درصد مشاركت مردم در انتخابات

 
 
خبرگان    درصد مشاركت    رياست جمهوري    درصد مشاركت    مجلس    درصد مشاركت    شوراها    درصد مشاركت
دوره اول    64%    دوره اول    -    دوره اول    87%    دوره اول    75%
دوره دوم    59%    دوره دوم    -    دوره دوم    85%    دوره دوم    5/62%
دوره سوم    61%    دوره سوم    -    دوره سوم    82%    دوره سوم    23/87%
دوره چهارم    74%    دوره چهارم    -    دوره چهارم    37/74%    -    -
-    -    دوره پنجم    -    دوره پنجم    5/67%    -    -
-    -    دوره ششم    70/82%    دوره ششم    77%    -    -
-    -    دوره هفتم    79%    دوره هفتم    67%    -    -
-    -    دوره هشتم    84%    -    -    -    -
-    -    دوره نهم    82%    -    -    -   
-    -    دوره دهم    86%    -    -    -    -