جزئيات آمار استاني دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري

آمار هر کدام از استان‌هاي کشور درباره دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري به تفکيک چهار نامزد شرکت کننده در انتخابات و درصد مشارکت مردمي اعلام شد که بر اساس آمارهاي اعلام شده از سوي وزارت کشور و همچنين مرکز آمار ايران استخراج شده است.
 بر اساس آمارهاي اعلام شده از سوي وزارت کشور و همچنين مرکز آمار ايران ميزان مشارکت مردمي در هر استان و به تفکيک هر کدام از نامزدهاي دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري استخراج شده است.

*نتايج در استان‌هاي آذري زبان تقسيم بندي جالبي داشته است
در استان آذربايجان شرقي و 18 شهرستان آن، احمدي‌نژاد از ديگر نامزدها جلو بوده و موسوي در شهرستان‌هاي کليبر و تبريز بسيار به احمدي‌نژاد نزديک شده و تنها در شهرستان شبستر از احمدي‌نژاد پيشي گرفته است.
کروبي نيز تنها در شهرستان کليبر در جايگاه سوم قرار گرفته است و در ساير شهرستان‌ها، رضايي اين جايگاه را در اختيار دارد.
بنابراين در استان آذربايجان شرقي محمود احمدي‌نژاد با يک ميليون و 131 هزار و 111 راي، معادل 264/56 درصد آراي ماخوذه را کسب کرد و پس از او، ميرحسين موسوي با 677/41 درصد، محسن رضايي با 417/8 درصد و مهدي کروبي با 36/0 درصد قرار دارند.
در مجموع، استان آذربايجان شرقي با داشتن 2 ميليون و 461 هزار و 553 نفر واجد شرايط راي‌گيري، مشارکت 66/81 درصدي معادل 2 ميليون و 10 هزار و 340 نفر را شاهد بود.

مردم آذربايجان غربي با 17 شهرستان راي نخست خود را با ميزان 656 هزار و 508 راي، معادل 20/49 درصد از يک ميليون و 334 هزار و 356 راي ماخوذه، به ميرحسين موسوي دادند و پس از او، محمود احمدي‌نژاد با داشتن 76/46 درصد آرا، در فاصله کمي از موسوي ايستاده است.
در شهرستان‌هاي نقده، مياندوآب، مهاباد، ماکو، شوط، سلماس، سردشت، پيرانشهر، بوکان و اشنويه موسوي در رتبه نخست قرار داشته و احمدي‌نژاد راي شهرستان‌هاي شاهين دژ، خوي، چايپاره، چالدران، تکاب، پلدشت و اروميه را به خود اختصاص داده است.
کروبي در اين استان با 21 هزار و 609 راي، 61/1 درصد آرا و رتبه سوم اين استان را کسب کرد. اين در حالي است که رضايي تنها در اروميه، چايپاره، خوي، سلماس و شاهين‌دژ راي بالاتري نسبت به کروبي داشته است.
مشارکت در استان آذربايجان غربي با وجود حضور يک ميليون و 883 هزار و 144نفر واجد شرايط و ميزان راي ماخوذه معادل يک ميليون و 334 هزار و 356، حدود 85/70 درصد بوده است.

احمدي‌نژاد در استان اردبيل و 9 شهرستان آن، با کسب 325 هزار و 911 راي معادل 76/50 درصد از کل آراي ماخوذه (642 هزار و پنج راي)، اول شده است. وي در شهرستان‌هاي اردبيل، بيله‌سوار، پارس آباد، گرمي در جايگاه دوم پس از موسوي ( 16/47 درصد) قرار دارد اما با راي‌هاي ناشي از شهرستان‌هاي خلخال، کوثر، مشکين‌شهر، نمين و نير فاصله خود را جبران کرده است.
محسن رضايي با کسب 02/1 درصد آراي ماخوذه اين استان در جايگاه سوم نشسته است. وي در شهرستان‌هاي نمين، مشکين‌شهر، گرمي، خلخال، پارس آباد، بيله‌سوار و اردبيل بالاتر از مهدي کروبي قرار گرفته و کروبي 2 هزار و 319 راي از اين استان را در سبد راي خود ريخته است.
اين استان با داشتن 804 هزار و 881 نفر واجد شرايط و 642 هزار و پنج شرکت کننده در انتخابات، مشارکت 76/79 درصدي را تجربه کرده است.

