جهاد فرهنگی شهید مطهری در سه جبهه الحاد، التقاط و تحجر

در مطلب حاضر نویسنده کوشیده است از این زاویه به بررسی اندیشه های استاد شهید مرتضی مطهری بپردازد.
متفکر شهید استاد مطهری به عنوان یک اسلام شناس و فیلسوف باتجزیه و تحلیل و درک جامع از مقتضیات زمان و شرایط محیط فکری، فرهنگی و اجتماعی دهه 40 و 50 ایران و جریان شناسی فکری و فلسفی مکاتب الحادی و التقاطی از یک سو و دیدگاه های متحجرانه و ناسیونالیستی از سوی دیگر توانست با بیان فلسفی از دین و معنویت در جهت معرفت و تعمیق مبانی اندیشه اسلامی (دین شناسی) و درد دینی (دینداری) در عرصه نظریه پردازی و ارائه مدل های فکری اسلامی نقشی بی بدیل ایفا نماید.
 حضور استاد شهید مطهری در دانشگاه که عرصه تقابل جریانات چپ و مارکسیستی، التقاطی، ملی گرایی و... بود و هم در حوزه که عرصه تقابل اندیشه ناب دینی با جریان های متحجر بود توانست در نهضت امام خمینی به عنوان یکی از ایدئولوک های انقلاب اسلامی مبنای فکری نظام اسلامی را که از کتاب و سنت برگرفته بود، پی ریزی نماید و از این رو به کانون جریان فکری اصیل اسلام و انقلاب اسلامی تبدیل شود.
 
گستره علوم اسلامی و راهبرد استاد
متفکر شهید استاد مطهری به عرصه های متنوع علمی پرداخته و از فلسفه محض تا فلسفه دین، فلسفه اخلاق، معرفت شناسی، انسان شناسی، فلسفه تاریخ، فلسفه علم الاجتماع، دین پژوهی، عرفان والهیات در آثار خود مورد کاوش و بررسی قرار داده است و توانسته است در مقام یک متکلم بصیر و مطلع و دانشمند بسیاری از پرسش های فکری را عالمانه پاسخ دهد و تشنه کامان وادی معرفت را راه بنماید.
 استاد مطهری به این موضوع اشاره کرده است:
 «نوشته های این بنده برخی فلسفی، برخی اجتماعی، برخی اخلاقی، برخی فقهی، برخی تاریخی است با اینکه موضوعات این نوشته ها کاملا با یکدیگر مغایر است، هدف از همه اینها یک چیز بود و بس. دین مقدس اسلام یک دین ناشناخته است، حقایق این دین تدریجا در نظر مردم واژگونه شده است و علت اساسی گریز گروهی مردم، تعلیمات غلطی است که به این نام داده می شود.»(1)
 حضرت امام خمینی(ره) درباره استاد شهید فرمودند:
 «مرحوم آقای مطهری یک فرد بود، جنبه های مختلف در او جمع شده بود، و خدمتی که به نسل جوان و دیگران مرحوم مطهری کرده است، کم کسی کرده است. آثاری که از او هست، بی استثنا همه آثارش خوب است؛ و من کس دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم: بی استثنا آثارش خوب است... مطهری در طهارت روح و قوت ایمان و قدرت بیان کم نظیر بود... آثار قلم و زبان او بی استثنا آموزنده و روانبخش است، و مواعظ و نصایح او- که از قلب سرشار از ایمان و عقیده نشأت می گرفت- برای عارف و عامی سودمند و فرح زاست.
 من به دانشجویان و طبقه روشنفکران متعهد توصیه می کنم که کتابهای این استاد عزیز را نگذارند با دسیسه های غیراسلامی فراموش شود.»
