خاطرات آیت الله پسندیده - علت اختلاف نام فامیل من و برادرانم

من برای مراعات نام خانوادگی،خود و اخوی کوچکم را هندی گرفتم ولی نام فامیلی اخوی کوچکتر حضرت امام خمینی را مصطفوی گرفتم که اگر تکرار شد ایشان هندی شود و اگر تکرار نشد ما مصطفوی شویم

در اینجا موضوعی که مکرر مورد بحث بوده تشریح می کنم علت اینکه فامیلی من پسندیده و فامیلی مرحوم اخوی هندی و فامیلی حضرت آیت الله خمینی مصطفوی است چیست.دربدو تشکیل اداره آمار و ثبت احوال(سجل احوال) آقای بنی آدم در خمین و سایر مناطق مامور سجل احوال شد و در سال 1304 شمسی ایشان گفتند که نام خانوادگی درایران نباید تکرار شود(در صورتی که عدم تکرار برای هر شهر بود )من برای مراعات نام خانوادگی،خود و اخوی کوچکم را هندی گرفتم ولی نام فامیلی اخوی کوچکتر حضرت امام خمینی را مصطفوی گرفتم که اگر تکرار شد ایشان هندی شود و اگر تکرار نشد ما مصطفوی شویم.(ما سه برادر و سه خواهر از یک پدر و مادر هستیم ومادر ما،درجوانی با شهادت شوهر مبتلا شد و به نگهداری ما اشتغال داشت و برادر و خواهر دیگری نداشتیم.)پس از صدور رای من موافقت کردم که مصطفوی بشود قبول نکردند.تقاضا کردم احمدی(نام خانوادگی دائی هایم)باشد قبول نکردند گفتند نباید عربی باشد باید فارسی یا (پارسی)باشد.من چند نام نوشتم فرستادم که هر کدام را می خواهند انتخاب نمایند«پسندیده»را انتخاب کردند. این دلیل اختلاف نام خانوادگی سه برادراست ولی نام خانوادگی در نظر و رای و تابعیت و تبعیت ما نسبت به حضرت امام خمینی تاثیری نداشت و با قاطعیت افکار ایشان را مورد عمل قرار می دادیم چون ما با درباریها و عملیات آنها موافق نبودیم. باز هم مختصری بنویسم که در این موقع مردم تعطیل عمومی  کردند. بر علیه بنی آدم تظاهرات و شکایات شروع شد که دولت و آمار چه حق دارد اسم زن و خواهر و مادر ما را بنویسد ولی من با این تعطیل موافق نبودم و بعد هم همه نام خانوادگی را با نهایت ناراحتی و کراهت قبول کردند.زنها پرده نشین بودند حتی زنهای رجال و سلاطین قاجار که به خیابان می آمدند طرز خاصی بود." کور شو دور شو بود."مستخدمین باید رو به مردم پشت به زنها بایستند و حجاب طرق مختلفی داشت که لزومی ندارد بنویسم.