خط مشي برخورد كاخ سفيد با ايران

خط مشي برخورد كاخ سفيد با ايران

يك ديدگاه از همان آغاز انقلاب اســلامــي‌ بــر ايــن تــاكـيــد داشــت كــه ‌ايـالات مـتـحـده سـرانـجـام بـه‌ايـران حـمـلـه نـظامي‌خواهد كرد كه ‌اين ديـــدگـــاه پـــس از حـــادثـــه 11 ســپــتـــامــبـــر و عــمــلـيــات موفقيت‌آميز آمريكا در افغانستان و عراق طرفداران بيش‌تري پيدا كرد. سواي اين، ديدگاه‌هاي ديگري نيز دربـاره نـحـوه بـرخـورد آمـريكا با ايران تاكنون مطرح شـده است. به‌رغم اين‌كه در حال حاضر افرادي در آمـريـكـا و اسـرائـيـل مـعـتقد به حمله نظامي ‌آمريكا به ‌ايــران هـسـتـنــد ولـي قـدرمـسـلـم آن اسـت كـه بـه‌ بـاور بسياري از تحليلگران، ايالات متحده در حال حاضر نــه تـنـهــا از اراده لازم بــراي حـمـلــه نـظــامــي ‌بـه‌ ايـران برخوردار نيست بلكه مولفه‌هاي لازم براي انجام اين امر را نيز در دست ندارد. اما آخرين تلاش‌ها بر روي استقرار سپر دفاع موشكي آمريكا به پيشنهاد روسيه در آذربايجان است كه روس‌‌ها گفته‌اند با استقرار اين سـپـر مـوشـكـي، روسـيـه و آمـريـكـا مـشـتـركا مي‌توانند فعاليت‌هاي نظامي ايران را كنترل كنند. تحقق اين امر بـي‌تـرديـد امـنـيـت ملي ايران را به مخاطره مي‌اندازد. آنچه در پي مي‌آيد نظرات نويسنده‌اي است كه معتقد است بوش در تدارك حمله نظامي‌ به ‌ايران است. وي بـا نـگـاهـي سـطحي به رفتار و عملكرد هيات حاكمه كـنـونـي آمـريكا به ‌اين نتيجه رسيده است. چاپ اين مـقــالــه صــرفــا در راسـتـاي آگـاهـي افـكـار عـمـومـي‌ از بــرداشــت نــويـسـنــده ‌ايــن مـقــالــه از رفـتــار مـتـنــاقــض دولتمردان آمريكايي است كه از نظرتان مي‌گذرد: ريـيس‌جمهور بوش ادعا كرده است كه دولت ايران براي شبه‌نظاميان عراق سلاح‌هاي كشنده تهيه مي‌كند كه از آن‌ها براي كشتن نيروهاي آمريكايي در عـراق مـورد اسـتـفـاده قـرار مـي‌گـيـرد. اين ادعا به نظر وحـشتناك مي‌رسد - نكته مهم نيز اين است. دولت آمـريـكا خود را براي حمله نظامي ‌برضد ايران آماده مـي‌كـنـد. مـجوزي كه دولت برگزيده، بروز شرايطي اسـت كـه بـراسـاس آن رييس‌جمهور مي‌تواند بدون تـصـــويــب كـنـگــره بــه درگـيــري نـظــامــي‌ اقــدام كـنــد. ‌اطـلاعات مربوط به‌ اين ادعاها ترديدآميز است. نام مـنـابـع عـنـوان نـشـده اسـت. پـس از اعـلام گزارشات، دولـت اخـيـرا از ادعاهاي خود مبني بر دست داشتن ايــــران در انــتــقــــال ســــلاح كــنــــاره‌گــيــــري كــــرد. امــــا ريـيـس‌جـمـهـور، وزيـر دفـاع و ريـيـس كـميته مشترك همچنان ادعاهاي ترديد‌آميز خود را تكرار مي‌كنند.‌‌ ‌شـكــايــت جــديــد ادعــا شــده بــرضــد ايـران مـي‌تـوانـد بـه‌مـنـظور مطابقت با بخشي از قطعنامه 1973 سران جـنـگــي بــه كــار گــرفـتــه شــود؛ بــراســاس ايــن بـخـش رييس‌جمهور مي‌تواند نيروهاي مسلح را در صورت بروز حمله برضد آن‌ها به درگيري بكشاند و شرايط اضطراري در ايالات متحده آمريكا ملي اعلام نمايد. به نظر مي‌رسد رييس‌جمهور با وجود عدم تصويب كنگره در حال آماده‌سازي شرايط براي حمله به ‌ايران است. دولت خط‌مشي براي برخورد با ايران در نظر گـــرفــتــه اســت. ايــن بــار نـيــز دولــت از گـفــت‌وگــوي ديـپـلـمـاتـيـك مـستقيم با ايران امتناع مي‌ورزد. پس از حملات 11 سپتامبر برضد آمريكا، دولت ايران تمايل خــود را بــراي هـمـكــاري بــا ايــن كـشــور، مــن‌جـمـلــه هـمـكـاري در جـهـت بـركـنـاري طـالـبـان در افغانستان اعلام كرد. اما در ژانويه 2002 رييس‌جمهور بوش در سـخـنراني خود ايران را به عنوان يكي از كشورهاي عضو محور شرارت معرفي كرد. در اوايل سال2003، ايران پيشنهاد گفت‌وگو با آمريكا را درمورد چندين مـسـاله مهم، من جمله شفافيت كامل در مورد كليه تـجـهـيـزات هـسـتـه‌اي، تـوقـف