بنابراين محمود احمدي‌نژاد در دو مرکز استان‌هاي آذربايجان غربي و شرقي، راي نخست مردم را به دست آورده و مردم مرکز استان اردبيل، ميرحسين موسوي را برگزيده‌اند.

در تمام هفت شهرستان استان زنجان، محمود احمدي‌نژاد با کسب 444 هزار و 480 راي و 88/75 درصد از کل آراي ماخوذه (585 هزار و 721 راي) بر رقبا برتري يافته و پس از او ميرحسين موسوي با 126 هزار و 561 راي (60/21 درصد) و محسن رضايي با 24/1 درصد آرا (هفت هزار و 276 راي) قرار دارد.
کروبي تنها در شهرستان طارم توانسته است آرايي بيش از رضايي به دست آورد.
مشارکت 65/92 درصدي بين 632 هزار و 160 نفر واجد شرايط راي‌گيري در استان زنجان، در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري شکل گرفت.

راي نخست استان قزوين و شهرستان‌هاي 6گانه آن به ميزان 498 هزار و 61 راي (93/71 درصد آراي ماخوذه) به حساب احمدي‌نژاد گذاشته شده است تا پس از او موسوي با 177 هزار و 542 راي (64/25 درصد) قرار داشته باشد.
رضايي نيز رتبه سوم را با کسب هفت هزار و 978راي معادل 15/1 درصد آرا به خوداختصاص داده است.
اين استان با دارا بودن 749 هزار و 205 نفر واجد شرايط و 692 هزار و 355 راي ماخوذه، مشارکت 41/92 درصدي را رقم زد.

*در استان‌هاي غربي و با جمعيت غالب لر و کرد وضع آرا به شکل زير است:
احمدي‌نژاد در هشت شهرستان استان ايلام، 199 هزار و 654 راي از مجموع کل آراي ماخوذه (312 هزار و 667 راي) را معادل 85/63 درصد نصيب خود کرده است. موسوي نيز با 96 هزار و 826 راي و 96/30 درصد، پس از او قرار دارد.
کروبي در اين استان با کسب 23/0 درصد راي (هفت هزار و 471 راي) سوم شده است و رضايي تنها در شهرستان‌هاي ايلام، ايوان و مهران راي بيشتري نسبت به کروبي در اختيار دارد.
357 هزار و 687 نفر واجد شرايط شرکت در انتخابات در استان ايلام حضور داشتند که مشارکت 41/87 درصدي در اين دوره انتخابات را به نمايش گذاشتند.

هفت شهرستان استان چهارمحال و وبختياري راي نخست خود را به احمدي‌نژاد دادند تا وي با اختصاص 359 هزار و 578 راي (معادل 57/72 درصد از 495 هزار و 446 کل آراي ماخوذه) رتبه نخست را از آن خود کند.
موسوي 106 هزار و 99 راي (41/21 درصد) را به خود اختصاص داده و پس از او رضايي با 57/4 درصد از کل آرا قرار دارد.
اين استان مشارکت 12/88 درصدي در اين انتخابات را با وجود 562 هزار و 238 نفر واجدان شرايط راي‌گيري رقم زد.

253 هزار و 962 نفر در شهرستان‌هاي پنج گانه استان کهگيلويه و بويراحمد به احمدي‌نژاد راي داده‌اند تا وي با کسب 87/68 درصد از 368 هزار و 707 آراي ماخوذه رتبه نخست را کسب کند. موسوي با 98 هزار و 937 راي (83/26 درصد) و رضايي هشت هزار و 542 راي پس از احمدي‌نژاد قرار دارند.
کروبي در شهرستان بهمئي بيش از رضايي راي آورده است.
415 هزار و 694 نفر در اين استان واجد شرايط راي بودند و مشارکت در اين استان به رقم 69/88 درصد رسيد.

