زندگي نامه شهيد جواد سرحدي

شهيد سرحدي در سال 1317 در سنقر کرمانشاه در يک خانواده متوسط و مذهبي بدنيا آمد بدليل نبود امکانات به تهران مي آيد و يک وقفه چند ساله در تحصيل او مي افتد و چون به دانشگاه راه پيدا نمي کند. در بازار مشغول کار مي شود ولي از کمک رساندن به مردم مستضعف دست بر نمي دارد با شرکت در تاسيس مراکز خيريه و مراکز امداد به بازي ستمديده گان و مظلومان و يتيمان مي شتابد. مهمترين عمل شهيد سرحدي در بازار انسجام نيروها و عناصر مبارز مذهبي بود که به صورت پراکنده فعاليت مي شود. و شکل دادن و سازمان دادن به اين عناصر و تشکيلاتي کردن و مبارزه در سنگر بازار از هرز رفتن نيروهاي مسلمان جلوگيري مي کرد. بدليل اينکه سازمان امنيت از کار او جلوگيري مي کرد مجبور به ترک ايران شد و به هرستون آمريکا رفت و در رشته اقتصاد از دانشگاه هرستون موفق به اخذ مدرک ليسانس شد با پيروزي انقلاب مسئول بخش کنسولگري ايران در هرستون شد و در تمام افعال خداي خويش را فراموش نکرده و در سال 58 به ايران مراجعت و در کابينه شهيد بزرگوار رجايي به سمت مديرعامل سازمان شهر و روستا برگزيده شد او يا 17 الي 19 ساعت کار شبانه حافظ انقلاب و براي به ثمر نشستن آن از جان مايه گذاشت يا در مظلومان و يتيمان و ستمديدگان بود و سرانجام بدست منافقان کوردل شربت شهادت را به همراه 72 يار باوفاي حسين زمان نوشيد.