حـمايت از گروه‌هاي مـخـالـف فـلـسـطـيـنـي، تـبـديـل حـزب‌الـله به سازماني سياسي، هماهنگ‌سازي تلاش‌هاي ضدتروريستي، همكاري در جهت برقراري ثبات سياسي در عراق، و پـذيـرش بـيـانـيـه بـيـروت - صـلـحي جامع كه شامل بـرقـراري روابـط عـادي بـا اسـرائـيـل مي‌شود - اعلام نـمـود. آمـريـكـا بـه پـيـشـنهادي كه از سوي ايران ارايه گــرديـده بـود پـاسـخ نـداد. هـمـچـنـيـن در سـال 2003، آمـريـكـا از پـيـوسـتـن بـه سـه كـشـور اروپـايـي فـرانسه، انـگـلـسـتـان و آلـمـان در تـلاش ديـپـلـماتيك به منظور متوقف ساختن برنامه هسته‌اي ايران خودداري كرد. در نوامبر 2005، سفير آمريكا در عراق مجوزي براي آغاز گفت‌وگوي ديپلماتيك با ايران در مورد مساله بـرقـراري ثـبـات در اين كشور دريافت كرد. مقامات ايـرانـي ايـن پـيـشـنـهـاد را پـذيـرفتند؛ با وجود اين هيچ گفت‌وگويي صورت نگرفت. 8 مه 2006، دولت بيان كرد كه از برقراري مجدد گفت‌وگوهاي ديپلماتيك تـوسـط سـه كـشـور اروپايي حمايت خواهد كرد. در هـمـيـــــن زمـــــان، دولـــــت نـــــامـــــه‌اي را كــــه از ســــوي ريـيـس‌جـمـهور احمدي‌نژاد به رييس‌جمهور بوش ارسال گرديده بود،‌ ناديده گرفت. 31 مه 2006، دولت بيان كرد كه به مذاكرات سه كشور اروپايي خواهدپيوست، اما تا زماني كه‌ايران پـيـــــش از مـــــذاكـــــرات، مـــــوافـــقــــت بــــه پــــذيــــرش درخـواسـت‌هاي آمريكا نكند، با اين كشور مذاكره نخواهد كرد. 29 نـوامـبـر 2006، ريـيس‌جمهور احمدي‌نژاد نامه‌اي آشكار براي مردم آمريكا ارسال كرد. دولت بوش از پاسخ دادن به‌اين نامه امتناع ورزيد. در حال حاضر كاخ‌سفيد درصدد دست‌كاري اطــلاعــات اسـت تـا بـه نـحـوي بـرضـد ايـران حـمـلـه نـظامي‌راه اندازد. درحالي كه دموكرات‌ها اكثريت نـمــايـنــدگــان سـنــا و مـجـلــس را تـشـكـيــل داده‌انـد، ريـيـس‌جـمهور ممكن است در به راه‌اندازي جنگ ديـگـر دچـار مـشـكـل شـود. بـا وجـود عـدم مـوافـقت نـمـايـنـدگـان مـجـلـس بـا افـزايـش نـيروها در عراق و مـخـالـفـت فـزايـنده با جنگ در اين كشور، ادعاهاي جـديـد ريـيـس‌جـمـهـور در مـورد ايران تلاشي براي نــاديــده گــرفـتــن تـصــويــب كـنـگــره بـراي درگـيـري نظامي‌ديگري است.‌ ‌دلايل ديگري نيز وجود دارد تا متقاعد شويم رييس‌جمهور در صدد وارد كردن ما بـه مـسـيـر جـديـدي بـراي شروع جنگي ديگر است. رييس‌جمهور در سخنراني مهم خود در ماه گذشته، دسـتـور اعـزام دومـيـن گـروه جـنـگنده ناو هواپيمابر آمـريـكا )USS( به سركردگي جان استنيس )John Stennis( بـه خـليج‌فارس را اعلام كرد. دولت آمريكا، هـمـسـايگان عرب ايران را به موشك‌هاي پاتريوت مـجـهـز سـاخـتـه، چـنـديـن كـشـتـي مـيـن جـمـع‌كـن به خـلـيـج‌فـارس اعـزام كـرده و دسـتـور افزايش ذخاير نـفـتـي داخـلـي را بـه‌منظور مقابله با توقف احتمالي صـــــادرات نـــفــــت اعــــلام كــــرده اســــت. هــنــــوز از زماني‌كه‌ايران به‌عنوان يك تهديد هسته‌اي معرفي مي‌گرديد مدت زيادي سپري نشده است. اما اخبار مربوط به تحولات ديپلماتيك با كره شمالي، آنچه را كه دولت مي‌توانست در مورد ايران بيان كند تغيير داد. زيــرا كــره شـمــالـي حـقـيـقـتـا داراي تـسـلـيـحـات هـسـتـه‌اي اسـت، درحـالـي كـه ‌ايـران 5 تـا 10 سال با رسـيـدن بـه قـابـلـيـت تـوليد مواد قابل انشقاق جهت سـاخـت بـمـب هـسـتـه‌اي فـاصله دارد. با وجود اين واقـعـيــت، بــازهـم آمـريـكـا در مـورد كـره شـمـالـي از ديــپــلـمــاســي اسـتـفــاده مــي‌كـنــد. واضــح اســت كــه ديـپـلـماسي در مورد ايران نيز مي‌تواند به كارگرفته شود. در مقابل دولت در حال افزايش تنش‌ها با ايران است و در صدد فراهم آوردن زمينه‌اي براي حمله به‌اين كشور است و تلاش مي‌كند موردي را مطرح سازد كه مجوز كنگره را ناديده بگيرد.