بازخوانی بیانات امام خمینی(ره) در مورد انتخابات

علیرضا دهشمند؛ برگزاری سالم انتخابات و جریان انتخاباتی باید یک جریان صحیح باشد شما هرچه هم خوب رفتار کنید آنهایی که باید اشکال کنند، می کنند ما کاری به اشکال آنها نداریم. آنها از اول اشکال می گیرند حالا هم اشکال می کنند قبل از این هم که انتخاباتی درکار باشد صحبت انتخابات همچون که نزدیک شد شروع کردند اینجا ما کار نداریم، ما خودمان بین خودمان و خدای تبارک و تعالی باید فکر کنیم که شما مسئول این مساله مهم هستید و هم مسئول کار خودتان وهم مسئول مسئولین دیگری که تحت نظر شما هستند هستید.
جریان انتخابات باید یک جریان صحیح باشد چراکه هیچکس در انتخابات بر دیگری مقدم نیست همه افراد ملت در انتخابات یک جور هستند یعنی همان آدمی که یک کار کوچکی انجام می دهد با آنکسی که در راس همه امور هست در باب انتخابات هیچ با هم فرقی ندارند این یک رای دارد آن هم یک رای دارد این یک جور باید با او عمل بشود با آن هم یک جور عمل بشود.
انتخابات باید مطابق قانون و مردم پسند باشد بنابراین باید توجه به اینکه انتخابات جوری باشد که مردم پسند باشد نه جوری باشد که فرض کن خان پسند باشد ما او را نمی خواهیم مردم پسند باشد یعنی مردم احساس کنند به اینکه مساله انتخابات به آنطوری که قانون انتخابات گفته است به آنطوریکه اسلام میخواهد دارد عمل میشود عمل مال شماست قانون یک ثبتی است که میشودیک وظیفه ای که تعیین میکند لکن آنی که مهم است مقام عمل جوری باشد که تطبیق بکند باقانون ومردم راضی باشد درعمل.
لزوم حفظ بی طرفی مسئولیت اجرایی در انتخابات باید مورد توجه مسئولین امر قرار گیرد و به مسئولینی که در آتیه متصدی اجرای انتخابات هستند توجه می دهم اگر یک انحراف در یکی از شما پیدا شود و این بعد موجب این شود که دراین جمهوری یک لطمه ای وارد شود به گردن شماست به اسلام لطمه وارد شود به گردن شماست.
باید شماها بدون توجه به اینکه دستور کسی داده دستوری کسی حق ندارد راجع به انتخابات بدهد دستور در اجرا در خوبی اجرا بله، وزیر کشور دستور میدهد که چه کسی باید وکیل باشد که می خواهد وکیل شود این امر نیست در اسلام در ایران هم نیست برای این است که بعدها کسانیکه در ایران بعدها و نسلهای بعد میآیند بدانند که باید اینطور باشند والا امروز ما کسی را نداریم که دستور بدهد، پیشنهاد می کند و مردم هم مختارند.