رهبری امام خمینی در دوران دفاع مقدس

هنرمندان شهید، گروه دیگری از شهیدان راه اسلاماند كه به سبب آمیختگی هنر و عرفان در نگاههای خویشتن، جایگاه خاصی در كلام امام یافتهاند. چنین هنری كه در عرصههای گوناگون خود نمیتواند با تعهد و مردم و آرمانهای آنان بیگانه یا در ستیز باشد، بیگمان همواركننده و روشنگر نسلی خواهد بود كه در پی هویت خویش بوده و عزم بازگشت به میراثهای معنوی ـ هنری فراموش شدهشان را دارند. آنان همراه با هنرشان به معراج راه میگشایند و قطرههای خونشان را بسان آینهای، بازتاب دهندهٔ اندیشههای بیدارگرایانهٔ خود میسازند و خواب بیدادگران فریبكار را آشفته مینمایند.

«خون پاك صدها هنرمند فرزانه در جبهههای عشق و شهادت و شرف و عزت، سرمایهٔ زوالناپذیر آنگونه هنری است كه باید به تناسب عظمت و زیبایی انقلاب اسلامی، همیشه مشام جان زیباپسند طالبان جمال حق را معطر كند... هنر در مدرسهٔ عشق نشاندهندهٔ نقاط كور و مبهم معضلات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و نظامی است. هنر در عرفان اسلامی، ترسیم روشن عدالت و شرافت و انصاف و تجسم تلخكامی گرسنگان مغضوب قدرت و پول است.»

۶ ـ رفتار انسانی با اسیران جنگی

در مشاهده هایی كه دوست و دشمن از میدانها و فتح و حماسههای رزمندگان مسلمان ایرانی داشتهاند، كسی گزارش از برخورد غیرانسانی با اسیران جنگی نداشته است. همانگونه كه نبرد عقیدتی در چهارچوب آموزههای توحیدی و عدالتطلبانه صورت میپذیرد، طبعاً پس از پیروزی و چیرگی مجاهدان راه خدا بر تجاوزپیشگان، آنان رفتارهایی متناسب با انصاف و هدایتگری گمراهان و فریبخوردگان خواهند داشت. امام خمینی تربیت انسانی و الهی را هدف نهایی علم و تعلیم دانسته و ظهور عینی آن در جبههها؛ در برخورد با اسیران جنگ را از ویژگیهای پیكارگران راه انبیا میشمارد. از دیدگاه معظمله، انسانیت برخورد شایسته با مخالفان را میطلبد و میباید خیر و عدل و انصاف را در گفتار و رفتار با آنان به نمایش نهاد. زیرا هدایتگری ـ كه شیوهٔ پیامبران است ـ بدون محبت و شفقت ممكن نیست. البته این همه در ارتباط با مخالفانی است كه دست به سلاح نبرده و در شمار محاربان نبودهاند.

«اگر ما تربیت بشویم... با همه اشخاصی كه با ما هم حتی مخالف هستند به طور [عادلانه و هماهنگ با] انسانیت عمل میكنبم، چنان كه الان میبینید كه ارتش ما و پاسدارهای ما با این اسرایی كه آوردند، به طور انسانیت عمل میكنند و باید بیشتر عمل كنند. من سفارش میكنم تمام كسانی را كه این [اسیران]... در اسارت آنها هستند؛ به حسن سلوك و به رفتار انسانی. [زیرا آنان] مهماناند... اسلحه داشتن دلیل بر خیانت است و توطئه... اگر هر یك از [سپاهیان] ... عراق كه به روی ما اسلحه كشیده است، اسلحه را كنار بگذارد و پناه بیاورد به مملكت اسلامی ما، آنها را مثل مهمانان عزیز میپذیریم.

۷ ـ حمایت دولت خدمتگزار از رزمندگان

دولتهای شهید رجایی و مهندس میرحسین موسوی در دوران دفاع مقدس، سیاستهایی درخور تقدیر داشته و بار سنگین جنگ و جبههها را تحمل كرده اند.

«من میخواهم حالا... [برای] شما [بازاریان]... بعضی گرفتاریهایی كه دولت الان با آن مواجه است عرض كنم... در سرتاسر كشور [اعضای دولت] خدمتهایی كردهاند كه در این پنجاه سال نشده است. این [همه] آیا سزاوار این نیست كه ما تقدیر كنیم از آنها و [نیز] تشكر؟ یك قضیه الان قضیهٔ جنگ است. شما شاید بعضیتان بدانند كه جنگ در هر روز چقدر خرج دارد، چقدر مهمات میخواهد؟ [افزون بر آن همه]... آن خرابیهایی كه در جنگ به ما وارد شده است... آوارههایی كه [در شهرها اسكان دادهاند]... دولت... هر روز مواجه با یك مشكلات عظیم است... [با این همه] با تمام قوا جنگ را مقدم میدارد.»

رهبر فقید انقلاب كه همواره پشتیبان دولت مهندس میرحسین موسوی بوده و كفایت و مدیریت او و همكارانش را ستوده است، در برابر پارهای مواضع جناحی، آن مجموعه را موفق و كارآمد میخواند.

«ما باید عملكرد دولت را روی هم رفته حساب كنیم، ببینیم كه آیا این دولت در این مدتی كه در جنگ بوده است و در محاصرهٔ اقتصادی بوده است... موفق بوده روی هم رفته یا نه؟ بیانصافی است كه ما بگوییم [دولت میرحسین موسوی] موفق نبوده، بیانصافی است كه ما بگوییم كه [این] دولت [كارآمد نبوده است]...»

