طرز تلقي‌ها نسبت به انقلاب

محرمانه    8 ژوئيه 1979 ـ 17 تير 1358
از: سفارت آمريكا، تهران ـ 7048    به: وزارت امور خارجه، واشنگتندي. سي
موضوع: طرز تلقي‌ها نسبت به انقلاب
1- (محرمانه ـ تمام متن)
2- دو گفتگوياخيريكه با رانندگان سفارت صورت گرفته مي‌تواند مجموعه نظرات و طرز تلقي‌هاي موجود ميان عموم مردم ايران را نسبت به پي‌آمدهاي انقلاب ايران به خوبيبيانكند.
3-يكي از آنها كه به خاطر فشارهايكاهشنيرو در آستانه انفصال قرار دارد و نظريهخوبي نسبت به انقلاب ندارد، او اظهار كرد اعتقاد و طرز تلقيايرانيها نسبت به آزادي درست مانند حق رانندگي و شركت در مسير اشتباه در يكخيابانيكطرفه است.
او همچنين عدم بردباري انقلاب و ميل به انتقام‌جويي را كه انقلاب در مردم برانگيخته، را مورد انتقاد قرار داده و به طرز اديبانه و ماهرانه‌ايپرسيد از اينانتقام‌جويي چه چيزيعايد شده است؟ او ضمن پاسخ به سئوال مطروحه از جانب خودش اظهار داشت كه تنها نتيجه اعدام حبيب‌اللهالقانيانكارخانه‌داريهودي، بيكار شدن 3000 كارگر مسلمان بوده است.
4- راننده ديگر ضمن آنكهمشكلاتجدي را كهاخيراًايران با آن درگير است يكي از پيامدهايقطعي انقلاب عنوان كرد، با اطمينان گفت كه همه چيز سرانجام درست خواهد شد. باري، حين عبور از كناريك رشته ساختمانهايلوكسآپارتماني، صحبت وي متوجه بي‌عدالتيها در ايرانپيش از انقلاب شد. او مي‌گفتاينجنايت‌بار است كهبعضي از ايرانيهامي‌توانستند صدها هزار دلار بابت قيمتاينآپارتمان‌ها پرداخت كنند در حاليكهبسياري از مردميكه در همين عمارتها كارگريمي‌كردند مجبور بودند در خيابانها بخوابند. تحت چنينشرايطي انفجار غيرقابل اجتناب بود. او معتقد بود كه با وجود اينكهاينبي‌عدالتيها هنوز كاملاً برطرف نشده ولي بهبود و پيشرفت در اين جهت در حال حاضر امكان‌پذير است.
لينگن