اندیشه سیاسی امام از دریچه کتاب البیع

در اینجا با صرف نظر از جلد های 1، 3، 4 و 5 بخش مهمی از جلد دوم که با عنوان "شئون و اختیارات ولی فقیه" ترجمه و جداگانه به چاپ رسیده و حاوی آراء و اندیشه‌های سیاسی امام خمینی در طی این سالهاست مورد بررسی قرار می‌گیرد: کتاب مذکور شامل 13 مبحث
( و فهرستها ) به شرح زیر است: ‏
پس از ذکر مدخل، در آغاز کتاب با طرح مسائلی نظیر: عنصر سیاست در احکام اسلام و لزوم تشکیل حکومت اسلامی نهایتا بدین نتیجه می رسد که: در لزوم حکومت به منظور بسط عدالت و تعلیم و تربیت و حفظ نظام جامع و رفع ظلم و حراست مرزهای کشور و جلوگیری از تجاوز بیگانگان، از بدیهی ترین امور است، بی آنکه بین زمان حضور و غیبت امام و این کشور و آن کشور فرقی باشد. 1
سپس به بحث در لزوم حکومت از نظر احادیث، پرداخته و5 حدیث را که از معصومین در مورد ضرورت تشکیل حکومت در جوامع بشری مطرح شده است ذکر می‌کند. 2 ‏
بحث بعدی کتاب به ذکر ویژگی های ولایت فقیه اختصاص یافته و در این بخش دو ویژگی اصلی برای حاکم را علم به قانون و عدالت معرفی می‌کند. 3 در ادامه در بحث وجوب تشکیل حکومت از سوی فقها، اقامه حکومت و تشکیل دولت اسلامی را بر فقیهان عادل واجب کفایی می داند. 4 همچنین متذکر می‏شود: "اگر یکی از فقیهان زمانی به تشکیل حکومت توفیق یافت، بر سایر فقها لازم است از او پیروی کنند "، 5 "ولایت فقیه در روایات" موضوع بعدی مورد بررسی در این کتاب است که طی آن به بررسی تفصیلی روایت های مهم راجع به ولایت فقیه توجه شده است. در مبحث " فقیه و سهم امام " با بحث و بررسی پیرامون نقش فقیه در تصرف و استفاده از سهم امام بر اساس روایات ثابت می نماید که خمس تماما به امام یا حکومت اسلامی اختصاص می یابد6 ‏
در بررسی مسئله "ولایت فقیه و امور حسبیه" با تعریف امور حسبیه به عنوان اموری که : " شارع مقدس راضی به وا نهادن آنها به حال خود نیست و حتما باید مسئولی عهده دار تصدی آن باشد. "7 و با ذکر اموری نظیر؛ "حفظ نظام اسلامی"، " پاسداری از مرزهای میهن اسلامی"، "حفظ جوانان مسلمانان از گمراهی و انحراف و در جلوگیری از تبلیغات ضد اسلامی" به عنوان "روشنترین مصادیق امور حسبیه" "تنها تشکیل حکومت عادلانه اسلامی" را راه رسیدن به این اهداف میدانند. "8 ‏
در ادامه به بحث در مورد " ولایت عدول مؤمنین در فقدان فقیه عادل " پرداخته، و این مسئله را مطرح می‌کند: ‏
‏"که اگر فقیه عادل در جامعه یافت نشود یا دستیابی به او و کسب اجازه از وی برای اداره امور اجتماعی میسر نباشد، تصرف برای مومنان عادل جایز است یا خیر ؟ که نهایتا با بررسی تفصیلی روایات در این زمینه به این نتیجه می‌رسد که در زمان غیبت، جز در امور حسبیه، دلیلی بر ولایت اشخاص عادل و مورد وثوق وجود ندارد. "9 ‏مبحث آخر کتاب به بررسی بحث تزاحم ولایت فقیه با ولی فقیهی دیگر و نیز توسط شخص عادل می‌پردازد، در این بخش به بررسی دو موضوع پرداخته شده است : 1) منافات نداشتن در مورد مثبت ولایت فقیه با ولایت شخص عادل یا جو از تصرف او بدون حق ولایت" 10 بحث در مورد اینکه آیا در تشکیل حکومت و تحقق ولایت دو عادل مزاحم یک دیگر خواهند بود یا خیر ؟ و این موضوع نیز در دو قسمت با عناوین الف ) مسئله تضاهم فقیه دیگر؛ ب) مسئله مزاحمت فقیه در امور شخص غیر فقیه که تصدی امری از امور جامعه اسلامی را بر عهده دارد مورد بررسی قرار گرفته است 11 ‏

پی نوشتها:
1‏ - امام خمینی(ره)، شئون و اختیارات ولی فقیه (ترجمه مبحث ولایت فقیه از ((کتاب البیع) ) ( تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات ؛ اداره کل مراکز و روابط فرهنگی، چاپ چهارم، 1374 ) ص 24. ‏
2‏ - پیشین، صص 27 - 24. ‏
3‏ - پیشین، ص 30. ‏
4‏ - پیشین، ص 33. ‏
5‏ - همانجا. ‏
6‏ - پیشین، ص 69. ‏
7‏ - پیشین، ص 79. ‏
8‏ - همانجا. ‏
9‏ - پیشین، ص 96. ‏
10‏ - پیشین، صص 104 - 103. ‏
11‏ ‏‎-‎‏ پیشین، ص 114. ‏