بازخواني دستاوردهاي ۲۸ ساله انقلاب اسلامي

انقلاب اسلامي ايران سرآغاز بروز تحولاتي جدي و مهم نه تنها در داخل كشور بلكه در منطقه و جهان شد و بسياري از معادلات سياستمداران جهان را برهم زد و خواب ابرقدرتها را آشفته ساخت.
اينك در بهمن ماه كه سالگرد پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي را در بطن خود دارد ضرورت بيان دستاوردهاي بزرگ انقلاب اسلامي براي تقويت اعتماد به نفس ملي در مواجهه با خطرات و چالشهاي فراروي انقلاب طي سنوات گذشته بدون اتكا و اعتماد به قدرتهاي بيگانه ضروري است.
در اين گزارش تلاش شده است با نگاهي اجمالي به وضعيت معيشتي اقتصادي و اجتماعي كشور قبل از انقلاب اسلامي و مقايسه آن با بعد از انقلاب، ميزان رشد در هر زمينه با تكيه بر آمار و ارقام مستند موجود در سالنامه آماري ۱۳۸۲ سال انتشار يافته از سوي «سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور» بيان شود.
انقلاب اسلامي ايران سرآغاز بروز تحولاتي جدي و مهم نه تنها در داخل كشور بلكه در منطقه و جهان شد و بسياري از معادلات سياستمداران جهان را برهم زد و خواب ابرقدرتها را آشفته ساخت.
از اين رو تلاش براي از هم پاشي نظام نوپاي جمهوري اسلامي ايران از سوي دشمنان متعدد آن به سرعت آغاز شد، هرچند كه همه اين تلاشها ناكام ماند و ملت بزرگ و سلحشور ايران اسلامي باسلاح ايمان، وحدت و همدلي تحت رهبري مدبرانه رهبر كبير انقلاب امام خميني(ره) توانست موانع و مشكلات را از پيش روي بردارد و سرافراز و استوار به پيش رود.
امروز نظام جمهوري اسلامي ايران پس از استقرار و طي حيات بيش از يك ربع قرن خود به رغم محدوديت ها، تحريم ها، فشارهاي خارجي و سياست مشغول سازي ايران به درگيريهاي داخلي و تجزيه طلبانه توسط غرب و به ويژه آمريكا تحميل جنگ هشت ساله به ايران با هدف واژگوني نظام نوپاي اسلامي ايران و تضعيف توانمنديهاي آن ازطريق استحاله و انزواي ايران و... توانست استوار و سترگ برجاي بماند و خدمات ارزشمندي به ملت نستوه ايران ارائه دهد.
ارزيابي ها نشان مي دهد خدماتي كه در نظام جمهوري اسلامي و در مدت كمتر از سه دهه براي كشور و جامعه ايران انجام شده بسيار بيشتر و فراتر از آني است كه در طول پنجاه سال رژيم پهلوي انجام شده بود.
پيش از برشمردن آثار و دستاوردهاي انقلاب اسلامي شكوهمند ايران ضروري است كه آرمان هاي انقلاب مورد بازخواني قرار گيرد زيرا اين دو يعني آرمانها و دستاوردهاي انقلاب اسلامي، دو مساله به هم پيوسته و مهم اند كه پرداختن به آنها در مباحث مربوط به انقلاب اسلامي ايران ضروري به نظر مي رسد.
● آرمانهاي انقلاب اسلامي ايران
«آرمان ها» همان اهداف سلبي و ايجابي انقلابند كه مردم به منظور دستيابي به آنها عليه رژيم پهلوي شوريدند و تا سرنگوني آن از پاي ننشستند. «دستاوردهاي انقلاب» نيز آرمانهايي هستند كه تحقق يافته اند.
آرمان هاي انقلاب اسلامي را از خلال شعارهاي مردم در دوران پيروزي و پيام هاي رهبران سياسي و فكري به خصوص رهبري منحصر به فرد امام خميني(ره) با استفاده از روش تحليل محتوا مي توان شناخت.
