ملاقات با پيرحسيني سردبير روزنامه انقلاب اسلامي

استفاده محدود اداري    16 اكتبر 1979ـ 24 مهر 1358
از: سفارت آمريكا، تهران ـ 10997   
به: سازمان ارتباطات بين‌المللي، واشنگتن دي. ‌سي
رونوشت: وزارت امور خارجه، واشنگتن دي‌سي ـ 4276
موضوع: ملاقات با پيرحسينيسردبير روزنامه انقلاب اسلامي
1- در تاريخ 16 اكتبر وابسته مطبوعاتي سفارت آمريكا با حسن پيرحسينيسردبير اخبار محلي روزنامه انقلاب اسلامي، كهنشريه‌اي است با گرايشاتنسبي به حزب جمهورياسلامي، ملاقات نمود. ابتدا قرار بود اينديدار با عليرضانوبريسردبيركل روزنامه صورت پذيردليكنوي در حال حاضر به دليل انجام پاره‌اي امور شخصي در ايالات متحده آمريكا به سر مي‌برد. پيرحسيني هنوز در دانشگاه استانفورد آمريكابرايكسبمدركدكتراي رشته مهندسيمكانيك ثبت نام كرده است. ويمايل است حرفه آكادميك خود را دنبال كند اما هنوز هم به مقوله «حفظ انقلاب» معتقد است. ليكناميدوار است كهرواديد بازگشت به آمريكا را نيزدريافتنمايد. اين ملاقات به منظور گفتگو پيراموناعتبارنامه و مداركيكي از گزارشگران روزنامه صورت گرفت كه قصد دارد گزارشي در خصوص ايالات متحده آمريكاتهيهنمايد. وابسته مطبوعاتي در جرياناين ملاقات، فرصت را مغتنم شمرده و به بحث و بررسي موضوع گشايش خطوط ارتباطي با اين روزنامه مهم اسلامي پرداخت.
2- به رغم تغييرمكاناين ساختمان روزنامه، تدابيرامنيتي با حضور دو پاسدار ژ-3 به دست شديد به نظر مي‌رسيد. در خصوص نوع تعامل با «ارباب رجوع» نيزبايست به ايننكته اشاره كردكهبيش از چند دقيقه طول نكشيدكه وابسته مطبوعاتي موفق شد كه با پيرحسيني در دفتر كوچكش در طبقه سوم ساختمان ملاقات نمايد. در اثناياينديدار، يك گزارشگر خانم «روسري پوش» كه عازم كردستان بود وارد اتاق شد و با پيرحسيني گفتگو كرد. پيرحسيني از وي خواست كهاطلاعاتي در خصوص رابطه بين حزب دموكراتكردستان و حزب جمهوري خلق مسلمانكه تحت حمايتآيت‌اللهشريعتمداري است كسبنمايد.
3- پس از روشن شدن موضوع اعتبارنامه و مدارك گزارشگر مورد نظر، پيرحسيني خاطرنشان كردكه به رغم اينكه صاحب امتيازرسمياين روزنامه بني‌صدر است، اما روزنامه كلاً از طريقكمكهايمردمي اداره مي‌گردد. ويتصريحكردكهبني‌صدر صرفاً نقش يكنويسنده مقالات داخلي را برعهده دارد و از طريقيكهيأتتحريريه نسبتاً مستقل از يكديگرتغذيهمي‌گردد. تعداد اندكي از گزارشگران و سردبيران از روزنامه حقوق دريافتمي‌كنند و البته اين مبلغ به حدي است كه صرفاً براي «امرار معاش» آنها كفايتمي‌كند.
4- سپس وابسته مطبوعاتي موضوع ارتقاء روابط [سفارت آمريكا] با روزنامه را مطرح كرد و از پيرحسيني خواست كههرگاهكه مقاله و ياموضوعينياز به تحقيق و تأييد داشت، حتماً با دفتر مطبوعاتي سفارت تماس حاصل نمايد. پيرحسينينيز در پاسخ، از تعميق روابط مطبوعات و سفارت استقبال كرد و تصريحكردكهمايل است در مواقع مورد نياز، با دفتر مطبوعات سفارت تماس برقرار نمايد. سپس وابسته مطبوعاتيتصريحكردكه دولت ايالات متحده آمريكاواقعيت انقلاب اسلامي را پذيرفته است و در امور داخليايران دخالت نمي‌كند. وي افزود كه مقالات منتشر شده در روزنامه‌هاكهمكرراًادعايبي‌اساس مداخله ايالات متحده آمريكا در امور داخليايران را مطرح مي‌كنند، فرايندايجاد روابط نزديك بر پايه احترام متقابل بين دو كشور را مخدوش مي‌كند. پيرحسيني در پاسخ اظهار داشت كهنگرانيهاي وابسته مطبوعاتي سفارت آمريكا را دركمي‌كند اما مردم ايرانبينسياستهايكنوني دولت ايالات متحده آمريكا و سياستهايپيشيناينكشورتفاوتي احساس نمي‌كنند.
وي گفت كه ما مطمئن هستيمكهشوروي انقلاب اسلامي را پذيرفته است؛ «ليكن بر اساس اسناد و مدارك موجود در دفتر امام خميني در قم، نقش ايالات متحده آمريكا در كردستان و خوزستان و حمايتهاي آن كشور از زاهدي و پاليزبان، نقشي سئوال برانگيز است.» افزون بر اين، احساس ما اين است كه دولت ايالات متحده آمريكا از بازگشت بختيارحمايتمي‌كند و از تبليغات مطبوعات خود بر عليه امامنيزپشتيباني به عمل مي‌آورد. پيرحسيني در ادامه اظهار داشت كه«در آمريكايكراديويفارسي زبان وجود دارد كه با لحنيموهن نسبت به امام خمينيسخن‌پراكنيمي‌كند؛ چرا دولت ايالات متحده آمريكا به عنوان گواه صدق نيت، اقدام به تعطيلي و بستن اينراديونكرده است؟» وابسته مطبوعاتي در پاسخ به اين موضوع تأكيدكردكه«همانطور كه خودتان نيز مطلع هستيد، با توجه به نظام سياسيكشورايالات متحده آمريكا، انجام چنيناقدامي عملاً غيرممكن است.» پيرحسيني در پاسخ به سئواليكهايالات متحده به چه ترتيبمي‌تواند نشان دهد كه انقلاب اسلامي را به رسميت شناخته است، تأكيدكردكه دولت ايالات متحده آمريكابايست هرچه زودتر اقدام به تبادل سفير با ايرانبنمايد؛ البته با توجه كامل به ايننكتهكهسفير منتخب بايستفردي باشد كه معتقد به برقراري روابط بر اساس اصل مساوات و برابري باشد.
نظريه: نوع برخورد پيرحسيني گواه ديگري است از شكست نظام آموزشيايالات متحده آمريكا در تعميقارزشهاي مردم سالاري در نهاد پيرحسيني. مواضع ويمنعكس‌كننده نوع بي‌اعتمادي مفرط رايج در بينافرادي است كه با رژيم سابق مبارزه مي‌كرده‌اند؛ افراديكه از رژيم سابق و دولت ايالات متحده آمريكا، يكتلقييكسان در ذهن خود داشتند. البته نبايدپيرحسيني را از دست رفته فرض كرد چرا كه حداقل تبادل‌نظرات به نحويكاملاً باز صورت گرفت.                                                                                             گريوز