تحلیل‌گران سیاسی و انقلاب امام خمینی

به لحاظ تکوین و رشد انقلاب در شرایطی استثنایی و بهره‌گیری از تأییدات غیبی واعتماد دوجانبة آن براندیشه معنوی و عرفانی امام از سویی و برباور‌‌های عمیق مذهبی مردم از سوی دیگر،تحلیل‌گران سیاسی‌، مراکز اطلاعاتی وتحقیقاتی‌، و سازمان‌‌های جاسوسی قدرت‌‌های بیگانه که درارزیابی و سنجش تحولات جامعة ایران ومیزان موفقیت احتمالی رهبری مذهبی آن‌، معیار‌‌های تجربی و پوزتویستی رانصب العین خود قرار داده بودند وبر مبنای قواعد ماتریالیستی به ارائه تحلیل‌‌های جامعه‌شناسی می‌پرداختند‌، لذا از پیش‌بینی وقوع انقلاب اسلامی‌و شناخت ماهیت آن و شناخت شیوة تفکر و اندیشة انقلابی حضرت امام خمینی (ره) عاجز ماندند.
به تعبیر بلند حضرت امام (ره ): «از ارادة خدا بی خبر بودند! این کاری بود که خدا کرد معجز‌ ه ای بود که خدای تبارک وتعالی انجام داد.»
«سازمان سیا بعد از ارزیابی خود از وضعیت جامعة ایران درمرداد 57، اعلام نموده‌بودکه ایران دروضع انقلابی و یا حتی ما قبل انقلابی قرار ندارد! وسازمان اطلاعاتی CIA نیز درارزیابی اطالاعاتی خود درتاریخ 28 سپتامبر 1978(6/7/57) اعلام کرد: انتظار می‌رود که شاه تا ده سال دیگر به طور فعال زمام قدرت را در دست داشته باشد!»
این در حالی بود که کارتر در سفر خود پیش از انقلاب اسلامی‌به ایران‌، ایران را جزیرة ثبات و آرامش دریکی از پرسروصداترین نقاط دنیا خوانده بود!
سرعت پیروزی انقلاب الهی واسلامی‌ایران و رهبری بی‌نظیر حضرت امام (ره)آمریکا و قدرت‌‌های استکبار و صهیونیستی را به شدت آشفته و غافل‌گیر نمود و غربی‌ها بارها بر غیر مترقبه بودن تحولات ایران وعدم توانایی در شناخت ودرک حقیقت انقلاب اسلامی،اذعان نمودند.
براساس اسناد موجود درلانة جاسوسی آمریکا در تهران‌، مقامات اطلاعاتی و سیاسی آمریکا معتقد بودند:
«این انقلاب و پیش‌آمد‌‌های آن وضعیت ما را نابود کرد وافراد ما را پراکنده ساخت وسازمان و روش ‌های با ثبات مارا به هیچ و پوچ تبدیل کرد.»
آستانفلی ترنر، رئیس وقت سازمان سیا‌، درخصوص وقوع انقلاب اسلامی‌ایران معتقد بود: «سازمان سیا در پیش‌بینی دو مسئله شکست خورد: اول،تشکل تمامی‌گروه‌‌های مخالف شاه تحت رهبری یک رهبر 75 سالة تبعیدی. دوم‌، با وجود ارتش قوی توقع نداشتیم انقلاب به این سرعت پیروز شود.»
چنان‌که پال هنت (Pal Hunt) کشیش انگلیسی‌، که در دوران انقلاب اسلامی‌در اصفهان به سر می‌برد،به عنوان یکی از شهروندان غربی درخاطرات خود تلقی خود را از شرایط وقت ایران این گونه بیان می‌کند: «ما هرگز باور نمی‌کردیم ایران درآستانة یک انقلاب قرار داشته باشد.»