 استاد فرزانه و اندیشمند گرانمایه به عنوان متفکری دردمند و عالم به مقتضیات زمان، در طول حیات فکری خود تلاشهای فراوانی در حوزه احیای دین، آسیب شناسی دینی و آسیب شناسی عقاید دینی و زدودن تحریفات از معارف و مفاهیم دینی نمود. استاد شهید در این خصوص چنین می فرمایند:
 «این بنده از حدود بیست سال پیش که قلم به دست گرفته، مقاله یا کتاب نوشته ام تنها چیزی که در همه نوشته هایم آن را هدف قرار داده ام حل مشکلات و پاسخگویی به سؤالاتی است که در زمینه اسلامی در عصر ما مطرح است.»
 او بیشترین فعالیت احیاگرانه خویش را درحوزه احیای دین انجام داد و در طول حیات پربرکت خود کوشش نمود تا مفاهیم و معارف دینی را مهندسی فرهنگی کرده و آنها را از شکل مسخ شده در آورده و به شکل درست و معقول به جامعه بخصوص نسل جوان و تحصیل کرده عرضه نماید.
 استاد دراین خصوص چنین می فرمایند:
 «توحید ما مسخ شده است، نبوت ما مسخ شده است، ولایت و امامت ما مسخ شده است، اعتقاد به قیامت کم و بیش مسخ شده است، تمام دستورهای اصلی اسلام در فکر ما همه تغییر شکل داده است. در دین صبر هست، زهد است، تقوی هست، توکل هست، تمام اینها بدون استثناء به صورت مسخ شده در ذهن ما موجود است.» (2)
 «افرادی مانند من که با پرسشهای مردم درباره مسائل مذهبی مواجه هستیم کاملا این حقیقت را درک می کنیم که بسیاری از افراد تحت تاثیر تلقینات پدران و مادران جاهل و مبلغان بی سواد افکار غلطی در زمینه مسائل مذهبی در ذهنشان رسوخ کرده است و همان افکار غلط اثر سوء بخشیده و آنها را درباره حقیقت دین و مذهب دچار تردید و احیانا انکار کرده است. از این رو کوشش فراوانی لازم است صورت بگیرد که اصول و مبانی مذهبی به صورت صحیح و واقعی خود به افراد تعلیم و القا شود و این بنده شخصا سال ها است که این مطلب را احساس کرده ام و وظیفه خود دانسته ام که فعالیت های مذهبی خود را تا حدودی که توانایی دارم در راه تعلیم صحیح و معقول مفاهیم دینی و مذهبی متمرکز کنم. تجربه نشان داده که این گونه فعالیت ها بسیار ثمربخش است.» (3)
 حوزه های فعالیت های فکری
 مجموعه تلاش های فکری متفکرشهید استاد مطهری درحوزه تفکر دینی را می توان این گونه تقریر کرد:
 الف-آسیب دانی و تولید تئوری های دینی مبتنی بر منابع اسلامی.
 ب- آسیب شناسی و کارشناسی عمیق معارف و مفاهیم دینی.
 ج- تبیین و آسیب درمانی از معارف و مفاهیم دینی.
 د-تفکیک اندیشه های التقاطی از حوزه معارف و مفاهیم دینی.
 ه- مقابله با آراء و اندیشه های متحجرین.
 و- تنویر و تعمیق اندیشه اسلامی درمحافل خاص و عام.
 ز- تعلیم و تربیت و کادرسازی نیروی انسانی کارآمد درعرصه شبکه تفکر دینی.
 اندیشمند فرزانه استاد شهید مطهری درسه جبهه فعالیت های گسترده در راستای اصلاحات و مهندسی تفکر دینی برپایه مبانی و اصول اسلام ناب محمدی (ص) داشتند:
 مبارزه در جبهه اول (الحاد)
 «استاد مطهری درجبهه مبارزه با رژیم، سرسختانه و دائمی بود و براساس شرایط، شیوه خود را تغییر می داد چنانچه سازمان اطلاعات و امنیت کشور او را یک روحانی افراطی و بدگو می دانست که مترصد فرصت بود تا به دستگاه ضربه بزند. این فرصت طلبی همان هوشیاری انقلابی و مبارزه منطقی بود؛ در تمامی مراحل زندگی نسبت به رژیم سلطنتی بدبین و معترض بود.