اين هدف ها و آرمان ها در روند نهضت اسلامي به صورت كلي و غيرشفاف بيان مي شدند كه پس از پيروزي انقلاب در كشاكش حوادث و رويدادها و نيز در قانون اساسي مصوب سال ۱۳۵۸ تا حدي به طور شفاف بيان شده اند. مهم ترين آرمان هاي انقلاب در حوزه هاي سياست، اجتماع، فرهنگ و اقتصاد عبارتند از:
▪ آرمان هاي سياسي
مهمترين آرمان هاي سياسي انقلاب اسلامي عبارتند از:
۱) براندازي نظام سلطنتي و ايجاد حكومتي ديني و مستقل
۲) اداره امور كشور براساس شورا دعوت به خير و امربه معروف و نهي از منكر
۳) نفي هر گونه ستمگري، ستم كشي، سلطه گري و سلطه پذيري
۴) امنيت داخلي و نفي تفتيش عقايد سانسور و تجسس مگر به حكم قانون
۵) آزادي نشريات، مطبوعات اجتماعات و راهپيمايي ها و تامين آزادي هاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون
۶) اتكا به آراي عمومي در اداره كشور و مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت خويش
۷) طرد كامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب
۸) محو هر گونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي
۹) تقويت كامل بنيه دفاع ملي براي حفط استقلال و تماميت ارضي نظام اسلامي
۱۰) تنظيم سياست خارجي كشور براساس معيارهاي اسلام و تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمايت بي دريغ از مستضعفان جهان
۱۱) ايجاد روابط صلح آميز متقابل با دولت هاي غيرمحارب
۱۲) حمايت از مبارزه حق طلبانه مستضعفان در برابر مستكبران در هر نقطه از جهان، در عين خودداري كامل از هر گونه دخالت در امور داخلي ملت هاي ديگر. موارد فوق برگرفته از اصول سه، شش، هفت، هشت، بيست ودو، بيست و سه، بيست و چهار، بيست و پنج، بيست و هفت، يكصد و پنجاه و دو و يكصد و پنجاه و چهار «قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» است.
▪ آرمان هاي فرهنگي و اجتماعي
مهم ترين آرمان هاي فرهنگي و اجتماعي انقلاب اسلامي عبارتند از:
۱) ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوا
۲) مبارزه با مظاهر فساد و تباهي
۳) بالا بردن سطح آگاهي هاي عمومي با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه هاي گروهي
۴) آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي تا سرحد خودكفايي كشور
۵) تقويت روح بررسي و تتبع و ابتكار از طريق تاسيس مراكز تحقيق و تشويق محققان
۶) رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي عموم در زمينه هاي مادي و معنوي
۷) ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غيرضرور
۸) تامين حقوق همه جانبه افراد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي عموم و تساوي همه در برابر قانون
۹) توسعه و تحكيم برادري اسلامي و تعاون عمومي بين مردم
۱۰) تدوين قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي و سياسي بر اساس موازين اسلامي
۱۱) برقراري حقوق مساوي براي مردم بدون توجه به قوم، قبيله، رنگ، نژاد و زبان
۱۲) برخورداري تامين اجتماعي از نظر بازنشستگي، از كار افتادگي، بي سرپرستي، حوادث و سوانح و خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت هاي پزشكي به صورت بيمه و غيره
۱۳) آزادي هاي اجتماعي از جمله آزادي كار و حق دادخواهي براي هر فرد موارد فوق برگرفته از اصول سه، چهار، نوزده، بيست و هشت، بيست و نه، سي و سي و چهار قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است. به موارد فوق مي توان از بين بردن مراكز و مظاهر فساد در جامعه، برچيدن ارتشا و تملق، احياي مفاهيم ديني هم چون جهاد و شهادت را نيز اضافه كرد.
▪ آرمان هاي اقتصادي
هر چند انقلاب اسلامي انقلابي اقتصادي نبود و به هيچ وجه با الگوهاي ماركسيستي قابل تفسير نمي باشد، در عين حال آرمان هاي آن شامل ابعاد اقتصادي نيز مي شود:
۱) جلوگيري از غارت بيت المال توسط دربار و وابستگان شاه
۲) حفظ ذخاير زيرزميني
۳) تلاش در راه پيشرفت صنعتي و تكنولوژيك كشور از طريق برنامه ريزي اقتصادي، استفاده از علوم و فنون، تربيت افراد ماهر و...
