آیت الله محمد حسین فشارکی

آخوند ملا محمد حسین بن محمد جعفر فشارکی  از اکابر علمای امامیه نیمه اول قرن چهاردهم است تولد او به سال ۱۲۶۶ ه.ق.(۱۲۲۸ ه.ش.) اتفاق اقتاده ،وی از شاگردان شیخ زین العابدین مازندرانی ،حاج میرزا حبیب الله رشتی ،و حاج میرزا محمد حسن شیرازی بوده است . پس از مراجعت از نجف به اصفهان آمده و بتدریس و ارشاد اشتغال یافت ،در مسجد سلام امامت می نمود محضرش مرکز فضلا و اهل دانش بود و در اواخر عمر مرجعیت تامه پیدا نمود.
مرحوم فشارکی در فقه و اصول استاد بود و در این اواخر مردم اصفهان مسائل خود را از او استفتاء می نمودند، زهد و تقوای او نیز بین مردم این سامان مشهور است.
 
تکیه ریزی
وفات او در شب سه شنبه ۸ ذیعقده ۱۳۵۳ قمری (۱۳۱۳ ه.ش) در اصفهان اتفاق افتاد و در تخت فولاد تکیه ریزی مدفون گردید.
آخوند ملا حسین فشارکی برادر آخوند ملا محمد باقر از علمای کم نظیر بود. خیلی بر فقه مسلط بود. وقتی که مرحوم آقا سید ابوالحسن اصفهانی و مرحوم نائینی به عنوان اعتراض به رژیم عراق به قم می آیند بعضی از بزرگان اصفهان از جمله مرحوم ملا حسین فشارکی برای دیدن این آقایان به قم می روند.
در جلسه ای میرزا نائینی مساله ای را عنوان می کنند. مرحوم فشارکی اظهار نظر می کند و مطالبی را بیان می نماید. مرحوم نائینی با تعجب می گوید: آخوند کهنه ملایی است ما تازه چرخیم! مرحوم فشارکی گفته بود: کتاب فقه در سینه من است.