شهيد آيت‌الله سعيدي

گيرنده تيمسار رياست ساواك (مديريت كل اداره هشتم)               
تاريخ: 21/10/42
عطف : 23031/ س ت ـ 15/10/42
ساواك قم گزارش مي‌نمايد:
طبق گزارش مأمورين طلاب مشروحه زير كه اكثراً افرادي مخالف دولت و افراطي مي‌باشند قصد دارند جهت تبليغ در ماه رمضان به پاكستان و كويت و ساير شيخ‌نشين‌هاي خليج فارس مسافرت نمايند چون اغلب آنها فاقد گذرنامه و پروانه عبور مرزي مي‌باشد امكان دارد از طريق غيرمجاز مسافرت نمايد مقرر فرماييد در مرز از عبور آنها جلوگيري و يا از دادن گذرنامه خودداري شود. ضمناً تعدادي كه فعلاً در محل هستند وسيله شهرباني به ساواك قم معرفي خواهند شد تا تعهد عدم خروج از كشور از آنها گرفته شود.
از طرف رئيس ساواك تهران. مولوي
رديف ـ آقاي حاج سيد محمدرضا سعيدي    عازم ـ كويت
رونوشت باربر اصل در 9792 بايگاني است.
گيرندگان مديريت كل اداره سوم جهت اطلاع و اقدام مقتضي
گيرندگان مديريت كل اداره نهم جهت اطلاع و اقدام مقتضي