ضرب و شتم توهين‌كننده به امام (ره)

شماره: 2214/20 الف                               
تاريخ:25/3/44
موضوع: قاسم مسعودي مدير روزنامه پست تهران
روز پنجشنبه 20/3/44 در ساعت 1 بعدازظهر قاسم مسعودي مدير روزنامه پست تهران جهت عزيمت به منزل با ماشين خود از كوچه ظهير‌السلام [ظهيرالاسلام] عبور مي‌كند كه ناگهان جواني وسط خيابان ايستاده و او هر چه بوق مي‌زند حركت نمي‌كند لذا مي‌گويد آقا از پياده‌رو عبور كنيد چرا از وسط مي‌گذريد كه ناگهان آن جوان با شدت مشتي زير چشم ايشان مي‌كوبد و نمي‌گذارد از ماشين پياده شده و با زدن چند سيلي و مشت ديگر فرار مي‌كند چون منزل سابق مسعودي در آن خيابان بوده و عده[اي] او را مي‌شناختند دنبال او مي‌روند و در اين اثنا عده[اي] زن و بچه سر مي‌رسند و دور ماشين مسعودي را مي‌گيرند و او را تهديد مي‌كنند لذا مسعودي فرار كرده و به كلانتري ميدان بهارستان مي‌رود و قضايا را براي رئيس كلانتري مي‌گويد و چند مأمور مي‌روند آن شخص را دستگير كرده و به كلانتري مي‌آورند در اين اثنا زن و بچه و مادر آن شخص به كلانتري آمده و بناي داد و فرياد و فحاشي را گذاشته و رئيس كلانتري بعد از مدت يك ساعت كه جوان معذرت مي‌خواهد كه من شما را نمي‌شناختم و خواهش رئيس كلانتري از مسعودي نامبرده رضايت مي‌دهد.
قاسم مسعودي اظهار مي‌دارد از چندي قبل كه در روزنامه پست تهران مطالبي برعليه خميني نوشته شده بود هر روز چند نامه تهديد‌آميز به من مي‌رسد وقتي در منزل هستم از بس كه تلفن مي‌كنند اغلب مجبورم تلفن را قطع نماييم
بخش 325
تحقيق بيشتر و مشخصات جوان مزبور اگر صحت دارد محرك بايد شناخته شود. طرح سوال شود.
25/3
در تاريخ 14/4/44 به اينجانب تحويل شد.
در پرونده روزنامه پست تهران 233 بايگاني شود.