آمریکا در اندیشه روح الله

1- وقتى که فریاد اسلام خواهى مردم کشورما در پانزده خرداد به گوش آمریکا رسید و وقتى که براى اولین بار غرور آمریکا واقتدار و ابرقدرتى او در اعتراض به مصونیت کارگرانش در ایران شکسته شد. محمدرضاخان دستور داد که صداى اسلامخواهى ملت مارا خاموش کند. / صحیفه نور، ج 20، ص 116.

2- آمریکا مى خواهد که همه کشورها را زیر نفوذ خود داشته باشدولى ما چنین تصورى را نمى توانیم بپذیریم و ملت از آن خسته شده است. / صحیفه نور، ج 4، ص 186.

3- امریکا و شوروى اینان براى مقاصد شوم خود... بهترین راه را در حمله به فرهنگ هاى ملت دانسته و دانشگاه ها را به خدمت گرفتند. / صحیفه نور، ج 19، ص 203.

4- مهمترین و دردآورترین مساله اى که ملت هاى اسلامى و غیراسلامى کشورهاى تحت سلطه با آن مواجه است، موضوع آمریکاست،دولت امریکا به عنوان قدرتمندترین کشورهاى جهان براى بیشتربلعیدن ذخایر مادى کشورهاى تحت سلطه از هیچ کوششى فروگذارنمى کند. امریکا دشمن شماره یک مردم محروم و مستضعف جهان است. / صحیفه نور، ج 13، ص 83.

5- امریکا و شوروى عملا جهان را به دو بخش آزاد و قرنطینه سیاسى تقسیم کرده اند. در بخش آزاد جهان این ابرقدرتها هستندکه هیچ مرز و حد و قانونى نمى شناسند... اما در بخش قرنطیه سیاسى که متاسفانه! اکثر ملل ضعیف عالم و خصوصا مسلمانان درآن محصور و زندانى شده اند هیچ خصوصیات و اظهارنظرى وجودندارد. همه قوانین و مقررات و فرمول ها همان قوانین دیکته شده و دلخواه نظامهاى دست نشاندگان و در برگیرنده منافع مستکبران خواهد بود. / صحیفه نور، ج 20، ص 230.

6- آمریکاست که اسلام و قرآن مجید را به حال خود مضر مى داند ومى خواهد آنها را از جلوخود بردارد. آمریکاست که روحانیون راخار راه استعمار مى داند و باید آنها را به حبس و زجر و اهانت بکشد. / صحیفه نور، ج 1، ص 111.

7- درندگانى هستند که از هیچ جنایت و خیانتى براى مقاصد شوم جنایتکارانه خود دست نمى کشند و براى ریاست و مطامع پست خوددوست و دشمن را نمى شناسند و در راس آنان آمریکا این تروریست بالذات دولتى است که سرتاسر جهان را به آتش کشیده و هم پیمان او صهیونیست جهانى است. / صحیفه نور، ج 21، ص 172.

8- اگر آمریکا از یک جایى یا از جاهایى تعریف مى کند، تعریف از خودش است، براى اینکه مى بیند همه مطیع او هستند و این که از ماتکذیب مى کند وهر روز یک چیزى مى گوید، براى این که مى بیندکه این ملت مطیع او نیست. / صحیفه نور، ج 20، ص 178 و 179.

9- این ملتى که الان دارند فریاد مى زنند «مرگ بر آمریکا»مقصودشان کارتراست، ملت آمریکا که به ما کارى نکرده، ملت آمریکا بفهمد مطلب را; اگر بفهمد مطلب را ملت آمریکا به حسب وجدان انسانى اش با ما موافق است. / صحیفه نور، ج 11، ص 9.

10- تحمیل کاپیتولاسیون بر ملت مظلوم ما به وسیله شاه مخلوع سابق از بزرگترین جنایات آمریکا بود که با مخالفت روحانیون وملت متدین مواجه گشت و از آن پس چه ستم ها و چه جنایات که برملت ما وارد نشد... ملت ایران را از سگهاى آمریکا پست ترکردند. / مجموعه کوثر، ج 1، ص 170.

11- آمریکا مى خواهد با تمام قوا بین مسلمین اختلاف بیندازد. / صحیفه نور، ج 15، ص 243.

