كنترل قدرت سياسى از ديدگاه امام خمينى(ره)

از منظر امام خمينى در حكومت اسلامى، قدرت سياسى از لحاظ نظرى و عملى به نحوى مهار شده كه منجر به فساد نمى‏شود، زيرا قدرت منشئى الهى دارد و كاركردهاى نظام سياسى بايد مطابق قوانين و احكام دينى باشد و اين مقررات و قوانين از فساد قدرت سياسى جلوگيرى مى‏كند. اسلام، عدالت، امر به معروف و نهى از منكر، نصيحت حاكم و اين كه حاكم اسلامى با ارتكاب معصيت، خود به خود از حكومت عزل مى‏شود، همه مؤلفه‏هايى است كه نظام سياسى ايده‏آل مورد نظر امام خمينى(ره) و عوامل كنترل قدرت در آن را شكل مى‏دهند تا در پرتو آن، سعادت فرد و جامعه تعيين گردد.

مقدمه‏
تقريباً نيم قرن پيش امام خمينى(ره) دكترين ولايت فقيه را مطرح كردند و در نظر و عمل نيز آن را به اثبات رساندند. با استقرار نظام ولايت فقيه در ايران، اين سؤال پيش آمد كه تمركز قدرت سياسى در دست يك فرد با عنوان ولى فقيه، آيا منجر به فساد نمى‏شود؟ اين مقاله در مقام پاسخ به اين سؤال، به ابزارهاى كنترل قدرت سياسى در نظام ولايت فقيه، بر اساس ديدگاه امام خمينى مى‏پردازد. در اين راستا دو دسته از وسايل كنترل قدرت در نظام اسلامى را تبيين كرده است: يكى، نهادهاى مدنى و سياسى نظير قانون اساسى، احزاب و انتخابات و ديگرى، كه از اختصاصات نظام اسلامى است، لحاظ شرايط خاص و فوق العاده در ولى فقيه و ديگر كارگزاران ارشد نظام، مانند عدالت و عمل براساس احكام و قوانين اسلام است، به طورى كه اگر ولى فقيه معصيتى مرتكب شود به خودى خود از مقامش عزل مى‏گردد.

كنترل قدرت سياسى از بيرون
كنترل بيرونى بر قدرت سياسى مبتنى بر اين اصل است كه حاكم، خود را در برابر مردم مسؤول و پاسخ‏گو بداند. و الّا نظارت مردم بر عملكرد او معنا نخواهد داشت.
در اروپا به سبب تجربه تلخ استبداد كليسا و پادشاه در قرون وسطى، در قرون اخير، علاوه بر تفكيك قوا، قدرت سياسى براى مدت محدودى در اختيار نهادهاى متعدد حكومتى گذاشته مى‏شود كه منتخب مردم هستند.
در جمهورى اسلامى ايران، كنترل قدرت سياسى نه تنها به شيوه غرب وجود دارد، بلكه ساختارهاى نهادهاى سياسى مملكت مى‏بايد طبق آيين اسلام عمل كند؛ به عبارت ديگر، ساختارهاى قدرت سياسى به نحوى طراحى شده كه تفكيك قوا وجود دارد و قدرت سياسى در مراكز متعدد نهادينه شده است و اگر يكى از نهادها و مراكز قدرت بخواهد عليه مردم و منافع ملى سوء استفاده بكند يا از قوانين الهى سرپيچى بكند، نهادها و مراكز سياسى ديگر از حركت غير قانونى و غير شرعى او جلوگيرى مى‏كنند. و به نحوى قوه مجريه و مقننه و قضاييه همديگر را كنترل مى‏كنند؛ مانند شوراى نگهبان كه جزئى از قوه مقننه است و اعضاى آن به وسيله رهبرى و قوه قضاييه و نمايندگان مجلس شوراى اسلامى انتخاب مى‏شوند، وظايفى نظير تأييد صلاحيت كانديداهاى رياست جمهورى و نمايندگى مجلس و نيز نظارت بر مصوبات مجلس را به عهده دارند. پس سه مركز قدرت و تصميم‏گيرى در تعيين اعضاى شوراى نگهبان نقش دارند كه موجب عدم تمركز قدرت و كنترل قدرت است. رياست جمهورى كه بعد از رهبرى قدرتمندترين مقام در جمهورى اسلامى است، ابتدا در شوراى نگهبان تأييد صلاحيت مى‏شود و سپس مردم او را انتخاب مى‏كنند و در ادامه بايد وزيران پيشنهادى وى از مجلس رأى اعتماد بگيرند و در نهايت بايد طبق قوانين عادى كه در مجلس و شوراى نگهبان به تصويب رسيده، عمل كند.

