رها ساخت. جوانان و زنان ما بزرگترين چالشهاي آينده انقلاب هستند.

جمهوري اسلامي ايران بايد حداكثر استفاده را از رسانه ها و تلويزيون – روزنامه ها و اينترنت ،و نشريات ادواري بنمايد. در كل تصور مي كنم كه انقلاب برا يآموزش تمام جوانان يعني كسانيكه نه انقلاب را ديده اند و نه چيزي از آن شنيده اند ، بايد به سوي رسانه ها روي آورد.

ط خانم زكيه علي مال الله عبد العزيز از كشور قطر

وي رئيس بخش بررسيها و مركز اطلاع رساني قطر و مدير اداره داروسازي و نظارت دارويي وزارت بهداشت قطر.

از انگيزه و دلايل وي براي توجه به انقلاب اسلامي ايران چنين است.

براي كشور ايران آينده درخشاني را پيش بيني مي كنم چرا كه ثروتهاي طبيعي آن مانند نفت ، كشاورزي ، صنعت و همچنين سرزمين ، دانش ، فرهنگ و انديشه و مردم خوب دارد.ودر ضمن يك سياست ديني متعادلي را نيز در پيش گرفته است.بنابراين مي تواند از طريق استفاده از ابزار آلات پيشرفته و مدرن به مقامات و مراتب با لايي دست يابد ، بطوريكه رقيب بزرگترين كشورهاي صنعتي جهان باشد. همچنين در همه محافل بين المللي داراي تقدير و احترام فراوان است.

راه حل ها و پيشنهادها براي رويارويي با چالشها :

ايران اسلامي بايستي روابط بهتر و بيشتري با تمام كشورهاي عربي و اسلامي داشته باشد تا بتواند نقش فعالي برا ي حل مسائل انها داشته باشد .

- روح بخشي و عملي كردن انديشه ها و راه و روش امام خميني در تمام زمينه هاي زندگي مانند ترويج فرهنگ و علوم بوسيله ابزار آلات مدرن و پيشرفته .

- همراهي با تكنولوژي كنوني

- مشاركت با اعراب و مسلمانان در مسائل مهم جهان اسلام

- تداوم همكاري با مردم كشورهاي عربي و اسلامي و ايجاد روابط خوب و متقابل

- اهميت به نقش زن در جامعه و تقدير از مقام ان در جامعه.

حرف آخرم اين است كه جمهوري اسلامي ايران كشوري پيشرفته است كه توجه زيادي به توليد ، ابتكار ، علم ، فرهنگ و ايجاد رابطه خوب با كشورهاي ديگر دارد و نسبت به مسائل جهان عرب مانند مسئله فلسطين و قدس احساس مسؤليت مي كند و حضور فعالانه در محافل اسلامي و علمي جهان دارد و از اين حس فرهنگي ، علمي و تكنولوژي ايران را در مصاف با كشورهاي پيشرفته و مدرن قرار داده است.

● خانم كلثوم دوسا از كشور كنيا. رئيس باشگاه زنان شيعه نايروبي

از انگيزه و دلايل وي براي توجه به انقلاب اسلامي ايران چنين است.

دليل اصلي من براي توجه به انقلاب اسلامي ايران و كار در اين زمينه آگاهاندن زنان از اين امر است كه نبايد حكومت هيچ قدرتي ، مگر قدرت و قوانين خداوندي را بپذيرند.ما نمي خواهيم كه هيچ كشوري مانند ايران اسير يوغ استعمار گردد.ما نمي خواهيم كه ار قدرتي مانند آمريكا ، اسلام را نابود سارد.ما كه خود بهترين فرهنگ مانند اسلام را داريم ، نمي خواهيم كه مردم از غرب پيروي نمايند.و تحت تاثير فرهنگ آنها قرار گيرند و از آنها تقليد نمايند.ما مي خواهيم مردم را آگاه سازيم كه فرهنگ اسلامي براي هر عملي ، دليل منطقي دارد.

به شهادت تاريخ امام خميني چراغ اسلام را در دوره ظلمت روشن ساخت. و مردم ايران و مسلمانان بايد كه چراغ اسلام را روشن نگه دارند و بدان نيرو دهند.

راه حل چالشها ، كار شبانه روزي به شيوه اي است كه امام خميني با گفتن اين كه من به ارتشي از فرزندان شما نياز دارم (كه در دامن شما پرورش خواهند يافت) ايد ئولوژي جوانان(دختران ) را تغيير داد. ما به جوانان توجه مي كنيم .