12- مصیبت عظیم آن است که آمریکا که قریب نیم قرن برمسلمانان جهان بخصوص منطقه هرچه خواسته است ستم کرده و مخازن آنان را غارت نموده است، دولتها نه تنها از ترس آمریکانمى توانند اظهار مظلومیت مظلومان را حتى در کشورهاى خودشان بشنوند، بلکه چنانچه دیدیم با ملت غارت زده ایران که با نهضت اسلامى خود مى خواهد فریاد مظلومانه سردهد... چه ها کرده و درمخالفت با ایران حتى از آمریکا و اسرائیل گوى سبقت را ربودند. / صحیفه نور، ج 17، ص 28.

13- روحانیت اصیل درتنهایى و اسارت خون مى گریست که چگونه آمریکا و نوکرش پهلوى مى خواهند ریشه دیانت و اسلام را برکنند وعده اى روحانى مقدس نماى نا آگاه یا بازى خورده و عده اى وابسته که چهره شان بعد از پیروزى روشن گشت، مسیر این خیانت بزرگ راهموار مى نمودند. / صحیفه نور، ج 21، ص 92.

14- اگر چنانچه بنشینید سرمسند و با حرف و با فحاشى، به هم مسائل را غفلت از آن بکنید، این همان است که قدرتهاى بزرگ مى خواهند تا این مملکت خرابه بماند و صداى مردم در آید، این همان است که شما هم عمان آمریکایید منتها ملتفت نیستید... ودر عذاب با آنهایى که از عمال آمریکا بودند با توجه، مشترک هستید با کم و زیادش. / صحیفه نور، ج 13، ص 76.

15- به ایستادگان در مقابل آمریکا و سایر قدرتها دعا کنید وبدانید که ما با آمریکا در ستیزیم و امروز دست آمریکا ازآستین دولت عراق بیرون آمده است و به امید خدا این ستیز تااستقلال واقعى ادامه دارد. / صحیفه نور، ج 13، ص 84.

16- من بارها گفته ام و هم اکنون اعلام مى کنم که ایران باید تاقطع تمام وابستگى هاى سیاسى، نظامى، اقتصادى و فرهنگى خود ازآمریکا به مبارزات قاطع خود علیه این جهانخوار بى رحم ادامه دهد و بعد در صورتى که ملت بیدار و شریف ما اجازه دهد، ارتباطبسیار عادى خود را در حد سایر کشورها با آمریکا بر قرارمى کنند. / صحیفه نور، ج 11، ص 265.

17- ایران دستش را پیش آمریکا ان شاء الله تا ابد دراز نمى کندولو اینکه فانى بشود. آنها گمان مى کنند که ما براى فرض کنیدکه یک نفت یا براى چیزى تسلیم آمریکا مى شویم درصورتى که نه;ما تا فناى خودمان تسلیم دیگر نمى شویم. / صحیفه نور، ج 11، ص 266.

18- جهان باید بداند که ایران راه خود را پیدا کرده است و تاقطع منافع آمریکاى جهانخوار این دشمن کینه توز مستضعفین جهان با آن مبارزه اى آشتى ناپذیر دارد. / صحیفه نور، ج 15، ص 125.

19- آمریکا ضربه از اسلام خورده است و از اسلام مى ترسد. / صحیفه نور، ج 11، ص 221.

20- جوانهاى ما توجه داشته باشند به اینکه امریکا با سرنیزه نمى آید به میدان شما، با قلم مى آید به میدان شما، با قواى انتظامى نمى آید به اینجا، با آن اشخاص که دارد و دارد این امور را مى گرداند به دست آنها، با آنها مى آید به میدان ما. / صحیفه نور، ج 10، ص 156.

21- اگر آمریکا پشتیبانى از اسرائیل نمى کرد، اسرائیل مى توانست فلسطین را غضب کند، مى توانست ادعا کند که جولان مال ماست و آن را براى خودشان ثبت کند؟ اگر امریکا نبود و این قدرت شیطانى نبود، این همه فساد در بلاد مسلمین حاصل مى شد؟ این همه خونریزى هایى که در بلاد مسلمین مى شود با تحریکات آمریکاست و امریکا و آنهایى که با او هستند. / صحیفه نور، ج 18، ص 93.

22- آمریکاى جهانخوار باید بداند که ملت عزیز و خمینى تانابودى کامل منافعش او را راحت نخواهد گذاشت و تا قطع هردودست آن به مبارزه خدایى خود ادامه خواهند داد. / صحیفه نور، ج 14، ص 266.

