تسخير لانه جاسوسى - روز مبارزه با استكبار جهانى

بـا پـيروزى انقلاب اسلامى ، باران توطئه ها باريدن گرفت . شيطان بزرگ با دخالتهاى آشكار و پنهان سعى در ايجاد جريانهاى انحرافى در نـهـضـت داشـت تـا آنـكـه بـذر رهـنـمـودهـاى بـاغـبـان پـيـر و هـوشـيـار نـهضت در ضمير پاك فرزندان دلير امت جوانه زد و در قلب خزان در 13 آبان سـال 1358، بـه شـكـوفـه نـشـسـت . گـروهـى از پـاك تـريـن و آگـاه تـريـن فـرزنـدان امـام بـا رهـنـمـود ولايـت امـر اسماعيل وار با عزم شهادت ابراهيم گونه تبر را نه بر شانه ، كه بر فرق "بت اعظم " كوبيدند.
دانـشـجـويـان پـيـروى خط امام شيشه عمر "ديو كاخ سفيد""غول آمريكا" را بر سنگ اراده الهى كوبيده و لانه جاسوسى آمريكا را فتح كرده و حماسه عـظـيـمـى را مـى آفـريـنـنـد كـه امـام (ره ) آن را بـه حـق ((انـقـلاب دوم )) و انـقـلاب بـزرگـتـر از انـقـلاب اول مى نامند و فرياد بر مى آورند:
شـمـا مـى بـيـنـيـد كه الان مركز فساد آمريكا را جوانها رفته اند گرفته اند و آمريكاييها هم كه در آنجا بودند گرفتند و آن لانه فساد را به دست آوردند و آمريكا هيچ غلطى نمى تواند بكند و جوانها مطمئن باشند كه آمريكا هيچ غلطى نمى تواند بكند.
سـفـارتـخـانـه هـاى آمـريـكـا كـانـونـهـاى اصـلى جاسوسى سازمان سيا در كشورهاى خارجى هستند. آشنايى با شيوه جاسوسى اين سفارتخانه ها در كـشـورهـاى جـهـان بـسـيـار در خـور تـوجـه اسـت . سـازمـان سـيـا از بـدو بـه وجـود آمـدن خـود در 1947 داراى سـه واحـد مستقل بوده است . اين سه واحد عبارتند از:
1- سرويس جمع آورى اطلاعات خارجى .
2- سرويس عمليات جاسوسى و ضد اطلاعاتى .
3- سرويس مداخلات مخفى در كشورهاى خارجى .
تـاسـيس دو سرويس اول رسما در كنگره آمريكا به هنگام بررسى طرح تاءسيس سازمان سيا مورد تاءييد و تصويب قرار گرفت ، اما سرويس سوم هـمـواره مـخـفى ماند و بطور نامرئى و غير رسمى در كشورهاى خارجى به كار خود ادامه داد. تمام آشوبها و كودتاهاى آمريكايى در كشورهاى خارجى كه با تلاش ماءمورين سفارتخانه هاى آمريكا صورت مى گيرد بدون استثنا توسط اداره مزبور رهبرى مى شود. ماءموران سيا در كشورهاى خارجى مـعـمـولا در پـوشـش ديـپـلمـاتـيـك فـعـاليـت دارنـد. ايـنـان مـسـئوليـت نـفـوذ در احـزاب سـيـاسـى ، گـروه هـاى دانـشـجويان ، اتحاديه هاى كارگرى ، وسـايل ارتباط جمعى ، مراكز ادارى و نظامى را عهده دار هستند و آنقدر كه ماءموران سيا سعى مى كنند در ارتش اين كشورها نفوذ كنند وابستگان نظامى آمريكا در سفارتخانه ها از چنين وظيفه اى برخوردار نيستند!
اسناد به دست آمده از لانه جاسوسى آمريكا در تهران نشان مى دهد كه در سفارتخانه هاى آمريكا، واحدى بنام ((مراكز عملياتى )) وجود دارد. رؤ ساى اين مراكز رهبرى عمليات گوناگون جاسوسى در كشورهاى حوزه ماءموريتشان را بر عهده دارند. اينگونه افراد نيز عموما در پوشش ديپلماتيك فعاليت دارند و از مصونيتهاى ديپلماتيك برخوردار هستند.