انگيزه هاي كاري من از انگيزه زنان ايراني گرفته شده است.كه بيشترين سهم را از انقلاب اسلامي ايران داشته اند و دارند.بازديد من از ايران و بازديد بانوان كشور من از جمهوري اسلامي ايران به من و همكارانم انگيزه داده است تا براي اسلام كار كنم .امام خميني با نشان دادن اين كه ابر قدرت واقعي ، الله است مردم را نجات داد.

البته زنان ايراني بودند كه راه حضرت فاطمه زهرا(س) ، حضرت خديجه و حضرت زينب را از طريق رهنمودهاي امام خميني دنبال نمودند.البته به اين طريق بود كه انقلب اسلامي براي ما صادر گرديد.

به درگاه باريتعالي دعا مي كنيم كه هب ما توفيق ، هدايت و قدرت كار براي انقلاب اسلامي تا ظهور حضرت مهدي (عج) عطا فرمايد.

خانم دكتر عفاف الحكيم بساني از كشور لبنان از انگيزه و دلايل وي براي توجه به انقلاب اسلامي ايران چنين است.

انقلاب اسلامي بخش عظيمي از جمعيت ايران را كه شامل زنان اين كشور مي شود به صحنة اجتماع آورده است. انقلاب اسلامي ايران تحت رهبري امام خميني (ره) نه تنها توجه شيعيان بويژه عموم مسلمانان و همه جهانيان را به خود معطوف كرد.ما به همه جهانيان ياد آور مي شويم كه تمام رسانه هاي فرانسه در آن زمان به موضوع و شخصيت امام خميني (ره) مي پرداختند . از انجائيكه ايشان با حضور خود رهبري جهاني را كه براي آن ما سالها در تلاش بوديم ، تجسم بخشيد ،اين موضوع بسيار طبيعي بود كه ما در تماس و تعامل با شخصيت مقدس امام و انقلاب باشيم . علاوه بر اين موضوع ايشان حكومتي را تاسيس نمود كه اين انگيزه را به مسلمانا ن اعطا نمود تا در راستاي ان با هويت بين المللي ، همرته با دستور العملها و رهنمودهاي عقلاني خود ، شروع انقلاب اسلامي در لبنان را مهيا نمايند كه الطاف رهنمود وي براي مردم لبنان ، اولين پيروزي تاريخي عليه دشمنان اسرائيلي بود.

خانم اير مگارد پين ار آلمان . جامعه شناس آلماني. از انگيزه و دلايل وي براي توجه به انقلاب اسلامي ايران چنين است.

وي مي گويد ؛ انقلاب اسلامي نه تنها باعث احياي اسلام در ايران گرديد ، بلكه در جهان اسلام نيز تاثيرات بسزايي داشته است. انقلاب علاوه بر اينكه تغييراتي را در سيستم سياسي ايران پديد اورد ، عميقا بر روابط جهاني بين ملتها و فرهنگ ها در مدت ۲۹ سال اخير تاثير گذارده بود.

از نقطه نظر جامعه شناسي ، انقلاب اسلامي ايران نه به عنوان يك رويداد ، بلكه به عنوان يك جريان تلقي مي شود . در مدت بيست و نه سال گذشته ،انقلاب اسلامي ايران در برخي سطوح از جمله مناطق روستايي كشور پيشرفت چشمگيري داشته است . تلاش هاي بسياري نيز انجام شده است . همانند تلاش هاي كه جوامع بشري انجام مي دهد . برا يمثال موقعيت زنان ايران بسيار پيشرفت داشته است . ايجاد ديدگاه و ساختارهايي براي حفظ جامعه مدني قوي كه ارزشهاي انقلاب را بهبئد بخشد ، هنوز بطور كامل محقق نگرديده است. به نظر من ، اين دو ديدگاه از چالشهاي اساسي آينده انقلاب اسلامي ايران مي باشند.

● نتيجه گيري

اين گونه ديدگاهها و صدها هزار نظير آنها كه از آغاز انقلاب اسلامي ايران تا كنون با بيطرفي شگرف يا به گونه اي اجتناب ناپذير ابراز شده اند، اين حقيقت را به طور كامل اثبات مي كنند كه موج توفندة انقلاب اسلامي از درياي بيكران مذهب انسانها برخاسته و از چنان واقع گرايي و اقتداري برخوردار است كه هيچ قدرتي حتي عمده ترين ابر قدرت جهاني توان مهار آن را ندارد. پربارترين ارمغاني كه انقلاب اسلامي به تاريخ معاصر ارزاني داشته است اثبات اين حقيقت است كه مي توان پنجه در پنجة غولهاي هولناك استعمار افكند و تنها با تكيه بر اراده و ايمان بر قدرتهاي شيطاني چيره شد.