23- ننگ و نفرین ابدى بر وابستگان و پیروان شیاطین شرق و غرب خصوصا شیطان بزرگ امریکاى جنایتکار که با نقشه هاى شیطانى شکست خورده گمان کرده، ملتى را که براى خداوند متعال و اسلام بزرگ قیام نموده و هزاران شهید و معلول تقدیم نموده، با این دغلبازى ها مى تواند سست کند و یا از میدان به در برد. / صحیفه نور، ج 15، ص 154.

24- باید سعى کنیم تمامى اشکال نفوذ امریکا چه اقتصادى و چه نظامى، چه سیاسى و فرهنگى را از بین ببریم و من امیدوارم که ملت ایران به این مهم هرچه زودتر برسد. / صحیفه نور، ج 15، ص 119.

25- من به شما عرض مى کنم تا شما زنده اید، آمریکا بر نمى گردد.
شوروى هم بر نمى گردد، در نسل هاى آتیه اگر ملت ها در نسل هاى آتیه به همین روش حرکت کردند... هم ان شاء الله نخواهد شد. / صحیفه نور، ج 17، ص 260.

26- آن که مى تواند ما را وابسته کند و در دامن آمریکا یاشوروى بکشد، دانشگاه است. براى اینکه همه چیز ما در دانشگاه(است.) همت کنید، باهم دانشگاه را اصلاح کنید. / صحیفه نور، ج 13، ص 208.

27- راه مبارزه با اسلام امریکایى از پیچیدگى خاصى برخورداراست که تمامى زوایاى آن باید براى مسلمانان پابرهنه روشن گرددکه متاسفانه هنوز براى بسیارى از ملتهاى اسلامى مرزبین اسلام آمریکایى و اسلام ناب محمدى و اسلام پابرهنگان و محرومان و اسلام مقدس نماهاى متحجر و سرمایه داران خدانشناس و مرفهین بى دردکاملا مشخص نشده است و روشن ساختن این حقیقت که ممکن نیست دریک مکتب و در یک آیین، دو تفکر متضاد و دو در رو وجود داشته باشد، از واجبات سیاسى بسیار مهمى است... وظیفه همه علماست که با روشن کردن این دو تفکر، اسلام عزیز را از ایادى شرق و غرب نجات دهند. / صحیفه نور، ج 21، ص 8.

28- تنها هنرى مورد قبول قرآن است که صیقل دهنده اسلام ناب محمدى، اسلام ائمه هدى، اسلام فقرا دردمند، اسلام پابرهنگان،اسلام تازیانه خوردگان تاریخ تلخ و شرم آور محرومیت ها، باشد. هنرى زیبا و پاک است که کوبنده سرمایه دارى مدرن و کمونیسم خون آشام و نابود کننده اسلام رفاه و تجمل، اسلام التقاط، اسلام سازش و فرومایگى، اسلام مرفهین بى درد و در یک کلمه، اسلام آمریکایى باشد. / صحیفه نور، ج 21، ص 30.

29- خطر امریکا به حدى است که اگر کوچکترین غفلتى کنید،نابود مى شوید... ما به، در صدور انقلابمان به جهان کوشش کنیم وتفکر اینکه ما انقلابمان را صادر نمى کنیم، کنار بگذاریم... / صحیفه نور، ج 12، ص 19.

30- هدف اجانب، قرآن و روحانیت است، دستهاى ناپاک اجانب بادست این قبیل دولتها قصد دارد قرآن را از میان بردارد وروحانیت را پایمال کند. ما باید به نفع یهود، آمریکا و فلسطین هتک شویم، به زندان برویم، معدوم گردیم، فداى اغراض شوم اجانب شویم. / صحیفه نور، ج 1، ص 27.(1341 ه .ش)

31- باید یک وزارت فرهنگى، یک فرهنگ صحیح باشد و فرهنگ هم حقش است دست ما باشد. خوب ما در این ملکت یک وزارتخانه نداشته باشیم؟ همه وزرا از آمریکاست. خوب یکى هم از ما، خوب بدهید این فرهنگ را دست ما، خودمان اداره مى کنیم. / صحیفه نور، ج 1، ص 97.