 وقتی مطهری توفیق رژیم پهلوی را درایجاد مراکز فحشاء، مبارزه با حجاب، سوق دادن جامعه به سمت زندگی مصرفی غربی و تبلیغات شدید علیه احکام مسلم اسلامی مشاهده کرد، متوجه این واقعیت شد که عوامل و ریشه ها در عمق جامعه نهفته است و مبارزه با تمامی این نمادها زمانی موفقیت آمیز خواهد بود که یک مبارزه حساب شده و اصولی با زیربنای فکری و فلسفی علیه فرهنگ مسلط غربی طرح ریزی شود؛ باید ریشه ها را هدف قرار داد؛ از جایی به دشمن ضربه زد که دارد ضربه می زند. یقیناً اسلام زدایی محمدرضا با رضاشاه تفاوتهای آشکار داشت، لذا در مقام مقابله و دفاع نیز شگرد خاصی، آن هم برای زمانی خاص ضرورت داشت. استاد مطهری در یک گفت وگوی دوستانه به آقای هاشمی رفسنجانی گفته بود:
 این دفعه مثل گذشته نیست؛ مبارزه بسیار دشوار است؛ اینها رفته اند در جلد اصلاحات عمیق اجتماعی و شعارهایی را مطرح کرده اند که رد آن کار مشکلی است.»(4)
 فصل جدید
 « پس از این دوران، فصل جدیدی در زندگانی و مبارزات استاد مطهری آغاز شد. از طرفی قیام 15خرداد سرکوب شده و امام خمینی به خارج از کشور تبعید شده اند و جمعیت مؤتلفه اسلامی نیز منقرض شده است و از طرف دیگر رعبی از سرکوب آن قیام در دل مردم افتاده است. باید به فکر زمینه چینی برای حرکات بعدی بود: فرضاً قیام 15خرداد پیروز می شد، ایدئولوژی مدونی برای اداره حکومت مهیا نبود و تعداد کافی افراد متدین و متخصص برای اداره کشور وجود نداشتند، و بعلاوه آگاهی مردم از اسلام راستین در حد مطلوبی نبود؛ پس باید به تدوین ایدئولوژی اسلامی به زبان روز و به طور متقن و به کادرسازی برای نهضت اسلامی پرداخت؛ و این چیزی بود که استاد مطهری بیشتر و بهتر از دیگران از عهده این کار برمی آمد. باید چهره اسلام آن طور که هست برای مردم نمایان شود، آنگاه خود مردم به سائقه حسن زیبایی دوستی فطری خود به سوی آن جذب خواهند شد و نهضت با بنیه فکری به انجام خواهد رسید.»(5)
 «استاد مطهری پس از مهاجرت از قم به تهران ابتدا به تدریس در مدرسه سپهسالار که امروز به نام خود ایشان است- و مدرسه مروی می پردازند و تدریس استاد در مدرسه مروی تا سه سال قبل از شهادت ادامه داشت. مقدمه و پاورقی بر جلد اول اصول فلسفه را در سال 1332 به پایان رساند، و شرح جلد دوم آن را نیز در سال بعد به انجام می رساند. با اینکه بیش از سی و هفت سال از تألیف این کتاب می گذرد، گردش ایام از طراوت بیان و استحکام منطقی آن، چیزی نکاسته است. جلد سوم این کتاب نیز در سالهای بعد، از چاپ خارج می شود. تأثیر این کتاب در خنثی کردن تبلیغات مارکسیستی حزب توده در آن زمان- که در اوج اقتدار خود بود- و به طور کلی تأثیر آن در نجات مبارزان از افکار مادی تا پیروزی انقلاب اسلامی و بعد از آن، بر کسی پوشیده نیست.