هر انقلابي اگر از خصلتهاي انقلاب اسلامي برخوردار شود بي چون و چرا از تأثير تبليغات سياسي عوامل فعال شوروي و ماركسيستهاي ديگر نقاط جهان درامان خواهد بود.در ميان اين همه انقلاب كه بر روي خطي به طول تاريخ در كنار هم رديف شده اند انقلابي را سراغ نداريم كه بي دردسر و در همان حركتهاي نخستين ولو مقطعي پيروز شود.

موفقيت هر نهضت و انقلابي چه از نوع الهي و ابراهيمي و چه از انواع مختلف مادي و غير الهي بستگي به رشد و تكامل جنيني دارد كه در شكم خود مي پروراند. همانطور كه تولد صحيح و سالم جنين مستلزم پيشنهاد است و هر جنيني در هر شرايطي و به دلخواه ما رحم مادر را سالم ترك نمي كند پيروزي انقلاب نيز مستلزم شرايط خاصي است كه بايد فراهم آمدن آنها را به انتظار نشست. كوچكترين حركت نامعقول و غير منطقي انقلاب را در يك جبهه و پيروزي را در جبهه ديگر قرار مي دهد.

يكي از مهم‎ترين مباحث روز جهان و از جمله جامعه اسلامي ايران بحث پيرامون موضوع «زنان» است. گرچه از طرح جدي اين بحث و به دنبال آن به راه افتادن جنبش فيمينيسم در غرب، با هدف دفاع از حقوق فردي و اجتماعي زنان بيش از چند دهه نمي گذرد، اما طرح چنين بحثي در اسلام به هيچ وجه بحثي جديد و بي سابقه نيست دين اسلام به عنوان خاتم الاديان الهي بيش از ۱۴ قرن است كه در اوج مظلوميت و تحقير شخصيت و منزلت اجتماعي زن به اين مسئله پرداخت و رسول گرامي اسلام ـ صلّي الله عليه و آله ـ بهبود وضعيت فردي و جايگاه اجتماعي زنان و بطور كلي ارتقاء سطح ديدگاه عمومي به اين مخلوق الهي را از نخستين و مهمترين اهداف رسالت خويش قرار داد. تأكيد پيامبر اسلام بر حفظ حقوق زن و تأكيد ايشان بر اهميت جايگاه شخصيت فردي و منزلت اجتماعي او با جنبش فيمينيسم در غرب يك تفاوت بنيادين داشت و آن تفاوت در حساسيت اسلام بر تقويت بعد مكارم اخلاق و ارتقاء فضايل انساني بود.

زنان ايراني از ابتداي اوج گيري نهضت انقلاب اسلامي نقش عمده اي دوشادوش با مردان در جهت تغيير شرايط سياسي كشور پيشبرد انقلاب بر عهده داشته اند. آنان پس از پيروزي انقلاب نيز با شركت فعالانه در همه پرسي ها، انتخابات مجلس، رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا و امثال آن نقش مؤثر و فعالي در پيشبرد اهداف سياسي كشور در اختيار داشته اند. با اين حال اگر به لحاظ كمي زنان را در مقايسه با مردان در ميان منتخبين سياسي و امور اجرايي كشور كم حضورتر مي بينيم، ناشي از نواقص قانوني و يا به اصطلاح حاكميت قواعد مردسالارانه بر قانون اساسي يا دولت جمهوري اسلامي نيست بلكه اين مسئله بيشتر مربوط به ويژگي هاي جسمي و روحي خاص زنان و رويكرد كلي آنان و جامعه به مسئله اشتغال زنان است كه البته مختص به جامعه ايران هم نيست. بطوري كه آمارهاي جهاني تا سال ۱۹۹۴ حاكي از آن است كه فقط ۲۴ زن در قرن بيستم جزء سران دولت ها بوده اند كه نيمي از آنها هم در دهه ۹۰ انتخاب شده اند. در سال ۱۹۹۸ فقط ده تن از سران دولتهاي جهان زن بوده اند. و در آغاز قرن بيست و يكم نيز تنها ۷/۱۲ درصد از وزراي هيئت هاي دولت در جهان از ميان زنان بوده و كمتر از ۵% از مقامات عالي در سازمان هاي بين المللي از جمله سازمان ملل در اختيار زنان قرار داشته است. ميزان مشاركت زنان در احراز كرسي هاي نمايندگي مجلس در برخي از بخش هاي جهان همچون اروپاي شرقي حتي با كاهش چشمگير مواجه بوده و از ۲۲ درصد در سال ۱۹۸۷ به ۵/۶ درصد در زمان كنوني كاهش يافته است. همچنين آمارهاي فوق حاكي از آن است كه زنان حتي زماني كه مقامات و پست هاي عالي را احراز مي كنند برخلاف مردان به سراغ هر شغلي نمي روند بلكه عمدتاً براي مشاغل مربوط به مسايل خاص آنان از قبيل بهداشت و تعليم و تربيت در نظر گرفته مي شوند.

