جنگ نرم و بازخوانی وصیت نامه سیاسی الهی امام (ره)

امام خمینی (ره) و جنگ نرم
«اینک که به توفیق و تأیید خداوند، جمهورى اسلامى با دست تواناى ملت متعهد پایه ریزى شده و آنچه در این حکومت اسلامى مطرح است اسلام و احکام مترقّى آن است، بر ملت عظیم الشأن ایران است که در تحقق محتواى آن به جمیع ابعاد و حفظ و حراست آن بکوشند که حفظ اسلام در رأس تمام واجبات است، که انبیاء عظام از آدم علیه السلام تا خاتم النبیین صلى اللّه علیه و آله وسلم در راه آن کوشش و فداکارى جان فرسا نموده اند و هیچ مانعى آنان را از این فریضه بزرگ باز نداشته …».
لازم است به منظور تبیین بهتر مفهوم جنگ نرم در وصیت نامه امام(ره)، ابتدا واژگان قدرت و تهدید، آن هم از نوع نرم را تعریف نموده، در ادامه بر مبنای وصیت نامه سیاسی الهی حضرت روح الله مبانی قدرت و تهدیدات نرم را در نظام جمهوری اسلامی ایران بر شماریم.
تعریف واژگان: (قدرت نـرم، تهدید نـرم، جنگ نـرم)
قدرت: امکان تحمیل خواست و اراده به دیگران
قدرت ملی: توانایی، اراده، استعداد و ظرفیت یک واحد سیاسی یا یک ملت که با اتکای آن، دولت و ملت می توانند آرمان ها، اهداف و منافع ملی خویش را حفظ نموده و توسعه دهند.
قدرت نرم: Soft Power بر« جاذبه » متکی است. قدرت نرم عبارت است از توانایی شکل دادن به علائق دیگران و هدایت رفتار آنان بدون بهره گیری از زور.
تهدید: تهدید عبارت است از فقدان امنیت.
تهدید امنیت ملی: تهدیدهایی که اهداف، ارزش ها و منافع حیاتی کشور را به گونه ای در معرض خطر قرار دهند که بیم آن رود در آن تغییرات اساسی و ماهوی صورت پذیرد.
تهدید نـرم: Soft Threat عبارت است از: تلاش برنامه ریزی شده دشمن، از طریق نفوذ و تأثیرگذاری بر اعتقادات، باورها، ارزشها و الگوهای رفتاری یک ملت و نظام سیاسی، جهت سلب و یا تحمیل اراده وایجاد تغییرات در ارکان یک کشور در حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی.

جنگ نرم: عبارت است از استفاده از ابزارهای فرهنگی و روشهای نوین که به آرامی در بافت فرهنگی و هویتی یک نظام حرکت می کند، آثار عمیقی از خود به جای می گذارد، جبران اثرات آن به سادگی قابل جبران نیست و در نهایت موجب تغییر در مبانی یک نظام به سمت الگوهای مهاجم خواهد شد.
مبانی اساسی قدرت نرم انقلاب اسلامی در کلام امام خمینی(ره) (رمز بقاء انقلاب اسلامی)
« بى تردید رمز بقاء انقلاب اسلامى همان رمز پیروزى است و رمز پیروزى را ملت مى داند و نسل هاى آینده در تاریخ خواهند خواند که دو رکن اصلى آن انگیزه الهى و مقصد عالى حکومت اسلامى و اجتماع ملت در سراسر کشور با وحدت کلمه براى همان انگیزه و مقصد.
اینجانب به همه نسل هاى حاضر و آینده وصیّت مى کنم که اگر بخواهید اسلام و حکومت اللّه برقرار باشد، و دست استعمار و استثمارگران خارج و داخل از کشورتان قطع شود این انگیزه الهى را که خداوند تعالى در قرآن کریم بر آن سفارش فرموده است از دست ندهید …».