در سـفـارتـخـانـه هـاى آمـريـكـا، دفـتـرى بـراى ثـبـت فـعـاليـت مـاءمـورانـى كـه زيـر نـظـر سـفـارتـخـانـه بـه كـار جـاسـوسـى اشـتـغـال دارنـد، وجـود دارد. در ايـن دفـتـر تـمـام عـمـليـات مـوفـق و نـامـوفـق مـاءمـوران و عوامل نفوذى آمريكا در مراكز دولتى يا نظامى با حروف و علائم رمز ثبت ، و به وزارت خارجه آمريكا تلكس  مى شود. اين دفتر از جمله اسنادى است كه سفارتخانه هاى آمريكا در جهان به محض احساس خطر مبادرت به مخفى كردن و يا انهدام آن مى كنند.
سـفـيـران آمـريـكـا در خـارج از كشور الزاما ماءمورين سيا نيستند، اما هر گاه كشورى از نظر اوضاع سياسى يا اقتصادى رو به وخامت بگذارد، آمريكا مـاءمـوران ورزيده سيا را جايگزين سفيران مى كند تا بتواند از هر موقعيتى به نفع سياستهاى خود سود جويد. انتصاب "هارى شوارمن " در ونزوئلا هـنـگـام تـشـديـد فـعـاليـت گـروه هـاى چـپ در اواخـر سـال 1956، انـتـصـاب "ريـچـارد هـلمـز" در ايـران (قـبـل از ويـليـام سـوليـوان كـه بـه هـنـگـام بـروز نـا آرامـيـهـاى سـيـاسـى در ايـران صـورت گـرفـت و انـتـصـاب "دونـالدسـى ليـدل " در بـحـريـن بـه هـنـگـام بـحـرانـى شـدن اوضـاع در خـليـج فـارس (در خـرداد 63) نـمـونـه هـايـى از ايـن واقـعـيـت هـسـتـنـد. هـمـچـنـيـن هـلاكـت حـداقـل هـفـت عـضو سازمان سيا در جريان انفجار سفارت آمريكا در بيروت از جمله "روبرت اميس " مدير شعبه خاورميانه اى سازمان مزبور، نمايانگر حـضـور فعال ماءموران سيا در كشور بحرانى لبنان بوده است . يكى از كارشناسان آمريكايى اخيرا گفته است : اطلاعات و گزارشهايى كه همواره از طـرف مـاءمـوران غير رسمى سفارتخانه هاى آمريكا در كشورهاى جهان پيرامون اوضاع سياسى كشورها به ستاد مركزى سيا و وزارت امور خارجه آمـريـكـا مـى رسـد، نقشى به مراتب مؤ ثرتر از ذوق و علاقه شخصى مقامات آمريكا در تعيين سياست خارجى اين كشور دارد وى مى گويد: ((اصولا سـيـاسـت خـارجـى آمـريـكـا در تـمـامـى ابـعـاد اقـتـصـادى و سـيـاسـى و نـظـامـى را تئوريسينها و مشاوران كار كشته اى تعيين مى كنند كه كمتر صاحب مشغال عمده دولتى هستند و اينگونه افراد غالبا در خدمت سرويسهاى امنيتى ايالات متحده هستند و كارشناسان زبده را در تمام سفارتخانه هاى خود در جهان بكار گمارده ايم .))
"ويـليـام كـيـسـى " رئيـس پـيـشـيـن سـيـا، در اسـفـنـد 1361 گفته بود: سازمان سيا در تمامى كشورهايى كه براى آمريكا اهميت حياتى داشته باشد، فـعـاليـتـهـاى جـاسـوسـى شـديـدى را بـه مـنـظـور ارزيـابـى مـيـزان ثـبـات سـيـاسـى و اقـتـصـادى ايـن كـشـورهـا اعمال مى كند. وى "جيمى كارتر" رئيس جمهورى اسبق آمريكا را به خاطر عدم آگاهى و اتخاذ تدابير لازم به منظور جلوگيرى از سقوط شاه در ايران مورد نكوهش قرار داد و گفت : ((چنين اتفاقى عليه منافع آمريكا در هيچ كجاى جهان اتفاق نخواهد افتاد.))