32- قانونى در مجلس بردند، در آن قانون اولا ما را ملحق کردندبه پیمان وین و ثانیا الحاق کردند به پیمان وین که تمام مستشاران نظامى آمریکا با خانواده هایشان با کارمندهاى فنى شان،با کارمندان ادارى شان، با خدمه شان، باهرکس که بستگى به آنهادارد، اینها از هر جنایتى که در ایران بکنند، مصون هستند. دولت با کمال وقاحت از این امر ننگین طرفدارى کرد. ملت ایران را از سگ هاى امریکا پست تر کردند. اگر چنانچه کسى سگ آمریکایى را زیر بگیرد، بازخواست مى کنند، اگر چنانچه یک آشپز آمریکایى شاه ایران را زیر بگیرد، مرجع ایران را زیر بگیرد، بزرگترمقام را زیر بگیرد، هیچ کس حق تعرض ندارد، چرا؟ براى اینکه مى خواستند وام بگیرند از آمریکا. / صحیفه نور، ج 1، ص 104. (4/8/1343)

33- تمام گرفتارى ما از این آمریکاست، تمام گرفتارى ما ازاین اسرائیل است. اسرائیل هم از آمریکاست. این وکلا هم ازآمریکا هستند. این وزرا هم از امریکا هستند، همه تعیین آنهاست، اگر نیست، چرا نمى ایستند در مقابل داد بزنند؟ / صحیفه نور، ج 1، ص 106.

34- دنیا بداند که هر گرفتارى که ملت ایران و ملل مسلمین دارند، از اجانب است، از امریکاست... امریکاست که به اسرائیل قدرت مى دهد که اعراب مسلم را آواره کند، آمریکاست که وکلا رایا بى واسطه یا با واسطه بر ملت ایران تحمیل مى کند. امریکاست که روحانیون را خار راه استعمار مى داند و باید آنها را به حبس و زجر و اهانت بکشد... / صحیفه نور، ج 1، ص 111. (4/8/1343)

35- دانشجویان خارج و داخل و انجمن هاى اسلامى در هرجاست،بى درنگ... صداى خود را به مجامع بین المللى برسانند و به رئیس جمهور امریکا بفهمانند که ملت هاى اسلامى جنایات این خاندان راخصوصا در سالهاى اخیر از روساى جمهور امریکا مى دانند. دولت آمریکا با پشتیبانى از این عناصر در نظر مسلمین در راس ستمکاران و جنایتکاران تاریخ است. / صحیفه نور، ج 1، ص 243.

36- این بى عرضه ها که در مقابل سلاطین یا در مقابل رئیس جمهورها خصوصا رئیس جمهور آمریکائى با لفعل این قدر خاضعند واین قدر چاپلوسند و خودشان را وابسته و پیوسته به اینهامى دانند، همین بى عرضه ها، بى عرضگى شان وقتى که وارد مى شوند درجمعیت خودشان چون مسلط هستند، اینها را اذیت مى کنند، آنجادستبوسى مى کنند و چاپلوسى وقتى که مى رسند به مملکت خودشان شروع مى کنند به کارهاى هرزگى. / صحیفه نور، ج 1، ص 270. (19/10/56)

37- اعلامیه حقوق بشر را اینهایى امضا کرده اند، که سلب آزادى بشر را در همه دوره هایى که کفیل بوده اند ... کرده اند... امریکا یکى از آنهاست که تصویب کردند این را و امضا کردند این مطلب را که حقوق بشر باید محفوظ بماند و یکى از حقوق بشر«آزادى » است، این آمریکایى که اعلامیه حقوق بشر را به اصطلاح امضا کرده است، شما ببینید چه جنایاتى بر این بشر واقع کرده است. / صحیفه نور، ج 2، ص 23.

38- ملت مظلوم ایران باید در هرچند صباحى پرچم هاى سیاه افراشته کنند و در سوگ بنشینند. براى جوانان عزیز و عزیزان اسلام که به دست عمال آمریکا و به امر شاه در خاک و خون کشیده شدند. / صحیفه نور، ج 2، ص 39.

39- ما حرفمان از اول تا حالا این بوده است که ما یک مملکتى داریم براى خودمان مى خواهیم، ما نمى خواهیم آمریکا سرپرست ماباشد. ما نمى خواهیم همه منافع ملت را آمریکا ببرد. / صحیفه نور، ج 2، ص 120.

40- ما مى گوییم که آن کس که به مملکت خیانت اصل را کرده است،آمریکاست. الان ما سرو کارمان با آمریکاست، اینها دیگر شاخ وبرگش هستند. شاه یکى از شاخه هاى امریکاست.