ضرورت بازخوانی تاریخ انقلاب

1. زمستان آمده است و سرما حاکمیت مطلق خود را بر گستره جغرافیایی ایران پهن کرده است. درختان مقهور اقتداری سرد، سر در گریبان فرو برده اند. جوانه امید بر شاخسار درختان یخ بسته است. تنها معجزه طلوع می تواند افسردگی حاصل از این سکوت سرد را به قدرت نور بزداید.
هنوز نخستین ماه زمستان پایان خود را در آغوش نگرفته که روزنه ای از نور، فضای دلها را به سبزی دوباره امیدوار می کند: «شاه رفت!».
خبر کوتاه است، اما همین خبر کوتاه نوید رسیدن بهاری زودرس می تواند باشد. دی ماه با شیبی تند به بهمن می رسد و بهمن با شتاب روزهای آغازین خود را پشت سر می نهد و با صبح دوازدهم پیوند می خورد: «وَ الْفَجْرِ وَ لَیَالٍ عَشْرٍ وَ الشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ وَ الَّیْلِ إِذَا یَسْرِ» (فجر 1-4).
صبح دوازدهم در ناباوری و بهت، خورشید از مغرب طلوع می کند و این صبح، شایسته سوگند است؛ خورشیدی که در میانه زمستان گرمای بهار بدهد، شایسته سوگند است. بهار از راه رسید.
2. بهمن فرا رسید و با خود نام ها و یادها را دوباره در خاطر زنده کرد؛ بهمن آمد و یاد بهمن 57 و امام و پیروزی را با خود به همراه آورد. امام با طبقی از نور آمد و سیاهی رفت. امام آمد و سیاهی رفت و سبزی دو باره با خاک مقدس وطن پیوند برادری بست.
امام آمد و خوبی ها، برادری ها و امیدها را با خود به همراه آورد. امام آمد در حالی که استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی را ذکر تسبیح خود ساخته بود؛ آن روزها ایمانی آزاد و ایرانی آباد زمزمه پرندگان وطن بود.
3. اغراق نیست که پیروزی انقلاب اسلامی ایران در بهمن پنجاه و هفت را معجزه ای الهی بنامیم که با ید بیضای امام و همیاری و همدلی و همراهی جماعت ایرانی به انجام رسید. انقلاب اسلامی ایران در صورت ظاهر دگرگونی حاکمیت سیاسی و سرنگونی سلسله ستم شاهی است؛ لیکن حقیقت این است که در فرایند انقلاب اسلامی، قلوب فرزندان این آب و خاک منقلب شد و مردم دگرگونی را با همه وجود خویش تجربه کردند. از این رواست که باید انقلاب ایران را فصل جدیدی در حیات معنوی انسان نام نهاد.
امام خمینی (س) گرچه پیامبر یا امام معصوم نبود؛ لیکن در عمل عملی پیامبر گونه را در صفحه گیتی رقم زد و باز هم اغراق نیست که از این پس قرن ها را با نام امام خمینی نام گذاری کنیم.
4. استمرار حرکت در یک جنبش و دوام پویایی در آن مرهون حیات و زنده بودن انگیزه ها و عوامل محرک آن جنبش است و باز خوانی حرکت و تأمل و تدبّر در عوامل حرکت، از رکود و ایستایی در روند حرکت جلوگیری می کند.
اکنون  بهمن با انبوهی از یادها و خاطره ها فرارسیده است؛ بهمن فرصتی است تا دوباره انقلاب اسلامی مردم ایران را در بستری مناسب به بازخوانی بنشینیم و بار دیگر در این امر تأمل کنیم که پیدایش و شکل گیری انقلاب اسلامی ایران، مرهون تأثیر چه عواملی است؛ مهم ترین دغدغه های فکری بنیانگذاران حرکت چه بوده است؛ و اکنون طرح این پرسش که استقلال فرهنگی، آزادی سیاسی، و جمهوری اسلامی، به عنوان مهم ترین مطالبات مردمی، تا چه اندازه تحقق یافته است!؟
5. راز انحراف هر نهضت را باید در پایبندی یا عدم پایبندی به آرمان های محوری آن نهضت جست و جو کرد. فاصله گرفتن از اصول اساسی حرکت انقلابی و عدم توجه به این مهم، خطر اضمحلال و انحطاط یک بینش را در پی دارد.
بازخوانی دیگر باره تاریخ انقلاب اسلامی ایران، در حقیقت پیش گیری یا درمان بیماری ای است که به اضمحلال می انجامد.