تصرف لانه جاسوسى
در زمـان دولت مـوقت در سرتاسر كشور، / در دانشگاه ها و كارخانه ها، توسط ايادى آمريكا حركتهايى مى شد تا جو سياسى جامعه را هر چه بيشتر پـيـچـيـده كرده و به نفع آمريكا پيش ببرند. بعدها معلوم شد كه مركز تمامى اين جريانات ضد انقلابى در سفارت آمريكا در تهران بوده است ، در حالى كه موضع منافقانه آمريكا نسبت به انقلاب اسلامى مانع از روشن شدن چهره واقعى آمريكا در ميان مردم گرديده بود.
در چـنـيـن شـرايـطـى امـام خـمـيـنـى (ره ) بـيـانـات قاطعى عليه ابرقدرتها و بويژه آمريكا ابراز فرمودند و بويژه ورود شاه را به آمريكا بعنوان سـرفـصـلى تـازه بـراى يـك تهاجم سنگينى عليه آمريكا اعلام كرده و فرمان مقابله را به تمامى دانش آموزان ، دانشگاهيان و طلاب علوم دينى صادر نمودند:
بـر دانـش آمـوزان ، دانـشـگـاهـيـان و مـحـصـليـن عـلوم ديـنـيـه اسـت كـه بـا قـدرت تـمـام حـمـلات خـود را عـليـه آمـريـكـا و اسرائيل گسترش داده و آمريكا را وادار به استرداد اين شاه مخلوع جنايتكار نمايند و اين توطئه بزرگ را بار ديگر شديدا محكوم كنند.
دانـشـجـويـان مـسـلمـان دانـشگاه ها با درك فرمايش امام (ره ) و توجه به اين نكته كه امام (ره ) فرموده بودند: ((همه گرفتارى كه ما داريم از دست آمـريـكـا داريـم )) بـعـنـوان لبـيـك بـه فـرمـايـش ايـشـان و وادار كـردن آمـريـكـا بـه اسـتـرداد شـاه و اموال ملت ايران تصميم به اشغال سفارت آمريكا گرفتند. به دنبال آن دانشجويان دانشگاه تهران ، پلى تكنيك ، صنعتى شريف ، شهيد بهشتى و... گـرد هـم آمـده و طـى يـك راهـپيمايى تا سفارت آمريكا در نهايت شجاعت به سفارت حمله كردند و على رغم مقاومت آمريكاييها و محافظين ، سفارت را به تـصـرف كـامـل در آورنـد. حـتـى بـعـضـى از آمـريـكـايـيـهـا را كه در جريان اشغال گريخته بودند تعقيب كرده و دستگير كردند. پس از تسخير لانه جـاسـوسـى بـسـرعـت و بـا درايـت كـامـل از نابود كردن بقيه اسناد توسط آمريكاييها جلوگيرى شد و ضمن جلوگيرى از نفوذ عناصر انحرافى به داخل براى نگهدارى گروگانها برنامه هاى روشنى تنظيم گرديد.
بـه مـحـض انـتـشـار خـبـر، بـسـيـارى از مردم با شور و اشتياق ، مقابل جاسوسخانه تجمع كرده و با دقت جريان را تعقيب مى كردند. با برنامه هاى توجيهى دانشجويان براى مردم يقين پيدا شد كه دانشجويانى كه در لانه اند دانشجويان مسلمان دانشگاه ها هستند.
دانـشـجـويـان مـسـلمـان بـا دقـت تمام سعى كردند كه گروهكهاى چپ و چپ نما از اين حركت سوء استفاده نكنند و اين حركت نهايتا در دست همان مسلمانانى بـاشـد كـه واقـعـا عـليـه آمـريكا مبارزه مى كردند، نه كسانى كه ظاهرا شعار ضد آمريكايى سر مى دادند اما عملا راه نفوذ آمريكا را هموار مى كردند. گـروهـكهاى چپ و چپ نما كه خود را از قافله عقب مى ديدند به انحاى مختلف خواستند يا جريان لانه را ساختگى جلوه دهند و يا به نحوى خود را در آن سهيم كنند كه البته اقدامات احتياطى دقيق مانع از سوء استفاده تمامى جريانات انحرافى گرديد.
