طراحان و عوامل اجرایی پیش برد طرح فروپاشی به سبک شوروی بر ضد ایران

1. مجموعه دستگاه های سیاسی، امنیتی، حقوقی، تبلیغاتی و اقتصادی آمریکا و صهیونیسم جهانی.
2. سرویس های امنیتی غرب به ویژه دستگاه های اطلاعاتی آمریکا و اسراییل.
3. سرویس های امنیتی کشورهای متحد آمریکا و اسراییل در منطقه ی خاورمیانه.
4. کلیه ی گروه ها و سازمان های موسوم به چپ که با اعتقادات کمونیستی و مارکسیستی از ابتدای پیروزی انقلاب در مقابل اسلام و جمهوری اسلامی صف آرایی کردند و در طول 21 سال گذشته همواره بر ضد اسلام و نظام با دستیازی به روش های تروریستی و غیره فعالیت داشته اند، نظیر سازمان چریک های فدایی خلق، سازمان پیکار، حزب توده، شورای سوسیالیست ها، تروتسکیست ها، مائوئیست ها، سازمان دانشجویان غیر مذهبی در خارج از کشور موسوم به کنفدارسیون و ... .
5. مجموعه ی نیروهای موسوم به راست، اعم از تشکّل های باقی مانده از ساواک، بقایای رژیم شاه، سلطنت طلبان، مشروطه خواهان، ملی گرایان و ناسیونالیست ها، تشکل های فراماسونری و لژهای مختلف آن ها، عناصر و تشکل های فرقه های ضاله نظیر بهاییت، مقدس مآبان افراطی مخالف سیاست و دنیا طلبان پیرو غرایز شهوانی.
6. گروه ها و تشکل های التقاطی، اعم از آن هایی که از ابتدا خط مشی تروریستی را انتخاب کردند، نظیر سازمان مجاهدین، سازمان فرقان و ...، و عناصر و تشکل هایی که با پیروی از خط مشی التقاط با تفکرات غربی به تبلیغ مبانی و اندیشه های برخاسته از اومانیسم مبادرت ورزیده اند و ترویج سکولاریسم و لائیسم را در صدر برنامه های خود قرار داده اند. این گروه عمدتاً به تشکل های ملی – مذهبی مشهور شده اند؛ جریاناتی نظیر نهضت آزادی، حزب ملت ایران و بنیادهایی نظیر کیان و روتاری در خارج از کشور.
7. جریان ها و گروهک های تجزیه طلب، نظیر حزب دموکرات، سازمان کومله و ... .
8. گروه ها و جریان های سیاسی مخالف قانون اساسی و کسانی که خواهان حذف اسلامیت از جمهوریت هستند، نظیر نهضت آزادی، جبهه ملی، روشن فکران غرب زده، پیروان سکولاریسم، معتقدان به لائیسم و ... .
9. محافل جدید التأسیس در مراکز دانشجویی و مطبوعاتی کشور که روشی کاملاً منافقانه دارند، سعی دارند اهداف اصلی و باطنی خود را که ضدیت با اسلام و جمهوری اسلامی است پنهان نمایند و با تکیه بر روش های منافقانه در راه پیش برد استراتژی دشمنان و بدخواهان کشور گام بردارند. این جریان ها دقیقاً به دنبال اجرای مراحل سه گانه استراتژی فروپاشی جمهوری اسلامی ایران به سبک شوروی هستند و عمل کرد خود را با تجدید نظر طلبی لجام گسیخته، حمایت از اصلاحات آمریکایی، حمله به ارزش ها و حمایت از سکولاریسم آغاز کرده اند. این جریان ها در ظاهر از شعار قانون مداری و قانون گرایی حمایت می کنند، اما در عمل علیه قانون اساسی و مفاد آن تلاش می نمایند؛ از دموکراسی پشتیبانی می کنند اما در عمل به تخریب نهادها و ملزومات دموکراسی مبادرت می ورزند.
10. دستگاه مافیای عظیم امپراطوری خبری نظام سلطه جهانی، به ویژه بخش های فارسی رادیوهای بیگانه و خبرگزاری ها و رسانه های غربی.
11. سفارت خانه های کشورهای متخاصم غربی در ایران.
12. مرعوب شدگان در مقابل قدرت آمریکا. این عناصر در حالی که به حقانیت جمهوری اسلامی ایران اذعان دارند، اما چنان تحت تأثیر قدرت غرب قرار گرفته و خود باوری و خود اتکایی خود را از دست داده اند که هیچ راهی را جز همراهی و هم گامی با آمریکا و اسراییل عملی و ممکن نمی بینند. استدلال این ها پیوسته این است که چاره ای جز تسلیم نداریم.
13. نیروها و تشکل های زیر سلطه یا تحت نفوذ رژیم بعث عراق. شایان ذکر است که رژیم صدام حسین در شرایط کنونی در حالت نه جنگ و نه صلح با ایران قرار دارد و توطئه های این کشور بر ضد جمهوری اسلامی ایران هم چنان ادامه دارد، که نمونه ی بارز آن سازماندهی گروهک منافقین می باشد.
14. دوستان نادان که با اتخاذ خط مشی های غلط و مخدوش کردن حق و باطل، آب و آسیاب دشمنان کشور و اسلام می ریزند. خطر دوستان نادان در برخی موارد بیش تر از دشمنان داناست.
15. کلیه ی نیروها و عناصر مخالف دین و بی اعتقاد به خداوند تبارک و تعالی از دشمنان اصلی جمهوری اسلامی ایران محسوب می شوند، زیرا حکومت ایران پرچمدار تئوری حکومت دینی است، بنابراین طبیعی است که تمام عناصر و نیروهی مخالف دین و بی اعتقاد به خداوند متعال در برابر آن موضع گیری نمایند. این جریان ها از ابتدا پیروزی انقلاب در خدمت اهداف آمریکا و رژیم صهیونیستی بر ضد جمهوری اسلامی ایران قرار داشته اند و اکنون نیز فعالیت های خود را حول محور مبارزه با اسلام متمرکز ساخته اند.
16. عناصر سست عنصر و پیرو هواهای نفسانی که برای دست یابی به موقعیت زود گذر و پوچ دنیایی با استفاده از هر وسیله ای به دنبال قدرت طلبی، افزون خواهی و ارضای حّس جاه طلبی هستند و به سادگی و با کوچک ترین وعده ای تطمیع می شوند و آخرت خود را فدای دنیای دیگران می کنند و برای استفاده از لذایذ زود گذر مادی، دین، شخصیت، معنویت و ملت خود را در مسلخ وعده های بیگانگان به قربان گاه می برند و طوق بندگی و مزدوری اجانب را بر گردن خود می افکنند. اینان منافع ملی را فدای منافع شخصی و گروهی می کنند. نمونه های این گونه افراد در طول 21 سال گذشته فراوان بوده اند.