فعاليت به نفع خميني

از: 12 ه
تاريخ: 3/10/57
به: 302
شماره: 22039/12ه
موضوع: فراريان ارتش
افسران وظيفه ياد شده زير از خدمت فراري شده‌اند و متهم به فعاليت به نفع خميني هستند.
1ـ ستوان دوم وظيفه پورميداني جمعي پدافند هوائي.
2ـ  "   "    "     آقابزرگي‌زاده     "      "      " 
3  "   "    "      آشنائي            "      "      "    
4ـ  "   "    "       قوامي          "      "      "    
نظريه شنبه: خبر فوق صحت دارد.
نظريه سه‌‌شنبه: خبر صحيح به نظر مي‌رسد. پايدار
نظريه چهارشنبه: با توجه به اينكه تعدادي از افراد ارتش خاصه افراد وظيفه متواري شده‌اند و دسترسي رديف 7، خبر به احتمال قوي صحت دارد. افسر