۴) استقلال و خودكفايي اقتصادي
۵) تامين خودكفايي در علوم و فنون، صنعت و كشاورزي
۶) پي ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه برطبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه هاي تغذيه، مسكن، كار، بهداشت و تعميم بيمه
۷) ريشه كن كردن فقر و محروميت
۸) تامين نيازهاي اساسي شامل مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم براي تشكيل خانواده
۹) تامين شرايط براي ايجاد اشتغال كامل
۱۰) تنظيم برنامه اقتصادي كشور به صورتي كه شكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلي، فرصت و توان كافي براي خودسازي معنوي، سياسي و اجتماعي و شركت فعال در اداره كشور و افزايش مهارت و ابتكار داشته باشد
۱۱) عدم اجبار افراد به كار معين و جلوگيري از بهره كشي از كار ديگري
۱۲) منع اضرار به غير، انحصار، احتكار و ربا
۱۳) منع اسراف و تبذير
۱۴) جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر اقتصاد كشور
۱۵) تاكيد بر افزايش توليدات كشاورزي، دامي و صنعتي
۱۶) عدالت اقتصادي و كم كردن فاصله طبقاتي
۱۷) رسيدگي به روستاهاي كشور و محروميت زدايي از آنها.
- بعضي از موارد فوق برگرفته از اصول سه سي ويك و چهل و سه قانون اساسي است.
● دستاوردها
خدمات و فعاليت هاي نظام جمهوري اسلامي در ابعاد داخلي از گستره بسيار وسيعي برخوردار است كه مي توان در چند حوزه آنها را تقسيم بندي كرد:
۱) خدمات نظام در حوزه اقتصادي
۲) خدمات نظام و دستاوردهاي انقلاب در حوزه فرهنگي، علمي و اجتماعي
۳) خدمات نظام و دستاوردهاي انقلاب در حوزه سياسي
در اين بخش از گزارش نگاهي گذرا به برخي دستاوردهاي انقلاب اسلامي ايران در بخش اقتصادي خواهيم داشت. (گزارش مربوط به ساير بخش ها در روزهاي آينده مخابره خواهد شد.
دستاوردها و خدمات اقتصادي ملموس ترين فعاليت هاي نظام جمهوري اسلامي در حوزه اقتصادي را مي توان در بخش هاي زير خلاصه كرد:
▪ نفت
صنعت نفت ايران نسبت به قبل از پيروزي انقلاب اسلامي با تحول عظيمي روبه رو بوده است. زيرا اكنون ايران اسلامي مالك منابع نفتي خود مي باشد و كارشناسان ايراني مديريت اجرايي عمليات صنعت نفت در كليه بخشها اعم از اكتشاف، حفاري، بهره برداري صادرات، پالايش و انتقال را بر عهده دارند.
اين در حالي است كه اين صنعت پيش از انقلاب كاملا وابسته بود. از طرف ديگر فعاليت هاي اكتشافي صنعت نفت بعد از پيروزي انقلاب با جهش چشمگيري همراه بوده است. طي يك دوره ۲۰ ساله ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۶ حداقل ۵۰ ميليارد بشكه نفت اكتشاف شد جالب اينكه كليه فعاليتهاي عملياتي اكتشاف نيز توسط متخصصان داخلي صورت گرفته است.
▪ گاز
حجم ذخاير گاز طبيعي شناسايي شده ايران در ابتداي سال ۱۳۸۱ حدود ۲۶/۶ تريليون متر مكعب برآورد شده كه اين ميزان معادل ۱۷ درصد از كل ذخاير جهان و ۴/۴۷ درصد از ذخاير منطقه خاورميانه است. قبل از پيروزي انقلاب اسلامي فقط پنج شهر از نعمت گاز برخودار بود كه اين رقم در پايان سال ۱۳۸۲ به ۹۲۸ شهر افزايش يافته است و متجاوز از شش ميليون و ۵۷۷ هزار و ۶۳۱ نفر از جمعيت كشور را تحت پوشش قرار مي دهد. در واقع سبد انرژي كشور توسط گاز طبيعي به بيش از ۴۳ درصد رسيده است.
▪ پتروشيمي
ميزان توليدات پتروشيمي در سال ،۱۳۵۷ ۴/۷ ميليون تن بود كه با وجود تخريب آن توسط رژيم بعثي عراق در جنگ تحميلي تاكنون بالغ بر ۱۲/۵ ميليون تن ظرفيت توليد ايجاد شده است. با اتمام طرح جديد توليدات پتروشيمي درآمد كشور از اين طريق از ۱/۶ ميليارد دلار در سال ۱۳۸۰ به بيش از ۷ ميليارد دلار در سال ۱۳۸۴ رسيد.
