ماجراي تيراندازي شهيد فرداسدي به فرماندهان جهرم بر اساس اسناد ساواك

آنچه میخوانید اصل این ماجرا٬از تیراندازی تا دستگیری شهید فرداسدی بر اساس اسناد ساواک میباشد که از زبان معاون فرمانداری نظامی وقت جهرم و حومه سرهنگ درخشان به اطلاع مرکز رسیده است:

ساعت 11:00 روز 57,8,4 كه من در حال گشت در شهر جهرم بودم اطلاع رسيد به خودرو رنجرور تيمسار سرتيپ احمد نادور فرماندار نظامي جهرم كه باتفاق رئيس شهرباني جهرم (سرهنگ تصاعدي ) و ستوانيكم خسروي مشغول گشت در شهر بوده اند در ميدان مصلي تيراندازي شده است بلافاصله بميدان مصلي رفتم , تظاهر و تجمعي از مردم نديدم از فرمانده گروهان دوم آموزشي مركز آموزش جهرم (ستواندوم عباسي ) مستقر در ميدان مصلي چگونگي را سئوال كردم موضوع تيراندازي را تائيد و اظهار داشت نميدانم چه كسي و از كجا تيراندازي كرده است ضمن صدور دستور اقدام بوي براي ملاقات تيمسار حركت , ايشان را نديدم گفتند حالشان وخيم است و به بيمارستان شير و خورشيد رفته اند چون وضع پرسنل را پراكنده و متوحش ديدم بلافاصله فرماندهان گروهان را احضار دستور حفاظت و آمادگي كامل صادر و خود در مقر فرمانداري نظامي مشغول بكار شدم چون اجتماعات و تظاهرات پراكنده در شهر وجود داشت اقداماتي در جهت حفظ پرسنل , حفظ سلاح پرسنل و بالاخره حفظ نظم و امنيت شهر و جلوگيري از تظاهرات و اجتماعات و اخلالگري بعمل آمد.

 سپس اطلاع حاصل شد كه سرهنگ تصاعدي بر اثر اين تيراندازي فوت شده است بلافاصله بررسي براي تعيين هويت و دستگيري قاتل بعمل آمد فرمانده گروهان دوم آموزشي اطلاع داد كه يكي از دانش آموزان جمعي آنواحد بنام حسن فرداسدي كه در ميدان مصلي گمارده شده بود در محل نيست و فراري شده است براي دستگيري و پيدايش وي اقدام شد منازل واقع در كوچه هاي مشرف بميدان مصلي وسيله مامورين بازديد اثري از دانش آموز مذكور بدست نيامد در ساعت 23 وسيله فردي با شرف و وطن پرست اطلاع يافتيم كه دانش آموز مذكور لباس نظامي خود را تعويض و با لباس غيرنظامي در اطاقك باغي در اطراف جهرم واقع در حوزه گروهان ژاندارمري مخفي شده و تقاضا نموده براي وي شام و وسائل خواب تهيه نمايند

 بالاخره ضمن تبادل نظر با مخبر مورد بحث و كسب اطلاعات از وي با تهيه طرحي جهت دستگيري متهم كه احتمال ميرفت مسلح باشد و تعيين 3 اكيپ كه يك اكيپ بسرپرستي ستوانيكم خسروي فرمانده گروهان ژاندارمري با تعداد 6 نفر درجه دار گروهان و يك اكيپ بسرپرستي سروان صفائي سرپرست شهرباني جهرم باتفاق 7 پاسبان و خود من و سرهنگ شاه عليزادگان و ستوانيكم افشار نادري فرمانده گروهان يكم ضربت و ستواندوم عباسي با عده اي ژاندارم و سرباز براهنمائي مخبر بمحل عزيمت مخبر مذكور با قرار و تبادل نظر قبلي پس از ورود باغ با متهم مذاكره و بعنوان اينكه اين مناسب نيست بجاي امن تري برويم او را از باغ خارج و متهم مذكور كه بدون سلاح بوده در ساعت 1 دم درب باغ وسيله ماموريني كه گمارده شده بودند دستگير ميگردد

 با مذاكره و مصاحبه حضوري با متهم نامبرده در بدو امر بعمل ننگين خود اعتراف و در قبال پرسش اينكه سلاح خود را كجا مخفي نموده اظهار داشت در بين راه انداخته است ضمن تماس با مخبر نامبرده (يك سطر ناخوانا) مصلي حوزه شهرباني مخفي كرده است بلافاصله متهم را بشهرباني تحويل و اكيپهاي مذكور باتفاق من در ساعت 2 از منزل امراله تشكري و ماهوتي كه مجاور آن بوده بدقت بازديد در نتيجه تفنگ ژ 3 شماره 407207 دانش آموز وظيفه حسن فرد اسدي كه با مرتكب قتل سرهنگ تصاعدي و جرح تيمسار سرتيپ احمد نادور شده بود در پشت بام خانه داخل چوبهاي نخل كه در پشت بام انباشته شده بود بوسيله ستواندوم عباسي فرمانده گروهان دانش آموز مذكور و استوار سليماني جمعي گروهان جهرم كشف گرديد و امراله تشكري تنها مرد ساكت خانه دستگير و بشهرباني هدايت شود اقدامات اداري و گزارشات اوليه تا ساعت 430 ادامه يافت متهمين مذكور براي نگهداري بدون ملاقات بشهرباني جهرم تحويل شد اكنون با اعلام مراتب بالا بدينوسيله :
1 ـ دانش آموز وظيفه حسن فرد اسدي متهم به قتل سرهنگ تصاعدي و جرح سرتيپ نادور با اسلحه ژ3
2 ـ امراله تشكري فرزند اسداله متهم به اختفا سلاح دانش آموز مذكور به آن دادستاني معرفي و يك قبضه اسلحه ژ3 بشماره 407207 بهمراه دو برگ صورتمجلس دستگيري وي و كشف سلاح بپيوست ارسال ميگردد خواهشمند است دستور فرمائيد ضمن اعلام حضور دو نفر متهم مذكور و وصول سلاح و دو فقره صورتمجلس نتيجه اقدامات را بفرمانداري نظامي جهرم و حومه اعلام نمايند1.
معاون فرمانداري نظامي جهرم و حومه : سرهنگ درخشان