ضرورت الحاق آذربایجان آران به ایران / گزارشی از کنفرانس ضد ایرانی در ایران شمالی یا آران

برپايي همايش ضدايراني توسط رژيم باكو در اسفند ۱۳۸۴و موضع گيري عليه تماميت ارضي ايران در اين همايش، حاكي از آغاز دور ديگري از اقدامات تبليغاتي سياسي عليه ايران توسط رژيم باكو بود. در همايش ياد شده كه در آن يهوديان آذري و وابستگان صهيونيسم نقش چشمگيري داشتند، آشكارا عليه تماميت ارضي ايران موضع گيري ، و در امور داخلي ايران مداخله شد . صاحب نظران سياسي بر اين باور بودند كه برپايي همايش ياد شده به سفارش آمريكا و رژيم صهيونيستي انجام مي شود و دلايلي نيز بر اين باور داشتند، از جمله اينكه گروهكهاي تجزيه طلبي كه توسط آمريكا براي ايجاد بحران در ايران ساخته شده اند، در همايش حضور داشتند .
تضعيف وحدت ملي و ايجاد بي ثباتي در ايران از طريق ايجاد بحران قومي، يكي از اهداف مهم آمريكا ، انگليس و رژيم صهيونيستي است. بدين سبب طي سالهاي گذشته با حمايت مالي – سياسي كشورهاي ياد شده و طراحي سازمانهاي جاسوسي آنها، گروهكهاي تجزيه طلبي ساخته شده اند كه كشتار مردم بيگناه در بلوچستان ، خوزستان ، كردستان و آذربايجان غربي ، بخشي از اقدامات گروهكهاي تجزيه طلب و تروريستي است كه سفارشات و طرحهاي آمريكا، انگليس و رژيم صهيونيستي را پياده مي كنند .
ايجاد پايگاه براي گروهكهاي تجزيه طلب در كشورهاي همجوار، بكارگيري امكانات برخي كشورهاي همجوار براي ايجاد بحران و بي ثباتي در ايران، از جمله شيوه هايي است كه توسط آمريكا، انگليس و رژيم صهيونيستي مورد استفاده قرار مي گيرد .در اسفند ۱۳۸۴ ، هنگامي كه آمريكا و كشورهاي متحدش پيرامون انتقال پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل جنگ رواني گسترده اي را سامان داده و رسانه هاي غرب از حملة قريب الوقوع به ايران خبر مي دادند، همايش ضد ايراني در باكو با حضور الهام علي اف برگزار شد. در اين همايش، گروهكهاي تجزيه طلب متعددي كه طي سالهاي اخير در خارج از ايران توسط بيگانگان براي ايجاد بحران و بي ثباتي در آذربايجان ايران ايجاد شده اند، حضور يافتند و مورد نوازش رژيم حاكم بر ايران شمالي قرار گرفتند، دو ماه بعد از همايش ياد شده،حوادث آذربايجان پيش آمد كه اقدامي براي ايجاد بي ثباتي و بي نظمي در آذربايجان و تلاشي مذبوحانه براي سلب امنيت و آرامش مردم بود .
در تاريخ ۲۱ شهريور ۱۳۸۵، بار ديگر يك همايش ضد ايراني در شهر باكو تحت عنوان ( جنبش آذربايجان جنوبي) در يكي از گرانترين هتلها (هتل اروپا) برگزار شد .
از مدتي پيش، تبليغات پيرامون همايش ياد شده توسط «اعتبار محمداف» (نماينده سابق مجلس باكو و مدير حزب استقلال ملي) شروع شده بود و دولت باكو نيز در جريان چگونگي برپايي اين همايش قرارداشت. اعتبار محمد اف هدف از برپايي اين همايش را «هماهنگي دربارة چگونگي فعاليت دربارة آذري هاي ايران» اعلام كرد. در اين همايش برخي از نمايندگان گروهكهاي تجزيه طلب و ضد ايراني مقيم خارج (اعضاي سابق منافقين، فدايي خلق و ...) حضور يافتند. برپايي اين همايش ضد ايراني به صورت آشكار و تبليغ آن در مطبوعات و رسانه هاي باكو حاكي از آن است كه دولت باكو با برپايي اين همايش موافقت كرده است و اصولا بدون موافقت و حمايت دولت باكو ، برپايي چنين همايشي امكان نداشت و طبيعي است كه مسووليت اين همايش ضد ايراني نيز برعهدة دولت باكو است
به نظر مي رسد كه در ساية بي تدبيريها و عدم درك وزارت امور خارجه و ساير مراجع مسوول در جمهوري اسلامي ايران، باكو همچنان به شهري امن براي تجزيه طلبان و دشمنان ملت ايران تبديل شده است. و رژيم باكو از كانال هاي مختلف به صورت مستقيم و غير مستقيم با تجزيه طلبان ضد ايراني پيوند يافته است .
در مقابل اقدامات رژيم باكو عليه تماميت ارضي ايران وتلاش اين رژيم براي اجراي طرحهاي آمريكا جهت ايجاد بحران در آذربايجان ايران و تبديل كردن باكو به مركز هماهنگي تجزيه طلبان و وابستگان بيگانگان، بايستي ايران نيز از برخي اهرمهاي فشار استفاده كند. ايران تاكنون نه تنها از فشار بر دولت باكو خودداري كرده، بلكه حمايت هاي متعددي نيز از آن به عمل آورده و حق  ( مقابله به مثل) يك اصل حقوقي و اخلاقي پذيرفته شده در جهان است
در مقابل اقدامات رژيم باكو عليه تماميت ارضي ايران وتلاش اين رژيم براي اجراي طرحهاي آمريكا جهت ايجاد بحران در آذربايجان ايران و تبديل كردن باكو به مركز هماهنگي تجزيه طلبان و وابستگان بيگانگان، بايستي ايران نيز از برخي اهرمهاي فشار استفاده كند. ايران تاكنون نه تنها از فشار بر دولت باكو خودداري كرده، بلكه حمايت هاي متعددي نيز از آنان به عمل آورده پس پسندیده آن است که ایران از آذری ها آران حمایت مادی و معنوی کند تا آنان برای اتصال به کشور کهن و اصلی شان ایران تلاش کنند . این پاسخی کوبنده بر مزدوران تجزیه طلب و حامیان اصلی آنان یعنی آمریکا و انگلستان است