1. قانون اساسى‏
در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، قدرت هر يك از مسؤولان به نحوى مهار شده است. رئيس جمهور، نمايندگان مجلس و شوراها و نمايندگان مجلس خبرگان رهبرى را مردم انتخاب مى‏كنند كه اين امر صاحبان مناصب را در مقابل رأى مردم مسؤول مى‏سازد. همچنين بر اساس قانون اساسى، قدرت مجلس خبرگان بر انتخاب رهبر و عزل او در صورت فقدان شرايط رهبرى، كنترل قدرت بالاترين مقام است.
طبق اصل پنجم قانون اساسى، رهبرى به دو صورت مهار شده است: يكى، الزامات درونى كه منبعث از تقواى سياسى و دينى اوست و ديگرى، مقررات قانونى و نهادهاى مدنى كه كليّه اختيارات او را در غالبى مشروع تحديد مى‏كند. چنانچه مطابق اصل صد و هفتم قانون اساسى، رهبرى توسط مجلس خبرگان رهبرى منتخب ملت برگزيده خواهد شد. در اصل يكصد و هفتم قانون اساسى، رهبر در مقابل قانون با ساير مردم برابر است. اصل يكصدم قانون اساسى نيز كه در خصوص شوراهاست از تمركز قدرت سياسى مى‏كاهد.
همه موارد فوق جهت محدود كردن قدرت حاكم اسلامى است و اگر ولى فقيه از تكليف الهى خود تخلف كرد طبق قانون با او برخورد خواهد شد. در حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، اصل حاكميت قانون و حق مشاركت سياسى اتباع جامعه در قالب ضوابط دينى مورد تأكيد بوده و منافع فرد و جمع در قانون ثبت است.1
امام خمينى‏قدس سره در اين باره معتقدند:
اساساً حكومت كردن و زمام‏دارى در اسلام يك تكليف و وظيفه الهى است كه يك فرد در مقام حكومت و زمام‏دارى گذشته از وظايفى كه بر همه مسلمين واجب است، يك سلسله تكاليف سنگين ديگرى نيز بر عهده اوست كه بايد انجام دهد. حكومت و زمام‏دارى در دست فرد يا افراد، وسيله فخر و بزرگى بر ديگران نيست كه از اين مقام بخواهد به نفع خود حقوق ملتى را پايمال كند. هر فردى از افراد ملت حق دارد كه مستقيماً در برابر سايرين، زمام‏دار مسلمين را استيضاح كند.2

2. احزاب و گروه‏ها
يكى از راهكارهاى كنترل قدرت سياسى در جمهورى اسلامى، احزاب و گروه‏هاى مذهبى‏ست. احزاب و گروه‏ها در جهان اسلام شامل گروه‏هاى سنتى و احزاب مدرن مى‏باشد.
علاوه بر اهدافى كه هر يك از اين گروه‏ها و احزاب دارند ثمره فعاليت آنها، مهار قدرت سياسى و جلوگيرى از انحراف آن و نيز مراقبت از مسؤولان است.
اولين و قديم‏ترين گروه‏هاى سنتى ايرانى كه به فعاليت سياسى، فرهنگى، اجتماعى و مذهبى مشغول بودند، عبارتند از هيأت‏هاى عزادارى، حوزه‏هاى علميه، مراجع تقليد و دفتر و بيوت آنان، جامعه مدرسين حوزه علميه و علما و روحانيان هر استان و شهر. از نقاط عطفى كه طى آن اين گروه‏ها موجب كنترل قدرت سياسى شدند، مى‏توان به نهضت تنباكو، نهضت مشروطيت و انقلاب اسلامى اشاره كرد. در اين راستا امام خمينى(ره) بارها به خدمات علما و پيروى مردم از آنها توجه داده و فرموده‏اند:
روحانيون و ملت، همه بايد در مسائل سياسى حاضر باشند. اين‏كه بعضى از عناصر، گاهى مى‏گويند «روحانيون توى مجلس‏ها و مدرسه‏هاىِ خودشان» بروند و ماها بايد وارد اين كارها باشيم، اين يا از بى‏توجهى به عمق مسائل است و يا اين‏كه عُمّال همانهايى هستند كه در زمان رضاخان چنان كارهايى مى‏كردند.3
از بيانات حضرت امام خمينى فهميده مى‏شود كه استمرار فعاليت‏هاى سياسى روحانيت براى بقاى انقلاب اسلامى لازم است و اين قشر بايد در حفظ قدرت سياسى و مهار آن و جلوگيرى از انحراف آن تلاش كنند.
دومين گروه‏ها براى كنترل قدرت سياسى در ايران، احزاب مدرن هستند. احزاب كه با مرامنامه و اساسنامه مشخص، از وزارت كشور مجوز مى‏گيرند، متعهد مى‏شوند كه مطابق قانون اساسى به فعاليت سياسى بپردازند. كار ويژه اين احزاب كسب قدرت، و در صورت عدم موفقيت، كنترل قدرت سياسى رقيب خود است. البته در كشورهاى در حال توسعه از جمله ايران، احزاب نهادينه نشده‏اند، ولى با اين حال تا حدودى جمعيت‏ها، انجمن‏ها، گروه‏ها و احزاب توانسته‏اند به نقد قدرت بپردازند و در مواردى هم آن را كنترل و در جهت تأمين منافع عمومى موفق باشند.

