انتخابات مجلس در نگاه امام خميني

انتخابات مجلس در نگاه امام خميني

حضرت امام خميني(ره) در جمع مديران و کارکنان صدا و سيما تاكيد كردند: «... انتخابات سرنوشت يک ملت را دارد تعيين مي‏کند. انتخابات بر فرض اين‌که سياسي باشد و هست هم، اين دارد سرنوشت همه ملت را تعيين مي‏کند، يعني آحاد ملت سرنوشت زندگي‌شان در دنيا و آخرت منوط به اين انتخابات است...»
ايسنا در آستانه برگزاري نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي ديدگاه‌هاي بنيانگذار جمهوري اسلامي را در زمينه انتخابات منتشر مي‌كند.
حضرت امام خميني(ره) خاطرنشان كردند: « از اموري که لازم است امروز تذکر بدهم شايد بعد دير بشود، قضيه انتخابات است. همان طوري که مکرر من عرض کرده‏ ام و سايرين هم گفته‏ اند، انتخابات در انحصار هيچ‌کس نيست، نه در انحصار روحانيون است، نه در انحصار احزاب است، نه در انحصار گروه‌هاست. انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشان دست خودشان است. انتخابات براي تأثير سرنوشت شما ملت است...»
« ... من اميدوارم که مردم اين مرحله را هم به شايستگي و به طوري که دلخواه همه ملت ماست، عمل بکنند و وکيل‌هايي که آراسته هستند به اخلاق خوب، متعهد هستند به اسلام، وفادار هستند به کشور خودشان، خدمتگزار هستند به شما و به کشور، آن اشخاص را انتخاب کنند و در مجلس بفرستند، که ان‏شاءاللّه‏ اين قدم آخر هم با شايستگي برداشته بشود، و ايران ان‌شاءاللّه‏ سروسامان پيدا بکند، و از آن فشارها و اختناق‌ها که خارج شده است تا آخر خارج باشد. من دعاگوي همه هستم، و در اين چند روز آخر عمر به همه شما دعا مي‏کنم، و هر چه خدمت از من برآيد با حالي که دارم مضايقه ندارم و خدمتگزار همه هستم.»