با توجه به مطالب ذکر شده در سطور فوق، قدرت نرم جمهوری اسلامی از منظر امام خمینی(ره)، ۲ بخش است:
۱- انگیزه الهی و مقصد عالی حکومت اسلامی
۲- وحدت کلمه آحاد ملت
این دو بعد در واقع همان عبارت وزین جمهوری اسلامی است که کلمه جمهوری اشاره دارد به آحاد ملت که به شرط انسجام و وحدت، یکی از ارکان استواری و پیروزی مداوم نظام را فراهم می آورند.
در عین حال کلمه اسلامی نیز اشاره دارد به محتوای الهی و اسلامی نظام که رکن دیگر استواری است و حضرت روح الله(ره) در ابتدای وصیت نامه خویش، اسلامیت را هم با حدیث گرانبهای ثقلین تعریف می نماید.
قال رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله:
« انّى تارک فیکم الثقلین کتاب اللّه و عترتى أهل بیتى فانّهما لن یفترقا حتى یردا علىّ الحوض».
بنابراین اسلامیت اسلام ناب محمدی(ص)، مبتنی بر ثقل اکبر-قرآن- و ثقل کبیر – اهل بیت(ع)- است.
همچنین امام(ره) در تعریف اسلام و حکومت اسلامی می فرمایند:
« اسلام و حکومت اسلامى پدیده الهى است … و مکتبى است که برخلاف مکتبهاى غیر توحیدى در تمام شئون فردى و اجتماعى و مادى و معنوى و فرهنگى و سیاسى و نظامى و اقتصادى دخالت و نظارت دارد و از هیچ نکته ولو بسیار ناچیز که در تربیت انسان و جامعه و پیشرفت مادى و معنوى نقش دارد فروگذار ننموده است و موانع و مشکلات سر راه تکامل را در اجتماع و فرد گوشزد نموده و به رفع آنها کوشیده است.
بنابراین آنچنان که در کلام حضرت روح الله(ره) مشهود است، اسلام قدرت مقابله با همه مظاهر استبداد و استکبار را داراست و در عین حال هیچ فاصله ای میان سیاست و دیانت آن وجود ندارد.
تهدیدات نرم اساسی انقلاب اسلامی در کلام امام خمینی(ره) (عوامل اضمحلال و نابودی انقلاب اسلامی)
« … و در مقابل این انگیزه (مقصد عالى حکومت اسلامى و وحدت کلمه ) که رمز پیروزى و بقاء آن است، فراموشى هدف و تفرقه و اختلاف است».
در عباراتی که ذکر شد، حضرت امام خمینی(ره) تهدیدات نرم اساسی انقلاب اسلامی را در نفی و فراموشی هدف و تفرقه می داند.
آنچنانکه در کلام امام (ره) مشاهده می شود، تهدید نرم انقلاب اسلامی دارای منشأ درونی و بیرونی است. غفلت و فراموشی غالباً درونی است، و تفرقه و از بین بردن انسجام و وحدت کلمه از طریق بوقهای تبلیغاتی و شایعات و …. منشأ بیرونی دارد.
در واقع این همان تعریفی است که جوزف نای از تهدید نرم ارائه می دهد. او می گوید:
تهدید نرم عبارت است از: «استفاده یک کشور از قدرت نرم برای دستکاری افکار عمومی کشور آماج و تغییر ترجیحات، نگرش‌ها و رفتارهای سیاسی آنان‌»
با توجه به تعریف جوزف نای و با عنایت به کلمات گهر بار امام خمینی(ره)، قدرت نرم نظام سلطه عبارت است از: رسانه ها، تبلیغات، نفوذ و تأثیرگذاری بر سایر ملتها و مسلمانان، بهره برداری از بعضی عوامل ناآگاه یا خودفروخته و شیفته آمریکا در داخل کشور، و توان بهره برداری ناصحیح از قدرت برجسته علمی و … .