▪ فناوري هسته اي و انرژي هسته اي
جمهوري اسلامي ايران به رغم تحريم هاي شديد امريكا و فشار بر كشورهاي ديگر براي عدم همكاري در پروژه هسته اي ايران توانست چرخه سوخت هسته اي را با دستان دانشمندان داخلي به نقطه قابل ملاحظه اي برساند تاجايي كه تعجب جهانيان را برانگيزد. جمهوري اسلامي توانست با كشف و استخراج اورانيوم طبيعي در «ساغند» يزد و فراوري آن در «اردكان» يزد و سپس تبديل آن به سه ماده هگزا فلورايد اورانيوم، اكسيد اورانيوم و تترافلورايد اورانيوم در پايگاه هسته اي اصفهان و سپس با تاسيس پايگاهي در نطنز از طريق به كارگيري دستگاههاي سانتريفوژ، بزرگترين گام ها در چرخه سوخت هسته اي را بردارد.
اين امر ايران را به رديف دهمين كشور داراي فن آوري هسته اي ارتقا داده است. علاوه براين طراحي راكتور آب سنگين در اراك و به مرحله نهايي رساندن نيروگاه اتمي در بوشهر گامهاي ديگري است كه نشان مي دهد مديريت انقلابي مي تواند نظام جمهوري اسلامي را به يك كشور پيشرفته تبديل كند.

▪ برق
برق رساني را مي توان يكي از افتخارآميزترين فعاليت هاي اقتصادي ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي قلمداد كرد. قبل از پيروزي انقلاب اسلامي و در اوج فعاليت هاي رژيم طاغوت فقط ۱/۳ ميليون مشترك برق (اعم از خانگي عمومي صنعتي و كشاورزي) در سراسر كشور وجود داشت در حالي كه اين رقم در سال ۱۳۸۲ به ۱۷ ميليون و ۹۹۹ هزار و ۱۱۸ مشترك افزايش يافت. نكته حائز اهميت در برق رساني بهره مند شدن بسياري از روستاهاي كشور و دورترين نقاط از نعمت برق است.
▪ آب
درسال ۱۳۵۷ ميزان توليد آب ۵/۱ ميليارد مترمكعب و تعداد انشعاب آب ۷/۲ ميليون فقره بود اما اين رقم درسال ۱۳۸۲ به پنج ميليارد و ۱۲۵ ميليون و ۹۰۰ هزار مترمكعب رسيد و تعداد انشعاب آب به ۱۱ ميليون و ۵۳۶ هزار و ۱۶۴ فقره افزايش يافت.
▪ توسعه مخابرات و تلفن
آمار دقيق تلفن هاي كشور در سال ۱۳۵۷ بالغ بر ۸۵۰ هزار شماره بود در حالي كه اين رقم در پايان سال ۱۳۸۲ بالغ بر ۱۷ ميليون و ۶۶۴ هزار و ۶۴۰ خط تلفن منصوبه و مشغول به كار رسيد.
توليد تجهيزات مخابراتي تا پيش از انقلاب صرفا محدود به توليد سوييچ هاي الكترونيكي EMD و دستگاههاي تلفن روميزي و برخي دستگاههاي مخابراتي بود اما پس از انقلاب بخصوص از سال ۶۸ به بعد تغييرات شگرفي در فناوري توليد تجهيزات مخابراتي صورت گرفت. شبكه «فيبر نوري» يكي از مهم ترين اين تحولات است.
در كنار توسعه و گسترش تلفن هاي ثابت، ورود «تلفن هاي همراه» (موبايل ) به شبكه مخابرات تحول دراين حوزه را بيش از پيش افزايش داد. تعداد شماره هاي واگذار شده تلفن همراه تاپايان سال ۱۳۸۲ به سه ميليون و ۴۴۹ هزارو ۸۷۶ خط رسيد.
علاوه برموارد فوق راه اندازي شبكه هاي اطلاع رساني و اتصال به بزرگراههاي اطلاعاتي از جمله «اينترنت» نيز از مهم ترين دستاوردهاي انقلاب در بخش مخابرات كشور مي باشد.