احمدي‌نژاد در همه 10 شهرستان استان کردستان، 315 هزار و 689 راي (68/51 درصد آراي ماخوذه) را در سبد خود ريخته است.
موسوي نيز 261 هزار و 772 راي (86/42 درصد) و کروبي 13 هزار و 862 راي (26/2 درصد) را از آن خود کرده‌اند تا با احتساب 610 هزار و 756 راي ماخوذه و 943 هزار و818 نفر واجد شرايط شرکت در انتخابات، مشارکت 71/64 درصدي مردم استان کردستان شکل گيرد.

در استان کرمانشاه و 14 شهرستان آن، 983 هزار و 422 نفر راي خود را به صندوق انداختند تا با توجه به وجود يک ميليون و 231 هزار و 672 نفر واجد شرايط در اين استان، مشارکت 84/79 درصدي پديد آيد.
573 هزار و 568 راي معادل 32/58 درصد آراي ماخوذه، به احمدي نژاد رسيده و 374 هزار و 188 راي معادل 04/38 درصد به موسوي اختصاص يافته است.
رضايي با توجه به راي 11 هزار و 258 نفري خود (14/1 درصد) در رده سوم ايستاده، در حاليکه راي کروبي در شهرستان‌هاي هرسين، گيلانغرب، کنگاور، صحنه، سرپل‌ذهاب، روانسر، دالاهو، ثلاث باباجاني و پاوه بيش از رضايي بوده است.

مردم واجد شرايط شرکت در انتخابات رياست جمهوري در استان لرستان و 9 شهرستان آن (يک ميليون و 124 هزار و 940 نفر) بار ديگر به احمدي‌نژاد اعتماد کرده‌اند تا وي با کسب 677 هزار و 829 راي، 29/70 درصد آرا را از آن خود کرده و پست رياست جمهوري را بر عهده گيرد.
219 هزار و 156 راي (72/22 درصد) و 44 هزار و 36 راي (56/4 درصد) به موسوي و کروبي اختصاص دارد.
رضايي در شهرستان سلسله راي بيشتري به نسبت کروبي کسب کرده است.
مشارکت در اين استان با احتساب آراي ماخوذه (964 هزار و 270 راي)،71/85 درصد بود.

در هشت شهرستان استان همدان، 765 هزار و 723 راي از مجموع يک ميليون و 19 هزار و 169 راي ماخوذه، به احمدي‌نژاد رسيده است تا وي را به عنوان نامزد منتخب اين استان معرفي کند.
43/21 درصد آراي اخذ شده معادل 218 هزار و 481 راي به موسوي و 13 هزار و 117 راي معادل 28/1 درصد به رضايي اختصاص يافته است.
کروبي در شهرستان‌هاي اسدآباد، تويسرکان و نهاوند راي بيشتري نسبت به رضايي به دست آورده است.
مشارکت در استان همدان با توجه به يک ميليون و 256 هزار و 250 نفر واجد شرايط شرکت در انتخابات،12/81 درصد بود.

*نتايج انتخابات رياست جمهوري در استان‌هاي شمالي به شرح زير است:
در استان گلستان يک ميليون و 59 هزار و 769 نفر واجد شرايط شرکت در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري بودند که با توجه به 869 هزار و 453 راي ماخوذه، ميزان مشارکت 04/82 درصدي ايجاد شد.
از اين ميان، 515 هزار و 211 راي (25/59 درصد آراي ماخوذه) به احمدي‌نژاد و 325 هزار و 806 راي معادل 27/39 درصد آراي کلي به موسوي اختصاص ياقته است.
کروبي در اين استان بجز شهرستان‌هاي مينودشت، گرگان، کردکوي، علي‌آباد، راميان و آزادشهر در جايگاه سوم قرار گرفته است.

يک ميليون و 576 هزار 46 نفر از واجدان شرايط شرکت در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در 16 شهرستان استان گيلان از مجموع يک ميليون و 483 هزار و 258 راي ماخوذه، 998 هزار و 573 راي را به احمدي‌نژاد داده‌اند . با توجه به راي 453 هزار و 806 نفري (59/30 درصدي) موسوي و 12 هزار و 22 نفري ( 81/0 درصدي) رضايي، مشارکت 11/94 درصدي را در اين دوره انتخابات سبب شوند.