هدف اصلی دشمن در راه اندازی جنگ نرم چیست؟
 
حضرت امام خمینی(ره) مهمترین هدف دشمن در جنگ نرم را، هجوم به اسلام عزیز و قرآن کریم می داند. نکته جالب اینکه حضرت امام(ره) سلاح دشمن در تهدید اسلام ناب و قرآن را، استفاده از منحرفین و تمسک به ظاهر قرآن می داند، تعبیر ایشان این است که دشمن از قرآن بر علیه قرآن استفاده می نماید.
ایشان در بخشی از وصیت نامه خویش می فرمایند:
« خود خواهان و طاغوتیان قرآن کریم را وسیله اى کردند براى حکومتهاى ضد قرآنى … در حقیقت قرآن را که براى بشریت تا ورود به حوض – کوثر – بزرگترین دستور زندگانى مادّى و معنوى بود و است، از صحنه خارج کردند و بر حکومت عدل الهى که یکى از آرمانهاى این کتاب مقدّس بوده و هست خط بطلان کشیدند و انحراف از دین خدا و کتاب و سنت الهى را پایه گذارى کردند تا کار به جایى رسید که قلم از شرح آن شرمسار است».
راهها و برنامه های اجرایی دشمن برای مقابله با اسلام و قرآن در جنگ نرم:
۱- از طریق روشنفکرمآبان خودفروخته که از اسلام هیچ نمی دانند و بر اساس آموخته ها و مبانی علمی غربی و اومانیستی، دین را متعلق به سده های گذشته می دانند و آن را برای عصر فعلی کارآمد نمی دانند.
« … اینکه احکام اسلام که هزار و چهارصد سال قبل وضع شده است نمى تواند در عصر حاضر کشورها را اداره کند یا آنکه اسلام یک دین ارتجاعى است و با هر نوآورى و مظاهر تمدن مخالف است و در عصر حاضر نمى شود کشورها از تمدن جهانى و مظاهر آن کناره گیرند و امثال این تبلیغات ابلهانه»
۲- از طریق متحجرین خشک مغز و متعصب که از اسلام فقط به ظاهر و پوسته آن گرایش پیدا کرده اند و همه شناخت و معرفتشان از اسلام عزیز زهد و عبادت فردی است و اسلام را فاقد طرح حکومتی دانسته، بلکه معتقدند؛ ورود اسلام به معرکه حکومت و سیاست، فسق و فساد است.
« … و گاهى موذیانه و شیطنت آمیز به گونه طرفدارى از قداست اسلام، که اسلام و دیگر ادیان الهى سر و کار دارند با معنویات و تهذیب نفوس و تحذیر از مقامات دنیایى و دعوت به ترک دنیا و اشتغال به عبادات و اذکار و ادعیه که انسان را به خداى تعالى نزدیک و از دنیا دور مى کند و حکومت و سیاست و سررشته دارى بر خلاف آن مقصد و مقصود بزرگ و معنوى است چه اینها تمام براى تعمیر دنیا است و آن مخالف مسلک انبیاء عظام است و مع الا سف تبلیغ به وجه دوم در بعض از روحانیان و متدیّنان بى خبر از اسلام تأثیر گذاشته که حتى دخالت در حکومت و سیاست را به مثابه یک گناه و فسق مى دانستند و شاید بعضى بدانند و این فاجعه بزرگى است که اسلام مبتلاى به آن بود».
روشن است که نتیجه هر دو این روش ها، برتری و تفوق نظام سلطه و طاغوت بر همه جهانیان و مقدرات مسلمین خواهد بود.
امام خمینی(ره) پس از بیان نمونه های فوق، می فرمایند:
« گروه اول که باید گفت از حکومت و قانون و سیاست یا اطلاع ندارند یا غرضمندانه خود را به بى اطلاعى مى زنند … این دعوى به مثابه آن است که گفته شود قواعد عقلى و ریاضى در قرن حاضر باید عوض شود و به جاى آن قواعد دیگر نشانده شود ….».
