آیت الله بهاالدین محلاتی

مشاهیر و بزرگان فارس

در همان کودکی مادر خود را از دست داد و درهفت سالگی بههمراه پدر به شیراز آمده و بسیاري از علوم
مقدماتی را آموخت. پس از تحصیلات ابتدایی و دروس مقدماتی نزد پدرخود و آیت ا ...میرزامحمدصادق
مجتهد شیرازي به تحصیل فقه و اصول پرداخت.
در بیست سالگی قصد عزیمت به حوزه علمیه نجف اشرف را داشت و چون در بحبوحه جنگ جهانی اول،
مراجع نجف براي بیرون راندن متجاوزان از عراق حکم جهاد صادر کردند، او و پدرش رهبري حرکت را به
عهده گرفته و لباس رزم بر تن کردند.
در سال 1342 ق رهسپار نجف شد و مدت چند سال به تحصیل پرداخت .سپس از سوي محقق عراقی و
محقق شیرازي براي وي اجازه اجتهاد صادر شد. پس از رسیدن به مقام اجتهاد، در سال 1349 به شیراز
بازگشت و به ساماندهی حوزه علمیه شیراز، تدریس و دیگر مناصب روحانی خویش پرداخت. با درگذشت
پدرش در 1358 رسما ریاست حوزه علمیه شیراز را عهده دار شد.
آیت ا... محلاتی به غیر از تقریرات درس فقه و اصول استادان خود و رساله هاي فتوایی مانند مناسک حج و
حاشیه عروه الوثقی، نوشتارهاي دیگري مانند اصول و عقاید، راهنماي حق و خطبات جانسوز را تالیف کرد و
همچنین به تاسیس بنیادهاي عام المنفعه و موسسه هاي خیریه اهتمام می ورزید که مهمترین آنها به شرح
زیر است:
درمانگاه خیریه حضرت ولی عصر( 1346 ، شیراز)؛ موسسه خیریه قائمیه ( 1354 )؛ کوي امام علی (شیراز.
وي در راه پیروزي انقلاب اسلامی از رهبران موثر در این جریان و حرکت مردمی بود.