دربـاره تـصـرف لانه جاسوسى موضعگيريها و اظهارنظرهاى گوناگونى به وجود آمد، بويژه دولت موقت و نخست وزير وقت كه تا آن زمان مورد حـمـايـت امـام (ره ) بـود، بـا ايـن حركت مخالفت مى كردند. از آنجا كه سرنوشت گروگانها با سرنوت كشور بى ربط نبود، در ميان اظهار نظرهاى گـونـاگـون ، هـمـه منتظر نظر امام (ره ) بودند. نحوه موضعگيرى امام (ره ) بسيار تعيين كننده بود، چرا كه رفت و آمدهاى بسيارى براى خارج كردن دانـشجويان از لانه جاسوسى انجام مى شد. فرداى همان روز امام (ره ) حركت دانشجويان را تاييد كردند. كلام بلند و والاى امام (ره ) چنين بود: ((در ايـران انـقـلاب اسـت ، انـقـلابى بزرگتر از انقلاب اول )) و پس از اينكه احتمال حمله نظامى آمريكا به ايران مطرح گرديد، حضرت امام (ره ) با صلابت و قاطعيت فرمودند:
شـمـا مـى بـيـنيد كه الان مركز فساد آمريكا را جوانها رفته اند گرفته اند و آمريكاييهايى را هم كه در آنجا بودند گرفتند و آن لانه فساد را به دست آورند و آمريكا هم هيچ غلطى نمى تواند بكند و جوانها مطمئن باشند كه آمريكا هيچ غلطى نمى تواند بكند... مگر آمريكا مى تواند دخالت نظامى در اين مملكت بكند، امكان برايش ندارد. تمام دنيا توجهشان الان به اينجاست ... غلط مى كند دخالت نظامى بكند. نترسيد و نترسانيد. هم اين تعبير كه جـوانـهـاى مـا از روى بـاز احـسـاسـات جوانى كردند كه اگر چنانچه آمريكا بخواهد دخالت نظامى بكند ما چه خواهيم كرد، اصلا اين اگر را هم نبايد گويند، آمريكا عاجز از اين است كه دخالت نظامى بكند ما چه خواهيم كرد... اگر آنها مى توانستند دخالت نظامى بكنند شاه را نگه مى داشتند.
آمـريـكـا هرگز در طول حياتش اين چنين تحقير نشده بود. ابهت و هيبت آمريكا را اين سخنان بزرگمرد تاريخ اسلام در هم شكست . امام (ره ) خود حامى و هدايتگر جريان لانه جاسوسى شد ومساءله سفارت در آن مقطع ، به عنوان مهمترين مساءله كشور مطرح گرديد و آمريكا نيز فعاليتهاى جدى خويش را عليه گروگانگيرى در ايران آغاز كرد.
بـا فـتـح لانـه جـاسـوس مـاهيت چهره هاى سازشكار كه در صحنه سياسى كشور ظاهر شده بود، افشا گرديد و روحيه بيدارى و هوشيارى و وحدت و هـمـبستگى در امت دميد شد. عمليات جاسوسى آمريكا در منطقه بر ملا و پايگاه جاسوسى اش برچيده شد و از همه مهمتر، ابهت پوشالى آمريكا در جهان شـكـسـتـه شـد. مـردم قـهـرمـان و انـقـلابـى ايـران 444 روز كـاركـنـان جـاسـوس ‍ سـفـارت را در پـنـجـه قـدرتـمـنـد خـود نـگـهـداشـتـه و در مقابل تمامى فشارها ايستادگى كرده و هيات حاكمه آمريكا ((ابر قدرت قرن )) را به خفت كشاندند.
اقدامهاى آمريكا عليه تسخير لانه جاسوسى
مهمترين اقدامهاى آمريكا در مقابله با اين حركت اسلامى عبارت بود از:
- فشار آوردن به دولت موقت كه با استعفاى نخست وزير منتفى گرديد.