3. امر به معروف و نهى از منكر (نظارت شهروندان)
از راهكارهاى مهم كنترل قدرت سياسى، امر به معروف و نهى از منكر به عنوان يك واجب الهى است. در تاريخ اسلام، بسيارى از نهضت‏ها و شورش‏هاى اسلامى جهت كنترل قدرت سلاطين صورت گرفتند؛ از جمله نهضت خونين عاشورا با هدف امر به معروف و نهى از منكر شكل گرفت.
در انديشه امام خمينى، امر به معروف از جايگاه بالايى برخوردار است. ايشان مى‏فرمايد: «اگر من پايم را كج گذاشتم، شما مسؤوليد اگر نگوييد چرا پايت را كج گذاشتى، بايد هجوم كنيد، نهى كنيد كه چرا؟ امت بايد نهى از منكر كند، امر به معروف كند».4
از اين بالاتر، ايشان از مردم مى‏خواهند كه اگر زمام‏دار مسلمانان فخرفروشى كرد يا منافع ملى و حقوق مردم را ضايع كرد او را استيضاح كنند و انتقاد كنند:
حكومت و زمام‏دارى در دست فرد يا افراد، وسيله فخر و بزرگى بر ديگران نيست كه از اين مقام بخواهد به نفع خود حقوق ملتى را پايمال كند. هر فردى از افراد ملت حق دارد كه مستقيماً در برابر سايرين، زمامدار مسلمين را استيضاح كند و به او انتقاد كند و او بايد جواب قانع كننده دهد.5
حضرت آيةالله خامنه‏اى نيز در اين خصوص مى‏فرمايد:
قوام و رشد و كمال و صلاح، وابسته به امر معروف و نهى از منكر است، اينهاست كه نظام را هميشه جوان نگه مى‏دارد. حالا كه نظام ما بيست و يك ساله و جوان است و در مقايسه با نظام فرتوت هفتاد و چند ساله پير كمونيستى در شوروى به طور طبيعى هم جوان است، اما اگر صد سال هم بر چنين نظامى بگذرد، چنانچه امر به معروف باشد و شما وظيفه خودتان بدانيد كه اگر منكرى را در هر شخصى ديديد او را از اين منكر نهى كنيد، آن‏گاه اين نظام اسلامى هميشه تر و تازه و با طراوت و شاداب مى‏ماند. طرف امر به معروف و نهى از منكر فقط طبقه عامه مردم نيستند، حتى اگر در سطوح بالا هم هستند شما بايد به او امر كنيد نه اين كه از او خواهش كنيد، بايد بگوييد: آقا! نكن؟! اين كار يا اين حرف درست نيست. امر و نهى بايد با حالت استعلا باشد. البته اين استعلا معنايش اين نيست كه آمران حتماً بايد بالاتر از مأموران و ناهيان بالاتر از منهيان باشند، نه روح و مدل امر به معروف، مدل امر و نهى است، مدل خواهش و تقاضا و تضرع نيست. نمى‏شود گفت كه خواهش مى‏كنم شما اين اشتباه را نكنيد، نه بايد گفت آقا! اين اشتباه را نكن، چرا اشتباه مى‏كنى. طرف، هر كسى هست. حالا بنده كه طلبه حقيرى هستم، از بنده مهم‏تر هم باشد، او هم مخاطب امر به معروف و نهى از منكر قرار مى‏گيرد.6
البته امر به معروف و نهى از منكر، اعم از اين‏كه مخاطب مسؤولان باشند يا مردم عادى، در عين استعلا و آمرانه بودن، بايد خيرخواهانه و مشفقانه باشد و نه به طريق خشونت و عيب جويى و بدگويى. در اين صورت است كه اين فريضه الهى تأثير خواهد داشت. امام در اين باره مى‏فرمايد:
تأثير موعظه حسنه در نفوس بسيار زيادتر است تا عيب جويى و بدگويى، ممكن است قلم و زبان‏هاى عيب‏جو در بعضى از نفوس عصيان بياورد و به جاى اثر مثبت و نيكو، اثر منفى و بد به جا بگذارد و به جاى اصلاح موجب افساد شود.7

