شوراهاى اسلامى

پـیـروزى انـقـلاب اسـلامى ایران در سال 1357 (ه . ش ) که عظیم ترین حرکت مردمى در تاریخ مـعـاصـر ایـران و حـتـى جـهـان مـى باشد، از جهت هاى گوناگون با تمام نهضت هاى اصلاحى وانـقـلاب هـاى مردمى در سده هاى اخیر، متفاوت است . از جمله ویژگى هاى مهم انقلاب ایران ، اسلامى بودن ، رهبرى و مردمى بودن آن مى باشد. نقش مردم در روند انقلاب ، چه قبل ازپیروزى و چـه بعد از آن و دوران سازندگى ، انکارناپذیر است و بدون شک ، یکى از خیرات و برکات انقلاب اسـلامـى در راسـتـاى مـردمـى بـودن آن ، حیات بخشیدن به فضاى سیاسى و اجتماعى جامعه و مـشـارکـت و