و اما طایفه دوم که نقشه موذیانه دارند و اسلام را از حکومت و سیاست جدا مى دانند باید به این نادانان گفت که قرآن کریم و سنّت رسول اللّه صلى اللّه علیه و آله آن قدر که در حکومت و سیاست احکام دارند در سایر چیزها ندارند بلکه بسیار از احکام عبادى اسلام، عبادى سیاسى است که غفلت از آنها این مصیبتها را به بار آورده. پیغمبر اسلام (ص ) تشکیل حکومت داد مثل سایر حکومتهاى جهان لکن با انگیزه بسط عدالت اجتماعى …».
در ادامه عرصه ها و بازیگران جنگ نرم بر اساس وصیت نامه سیاسی الهی امام خمینی(ره) مورد بررسی قرار گرفته اند که در ادامه آمده است.
دشمن در جنگ نرم به دنبال چیست؟
امام خمینی(ره) از خودبیگانگی فرهنگی را به عنوان غم انگیزترین مسأله مورد تأکید قرار می دهند، آنجا که می فرمایند:
« از جمله نقشه ها که مع الا سف تأثیر بزرگى در کشورها و کشور عزیزمان گذاشت و آثار آن باز تا حد زیادى به جا مانده بیگانه نمودن کشورهاى استعمارزده از خویش و غرب زده و شرق زده نمودن آنان است به طورى که خود را و فرهنگ و قدرت خود را به هیچ گرفتند و غرب و شرق، دو قطب قدرتمند را نژاد برتر و فرهنگ آنان را والاتر و آن دو قدرت را قبله گاه عالم دانستند و وابستگى به یکى از دو قطب را از فرائض غیر قابل اجتناب معرفى نمودند. و قصه این امر غم انگیز طولانى و ضربه هایى که از آن خورده و اکنون نیز مى خوریم کشنده و کوبنده است».
در وصیت نامه سیاسی الهی حضرت روح الله(ره)، عرصه ها و بازیگران فعال نظام سلطه خصوصاً شیطان بزرگ در جنگ نرم علیه انقلاب اسلامی، بر شماری شده است که توجه به آنها در هر زمانی، نقاط عملیاتی دشمن را در جنگ نرم برای ما آشکار می سازد.
عرصه ها و بازیگران دشمن در جنگ نرم کدامند؟
۱- مراکز تعلیم و تربیت و سرمایه گذارى دشمنان در این محیط ها
« نقشه آن است که جوانان را از فرهنگ و ادب و ارزشهاى خودى منحرف کنند و به سوى شرق یا غرب بکشانند و دولتمردان را از بین اینان انتخاب و بر سرنوشت کشورها حکومت دهند تا به دست آنها هرچه مى خواهند انجام دهند. اینان کشور را به غارت زدگى و غرب زدگى بکشانند».
بنابراین مراکز آموزشی و تعلیم تربیت (مدارس و دانشگاهها) مهمترین محیط مورد توجه دشمن است.
بنابراین نقطه اول مبارزه با جنگ نرم دشمن هم باید مراکز تعلیم و تربیت باشد. بر همین اساس مقام معظم رهبری در دیدار با دانشجویان و اساتید فرمودند: « اساتید دانشگاه فرماندهان و دانشجویان افسران میدان جنگ نرم هستند ».
۲- نفوذ افراد منحرف در حوزه هاى علمیه
« یکى از راههاى با اهمیت براى مقصد شوم آنان و خطرناک براى اسلام و حوزه هاى اسلامى نفوذ دادن افراد منحرف و تبهکار در حوزه هاى علمیّه است که خطر بزرگ کوتاه مدت آن بدنام نمودن حوزه ها با اعمال ناشایسته و اخلاق و روش انحرافى است و خطر بسیار عظیم آن در درازمدت به مقامات بالا رسیدن یک یا چند نفر شیّاد که با آگاهى بر علوم اسلامى و جازدن خود در بین توده ها و قشرهاى مردم پاکدل و علاقه مند نمودن آنان به خویش و ضربه مهلک زدن به حوزه هاى اسلامى و اسلام عزیز و کشور در موقع مناسب مى باشد ».