البته باید گفت:
«تعجب نیست برای آنها که ازمعنویت انقلاب اسلامی‌بی خبر بوده وهمیشه برای بررسی وتحلیل انقلاب‌ها معیار‌‌های جغرافیایی سیاسی واقتصادی خود را داشتند‌، علل و جوهرة پیروزی انقلاب اسلامی‌مجهول و پنهان ماند.»
آن چه مسلم است «عدم درک این نهضت وانقلاب بزرگ از آغار تا پیروزی یک رسوایی عملی برای جامعه‌شناسی غرب ومقاله ای شرقی آن بود.»
هفته نامة آبزورو چاپ لندن طی مقال‌‌های به قلم یکی از نویسندگان انگلیسی دراشاره به همین واقعیت نوشت:
«غرب هرگز نفهمید که چرا شاه سقوط کرد و چرا یک روحانی توانست کشوری را درتب انقلاب بیفکند...وغرب را با احیاء بنیادگرایی اسلامی‌به لرزه درآورد.»
ماسیمو فینی روزنامه‌نگار معروف ایتالیایی هم در تحلیلی درهمین زمینه که در روزنامة ایتالیایی ایل جورنو به رشته تحریر درآورد می‌نویسد:
«حقیقت انقلاب اسلامی‌و تفکر امام خمینی(ره) بسیار عمیق است و جهان غرب از درک عمیق آن عاجز است.»
سخنان بوش رئیس جمهور آمریکا به نحوی دیگر واقعیت فوق را مبرهن می‌کند:
وی می‌گوید: «من از رئیس وقت سازمان سیا که به دلیل پیروزی انقلاب ایران از کار بر کنار شد، پرسیدم‌، ‌یعنی شما با این همه آدمی‌که در دنیا دارید با این تجهیزات فوق پیشرفته با این همه بودجه ای که صرف می‌کنید نتوانستید انقلاب مردم ایران را پیش بینی کنید ؟ او پاسخ به من گفت:
آن چه در ایران روی داده است یک «بی تعریف» است‌، کامپیوتر ‌های ما آن را نمی‌فهمند!»
شبهه افکنی در امتیاز‌‌های انقلاب اسلامی‌
شخصیت قدسی امام خمینی (ره) انقلاب اسثنایی را رقم زد که از ابعاد گوناگون خود را از سایر انقلاب ‌های بزرگ متمایز می‌ساخت «به راستی‌، انقلاب اسلامی‌که امام خمینی (ره)آن را رهبری کرده به هیچ یک از انقلاب ‌هایی که در قبل بر پا گردیده شبیه نیست.»
با وجود شواهد و دلایل موجود و غیر قابل انکار در تائید وجوه متمایز کننده انقلاب اسلامی‌از سایر انقلاب ها و امتیازات واضح و روشنی که اعترافات متعدد و صریح بسیاری از صاحب نظران بین المللی را در این زمینه موجب گشته است‌، ‌مدعیانی که با ارائه تحلیل ‌های سطحی و کم وزن خویش با اصرار بر نفی «استثنایی بودن انقلاب اسلامی‌» سعی در کاستن از بهای واقعی آن در زمینه سازی برای نیل به استنتاج ‌های باطل بعدی را داشته و اظهار می‌دارند:
«من این را یک مشکل جدی می‌بینم که تصور غالب این است که انقلاب ما به همه انقلاب ‌های دیگر فرق می‌کند.» یا از درک واقعی ماهیت انقلاب اسلامی‌و شخصیت بی بدیل حضرت امام خمینی (ره) عاجز و ناتوان هستند و یا عامدانه چشمان خود را بر خورشیدی بسته‌اند که شعاع انوار نافذش حتی دیدگان تحلیل گران بیگانه با اسلام و و دیانت ایران را به شدت به خود خیره نموده است‌، و باید گفت: «امروز کسانی که انقلاب اسلامی‌را با انقلاب ‌های پیشین جهان مقایسه و نتیجه گیری می‌کنند‌، ‌دچار اشتباه بزرگ فکری و علمی‌هستند زیرا انقلاب اسلامی‌ما با انقلاب ‌های دیگر تفاوت ‌های اساسی دارد.»