4. النصيحة لأئمة المسلمين‏
در حكومت اسلامى كه جامعه با قانون الهى اداره مى‏شود، صاحبان قدرت در مقابل مردم مسؤول هستند و مردم هم از روى دل‏سوزى، آنان را نصيحت مى‏كنند، زيرا در جامعه اسلامى بر اساس حديث «كلّكم راعٍ و كلّكم مسئولٌ عن رعيّته»8 حاكم و مردم در برابر يكديگر مسؤولند. همچنين روايت معروف «النصيحة لأئمة المسلمين» وظيفه مردم در برابر حاكم را تبيين مى‏كند.
حضرت على‏عليه السلام درباره وظيفه متقابل حاكم و مردم مى‏فرمايد:
فأمّا حَقَّكُمْ عَلَىّ فالنَّصيِحَةُ لَكُمْ... وَ أمّا حَقِّي عَلَيكُم فَالوَفَاءُ بِاْلبَيْعَةِ والنَّصيِحَةُ فى الْمَشهَدِ والْمَغيبِ؛9 حق شما بر من اين است كه از خير خواهى شما دريغ نورزم... و حق من بر شما اين است كه به بيعت خويش با من وفادار باشيد و در آشكار و نهان خير خواهى و نصيحت‏ام كنيد.
آن حضرت انتقاد و حتى تخطئه را عطيه الهى دانسته و از منتقدان مى‏خواستند كه به قصد اصلاح برادرانه به انتقاد از مسؤولان جامعه بپردازند،10 و از عيب‏جويى و انتقام‏گيرى و تلاش براى خارج كردن رقيب از صحنه سياسى بپرهيزند.11
بنابراين يكى از اهرم‏هاى نظارت بر قدرت سياسى، تشريع همين وظيفه عمومى در خصوص مراقبت از حاكم و تذكر خطاهاى اوست. امام خمينى‏قدس سره معتقدند ملت ايران اين وظيفه مهم را به خوبى انجام مى‏دهند: «وضع ملت طورى است كه اگر يك مقام بخواهد چيزى را تحميل كند، جلوش مى‏ايستند و مشتشان را گره مى‏كنند و مانع مى‏شوند.»12

كنترل درونى قدرت‏
در اسلام و نظام مبتنى بر ولايت فقيه، علاوه بر اهرم‏هاى بيرونى كنترل قدرت سياسى، عامل كنترل درونى نيز در نظر گرفته شده كه وجه تمايز اين نظام با نظام‏هاى سياسى ديگر است.