۳- جدایی حوزه و دانشگاه:
« توصیه اینجانب آن است که نسل حاضر و آینده غفلت نکنند و دانشگاهیان و جوانان برومند عزیز هرچه بیشتر با روحانیان و طلاب علوم اسلامى پیوند دوستى و تفاهم را محکمتر و استوارتر سازند و از نقشه ها و توطئه هاى دشمن غدّار غافل نباشند و به مجرد آنکه فرد یا افرادى را دیدند که با گفتار و رفتار خود در صدد است بذر نفاق بین آنان افکند او را ارشاد و نصیحت نمایند و اگر تأثیر نکرد از او روگردان شوند و او را به انزوا کشانند ».
۴- رادیو و تلویزیون، سینما و هنر
« رادیو و تلویزیون و مطبوعات و سینماها و تئاترها از ابزارهاى مؤ ثّر تباهى و تخدیر ملتها، خصوصا نسل جوان بوده است. در این صدسال اخیر به ویژه نیمه دوم آن چه نقشه هاى بزرگى از این ابزار چه در تبلیغ ضد اسلام و ضد روحانیت خدمتگزار و چه در تبلیغ استعمارگران غرب و شرق کشیده شد … فیلمهاى تلویزیون از فرآورده هاى غرب یا شرق بود که طبقه جوان زن و مرد را از مسیر عادى زندگى و کار و صنعت و تولید و دانش منحرف و به سوى بى خبرى از خویش و شخصیت خود و یا بدبینى و بدگمانى به همه چیز خود و کشور خود حتى فرهنگ و ادب و مآثر پرارزشى که بسیارى از آن با دست خیانتکار سودجویان، به کتابخانه ها و موزه هاى غرب و شرق منتقل گردیده است».
۵- رسانه های مکتوب، روزنامه ها و مجلات
« مجله ها با مقاله ها و عکسهاى افتضاح بار و اسف انگیز و روزنامه ها با مسابقات در مقالات ضد فرهنگى خویش و ضد اسلامى با افتخار، مردم به ویژه طبقه جوان مؤثّر را به سوى غرب یا شرق هدایت مى کردند».
۶- ترویج ابتذال فرهنگی و مراکز فساد
« اضافه کنید بر آن تبلیغ دامنه دار در ترویج مراکز فساد و عشرتکده ها و مراکز قمار و لاتار و مغازه هاى فروش کالاهاى تجمّلاتى و اسباب آرایش و بازیها و مشروبات الکلى به ویژه آنچه از غرب وارد مى شد».
کلام پایانی:
وجود نازنین حضرت روح الله(ره) خود یکی از مهمترین عناصر قدرت نظام حمهوری اسلامی ایران است، تا آنجا که مقام معظم رهبری می فرمایند:
« این انقلاب بی نام خمینی(ره) در هیچ جای جهان شناخته شده نیست».
بی تردید در عصری که نظام سلطه جهان را به سمت تفکر لیبرالی سوق می داد و همه جهان را آماده پذیرش تنها واقعیت مطلوب خود (پذیرش اقتدار و کدخدایی انسان برتر آمریکایی) می نمود، ناگهان در قلب جهان، انقلابی رخ داد که با هیچ کدام از معیارهای مادی نظام لیبرال که قائل به پایان تاریخ بود، هماهنگ نبود.
این انقلاب در ساختارهای خود، در محتوای خود، در مقاصد و اهداف خود و … هیچ سنخیتی با شرق ملحد و غرب کافر نداشت.
این انقلاب در کشوری رخ داد که ژاندارم نظام لیبرالی غرب در قلب جهان بود، و اگرچه با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی انقلابش را به ثمر رساند، اما داعیه دار حکومت جهانی بود و رهبر آن فریاد می زد:
«ما انقلابمان را به تمام جهان صادر می کنیم».
