نام خميني حذف شود

مستخرجه از صورت جلسه كميسيون متشكله در وزارت اطلاعات مورخ 10/11/50
مديركل مطبوعات وزارت اطلاعات اظهار داشت‌:
نشريه ايست به نام «مناسك‌» يا راهنماي اعمال حج كه محتوي نظرات چند تن از روحانيون است و بر روي جلد آن اسامي تعدادي از مراجع مذهبي است كه با حذف نام آيت‌الله خميني مي‌توان به آن اجازه انتشار داد. كميسيون با اين نظر موافقت كرد. در پرونده كلاسه 25612 بايگاني شود.