۸ ـ دستاوردهای دفاع مقدس

رسوایی صدام

امام خمینی در بیان دستاوردهای دفاع مقدس یا به تعبیر دیگر؛ بركات جنگ تحمیلی به آثار درون مرزی و برونمرزی آن اشاره كرده است. آشكـــار شــــدن چهـــرهٔ فریبكارانهٔ صدام و رژیم بعث عراق ـ كه مدعی حمایت و رهبری اعراب و صهیونیسمستیزی بود ـ بیش از دیگر بركات جنگ خودنمایی میكند. تهاجم به خوزستان و ظلم و قتل همسایگان عرب به دست داد كه صدام در راه دستیبابی به قدرت، اعراب را نیز قربانی میكند.

«یكی از آثار... [جنگ تحمیلی] این است كه دشمن ما [صدام] را روسیاه كرد در دنیا. این [شخص] میخواست كه برای خودش یك حیثیتی پیدا كند... حالا هم هرچه میخواهد سالوسی كند و نماز بخواند و اظهار اسلامیت بكند... دیگر فایده ندارد... [در] این خوزستان عربها را غالباً كشتند. اگر ایشان با عرب موافق است، چطور عربكُشی میكند؟»

▪اسلام و بسیج مردمی

توانمندی اسلام در بسیج نیروهای انسانی و نظامی كشور، یكی دیگر از دستاوردهای جنگ تحمیلی است كه سبب بازدارندگی مهاجمان دیگر میشود. پیش از انقلاب و دفاع مقدس، اسلام به صورت یك كیش رسمی و شخصی درآمده بود كه تضادی با منافع خودكامگان و استعمارگران نداشت. از این رو بود كه مكتبهای الحادی غرب در میان نسل جوان نفوذ كرده و پرچمدار مبارزه با امپریالیسم شدند. با ظهور پدیدهٔ انقلاب اسلامی در ایران، اسلام بار دیگر روح حماسیاش را در كالبد مسلمانان دمید و آنان را به ظلم ستیزی و بسترسازی سیاسی برای حاكمیت آزادی و عدالت فراخواند. دوران درازمدت جنگ تحمیلی، عرصهٔ فراختری برای آرمانگراییهای مسلمانان پدیدار ساخت. آنان با عمل و ایثار و استقامت خود نشان دادند كه اسلام هنوز توان رهبری و حماسهآفرینی در نسلهای نو را دارد، هرچند كه سرمایهداری غرب و صهیونیسم آنان را به سمت مصرفگرایی و سكس و خشونت و اعتیاد و انتحار راندهاند.

«شیاطین فهمیدند قدرت اسلام در ایران چیست... خلیجیها فهمیدند كه نه، مسائل آنطورها نیست و اگر خدای نخواسته یك وقت شیطنت كنند، ممكن است عكسالعمل داشته باشد. دیگران هم فهمیدند كه نه، قدرت اسلام بیش از این مسائل است كه اینها خیال میكنند. قدرت اسلام است كه یك مملكت را یك پارچه بر ضد آنها به راه میاندازند [و] بسیج میكند. این قدرت اسلام است. این هم یكی از بركاتی بود كه از این جنگ تحمیلی برای آنها ننگ به بار آورد و برای ملت ما سلحشوری و قدرتمندی و بیداری.»

آنگاه كه رهبر فقید انقلاب، نیروهای مردمی و بسیجی را مخاطب خویش میسازد، خضوع و خشوع رهبری را در برابر ملت پایدار نشان میدهد و به حمایت خالصانهٔ آنان در جبههها و پشتجبههها، دلگرم و امیدوار و مفتخر است. بیگمان همین نگرش واقعبینانهٔ امام خمینی بود كه رهبر ملت ایران را خدمتگزار آنان شناساند و ساحت رهبری انقلاب نظام را از هرگونه خودكامگی پیراست.

«در خاتمه به تمامی شما خواهران و برادرانی كه در محیط جنگ به زندگانی دلاورانهٔ خود ادامه میدهید و از كشته شدن به دست دشمنان خدا در راه خدا ترسی ندارید و با چنگ و دندان از میهن عزیزتان برای رضای خدا دفاع میكنید و موجب دلگرمی رزمندگان اسلام میشوید و همه چیز را در طبق اخلاص قرار دادهاید و با فداكاریهای مكرر، شجاعت و شهامت را در تاریخ سراسر مبارزات بیامانتان ثبت نموده و مینمایید و درس فداكاری و رشادت به مستضعفین جهان میآموزید كه وعدهٔ خدا بر حكومت پابرهنگان جهان حق است، به شما كه با مبارزات خویش روی ابرقدرتها و قدرتها را سیاه كردید، درود میفرستم و در مقابل صبر و استقامتتان خاضع و خاشعم.»

▪ظهور ارتش جمهوری اسلامی در عرصهٔ معادلات سیاسی

دستاورد دیگر جنگ تحمیلی را میتوان خودنمایی و توانمندی ارتش جمهوری اسلامی به حساب آورد. نیروهای ارتشی، به خصوص نیروی هوایی سهم بسیاری در پیروزیها داشته و همواره دشمنان را دچار وحشت و فروپاشی قدرت ساختهاند. امام خمینی با ذكر عبارت معروف «الخیر فی ماوقع» (خیر در رخدادهاست)، جنگ تحمیلی را دربردارندهٔ خیر و بركت برای ملت میشمارد و مقاومت ارتش ایران در برابر تهاجم صدام را جلوهای از آن همه به حساب میآورد