زيرانفجاربمب ها و رگبار مسلسل ها مي خوابم

آن چه مي خوانيد نامه اي است که به نظر مي رسد شهيد چمران آن را براي يکي از دوستان خود در انجمن اسلامي دانشجويان آمريکا نوشته که البته هيچ وقت پست نشده است. شهيد دکتر مصطفي چمران در بخشي از اين نامه مي نويسد: از آن هايي نيستم که در قهوه خانه بنشينم و هنگام نوشيدن قهوه از آلام و دردهاي آوارگان و جنگ زدگان تل زعترو نبئه صحبت بکنم يا از راه روزنامه ها و راديو ها به دنيا چشم بگشايم...کاري که متاسفانه اکثر روشنفکران به آن گرفتارند.
اي دوست عزيزم:
به علت موقعيت خود و شرايطي که خواسته يا ناخواسته در آن غرق شده ام اکنون با همه طيف هاي مختلف مردم لبنان و رهبران آن از چپ و راست و با همه طيف هاي مختلف فلسطينيان و رهبران آن و با همه مردم بدبخت لبنان از شمالي ترين ده ها که هرمل و عکار باشد تا جنوبي ترين قريه هاي حدود اسرائيل که ناقوره و عيتاالشعب باشد... از ساکنان تل زعتر تا نبئه با همه و همه تماس دائم دارم.
از آن هايي نيستم که در قهوه خانه بنشينم و هنگام نوشيدن قهوه از آلام و دردهاي آوارگان و جنگ زدگان تل زعترو نبئه صحبت بکنم يا از راه روزنامه ها و راديو ها به دنيا چشم بگشايم...کاري که متاسفانه اکثر روشنفکران به آن گرفتارند. و حتي از آن ها، کساني که به اين حوالي مي آيند باز به همان روش کسب اطلاع مي کنند. من همه حقايق را با وجود خودم لمس مي نمايم و از شمال تا جنوب در همه ده ها با مردم زندگي مي کنم و ميان آن ها به سر مي برم. با دردها و رنج ها و افکار آن ها آشنايم. دربيروت در همه مناطق با جنگندگان در صحنه هاي معرکه زندگي مي کنم. با آن ها غذا مي خورم و زير انفجار بمب ها و رگبار مسلسل ها در محلشان مي خوابم. شهدا و مجروحين را به دوش مي کشم و هنگامي که گلوله به سمت  ما مي بارد فقط مسئله شانس و قضا و قدر است.
با فلسطينيان نيز شب و روز سر و کار دارم و به علت شرايط و محل خود در ميان آن ها زندگي مي کنم در اردوگاه هاي تعليماتي در جبهه هاي جنگ در مخيم ها هميشه با آن ها در تماسم. با رهبران بزرگ مقاومت مثل عرفات و ابوجهاد ... و تا کادرهاي پايين و جنگندگان عادي مقاومت تماس دائم دارم و شايد تعجب کني که اگر بگويم طرح ها و نقشه هاي زيادي با حضور و مشورت رهبران مقاومت مشترکا اتخاذ مي کنيم و گاهي اخبار و تحليل هايي از خود مقاومت به رهبرانش گزارش مي دهم که مورد تعجب آن ها مي شود. از طرز تفکر يکايک آن ها و اختلاف داخليشان آگاهم.