▪ تحولات در بخش راه و ترابري
به اعتقاد كارشناسان پيشرفت در صنعت حمل ونقل كشور انقلابي دراين بخش محسوب مي شود. زيرا در ۲۵ سال پس ازپيروزي انقلاب ۹۰ هزاركيلومترراه آسفالته و شوسه روستايي و ۷۶ هزار كيلومتر جاده و راه اصلي و فرعي در شهرهاي مختلف كشور احداث شد درحالي كه در سال ۱۳۵۷ مجموع راههاي اصلي و فرعي كشور حدود هزار كيلومتر بود.
در شبكه ريلي كشور نيز در حال حاضر ۶۱۰۰ كيلومتر شبكه اصلي و بيش از ۲۰۰۰ كيلومتر شبكه فرعي راه آهن وجود دارد و در واقع به همت متخصصان داخلي سالانه ۶۰۰ كيلومتر راه آهن احداث مي شود كه در آينده نزديك به يك هزار كيلومتر قابل افزايش است.
در بخش حمل و نقل هوايي نيز توسعه قابل ملاحظه صورت گرفت درسال ۸۱ بالغ بر ۲۰ ميليون و دويست هزار نفر از طريق فرودگاههاي كشور جابه جا شدند. دستيابي متخصصان داخل به توانايي پيشرفته ترين سطح تعمير اساسي (اورهال) هواپيماهاي پهن پيكر يكي از موارد مهم پيشرفت در صنعت هواپيمايي است. ساخت هواپيماي ايران ۱۴۰ باهزينه هرفروند ۸/۵ ميليون دلار و توانايي ساخت ۱۲ فروند در هرسال نمونه چشمگيري از پيشرفتهاي به عمل آمده پس از پيروزي انقلاب اسلامي است.
ساخت هواپيماهاي آموزشي بالگرد و هواپيماي بدون سرنشين از جمله هواپيماهاي ۴ نفره فجر ۳ از ديگر عملكردهاي سازمان صنايع هواپيمايي است. تاسيس فرودگاهها در نقاط دور افتاده و محروم كشور از امتيازات كشور پس از پيروزي انقلاب است.
▪ بخش صنعت
به اعتقاد صاحب نظران خط مشي هاي صنعتي به كار گرفته شده در سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي در بردارنده افزايش سهم ارزش افزوده صنعتي در اقتصاد كشور از طريق بازدهي سرمايه گذاري هاي انجام شده، ارتقاي نقش طراحي و مهندسي در توليدات، افزايش صادرات، ارتقاي بهره روي و افزايش سهم داده هاي داخلي در توليدات به همراه فعال نمودن بخش خصوصي بوده است.
امروزه دامنه ظرفيت هاي ايجاد شده يا بازسازي و نوسازي شده و تنوع محصولات جديد تا حدي است كه در بسياري از محصولات نه تنها نياز داخلي كشور برطرف شده بلكه ظرفيت صادراتي نيز به وجود آمده است. با رشد صنايع واسطه اي وابستگي صنعت به منابع خارج تا حد زيادي كاهش يافته و توجه به طراحي و ساخت قطعات و اجزاي ماشين آلات و تجهيزات در كشور از يك سو و توجه به توسعه فعاليت هاي طراحي و مهندسي از سوي ديگر موجب شده است كه امروز اغلب طرحهاي صنعتي و زيربنايي كشور چون پالايشگاهها، صنايع شيميائي، صنايع سيمان، نيروگاه و تاسيسات برقي توسط كارشناسان و متخصصين ايراني طراحي و توسط واحدهاي صنعتي داخلي توليد شود.
▪ ميانگين رشد اقتصادي
دستيابي به ميانگين رشد اقتصادي بيش از چهاردرصد در سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي با وجود فشارهاي خارجي، تحريم، جنگ تحميلي، تنش هاي منطقه اي و بين المللي يك موفقيت چشمگير به حساب مي آيد، با وجود آن كه برخي كارشناسان براي كشور در حال توسعه اي همچون ايران، تحصيل رشد اقتصادي سالانه بيش از شش درصد براي يك دوره بيست ساله را ضروري قلمداد مي كنند تا آثار عقب افتادگي هاي گذشته جبران و مسير توسعه هموار شود، رشد اقتصادي ايران در نخستين برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي به حدود هشت درصد و در برنامه دوم به پنج درصد رسيد. انتظار مي رود كه در برنامه سوم توسعه و در اولين برنامه چهار ساله از چشم انداز بيست ساله مقام معظم رهبري ميانگين رشد اقتصادي شش درصدي تحقق پيدا كند.
