سياست و عملكرد جمهوري اسلامي ايران در رابطه با سازمان منع سلاح هاي شيميايي

جمهوري اسلامي ايران به عنوان يكي از كشورهاي فعال مذاكرات و تدوين كنوانسيون سلاح هاي شيميايي جز اولين امضا كنندگان كنوانسيون بوده و به عنوان يك كشور عضو، در طول اجراي كنوانسيون نيز با پايبندي كامل نسبت به تعهدات مندرج در كنوانسيون در راستاي پيشبرد موثر اهداف آن نيز كوشيده است.


ايران بعنوان يكي از 18 كشور عضو كميته خلع سلاح، از دهه 70 ميلادي در طول دو دهه مذاكرات مربوط به انعقاد كنوانسيون و بخصوصو در دهه 80 با توجه به اينكه خود قرباني سلاح هاي شيميايي بكار رفته توسط رژيم صدام بود، نقش فعال و موثري در به ثمر رسيدن كنوانسيون ايفا نمود . جمهوري اسلامي ايران در 13 ژانويه 1993 (23 دي 1371) جزو نخستين امضا كنندگان كنوانسيون را طي يك لايحه مشتمل بر ماده واحده به تصويب مجلس شوراي اسلامي و 3 روز بعد به تاريخ 8 مرداد 1386 (30 جولاي 97) به تأييد شوراي نگهبان قانون اساسي رسانده و اسناد تصويب را در سوم نوامبر 1997 (12 آبان 76) توديع نموده و لذا بعنوان هشتاد و دومين كشور جهان رسما به عضويت كنوانسيون درآمد و مطابق مقررات كنوانسيون، مفاد آن يكماه پس از توديع اسناد يعني از سوم دسامبر 1997 (12 آذر 76) براي ايران لازم الاجرا گرديد.
در اين فصل، با نگاهي بر اهداف جمهوري اسلامي ايران از مشاركت در روند مذاكرات، اقدامات كشورمان براي عضويت در اين كنوانسيون و نيز اقدامات اجراي ملي را مورد بررسي قرار مي دهيم.
اهداف جمهوري اسلامي ايران از مشاركت در مجامع خلع سلاح
- تقويت امنيت ملي و منطقه اي در قبال تهديدات ناشي از سلاح هاي كشتار جمعي (هسته اي، شيميايي و ميكربي) از طريق ايجاد يا تقويت رژيم هاي حقوقي ناظر بر اينگونه سلاح ها
- تأثيرگذاري بر ماهيت معاهدات و موافقتنامه هاي كنترل تسليحات در جهت تضعيف بعد مداخله گرايانه اينگونه معاهدات بويژه در مقوله بازرسي
- كمك به تسهيل انتقال مواد و تكنولوژي صلح آميز هسته اي، شيميايي و بيولوژيك در راستاي توسعه اقتصادي كشور
- آگاهي از خط مشي و استراتژي دفاعي كشورهاي مختلف بويژه همسايگاه در مجامع خلع سلاح
- خنثي ساختن تبليغات غرب مبني بر تلاش جمهوري اسلامي ايران در راه كسب سلاح هاي كشتار دسته جمعي
- سهيم بودن در مسايل اجرايي كنوانسيون ها از قبيل معرفي بازرسين و عضويت در مجامع تصميم گيري و اجرايي آن سازمان ها بعنوان يكي از مهم ترين كشورهاي جهان سوم

- تأكيد بر جهانشمولي بودن كليه مفاد كنوانسيون ها