- اعـزام هـيـاءت نماينده ويژه كارتر متشكل از "رمزى كلارك " و "ويليام " به ايران ، كه پيام امام (ره ) كار آنان را متوقف كرد. در اين پيام ضمن اعلام امـتـنـاع ايـشـان از مـلاقـات بـا آنـان ، مـلاقـات شـوراى انـقـلاب اسـلامـى و تـمـامـى مـسـئوليـن را بـا آن هـيـات بـه شـرطـى مـمـكـن شـمـرد كه شاه را تحويل بدهند، كه در نتيجه هواپيماى حامل آمريكاييها در آسمان مسير خود را به سمت تركيه تغيير داد.
- تماسهاى آمريكا با بعضى از غربزدگانى كه گمان مى كرد، مى توانند در جهت آزادى گروگانها اقدامى بكنند، مانند بنى صدر و قطب زاده .
- اعـزام مـيـانـجـى از اشـخـاص و يـا كـشـورهـايـى كـه مـى تـوانـسـتد با مسئولين كشور ما صحبت كنند، مانند كشور پاكستان ، فلسطينيها و يا "حسنين هيكل " روزنامه نگار مصرى و در نهايت پاپ .
- فـشـار آوردن آمـريـكـا بـه مـجـامـع بـيـن المـللى تـحـت نـفـوذ خـود در جـهـت مـحـكـوم كـردن و يـا اتـخـاذ تـصـمـيـم عـليـه ايـران ، مـانـنـد سـازمـان مـلل متحد و دبيركل وقت آن "كورت والدهايم "، شوراى امنيت سازمان ملل ، سازمان كنفرانس كشورهاى اسلامى ، بازار مشترك اروپا، ديوان لاهه و صليب سرخ جهانى .
- نامه كنگره آمريكا به مجلس شوراى سلامى .
- تبليغات منفى عليه دانشجويان مسلمان مستقر در لانه جاسوسى (مبنى بر كمونيست بودن آنها و يا اينكه با گروگانها با خشونت رفتار مى گردد و اتهامهاى بى پايه اى از اين قبيل )
- زمـيـنـه سـازى در ملت آمريكا براى انجام اقدام و عمليات احتمالى و نيز تبليغات منفى عليه ايران براى موجه جلوه دادن حركتهاى جاسوسى شيطان بزرگ .
پس از بى ثمر ماندن اين قبيل اقدامها، آمريكا به اقدامهاى جدى ترى پرداخت كه بعضى از آنها عبارتند از:
- محاصره اقتصادى جمهورى اسلامى ايران .
- بلوكه كردن دارائيهاى ايران توسط آمريكا.
- قطع كامل روابط آمريكا با ايران .
- و بالاخره تهديد نظامى و مانورها و نقل انتقالات ناوگان آمريكا جهت مرعوب ساختن ملت مسلمان ايران !!
عـدم تـاءثـيـر تـمـامـى ايـن شـگـردهـا كـه اعـتـبـار جـهـانـى آمـريـكـا را مـخـدوش كـرده بـود مـنـجـر بـه اعـمـال آخـريـن حـربـه يـعـنـى نـقـشه دخالت نظامى و ربودن گروگانها گرديد كه جنود الهى در كوير دور افتاده طبس تمامى آن را نابود و نقشه شيطانى را بى اثر كرد و باعث سرور و شادى امت قهرمان ايران و ياءس و خوارى مستكبرين جهان گرديد.
از طـرف ديـگـر رژيـم آمـريـكـا در قـبـال مـسـاءله شـاه سـخـت بـه انـفـعـال افـتـاد و بـا دسـتـپـاچـگـى بـه دنـبـال يـافـتـن پـنـاهـگـاهـى بـراى او بـه جـسـتـجـو مـشـغـول شـد كـه بـالاخـره او را بـه پـانـامـا مـنـتـقـل و چـون بـا عـكـس العـمـل مـردم پـانـامـا مـواجـه شـد در نـهـايـت بـا ذلت و خـوارى بـه مـصـر منتقل كرد.