در جمهوري اسلامي حضور گسترده و فعال زنان در مسايل اجتماعي و مشاركت سياسي همزمان با پيروزي انقلاب اسلامي با رشد و تحولي قابل توجه همراه گرديد. حمايت هاي بي دريغ رهبر فرزانه انقلاب، امام خميني (ره) از مشاركت سياسي زنان و تشويق اين فعّاليت ها تا حدي كه حضور آنان را در تثبيت نظام جمهوري اسلامي تعيين كننده تر و مؤثرتر از مردان معرفي نمودند، به تقويت جايگاه مشاركت سياسي زنان پس از پيروزي انقلاب در مقايسه با سال هاي پيش از آن انجاميد، تأثير انقلاب اسلامي بر بانوان ايراني اين بود كه آنان را كه تا پيش از آن در ابعاد كوچك تري پويايي و فعاليت اندكي در عرصه سياست از خود نشان مي دادند، از آن حالت منفعل به حالت فعال متحول ساخت به طوري كه اين مسئله حتي موجبات تعجب ناظران خارجي را نيز برانگيخت. نويسنده اي به نام «هيگنز» در تحليلي پيرامون اين مطلب بر گسترش حضور و مشاركت سياسي زنان در عرصه انقلاب تأكيد مي كند:

«زنان شهرستاني مشابه زنان تهراني، زنان از طبقات مختلف اقتصادي، اجتماعي، چه آنان كه منشاء شهري داشته و چه آنان كه اخيراً شهرنشين شده بودند، همه و همه طي انقلاب در جريان فعّاليت سياسي عمومي درگير شدند..» اين نويسنده در ادامه اين مطلب به گرايش احساس قدرت و اعتماد به نفس زنان و نيز هوشياري سياسي گسترده تر و احساس احترام بيشتري كه آنان در نتيجه شركت در چنين فعّاليت هاي سياسي تجربه مي نمودند تأكيد مي ورزد. ناظر ديگري در اين زمينه مي نويسد: «زناني كه پيش تر امكان نداشتند به تنهايي در خيابان ها به حركت درآيند بدون اين كه مورد اذيت و نگاه ناپاك قرار گيرند اكنون مي توانستند آزادانه به فعّاليت بپردازند. در حالي كه تا پيش از اين حتي استفاده از وسايل نقليه عمومي براي بسياري هراس انگيز بود. اكنون زنان در ابعاد وسيع در تظاهرات خياباني در كنار مردان شركت مي كنند. براي بسياري از زنان رهايي بخش ترين تجربه انقلاب همين حس آزادي در تجمع يافتن سالم با مردان بود بدون اين كه مورد تعرض و اذيت و آزار قرار گيرند...»

سوروكين در ضميمه اي بر جلد سوم كتاب پوياييهاي اجتماعي و فرهنگي براي انگلستان سرزمين سنّتي خويشتن داري سياسي تعداد صد و شصت و دو آشوب در روابط درون گروهي برمي شمارد كه در فاصلة سالهاي ۶۵۶ تا ۱۹۲۱ رخ داده اند. با احتسابي سرانگشتي ميانگين وقوع اين آشوبها هر شش سال يك بار بوده است. آشوبيهايي كه از شورش بزرگ و جنگ داخلي ۱۶۴۰ تا حدثه هاي كوچكي چون شورش خرده مالكان در وسكس به سال۷۲۵ درجه بندي شده اند.

نظر و آمار سوروكين با مقياس بسيار گسترده تري در تاريخ همة انقلابها به چشم مي خورد از انقلاب كبير فرانسه به سال ۱۷۸۹ و يا انقلاب اكتبر شوروي در سال ۱۹۱۷ گرفته تا انقلاب كمونيستي چين در سال ۱۹۴۸ و اغلب دگرگونيهاي بنيادين و انقلابهاي تاريخ.