در استان مازندران و 16 شهرستان آن، از يک ميليون و 919 هزار و 838 راي ماخوذه، احمدي‌نژاد در همه شهرستان‌ها با کسب يک ميليون و 289 هزار و 257 راي، 15/67 درصد کل آرا را به خود اختصاص داده و يک ميليون و 919 هزار و 838 راي (49/30 درصد) نيز به موسوي رسيده است. 
همچنين رضايي 19 هزار و 587 راي (02/1 درصد) را داراست و غير از چالوس و جويبار در رتبه سوم قرار دارد.

*استان‌هاي جنوبي نيز آمار خود را در انتخابات رياست جمهوري به شرح زير دارند:
مشارکت در استان بوشهر و 9 شهرستان آن با وجود 580 هزار و 822 نفر واجد شرايط و تعداد 493 هزار و 989 نفر در پاي صندوق، حدود 41/87 درصد بود.
مردم اين استان ميزان 299 هزار و 357 راي را به احمدي‌نژاد دادند تا وي با کسب 59/60 درصد راي در هشت شهرستان اين استان، رتبه نخست را داشته باشد. موسوي تنها در شهرستان کنگان بر احمدي‌نژاد پيشي گرفته و 177 هزار و 268 راي معادل 88/35 درصد از کل آراي ماخوذه را از آن خود کرده است.
رضايي در تمام شهرستان‌هاي استان بوشهر با 40/15 درصد راي، رتبه سوم را دارد.

رتبه نخست استان خوزستان و 23 شهرستان آن به احمدي‌نژاد اختصاص دارد. وي يک ميليون و 303 هزار و 129 راي (درصد کل آراي ماخوذه) را از آن خود کرده است.
موسوي با کسب 552 هزار و 636 راي، درصد کل آرا و رضايي با دارا بودن 139 هزار و 124 راي، درصد کل آرا را کسب کرده‌اند با اين تفاوت که رضايي در شهرستان ايذه بر موسوي پيشي گرفته است.
مشارکت در اين استان با توجه به وجود 2 ميليون و 801 هزار و 644 نفر واجد شرايط و 2 ميليون و 38 هزار و 845 راي ماخوذه، حدود بود.

919 هزار و 908 نفر مي‌توانستند در استان هرمزگان و 12 شهرستان آن، در انتخابات رياست جمهوري شرکت کنند و با توجه به 743 هزار و 24 راي ماخوذه، ميزان مشارکت به 77/80 درصد رسيد.
در اين استان احمدي‌نژاد با کسب 482 هزار و 990 راي،00/65 درصد آراي کلي را از آن خود کرده تا به عنوان نفر نخست اين استان معرفي شود.
در شهرستان‌هاي ميناب، قشم، خمير، پارسيان و بستک موسوي بالاترين راي را داشته و در مجموع 241 هزار و 988 راي معادل 56/32 درصد را به خود اختصاص داده است.
رضايي نيز بجز در شهرستان‌هاي سيريک، خمير، جاسک، پارسيان و بستک رتبه سوم را کسب و هفت هزار و 237 راي (97/0 درصد) را از آن خود کرده است.

*آمارهاي به دست آمده در استان‌هاي شرقي در زير مي‌آيد:
مردم شهرستان‌هاي هفت گانه استان خراسان شمالي، با 341 هزار و 104 راي (63/74 درصد کل آراي ماخوذه) دوباره احمدي‌نژاد را به عنوان رييس جمهوري خود برگزيده‌اند.
موسوي با 58/23 درصد (113 هزار و 218 راي) و رضايي با 4129 راي (34/10 درصد) در رتبه‌هاي بعدي قرار دارند. کروبي تنها در شهرستان اسفراين بر رضايي تقدم يافته است.
464 هزار و يک راي ماخوذه در اين استان وجود دارد.

24 شهرستان استان خراسان رضوي بجز خواف راي نخست خود را به احمدي‌نژاد داده‌اند تا وي با 2 ميليون و 214 هزار و 801 راي از مجموع سه ميليون و 181 هزار و 990 راي ماخوذه در اين استان، 60/69 درصد کل آرا را کسب کند.
موسوي 884 هزار و 570 راي (79/27 درصد کل آراي ماخوذه) از اين استان را به خود اختصاص داده است و پس از او، رضايي با 44 هزار و 809 راي (40/1 درصد) قرار دارد.
کروبي در شهرستان‌هاي گناباد و خواف رتبه سوم را داشته است.