تأکید خمینی کبیر(ره) بر محورهای اسلام ناب و وحدت کلمه، چنان جوششی را برانگیخت که در تاریخ نظیرش را تنها در انقلاب پیامبران الهی می توان پیدا نمود.
بی شک در عصر سلاحها و تجهیزات مدرن نظامی، کلاهک های هسته ای، پیمان های نظامی منطقه ای و حتی در عصر جنگ سرد؛ پیروزی و کسب استقلال ملتی حقیقتاً تحت سلطه، بدون اتکاء به قدرتهای مادی، نشانگر وجود قدرتی ماوراء قدرتهای مادی، نظامی، اقتصادی و سیاسی بود.
مبدع این قدرت هم مرجعیتی برخاسته از متن اصیل شیعه بود که در وجود امام خمینی(ره) رخ نمود.
بی شک پیدا کردن مبدع مفهوم قدرت نرم و فرمانده جنگی با عنوان جنگ نرم، در جغرافیای ایران اسلامی قابل دستیابی است، و آن کسی نیست جز وجود امام خمینی(ره)، و طبیعتاً سربازان این جنگ نرم هم عموم ملت ایران اسلامی بودند.
اگرچه قدرت نرم و جنگ نرم، تولید بومی ایران اسلامی و بنیانگذار فقید آن است، لیکن دشمن به سرعت به ترجمه و بومی سازی جنگ نرم پرداخت و با پیاده سازی این قدرت در نظام بین الملل، و بهره برداری از مزایای آن، به طمع افتاد که آن را در جامعه اسلامی ایران به انجام رسانده و با براندازی انقلاب اسلامی، تنها موتور مقاومت در جهان را از کار بیندازد.
راه اندازی جنگ نرم با استفاده از منابع قدرت نظام سلطه که عبارت است از رسانه ها، قدرت علمی ارتباطی، قدرت اقتصادی، قدرت سیاسی و … در دستور کار قرار گرفته است. دشمن همه توان خود را بسیج نموده و در داخل کشور یارگیری کرده است و با استفاده از بازی دووجهی مهار و نافرمانی مدنی، براندازی جمهوری اسلامی را پیگیری می نماید.
هنری کیسینجر، استراتژیست یهودی الاصل آمریکایی، با اذعان به قدرت نرم امام خمینی(ره)، راه مقابله با انقلاب را ضربه زدن به امام خمینی(ره) می داند، او در عبارتی گفته است:
« مشکلات آمریکا با خمینی(ره) آغاز شد، طبعاً اگر کسانی در صدد برآیند که قدرت معنوی خمینی(ره) را در ایران بشکنند، خیلی به آمریکا و صهیونیسم کمک کرده اند ».
اذناب داخلی دشمن هم که بازیگران فعال جنگ نرم هستند، با توسل به آموزه های غربی، و با استفاده از تجربه عظیم انقلاب خمینی کبیر(ره)، به تعبیر مقام معظم رهبری کاریکاتوری از انقلاب حضرت روح الله(ره) را طراحی نموده اند، غافل از آنکه امام خمینی(ره) رمز پیروزی انقلاب را ۲ مورد ذکر می کند:
۱- انگیزه الهی و مقصد عالی حکومت اسلامی

۲- وحدت کلمه و انسجام ملی
مسأله اساسی این است که غربزدگان و فتنه گران، درتقلید از انقلاب امام(ره) دچار تعارض اساسی هستند، چرا که نه تنها فاقد رموز پیروزی هستند، بلکه دارای تناقض در هدف و جمعیت هستند، به عبارتی اینان دارای ۲ تعارض زیر هستند:
۱- انگیزه شان غیر الهی است و مقصدشان قدرت و جاه طلبی است.
۲- در گفتار و رفتار تناقض دارند و فاقد عنصر وحدت کلمه می باشند.
به این ترتیب نه تنها در دستیابی به اهداف خود دچار مشکلات عدیده شده اند، بلکه باعث به روز شدن و بازشناسی رموز پیروزی و ایستادگی انقلاب اسلامی در بین آحاد مردم شده اند.