جایگاه مجلس از نگاه امام خمینی (ص)

چکیده: این تحقیق شامل 5 بخش که هر بخش دارای چهار فصل می باشد که ابتدا در بخش اول سیاست های عملی در اندام حاکمیت جمهوری اسلامی بررسی میشود تا نقش قوه مقننه در حاکمیت جمهوری اسلامی روشن گردد در این رابطه با مباحث مستدلی از جمله ماهیت حاکمیت، شکل حکومت، تفکیک قوا، و ارتباط قوا با یکدیگر و وظایف و اختیارات قوه مقننه و آشنایی مختصر با مجلس شورای اسلامی به استقبال مباحث اصلی تحقیق می رویم که در واقع مباحث اصلی از بخش دوم شروع می شود یعنی مقایسه مجلس شورای اسلامی با مجالس دوران پیشین می باشد که امام راحلمان با بیان واقعیات راه مجالس آینده نظام مقدس جمهوری اسلامی را روشن می سازد به همین منظور برای تفهیم بیشتر تاریخچه مجالس گذشته و حال ذکر شده است. یکی از نکات برجسته این بخش این است که در مجالس گذشته روسا و نمایندگان آن عمدتا از طبقه مرفه جامعه بودند ولی در مجالس جمهوری اسلامی عمدتا از طبقه پایین جامعه یعنی محرومین و مستضعفین و روحانیت بوده اند که با ترسیم نمودارهایی طبقات مختلفی که به مجلس راه یافته اند بررسی شده است. در بخش سوم حاکمیت قانون از دیدگاه امام خمینی (ره) رهنمودهای جالبی در رابطه با قانون اسلام می دهد که سرآمد تمام قوانین زنده دنیاست دیگر نیازی به طرح بحث های انحرافی جامعه مدنی نیست. و در بخش چهارم، اهمیت انتخابات مجلس شورای اسلامی و اولویت در مصوبات مجلس که در این فصل اثبات می شود که مجلس در راس همه امور است، قوه مجلس از همه قوه ها بالاتر است، مجلس متکی به هیچ یک از دو قطب شرق و غرب نمی باشد، اهمیت حضور و نقش تعیین کننده مردم مجلس باید همه کارها را انجام بدهد، انتخابات یک امتحان الهی است. هیچ کس در انتخابات مقدم بر دیگری نیست عدم اختلاف و نکته بسیار برجسته این بخش اهمیت مشورت و تشریح احکام اولیه و ثانویه می باشد در مورد اولویت در مصوبات مجلس محورهای خون دادگان، مسائل زیربنایی و کلیدی برای رفع محرومیت ها لغو قوانین دست و پاگیر، رسیدگی به حال مستضعفین و مستمندان کشور حل مسائل بسیار مهم اقتصادی مطرح شده است. در بخش پنجم شیوه مذاکرات مجلس از جمله، پرهیز از مبارزه بین افرا‌د، اغراض شخصیه را باید کنار بگذارند و مناظره ها باید اسلامی باشد، با سلاح اخلاقی اسلامی وارد مذاکره شوند، خود را در محضر خدا بدانند نمایندگان را وکیل ملتی می دانند که همه اسلام را می خواهند، با برادری حسن نیت و رفاقت مسائل طرح بشود، تفاهم مذاکرات منطقی و دور از غضب و حق هر جا باشد باید دنبالش رفت در مورد استقلال مجلس، سیاست نه شرقی و نه غربی، حرمت رابطه با آمریکا و شوروی، و اینکه تمام گرفتاری مسلمین از آمریکاست، آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند، ما آمریکا را زیر پا می گذاریم، ایران دستش را پیش آمریکا دراز نمی کند، سابقه شکست آمریکا و شوروی، کسانی که دم از مذاکره با آمریکا می زنند ساده لوح و بی اطلاعند، نفرت از ظلم و ظالم و مقابله با آن اصل حاکم بر تفکر مسلمانان، استکبار ستیزی، خود را در مقابله با استکبار همیشه حفظ کنیم هیچ خوفی از ابرقدرتها نداریم و ماهیت آمریکا و سپس نقش مجلس در حفظ نظام جمهوری اسلامی مطرح می شود از جمله، هدایت دولت، مجلس با دولت و رئیس جمهور همراهی کند، نظام را حفظ کند، از نفوذ عناصر وابسته به مجلس جلوگیری شود، تصفیه کامل مجلس از عناصر ضد انقلاب، وحدت و یکپارچگی. در پایان معیارهای گزینش نمانده اصلح از دیدگاه امام (ره) آورده شده است.