1. احكام اسلام‏
در نظريه ولايت فقيه حقوق حاكم و مردم متقابل است. حاكم فقط مجرى قانون خداست و حق كوچك‏ترين تخلفى از قانون را ندارد، حتى پيامبرصلى الله عليه وآله نمى‏توانست كوچك‏ترين تصرفى در قانون خدا بكند. حاكم تنها خادم و امانت دار مردم است. حضرت آيةالله خامنه‏اى در اين باره مى‏فرمايد:
رهبرى معنوى، تعهد معنوى دارد. خبرگان و مردم از او توقع دارند كه حتى يك گناه نكند. اگر يك گناه كرد، بدون اين‏كه لازم باشد ساقطش كنند، ساقط شده است. حرفش نه در باره خودش حجت است نه در باره مردم.13
حضرت امام كنترل نفس اماره را نه تنها براى ولى فقيه كه براى همه مسؤولان شرط مى‏داند و مى‏فرمايد:
اگر آن كسى كه در رأس حكومت است، مثلاً رئيس جمهور و نخست وزير خودش را اصلاح نكند و خودش تابع قوانين اسلام نباشد و قوانين اسلام را در مملكت اجرا نكند، چنين شخصى نمى‏تواند در رأس حكومت اسلامى و حاكم اسلام باشد.14
آيةالله خامنه‏اى نيز در خصوص شرايط درونى خود بر قبول مسؤوليت رهبرى مى‏فرمايد:
هدف و هويّت و مسؤوليت اساسى رهبرى، دفاع از كليّت نظام و حفظ نظام است. چيزى هم بنده ندارم، جان و آبرو متاع كمى است براى اين كه در اين راه بذل بشود و من كاملاً آماده هستم اين دو عنصرى را كه دارم بذل كنم. دوره جوانى ما كه دوره لذت بردن از زندگى است در اين راه گذشت، امروز هم در دوره پيرى هستيم. بنده امروز در سنينى هستم كه زندگى براى من اين قدر لذتى ندارد...آنچه بنده دارم - جان و آبرو - مال [اين راه ]است؛ مال هم كه الحمداللَّه ندارم، بنده به اين مسؤوليت فعلى هيچ دلبستگى ندارم جز به عنوان انجام وظيفه. الآن هم كه مشغولم فقط به خاطر انجام وظيفه است. از روز اول هم همين طور بود. از آن روز مجلس خبرگان، آقايان كه رأى دادند با مقاومت و امتناع و مخالفت جدى و پيگير خود بنده مواجه بودند منتها وقتى مسؤوليت آمد گفتم: «خذها بقوة». آدمى نيستم كه اگر مسؤوليت بر دوش من گذاشته شد بخواهم در باره انجام اين مسؤوليت ضعف نشان بدهم، نه اين وظيفه من است، و اين وظيفه را به فضل الهى و به توفيق و هدايت او انجام خواهم داد.15