 احسان طبری، ایدئولوک حزب توده که در اواخر عمر خود مارکسیسم را مردود اعلام کرد و به اسلام گرایش پیدا نمود، در مصاحبه ای این تغییر ایدئولوژی خود را نتیجه مطالعه آثار استاد مطهری خصوصاً اصول فلسفه و روش رئالیسم دانست.»(6)
 «استاد شهید از سال 1334 فعالیت علمی خود را در دانشکده الهیات و معارف اسلامی شروع نموده، و کار تعلیم و تدریس را در آنجا علی رغم مشکلاتی که از ناحیه رژیم شاه و برخی استادان وابسته برای ایشان به وجود می آمد به مدت بیست و دو سال ادامه داد.»(7)
 مبارزه در جبهه دوم (تحجر)
 «دومین جبهه مبارزه استاد مطهری، سنگر بسیار دشوار و پیچیده متحجرین بود. جنگیدن در این جبهه و کسب پیروزی و موفقیت به ظرافتهای خاص و هنرمندانه بستگی داشت. از آنجا که این جریان از درون افراد مؤمن به اسلام رشد می کند، مبارزه با آن سخت ظریف و پیچیده است. جبران تهمتی که فرد از این ناحیه متحمل می شود، بسیار زمان بردار است. اسلام اگر صرفاً در ادعیه و عبادات خلاصه شود و فاقد روحی اجتماعی و سیاسی باشد، نمی تواند مدعی دین کامل و جامع خداوند باشد.
 استاد مطهری(ره) به هنگام بحث درباره اصلاحات حوزه در کنار امام خمینی(ره) بودند اما نفوذ جریان اسلام سنتی اجازه نداد تا طرح مذکور پیاده شود و با شکست مصلحین، امام خمینی منزوی شد و استاد مطهری(ره) نیز راهی تهران شد. مطهری از همان آغاز به فضل و عنایات خاص الهی، دیدگاهی روشن و ناب نسبت به اسلام داشت. با آنکه خود فردی بسیار عابد و زاهد و ملتزم به احکام اسلامی بود، ولی هیچ وقت یک بعدی به مسائل ننگریست و یک بعدی نیندیشید.
از حالات معنوی و عبادی برای تکمیل شخصیت الهی خود بهره می جست. نیت پاک و خالصانه مطهری و دیگر یاران امام، جریان زلالی بود که اجازه نداد این حرکت در جامعه شیعی شکل بگیرد و با پیرایش چهره اسلام از پیرایه ها و خرافات مانع دور شدن جوانان و سرخوردگی آنان از اسلام شدند. در عین حال اجازه ندادند نسل جوان مؤمن و کارآمد جذب اسلام سنتی شوند و با فعالیتهای منطقی و حساب شده مجموعه آن روز روحانیون و روشنفکران، نسل انقلابی بیمه شدند و در خلال سالهای ستم شاهی هرچه که به زمان انقلاب نزدیک تر می شدیم، جوانه های این بذرافشانی خودنمایی می کرد. ساواک در سال 1353 در یکی از گزارشهای خود، بعد از آنکه مسجد «کرامت» به امامت آیت الله خامنه ای بسته شد، از واکنش استاد مطهری چنین گزارش می کند: «یاد شده از اینکه نماز جماعت سیدعلی خامنه ای را در مشهد تعطیل کرده اند، به شدت ناراحت شده و اظهار داشت همه مراکز حساس را که اثری دارد می بندند . انسان متحیر می ماند چه کند و چه بگوید. وی گفت: سیدعلی خامنه ای از نمونه های ارزنده ای است که برای آینده موجب امیدواری است و در این مدت کوتاه در مشهد کارهای پرثمری انجام داده که یکی از آنها جمع کردن جوانان روشنفکر و بیدار بود.»(8)
