ضرب و شتم یک نماینده مجلس به خاطر حمله به رئیس دولت

یکی از نمایندگان دوره ششم مجلس شورای ملی در زمان رضاخان مورد ضرب و شتم قرارگرفت.گزارش این واقعه را می خوانید:
پریشب پس از ختم جلسه شورای ملی، موقعی که آقای شیروانی نماینده مجلس شورای ملی و مدیر روزنامه میهن از مجلس خارج می شد و به سمت منزل می رفت از در خیابان شاه آباد سه نفر مجهول جلوی ایشان را گرفته، یک نفر از آنها دست به چوب نموده و کاملا مدیر میهن را کتک زده، فرار می کند. مردم ، فرد ضارب را گرفته و با عده کثیری به کمیسر آن محل مراجعه می نمایند .
آقای شیروانی سخت مجروح و دست ایشان شکسته است.
ضارب این را عنوان نموده که شما به رئیس دولت و نظمیه سخت گفته و در مجلس حمله کرده اید.