تدا اسکوسپول، از اساتید معروف دانشگاه کمریج انگلستان، که تحقیقات گسترده ای درابره انقلاب فرانسه‌، ‌روسیه و چین دارد، می‌گوید:
«سر نگونی رژیم شاه از دیدگاه دوستان آمریکایی شاه گرفته تا روزنامه نگاران سیاست مداران و حتی جامعه شناسان امثال من یک حادثه عظیم و باور نکردنی بود.»
وی با صراحت تمام افزود:
«زیرا انقلابی که در ایران رخ داد به نظر من خارج از قواعد انقلاب ‌های دیگر بود و اعتراف می‌کنم که این انقلاب نظریات مرا نیز درباره انقلاب فرانسه‌، روسیه و چین عرضه کرده بودم بی اعتبار کرد.»
ایشان اضافه کرد: «چاره ای جز پذیرش این نکته وجود ندارد که انقلاب ایران حتی از لحاظ انگیزه ‌های اصلی ایجاد آن منحصر به فرد بوده و کاملا از سایر انقلاب‌ها جدا می‌باشد»
نشریه اونیتا ارگان حزب کمونیست ایتالیا هم در بدو پیروزی انقلاب اسلامی‌ با ارائه تحلیلی از جریان انقلاب اسلامی‌نوشت:
«این انقلاب با هیچ یک از ضابطه ‌های عادی نمی‌خواند و ما را به بررسی و مطالعه بسیار دقیقی دعوت می‌کند.
تلاش تحلیل گران برای شناخت انقلاب اسلامی‌و تفکرامام خمینی (ره )
انقلاب اسلامی‌با تکیه بر سیزده قرن پشتوانه فکری و فرهنگی اسلام و تشیع وپیوند عمق آن با شخصیت ممتاز امام (ره) شرایطی را پدید آورده است که امروزه بسیاری از تحلیل‌گران جهانی به شدت در تب و تاب دست یابی به تحلیلی جامع از واقعیت عظیم انقلاب اسلامی‌و نظریه عمیق ولایت فقیه و وقوف بر رمز و راز پیام ‌های معنوی‌، ‌سیاسی‌، ‌اجتماعی و...امام خمینی (ره) می‌باشند.
برای دست‌یابی به درکی روشن ازواقعیت مذکور می‌توان به عنوان نمونه از بررسی «تأثیرات انقلاب اسلامی‌و حضرت امام (ره) در رخداد بزرگ‌ترین تحول امروز جهان یعنی ظهور پدید‌‌های جدید و نیرو وقدرتی ماورای دولت‌‌های ملی» و تأکید بر «عدم شناخت محتوای عمیق پیام‌‌های حضرت امام (ره) از سوی دول مختلف جهان.» از سوی تحلیل‌گران برجستة حوادث و رویداد‌‌های حال و آیندة جهان‌، درغرب،هم چون اولوین تالفر‌، یاد نمود. وی می‌نویسد:
«این که کدام کشور بر جهان قرن 21 مسلط خواهد شد سؤال هیجانی می‌باشد‌، اما در واقع اساسا طرح این سؤال اشتباه است‌، زیرا بزرگ‌ترین تحول امروز جهان ظهور پدید‌‌های جدید، یعنی نیرو و قدرتی ماورای دولت‌‌های ملی می‌باشد.»