البته بايد توجه داشت كه با وجود پيشرفت هاي حاصله در عرصه هاي مختلف علوم و فناوري، كشاورزي، صنعت، خدمات و ديگر زمينه ها، برنامه اصلاح ساختار اقتصادي كشور كه از اواسط دهه به بعد بيش از گذشته مورد توجه بود همچنان با موانع جدي روبه رو است كه بايد با تدبيري كارشناسي شده به رفع آنها همت گمارد از جمله آنها وابستگي شديد اقتصاد ملي به نفت و صادرات آن است و ديگر اينكه در بخش هاي مديريتي و تصحيح زيرساخت هاي كلان اقتصادي بايد بيش از پيش كوشا بود.
دستيابي به آرمان هاي انقلاب به ويژه دربخش اقتصادي، خدمات و دستاوردهاي انقلاب اسلامي تنها در سايه عزم و بسيج ملي براي جهش صادرات غيرنفتي تحقق مي يابد كه تضمين كننده توسعه پايدار و حيات اقتصادي و عدالت اجتماعي است.
▪ كشاورزي
در زمينه توليد محصولات كشاورزي نيز تحولات قابل توجهي پديد آمد. بخش كشاورزي در حال حاضر تامين كننده يك چهارم توليد ناخالص داخلي نزديك به يك سوم اشتغال و چهارپنجم نياز غذايي و يك سوم ارزش صادرات غيرنفتي است.
كشاورزي پس از پيروزي انقلاب اسلامي به رغم همه تنگناهايي كه وجود داشت رشد و توسعه پيدا كرد و در سال زراعي ،۱۳۷۶ ۷۷ بالغ بر ۱۱/۹ ميليون تن گندم و ۳/۳ ميليون تن جو، ۲/۷ ميليون تن شلتوك برنج، ۳/۴ ميليون تن سيب زميني، ۱/۲ ميليون تن پياز توليد شد. اين در حالي است كه پيش از انقلاب در سال ۱۳۵۶ تنها ۱/۱ ميليون تن شلتوك برنج ۹۰۰ هزار تن جو، ۵/۱ ميليون تن گندم هزارتن سيب زميني و هزارتن پياز توليد مي شد.
▪ توزيع درآمد
مطابق آخرين آمارهاي مربوط به توزيع درآمد در سال هاي ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ ده درصد از ثروتمندترين مردمان ايران نسبت به ده درصد فقيرترين آنها به ترتيب ۳۲/۱۶ برابر و ۲۴/۱۶ برابر اختلاف درآمد داشتند كه شكاف بسيار بالايي را نشان مي داد اما اين رقم با اقدامات انجام شده پس از پيروزي انقلاب اسلامي به ۰۲/۶ برابر كاهش يافته است.
▪ ساير دستاوردهاي اقتصادي انقلاب اسلامي
۱) خلع يد خاندان پهلوي و هزار فاميل اشرافيت كهن از اقتصاد كشور
۲) خلع يد ايادي ملك هاي استعماري از اقتصاد كشور
۳) تصويب قانون كار و تلاش در جهت ارتقاي منزلت و جايگاه كارگران
۴) تلاش در جهت رسيدن به خودكفايي در زمينه هاي مختلف
۵) لغو حاكميت شركت هاي چند مليتي بر اقتصاد كشور
۶) ملي شدن بانكها، صنايع مادر و زير بناهاي اقتصاد كشور
۷) اجراي طرح هاي بزرگ صنعتي مادر و تلاش در جهت تغيير نظام تك محصولي و در نتيجه افزايش سهم صادرات غير نفتي
۸) پرداخت ديون خارجي به جاي مانده رژيم پيشين در شرايط انقلاب، جنگ تحميلي و محاصره اقتصادي
۹) شكوفايي استعدادها و نبوغ مردم در زمينه هاي صنعتي و علمي
۱۰) مبارزه با مصرف گرايي بي منطق
۱۱) كاهش سطح ضربه پذيري اقتصاد كشور با عبور از دشوارترين تنگناهاي اقتصادي
۱۲) خلع يد از صهيونيستها در اقتصاد كشور
۱۳) توجه به عمران و آباداني و نوسازي روستاها و نقاط محروم.