دستاوردهاى داخلى تسخير لانه جاسوسى آمريكا
الف - رشد، كمال و استحكام انقلاب :
آشـنا شدن هر چه بيشتر مردم مسلمان و انقلابى با ماهيت بزرگترين دشمن خود يعنى آمريكا، تاءثير مهمى بر استحكام شكست ناپذيرى انقلاب خواهد داشـت . بـه هـر مـيـزان كـه مـلت مـا نـسـبـت به دشمن اصلى خويش ‍ آشنايى داشته باشد، به همان ميزان در برابر جريانهاى انحرافى و ترفندهاى شـيـطـان بـزرگ هـوشـيار و استوار خواهد بود. همچنين مواجه شدن امت اسلام با خطرهايى بزرگ و استقامت در برابر تمامى آنها، خود باعث افزونى روحيه ايثارگرى و بيزارى از قدرتهاى دنيايى و تكيه بر خداوند تبارك و تعالى است .
ب - تثبيت خط امام به عنوان خط سازش ناپذير با غرب و ضربه مهلك به ضد انقلاب :
در شـرايـط قـبـل از تـسـخير لانه جاسوسى ، جريانهاى چپ و چپ نما با ژستهاى به اصطلاح ضد امپرياليستى ، جوانان حزب اللهى و مؤ من را به عـنوان مرتجع و غير انقلابى مى كوبيدند و بويژه عملكرد نادرست و ليبرالى و موضعگيريهاى ناصحيح دولت موقت و آزادى هاى بى رويه ، باعث تجرى آنان در خطوط انحرافى و حمله به دولت و نظام مى شد. تظاهرات ، تحصن ها، كارشكنى ها، تحريكات مليتهاى گوناگون به نام انقلابى بـودن و ضـد آمـريـكـايـى توسط جريانهاى ضد انقلاب و به قصد ضربه زدن به نظام ، رو به فزونى بود. با تصرف جاسوسخانه آمريكا، آنـان بـهـانـه هـاى تـحـريـكـات و حـركـتـهـاى ضـد انـقـلابـى را بـنـحـو چـشـمـگـيـرى از دسـت داده و مـوج پـرشـور هـمـه گـيـر انـقـلاب چـونـان اوايـل پـيـروزى ، ضـد انـقـلابـيـون و چـپ هـا و منافقين را به ذلت ، بيچارگى و ياءس كشاند و ثابت كرد كه تنها امام و پيروان صديق او هستند كه مردانه و در عمل ، با غرب با سركردگى آمريكا مى ستيزند.
ج - سقوط دولت موقت :
آشكار شدن ناهمسانى تفكر و مشى ليبرالها و دولت موقت با تفكر و مشى رهبرى انقلاب كه موجب سقوط فورى دولت موقت گرديد.
د - اسناد لانه جاسوسى و افشاى آنها:
شـايـد بـه جـراءت بـتـوان گـفت اسنادى كه در جاسوسخانه آمريكا به دست دانشجويان افتاد، به لحاظ كمى و كيفى در تاريخ كم نظير و با بى نـظـيـر بـاشـد! حجم اسنادى كه از آمريكا به دست ملت افتاد در طول حيات قدرتهاى استكبارى بى سابقه است . گرچه جاسوسان آمريكا در تهران بـمـحـض اطـلاع از حمله دانشجويان مسلمان به جاسوسخانه ، بسرعت و با آمادگى قبلى و با روشهاى سريع ، شروع به نابودى اسناد مهم كردند، ليـكـن بـا سـرعـت عـمل و هوشيارى دانشجويان مسلمان باعث حفظ و باقى ماندن بسيارى از آنها و امكان بازسازى بسيارى ديگر گرديد. افشاى اسناد باعث شد كه ملت مسلمان نسبت به ماهيت بسيارى از جريانها و چهره هاى سياسى موجود در جامعه ، آگاهى و اطلاع پيدا كنند.