احمدي‌نژاد در شهرستان‌هاي هشت گانه استان خراسان جنوبي با کسب 285 هزار و 984 راي از مجموع 383 هزار و 157 راي ماخوذه (51/73 درصد)، در جايگاه نخست قرار گرفته و پس از او، موسوي با 90 هزار و 363 راي معادل 40/24 درصد آرا است.
رضايي سه هزار و 962 راي (88/0 درصد) را به خود اختصاص داده و در رتبه بعدي ايستاده است.
در اين سه استان، چهار ميليون و 664 هزار و 423 نفر مي توانستند در انتخابات شرکت کنند بنابراين 38/86 درصد (چهار ميليون و 29 هزار و 148) در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري مشارکت داشتند.

مشارکت 22/75 درصدي مردم 14 شهرستان استان سيستان و بلوچستان با توجه به 982 هزار و 920 راي ماخوذه و يک ميليون و 306 هزار و 624 نفر واجد شرايط در اين استان شکل گرفت.
67/51 درصد معادل 507 هزار و 946 راي اين استان سبب شده است تا موسوي گزينه نخست استان سيستان و بلوچستان باشد. با اين حال مردم شهرستان‌هاي ميان‌کنگي، سرباز، زهک، زابل و دلگان بيشترين راي خود را به احمدي‌نژاد داده‌اند تا وي با 450 هزار و 269 راي (80/45 درصد) رتبه دوم را کسب کند.
کروبي بجز در زابل با 12 هزار و 504 راي و 27/1 درصد رتبه سوم را از آن خود کرده است.

*در بخش‌هاي مرکزي کشور درصدهاي متفاوتي درباره هر يک از نامزدها به دست آمده است:
استان اصفهان و 22 شهرستان آن، 2 ميليون و 987 هزار و 946 نفر واجد شرايط شرکت در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري را داشت که از اين ميزان 2 ميليون و 637 هزار و 482 نفر معادل 27/88 درصد، پاي صندوق‌هاي راي آمدند.
از اين تعداد، يک ميليون و 799 هزار و 255 نفر معادل 21/68 درصد به محمود احمدي‌نژاد راي داده‌اند. وي در تمام شهرستان‌هاي استان اصفهان راي نخست را از آن خود کرده است. وي 666 هزار و 955 راي از اصفهان را در صندوق خود دارد.
پس از او، ميرحسين موسوي باکسب 746 هزار و 697 راي معادل 31/28 درصد آرا را به دست آورده است.
محسن رضايي نيز با کسب 51 هزار و 788 راي و 96/1 درصد آراي ماخوذه، در رده سوم همه شهرستان‌ها قرار دارد.

مردم پنج شهرستان استان سمنان ميزان 295 هزار و 177 راي (00/77 درصد کل آراي ماخوذه) را به احمدي‌نژاد داده‌اند تا وي مقابل 77 هزار و 754 راي موسوي (28/20 درصد) رتبه نخست را به خود اختصاص دهد.
کروبي بجز در شهرستان گرمسار در ساير شهرستان‌ها راي کمتري نسبت به رضايي کسب کرده تا رضايي با چهار هزار و 440 راي، 15/1 درصد از آرا را به خود اختصاص دهد و سوم شود.
در استان سمنان 436 هزار و 492 نفر واجد شرايط بودند که با توجه به 383 هزار و 308 راي ماخوذه، مشارکت 81/87 درصد بود.

احمدي‌نژاد در تمام 10 شهرستان استان مرکزي 572 هزار و 988 راي (90/72) را کسب کرده است تا با توجه به کل آراي ماخوذه (785 هزار و 961)، در جايگاه نخست قرار گيرد.
موسوي با 190 هزار و 349 راي (21/24 درصد)، رضايي با 10 هزار و 57 راي (27/1 درصد) و کروبي با چهار هزار و 675، سبب شدند تا با توجه به وجود 885 هزار و 557 نفر واجد شرايط راي‌گيري در اين استان، مشارکت 75/88 درصدي شکل گيرد.

