امام و اعدام قاتلين بهاييان در زمان پهلوي

امام و اعدام قاتلين بهاييان در زمان پهلوي

 رژيم پهلوي، عده اي را به عنوان قاتل و مؤثر در اين واقعه دستگير كرد و حتي صحبت بود كه قرار است آنان اعدام شوند. آقاي بروجردي وارد عمل شدند تا از اعدام اين افراد ممانعت كنند. ظاهرا به حضرت امام گفته بودند:"شما از طرف من نزد شاه برويد و از قول من بگوييد كه قاتلين بهائيان ابرقو بايد آزاد شوند." امام هم پذيرفتند كه اين مأموريت را انجام دهند.
آنگونه كه نقل مي كنند، زماني كه انقلاب اسلامي ايران شروع شد، شاه در مورد سكّاندار حركت انقلاب گفته بود:"اين همان روح اللهي است كه از طرف آقاي بروجردي يك بار نزد من آمد." ظاهرا آن خاطره را به ياد آورده بود.