2. صفت عدالت در صاحبان قدرت‏
صفت عدالت از عوامل بازدارنده حاكم از ظلم و ستم به شمار مى‏رود و چون از شرايط رهبرى عدالت است،16 از اين رو عادل بودن او، نوعى كنترل درونى و بازدارنده او از ديكتاتورى و سوء استفاده‏هاى احتمالى است. در ديدگاه حضرت امام، عدالت اساس و محور همه مسؤوليت‏هاى اسلامى است:
اسلام، خدايش عادل است، پيغمبرش هم عادل است و معصوم، امامش هم عادل است و معصوم، قاضى‏اش هم معتبر است كه عادل باشد، فقيهش هم معتبر است كه عادل باشد، شاهد طلاقش هم معتبر است كه عادل باشد، امام جماعتش هم معتبر است كه عادل باشد، امام جمعه‏اش هم بايد عادل باشد؛ از ذات مقدس كبريا گرفته تا آخر، زمام‏دار بايد عادل باشد وُلات آن هم بايد عادل باشد.17
امام خمينى‏قدس سره معتقد بودند در حكومت اسلامى ظلم و تعدى وجود ندارد؛ از اين رو اگر فردى بر اساس قوانين الهى به اعدام محكوم شود و كسى كه مسؤوليتى در اين خصوص دارد، يك سيلى به فرد اعدامى بزند، بايد از آن مسؤول انتقام گرفت.18
حضرت امام قبل از انقلاب بنا بر قاعده اسلامى تولى و تبرى‏، به تمام اقشار مردم توصيه مى‏كردند كه با حكومت‏هاى عدالت پرور بر اساس تولى‏ برخورد كنيد و از حكومت‏هاى ظالم و غير اسلامى تبرى‏ جوييد:
اكنون بر شما جوانان روشنفكر و بر تمام طبقات ملت است كه سر لوحه هدفتان اسلام و احكام عدالت پرور آن باشد و ناچار بدون حكومت اسلامى عدالت خواه، رسيدن به اين هدف محال است. تولى و تبرى دو اصل اساسى اسلام است، بايد با حكومت عدل موافق و به حاكم عادل دل ببنديد و از رژيم غير اسلامى كه در رأس آن رژيم منحط پهلوى است، تبرى كنيد و با كمال صراحت مخالفت خود را اظهار و در سر نگون كردن آن كوشا باشيد و در غير اين صورت روى استقلال و آزادى را نمى‏بينيد.19
امام خمينى‏قدس سره در خصوص عبارت مشهور «سلاطين ظل اللَّه هستند» مى‏فرمايد:
ظل اللَّه همين طور است، سلطان ظل اللَّه است، اگر تخلف از يك جهتى بكند، ظل الشيطان مى‏شود. ظل سايه است، سايه همه چيزهاش به ذى ظل است، خودش هيچ ندارد. ظل اللَّه كسى است كه تمام حركاتش به امر خدا باشد، مثل سايه باشد. خودش هيچ، سايه خودش هيچ حركتى ندارد. ذى ظل هم حركتى از خودش ندارد، هر چه هست از خداست. اينها ظل الشيطان هستند. به اين سلاطين ظل اللَّه مى‏گفتند، ظل الشيطان هستند. ظل اللَّه ميزان تميز است كه ما با همين تغيير بفهميم كه آيا اين سلطان حق است يا باطل. اگر از خودش چيزى كرد، عملى كرد، باطل است. اگر امر خدا را اجرا كرد، ظل اللَّه است والاّ ظل الشيطان است.20
گمان نكنيد هر كه قدرت پيدا كرد خداى تبارك و تعالى با اوست. معاويه قدرت داشت، فرعون هم قدرت داشت، فرعون هم سلطنت داشت. سلطنت اگر ظل اللَّه باشد، سلطان اگر ظل اللَّه باشد، [پذيرفته است‏]، يعنى چه ظل اللَّه؟ يعنى اين‏كه همين طور كه سايه انسان هيچ از خودش حركتى ندارد الاّ به حركت انسان، اگر چنانچه سلطانى هيچ حركتى نداشت الّا به حركت، به تحريك خداى تبارك و تعالى، از خودش هيچ نداشت و همه از خداى تبارك و تعالى بود، رسول اللَّه ظل اللَّه است، غير رسول اللَّه‏صلى الله عليه وآله آنهايى كه نزديك به رسول اللَّه‏اند، نزديك به ظل اللَّه‏اند، اصل رسول اللَّه است، او ظل اللَّه است، اميرالمؤمنين‏عليه السلام چون تمام وجودش فانى در وجود رسول اللَّه است، ظل اللَّه است. سلاطين جور ظل ابليس‏اند. ميزان در تشخيص سلطان جائر و سلطان عادل همين است. آن‏كه ابليس است نه ظل اللَّه. حتى كلمه ظل اللَّه را هم غصب كرده‏اند اينها، فريب دادند ملت‏ها را.21

پى‏نوشت‏ها
*) كارشناس ارشد علوم سياسى دانشگاه شهيد محلاتى قم.
1. ر.ك: عباسعلى عميد زنجانى، فقه سياسى (تهران: سپهر، چاپ سوم، 1373) ج 1، ص 315.
2. صحيفه نور، ج 4، ص 190 (19/10/1357).
3. كوثر، ج 2، ص 65 (20/4/1360).
4. همان، ج 8 ، ص 47.
5. همان، ج 4، ص 190 (19/10/1357).
6. آيةالله خامنه‏اى، سخنرانى در جمع كارگزاران نظام در مورد طرح امريكايى براندازى جمهورى اسلامى، روزنامه كيهان، ش 16848، (21/4/79).
7. صحيفه نور، ج 14، ص 18.
8. محمدباقر مجلسى، بحارالانوار (تهران: المكتبةالاسلاميه، 1392ق) ج 75، ص 38.
9. نهج البلاغه، خطبه 34.
10. ر.ك: صحيفه نور، ج 14، ص 236.
11. ر.ك: همان، ج 13، ص 78.
12. همان، ج 12، ص 27.
13. حضرت آيةالله خامنه‏اى، روزنامه كيهان (23/4/79).
14. همان، ج 7، ص 302 (4/4/58).
15. حضرت آيةالله خامنه‏اى، سخنرانى در جمع كارگزاران نظام، روزنامه كيهان، ش 16848 (23/4/1379).
16. صحيفه نور، ج 4، ص 13 (13/9/57).
17. همان، ج 1، ص 272.
18. همان، ج 3، ص 198 (28/8/1357).
19. همان، ج 3، ص 16 (24/11/1356).
20. صحيفه نور، ج 5، ص 169 (16/12/1357).
21. همان، ص 173 (16/12/1357).