از بين 2 ميليون و 842 هزار و 209 نفر از هم‌ميهنان استان فارس در 26 شهرستان، که واجد شرايط شرکت در انتخابات رياست جمهوري بودند، 2 ميليون و 523 هزار و 300 نفر پاي صندوق‌ها رفتند و مشارکت 77/88 درصدي را شاهد بوديم.
در تمامي شهرستان‌ها احمدي‌نژاد با کسب يک ميليون و 758 هزار و 26 راي، 67/69 درصد کل آراي ماخوذه اول شده است و پس از او، موسوي با 706 هزار و 764 راي و 00/28 درصد از کل آرا و رضايي با 94/0 درصد (23 هزار و 871 راي) قرار دارند.
کروبي در شهرستان‌هاي استهبان، خنج، سروستان، فسا و ممسني راي بيشتري نسبت به رضايي براي خود به ثبت رسانيده است.

احمدي‌نژاد در استان کرمان و 17 شهرستان آن يک ميليون و 160 هزار و 446 راي (06/77 درصد آراي کلي) را کسب کرد و موسوي نيز 318 هزار و 250 راي (13/21 درصد).
محسن رضايي با 12 هزار و 16 راي و کروبي با چهار هزار و 977 راي رتبه‌هاي بعدي را به خود اختصاص داده‌اند تا با توجه به وجود يک ميليون و 738 هزار و 280 نفر واجد شرايط و يک ميليون و 505 هزار و 814 راي ماخوذه، ميزان مشارکت 62/86 درصدي شکل گيرد.

مردم 10 شهرستان استان يزد نيز روز بيست و دوم خردادماه به پاي صندوق آمدند و 609 هزار و 856 راي به صندوق‌ها انداختند.
احمدي نژاد با 337 هزار و 178 راي (28/55 درصد) از شهرستان‌هاي اين استان بجز اردکان، صدوق و يزد اول شده است و موسوي با 255 هزار و 799 راي (94/41 درصد) و محسن رضايي با هشت هزار و 406 راي (37/1 درصد) پس از او قرار دارند.

در استان قم با وجود 655 هزار و 988 نفر واجد شرايط، 599 هزار و 40 راي به صندوق انداخته شد و مشارکت 31/91 درصدي شکل گرفت.
مردم اين استان و شهرستان قم، 52/70 درصد معادل 422 هزار و 457 راي خود را به احمدي‌نژاد داده‌اند و موسوي نيز 148 هزار و 467 راي (78/24 درصد) و رضايي 16 هزار و 297 راي (72/2 درصد) را به خود اختصاص داده‌اند.

*در استان تهران با 13 شهرستان، محمود احمدي‌نژاد سه ميليون و 819 هزار و 495 هزار راي (78/50 درصد کل آراي ماخوذه) را به خود اختصاص داده است تا رتبه نخست را از آن خود کند. وي در تمام شهرستان‌هاي اين استان بجز پايتخت، بالاترين راي را از آن خود کرده است.
آراي شهرستان تهران نيز از کل چهار ميليون و 179 هزار و 188 راي ماخوذه، به ميزان 83/51 درصد و 30/43 درصد بين موسوي (2 ميليون و 166 هزار و 245) و احمدي نژاد (يک ميليون و 809 هزار و 855) تقسيم شده است.
محسن رضايي نيز در همه شهرستان‌ها بجز دماوند با کسب 96/1 درصد کل آراي ماخوذه، جايگاه سوم را دارد.
تعداد افراد واجد شرايط براي شرکت در انتخابات رياست جمهوري هشت ميليون و 796 هزار و 466 نفر بود. بنابراين مشارکت 69/85 درصدي را در اين استان شاهد بوديم.

*در مجموع و با احتساب آراي داخل و خارج کشور، 39 ميليون و 371 هزار و 214 نفر در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري شرکت کردند که محمود احمدي‌نژاد با کسب 24 ميليون و 592 هزار و 793 راي به عنوان رييس جمهوري دهم جمهوري اسلامي ايران شناخته شد.