 استاد شهید با قرار گرفتن در برهه ای خاص از وضعیت فرهنگی و اجتماعی ایران به نقش تاریخی و حساس خود در قبال هجوم فرهنگی غرب از یک سو و افکار التقاطی شرق و متحجرین از سوی دیگر، به خوبی ایفای نقش کرد و چون خود یک فیلسوف بود، با مبانی تفکرات انحرافی- به شیوه ای کاملا علمی و نقادانه- برخورد کرد. در یک نگاه کلی استاد مطهری به مسائلی توجه نمود که در جامعه مطرح بودند و غالباً به شکل معما باقی مانده بود و خصوصاً نسل جوان را دچار سردرگمی و تخریب می کرد. استاد شهید در این خصوص می فرماید:
 «مهم تر از اینکه طرحی برای این نسل تهیه کنیم، این است که این فکر در ما قوت بگیرد که مسئله رهبری و هدایت از لحاظ تاکتیک و کیفیت عمل در زمانهای متفاوت و در مورد اشخاص متفاوت، فرق می کند و ما باید این خیال را از کله خود بیرون کنیم که نسل جدید را با همان متد قدیم رهبری کنیم.»(9)
 «مسائل رهبری با روان بشر سروکار دارد، جلب همکاری روانهاو به حرکت در آوردن آنها به سوی هدفی مقدس و عالی مهارت و ظرافت فوق العاده ای می خواهد. کار هر کس نیست. امروز پس از پیشرفتهای حیرت انگیز روان شناسی و جامعه شناسی و بالاخره انسان شناسی، هنگامی که سیره رهبری اولیاء را مطالعه کنیم، می بینیم بر دقیق ترین ملاحظات روانی و به اصول دقیق علمی رهبری منطبق است.»(10)
 «حسینیه ارشاد با نام استاد شهید مطهری پیوند خورده است. وی که هدفی جز روشنگری نسل جوان درباره معارف اسلامی نداشت، به دنبال آن بود که مؤسسه ای ایجاد کند تا پیام نو و نسل نو را در فضا و محیطی نو با هم آشتی دهد. به این ترتیب، بحث مؤسسه تبلیغاتی و فرهنگ حسینیه ارشاد که مطابق با نیازها و آرمانهای نسل جدید طراحی شده بود، در سال 1344 آغاز شد.»(11)
 «هسته اصلی برخی از کتابهای استاد شهید مانند عدل الهی، خدمات متقابل اسلام و ایران و جاذبه و دافعه علی(ع) سخنرانی هایی است که در حسینیه ارشاد ایراد شده است. همچنین بخش اعظم کتاب حماسه حسینی و کتاب گفتارهای معنوی متن سخنرانی های استاد در این موسسه است که بعد از شهادت ایشان به چاپ رسیده است.(12)
 مبارزه در جبهه سوم (التقاط)
 «دوره تاریخی 1332- 1357 فصل مهمی در تاریخ معاصر ایران است. به دنبال شکست اندیشه های مادی پس از کودتای 28 مرداد، دوره تجدید حیات اسلامی آغاز می شود. در یک چارچوب کلی سه جریان فکری عمده با قالب اسلامی برای حل مشکل جامعه تلاش می کردند: جریان راست اصلاح طلب، جریان چپ التقاطی و جریان اسلام ناب.
 جریان های التقاطی راست که به مراتب در بحث های علمی قوی تر بودند، سعی می کردند با تطبیق علوم تجربی با قرآن و روایات، به دین یک رویکرد اجتماعی بدهند و خود نیز از این موضع در مقام دفاع از دین برآیند.