تالفر نمونه ای از جریان فوق را امام خمینی (ره) ذکر می‌کند که بااستفاده از «نیروی مذهب» بخش قابل توجهی از قدرتی را که مدتها درانحصار دولت‌‌های ملی بود درکنترل گرفت. وی معتقد است:
«وقتی امام خمینی فتوای قتل سلمان رشدی را صادر کردند درواقع برای حکومت‌‌های دنیا پیامی‌تاریخی فرستادند که بسیاری از دریافت وتحلیل آن عاجز ماندند و مضمون واقعی پیام امام چیزی نبود مگر فرا رسیدن عصری جدید ا زحاکمیت جهانی‌، که غربی‌ها باید آن را با دقت مورد نظر و بررسی قرار دهند‌، زیرا درادامة حرکت امام خمینی (ره) قلمرو اندیشه‌‌های بشری هم جایگاه حکومت‌‌های دولتی را تغییر می‌دهد وهم اقتدار دولت‌‌های ملی و محلی را....»

رسالت تاریخی امام (ره)
یکی از ویژگی‌‌های استثنایی انقلاب اسلامی‌، آرمان‌‌های الهی واهداف متعالی آن است‌، چه آن که «امام به عنوان بشری که قرار است دوران آیندة بشر رابشارت دهد وارد صحنة جهان شدند دورانی که در آن نه شرق حاکم خواهدبود و نه غرب.»
امام خمینی (ره) ضمن تعریف وتفسیر ماهیت انقلاب اسلامی‌وابعاد واقعی آن در چهار چوبی جهانی وخارج محدودة مرز‌‌های جغرافیایی ایران اسلامی‌، تحول باطنی انسان در پهنة کرة خاکی و رجعت دوبارة بشر به مفاهیم معنوی وتوحیدی وزمینه سازی برای انقلاب جهانی اسلام به پرچم‌داری حضرت حجة – عجل الله تعالی فرجه الشریف – را مذموریت مهم و اصلی جریان توفندة انقلاب اسلامی‌می‌دانستند.
تأکیدها و تصریحات مکرر امام خمینی در این باره نشان این واقعیت مسلم است که وی با وقوف کامل بر فقر ومسکنت معنوی بشر معاصر‌، فراهم آوردن شرایط ظهور منجی موعود بشریت را مأموریت الهی و رسالت تاریخی انقلاب اسلامی‌می‌دانستند نهایت تلاش خود رانیز برای نیل به این هدف مقدس مبذول داشتند.
چنان‌که حضرت امام (ره) پیش از پیروزی انقلاب در جهت توجیه وآماده‌سازی اصحاب انقلاب آنان را به اهداف آرمانی انقلاب اسلامی‌، یعنی برپایی حکومت اسلامی‌در ایران و احیای مجدد اسلام درکشور‌‌های اسلامی‌، متذکر گردیده و ضمن آن که مرحلة سوم را «انقلاب جهانی اسلام»مرحله ظهور منجی موعود –عج الله تعالی فرجه شریف- می‌دانستند‌، آن را غایت قصوری و هدف نهایی انقلاب اسلامی‌ذکر می‌کردند.
ایشان پیش از انقلاب اسلامی‌با تأکید بر اهداف مقدس جهانی انقلاب اسلامی‌طی پیامی‌می‌فرمودند:
«ملت عزیز و پیرو بر حق امام (ره) {حضرت سیدالشهداء} باخون خود سلسلةابلیس پهلوی رادر قبرستان تاریخ دفن می‌نماید و پرچم اسلام رادر پهنة کشور بلکه کشورها به اهتزار در می‌آورد.»
امام بزرگوار درتعریف وتعیین اهداف و آرمان‌ها واستراتژی بلند مدت انقلاب اسلامی‌فرمودند:
«ما همه موظفیم که اسلام را در همه جای دنیا معرفی کنیم». «من امیدوارم که ما بتوانیم پرچم اسلام و پرچم جمهوری اسلامی‌را در هم جای دنیا بر پا کنیم»
«به تدریج ماباید انقلاب خودمان را به خارج به نحوی که هست صادر کنیم»
امام عزیز با عزمی‌راسخ وایمانی عمیق به رسالت تاریخی والهی خود این مهم را یادآوری می‌نمودند که: «ما انقلابمان را به تمام جهان صادر می‌کنیم.»
