همراهي ويژه زنان با انقلاب اسلامي

همراهي ويژه زنان با انقلاب اسلامي

نقش و جایگاه زنان در انقلاب اسلامی اگر بیش از مردان نباشد بی شك كمتر نیست. در طول تاریخ مبارزاتی انقلاب اسلامی ، زنان ایران نقش عمده و تاثیر گذاری را بر دوش كشیدند .در باب نقش زنان در تحول‌ها و حركت‌های اجتماعی ایران شواهد و قرائن متعددی وجود دارد. تظاهرات در دفاع از امیر كبیر، جنبش تنباكو و شكستن قلیان‌ها، مبارزه با كشف حجاب رضاخان و ... همه از حركت‌های سیاسی و اجتماعی زنان برای ایجاد تحول در جامعه است كه در تاریخ سیاسی ایران به ثبت رسیده است.
اما بی شك نقش زنان در انقلاب اسلامی آنچنان تاثیر گذار و حیاتی است كه از هیچ منظری نمی توان آن را باسایر تظاهرات و یا اعتراض‌های زنان ایرانی طی تاریخ چند صده اخیر مقایسه كرد. زنان در انقلاب یكی از ستون‌های اصلی و اساسی به حساب می‌آیند.
البته باید گفت پس از پیروزی انقلاب اسلامی بستر‌های مناسبی برای رشد زنان پدید آمد و به عبارتی انقلاب اسلامی با تكیه بر روح معنوی و والای زن ، راه را برای توسعه و پیشرفت زنان در جامعه فراهم آورد. از سوی دیگر انقلاب اسلامی با شكستن بت زن غربی كه نمادی از فرهنگ سرمایه داری است ایده جدید و راه تازه ای را در برابر زنان ایجاد كرد كه نوید بخش آینده ای متعالی بود.
مجموعه نظریاتی كه امام خمینی (قدس سره) در فرایند پیروزی و سپس استقرار نظام جمهوری اسلامی درباره مشاركت زنان ابراز كردند، نقطه عطفی در مباحث مربوط به جایگاه زنان در ایران اسلامی محسوب می‌گردد . از نظر ایشان: «از بابت حقوق انسانی تفاوتی بین زن و مرد نیست؛ زیرا هر دو انسان اند و زن حق دخالت در سرنوشت خویش را همچون مرد دارد. در بعضی موارد، تفاوتهایی بین زن و مرد وجود دارد كه به حیثیت انسانی آنها ارتباط دارد.»
همچنین ایشان می‌فرمایند:«زن باید دارای حقوق مساوی با مرد باشد. اسلام بر تساوی زن و مرد تكیه كرده است و به هر دوی آنها حق تعیین سرنوشت داده است. یعنی اینكه باید از همه آزادی‌ها بهره مند باشد. آزادی انتخاب كردن، انتخاب شدن، آزادی آموزش خویش و كاركردن و مبادرت به هر نوع فعالیت اقتصادی.» ایشان مكرر زنان را تشویق به شركت در انتخابات می‌كردند: «آنچه كه لازم است تذكر دهم، شركت زنان مبارز و شجاع سراسر ایران در رفراندوم است. زنانی كه در كنار مردان، بلكه جلوتر از آنان در پیروزی انقلاب اسلامی نقش اساسی داشتند، امروز زنان در جمهوری اسلامی، همدوش مردان، در تلاش سازندگی خود و كشور هستند و این است معنای آزاد زنان و آزاد مردان.»
لذا در نهایت می‌توان گفت كه نقش مولد و جدی زنان در انقلاب به دلیل ارائه آرمان‌های اساسی زنان بود كه سالها زنان ایرانی درپی آن بوده اند . زنان ما نمی توانستند خود را با الگوی زن غربی تطبیق دهند و از این رو همراه با انقلاب و به عنوان ركنی از مبارزات انقلابی به صحنه آمدند و علیه نظام دین ستیز پهلوی قیام کردند.امروزه نیز زنان همچون گذشته همراه با انقلاب اسلامی بخش گسترده ای از وظایف علمی كشور را به دوش گرفته اند و درصدد تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی هستند.