از بـدو امـر بـا ايـنـكـه بـسـيـارى از ليبرالها و جريانهاى انحرافى ديگر به انحاى گوناگون قصد مخدوش جلوه دادن اين اسناد را داشتند، اما به فضل الهى و هوشيارى دانشجويان مسلمان مستقر در لانه جاسوسى و مسئولين دلسوز، صحت اسناد منتشره بر همگان روشن شد. اين اسناد در زمينه هاى مـختلف سياسى ، اقتصادى ، نظامى ، فرهنگى و... كشور، همچنين در مورد بعضى از كشورهاى ديگر منطقه و نهضتهاى اسلامى بوده و از اهميت ويژه اى بـرخـوردار اسـت ، و تـا بـه حال مجلدات زيادى از اين اسناد منتشر گرديده است كه به نوبه خود در افشاگرى چهره آمريكا مؤ ثر بوده است و جاى تقدير دارد.
ح - بر هم خوردن شبكه هاى اطلاعاتى و جاسوسى آمريكا:
تسخير مركزيت شبكه اطلاعاتى و جاسوسى آمريكا را در تهران متلاشى كرد. سازماندهى سفارتخانه آمريكا در تهران بنحوى بود كه از دو بخش  وزارت خـارجـه و سـيـا تشكيل شده بود. بخش سيا از محل كاملا مجهز و امنى برخوردار بود و در راءس اين بخش يكى از ورزيده ترين عناصر سازمان اطـلاعـاتـى آمـريـكـا كـه سـاليـان سـال در سـركـوبـى مـلتـهـا در كـشـورهـاى ديـگـر نـقـش ‍ اسـاسـى داشـت ، مشغول به تنظيم برنامه هاى ويژه بود. بديهى است با حذف مركزيت ، قدرت بهره گيرى آمريكا از منابع جاسوسى و اطلاعاتى داخلى ، ضربه اى جـدى خـورد، بـه نـحـوى كـه تـا مـدتـهـا حـتـى راديـوهـاى خـارجـى اخـبـار ايـران را از صـداى جـمـهـورى اسـلامـى ايـران نـقـل مـى كـردنـد. البـتـه نـبـايـد بـا سـاده انـديـشـى ، از سـازمـانـدهـى مـجـدد ايـن نـيـروهـا غافل بود.
دستاوردهاى خارجى تصرف لانه جاسوسى
تسخير لانه جاسوسى اثر مهمى بر روشها و سياستهاى آمريكا و نيز افكار عمومى جهان داشت كه فقط به ذكر بعضى از موارد آن مى پردازيم :
الف - افشا شدن ماهيت اطلاعاتى و جاسوسى سفارتخانه هاى آمريكا.
ب - كم شدن تماس و ارتباط افراد "منبع " با آمريكاييها و بالعكس ، در كشورهاى تحت سلطه ، از ترس تكرار وقايعى چون تسخير لانه .
ج - كـم شـدن حـجـم اسـنـاد نـگـهـدارى شـده در سـفـارتـخـانـه هـاى آمـريـكـا در جـهـان و تحميل هزينه اى كلان براى حفاظت بيشتر.
د - مرعوب شدن كارمندان جاسوس سفارتخانه هاى آمريكا در جهان و احساس اينكه دولت آمريكا قادر به حفاظ آنها نيست .
شكستن بت ابر قدرتها
قـيـام و انـقـلاب مردم مسلمان ما در دفاع از شرافت و هويت اسلامى بر تارك مبارزات ضد استكبارى درخشيد و رهگشاى شكست هيبت دروغين آمريكا شد. عدم توانايى استكبار در حل بحران ، طلسم بت ابرقدرتها را شكست و رهگشايى براى مباران و مجاهدان در سراسر عالم شد.
بـه واسـطـه تسخير لانه ، خط دفاعى آمريكا، كه هميشه بوسيله آن رعب و وحشت ايجاد مى كرد، فرو ريخت و شكستهاى پياپى آمريكا در بعد حركات نظامى و ديپلماسى براى نجات گروگانها، اسطوره غير قابل نفوذ بودن آمريكا را در هم ريخت و نان داد كه آمريكا را مى توان با حركت گسترده و اتـكـا بـه مـردم شـكـسـت داد. ايـن كـلام گـوهـر بار امام (ره ) كه ((آمريكا هيچ غلطى نمى تواند بكند)) عينيت يافت ، چشم اميد تمامى رنج ديدگان تاريخ به انقلاب شكوهمند اسلامى دوخته شد و ايران ماءمن و كعبه آمال تمامى آزادگان و مباران جهان گرديد.