درعین حال حضرت امام (ره) جهت خنثی سازی تبلیغات مسموم استکبار جهانی‌، وارائه تعریفی واضح از مفهوم صدور انقلاب اسلامی‌متذکر گردیدند:
«ما که می‌گوییم انقلابمان را می‌خواهیم صادر کنیم می‌خواهیم... همین معنویتی که پیدا شده است در ایران را صادر کنیم‌، ما نمی‌خواهیم شمشیر بکشیم وتفنگ بکشیم و حمله کنیم.»
«ما که می‌گوییم انقلاب باید صادر شود یعنی اسلام باید درهمه جا رشد پیدا کند و ما بنا نداریم درجایی دخالت نظامی‌کنیم.»
امام در این زمینه تأکید می‌نمودند: «ما باید اسلام را به پیش ببریم درهمه جای دنیا انشا الله اسلام را صادر کنیم.»
درنگاه اشراقی امام (ره) استراتژی صدور انقلاب اسلامی‌، فرمولی جهت زمینه‌ سازی انقلاب عظیم جهانی اسلام به رهبری حضرت بقیه الله – عجل الله تعالی فرجه الشریف – می‌با‌شدودر همین خصوص‌، امت خدا جوی خود و فرزندان گرامی‌شهدا را توصیه می‌نمودند:
«به جمهوری اسلامی‌که ثمرة خون پدرانتان است تا پای جان وفادار بمانید و با آمادگی خود و صدور انقلاب اسلامی‌وابلاغ پیام شهیدان زمینه را برای قیام منجی عالم و خاتم الوصیاء و مفخر الاولیاء حضرت بقیه الله روحی فداه فراهم سازید.»
حضرت امام (ره) درهمین زمینه بارها تمنای قلبی وخواستة باطنی خود رااز خداوند سبحان طلب می‌نمودند:
«امیدوارم که این انقلاب یک انقلاب جهانی بشود ومقدمه برای ظهور حضرت بقیه الله – ارواحنه فداه – بشود.»
«امیدوارم که این نهضت واین انقلاب منتهی بشود به ظهور امام عصر – سلام الله علیه – و امیدوارم که این انقلاب ما به همة دنیا ومستضعفین صادر شود.»
«خداوندا‌، بر ما منت بنه و انقلاب اسلامی‌ما را مقدمة فرو ریختن کاخ‌‌های ستم جباران وافول ستارة عمر متجاوزان در سراسر جهان گردان.»
آن یگانه دوران تأکید نمودند: «آینده روشن است وما همه درانتظار رؤیت خورشیدیم.»
«پرده برگیر که من یار توام/ عاشقم عاشق رخسار توام
با وصالت ز دلم عقده گشا / جلوه ای کن که گرفتار توام
عاشقی سر به گریبانم / من مستم و مردة دیدار توام
گر کشی یا بنوازی ای دوست عاشقم یار وفادار توام»
حضرت امام خمینی(ره) به پی ریزی انقلاب اسلامی‌وحنثی سازی توطئه‌‌های پی در پی استکبار جهانی ضمن توفیق درتحقق بخشیدن «صدور پیام‌‌های معنوی ودینی انقلاب اسلامی‌»،سر منشاء تحولات عظیمی‌درجهان معاصر گردیدند وعصر جدیدی را در تاریخ بشر آغاز نمودند.
عصری که ولی امر مسلیمن – دام عزه – آن را عصر امام خمینی(ره) نامیده‌اند.
عصری که در واقع حساس‌ترین فراز تاریخ بعد از صدر اسلام و غیبت کبرای حضرت حجت – عج – و قبل از ظهور حضرتش می‌باشد چه آن که امام (ره) خود فرمودند:
«ما الآ ن در یک موقع حساسی هستیم که به نظر من حساس‌ترین نقطة تاریخ است.