ايران ـ خميني از دانشجويان مي‌خواهد حملات خود را عليه ايالات متحده گسترش دهند

بدون طبقه‌بندي    1 نوامبر 1979ـ 10 آبان 1358
از: سرويس پخش اخبار بين‌المللي، لندن ـ 3023
به: ستاد فرماندهينيرويهواييآمريكا، اروپا، رامشتاين
اقدام: سريعاً به بخش بازرسي ارسال شود     رونوشت: سفارت آمريكا، تهران
اقدام: كپي جهت اداره اجرايي
موضوع: ايران ـ خميني از دانشجويان مي‌خواهد حملات
خود را عليه ايالات متحده گسترش دهند
سرويسخبري تهران در ساعت 30/20 روز اول نوامبر 79.
ما هم‌اكنوناعلاميهزير را كه توسط دفتر امام خميني در قم منتشر شده دريافتنموديم:
بسم‌اللهالرحمنالرحيم
روز 13 آبان، روز هجوم وحشيانهرژيممنحوس به دانشگاه و كشتاردسته‌جمعيدانشجويانعزيز ماست.
رژيم مخالف با تمام مظاهر تمدن و پيشرفتكشور، يك روز به مدرسه فيضيه و مدارس علوم اسلامي در سراسر ايرانحمله‌ورمي‌شد و يك روز به دانشگاه تهران و مدارس و دانشگاههاي سراسر ايران، اينمراكز دانش و دانشمندان.
اكنونكه سالروز حمله به دانشگاه است، برايپيوستگيبيشتر لازم است روحانيونعزيز قم و تهران و سايرشهرستانهاينزديك به تهران در مراسميكه در دانشگاه تهران است، شركتنمايند و همچنينروحانيون تمام شهرهايايران در دانشگاه هر نقطه از ايرانكهبدين مناسبت مجلس بزرگداشتي برقرار كرده‌اند، شركتنمايند و با حضور در دانشگاههاي سراسر ايران و پيوستن به دانش‌آموزان و دانشجويان و استادان عزيز، توطئه‌هايجدايي‌افكنانهبيناين دو نيرويمترقي را خنثيكنند.
دشمنان ما در هر فرصت خصوصاً در اين روز از هيچتوطئه‌ايدست‌بردارنيستند و با هر وسيلهممكنمي‌خواهند آرامش را از ملت عزيز سلب كنند.
بر دانش‌آموزان، دانشگاهيان و محصلين علوم دينيه است كه با قدرت تمام، حملات خود را عليهآمريكا و اسرائيل گسترش داده و آمريكا را وادار به استرداد اين شاه مخلوعجنايتكارنمايند و اين توطئه بزرگ را بار ديگرشديداًمحكومكنند.
بر دانش‌آموزان، دانشگاهيان و محصلين علوم دينيه است كه با تمام نيرو، وحدت خويش را حفظ و از انقلاب اسلامي خود طرفدارينمايند و بر ملت است كه از اين دو جناح عزيز با تمام قدرت پشتيبانيكنند.
دست خدا به همراه همگي باد. والسلامعليكم و رحمت‌الله و بركاته.
  امضا
روح‌الله‌الموسويالخميني
10 آبان 58