 استاد مطهری به عنوان برجسته ترین چهره اسلام ناب در عصری که نیازمند مباحث عقلی و فلسفی بود، با شیوه ای بسیار شفاف و رسا، ضمن آن که در جمع روشنفکران این جریان حضوری دوستانه و وحدت آمیز داشت، به تبیین مسائل پرداخت. در بین اعضای نهضت آزادی، کانون مهندسین، مجالس مذهبی جبهه ملی و به طور کلی، محافلی که در منازل این افراد برپا می شد، استاد مطهری حضور داشت و با احترام و خوشرویی و سعه صدر فراوان که حاکی از تعادل روحی و ایمان بسیار محکم ایشان بود، برخورد می کرد. از آنجا که استاد مطهری به واقع یک شخصیت علمی بود، با اشتیاق فراوان به دنبال سؤالات و شبهات بود و از هر مطلب تازه و جدید استقبال می کرد.»(13)
 «باری، در این سال ها تلاش بی وقفه استاد مطهری صرف تدوین ایدئولوژی اسلامی به عنوان یک مکتب و یک دستگاه هماهنگ فکری و صرف آشکار کردن چهره واقعی اسلام و زدودن زنگارهای بدعت و خرافه ای می شد که در طول تاریخ بر چهره تابناک آن نشسته بود. درواقع استاد شهید به دنبال آن چیزی بود که در قیام پانزده خرداد کمبود آن احساس شد، یعنی یک ایدئولوژی مدون و یک مکتب جامع به زبان روز و پاسخگو به شبهات جدید که نهضت براساس آن به حرکت خود ادامه دهد و انقلابیون به انحراف کشیده نشوند و پس از پیروزی نیز دارای برنامه باشند.»(14)
 آثار استاد شهید مرتضی مطهری با رویکرد مسئله شناسانه و در پاسخ به نیازهای زمانه و مقتضیات روز بود.
 «کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم» که مقدمه ها و پاورقی های آن به قلم استاد شهید مطهری می باشد، کتابی است در رد ماتریالیسم در ایران و خنثی کردن فعالیت های گسترده حزب توده که می رفت پایه اعتقادات بسیاری از جوانان این سرزمین را ویران سازد.
 استاد مطهری پاورقی های کتاب «اصول فلسفه و روش رئالیسم» را در سال های 51 تا 54 در شرایطی نوشت که جریانات مارکسیستی دین را افیون توده ها معرفی می نمودند و با ترجمه کتاب های مارکسیستی به جامعه سعی در نابودی مبانی و معرفت دینی داشتند. بر این اساس شهید مطهری و به ویژه علامه طباطبایی احساس کردند که باید با مباحث عقلی و فلسفی جریان ماتریالیست ها مواجه شده و به مقابله با آن برخیزند و این گونه «اصول فلسفه و روش رئالیسم» در عرصه اندیشه اسلامی تولید گردید.
 «کتاب مسئله حجاب که تأثیر شگرفی در قبل و بعد از انقلاب اسلامی در جامعه ما داشته است، تفصیل و تدوین یافته سخنرانی های استاد در انجمن اسلامی پزشکان در سال 48 است. کتاب های علل گرایش به مادیگری، امدادهای غیبی در زندگی بشر و سیری در نهج البلاغه نیز که در اصل سخنرانی هایی بوده اند در مجامع مختلف و بعدا توسط استاد شهید تفصیل و تدوین یافته اند، در همین سال ها منتشر شده اند.»(15)
 کتابهای مسئله حجاب و نظام حقوق زن در اسلام در مخدوش کردن سیاست شوم رژیم شاه در دریدن پرده های عفاف و تحقیر و تحریف قوانین اسلام در باب حقوق زن، نقش بسزایی داشته و بسیاری از بانوان مسلمان را که می خواستند ضمن ادامه تحصیل، دین خود را نیز حفظ کنند از بن بست نجات داد و چه بسیار می دیدیم که بانوان با حجاب کامل اسلامی در دانشگاه ها حاضر می شدند و خط بطلانی بر تضاد تحصیل علم و دینداری می کشیدند و با حضور خودجو نامطلوب دانشگاه ها را بهبود می بخشیدند.»(16)
 «کتاب علل گرایش به مادیگری نیز در زمانی به نگارش درآمد که جوانان که مایه مسلمان ولی پرشور و انقلابی، در تار عنکبوت اندیشه های مارکسیستی گرفتار می شدند و استاد برای آنکه راه را از چاه نشان دهند اقدام به نگارش آن کردند و گرچه آثار استاد از سوی رهبران منافقین بایکوت شده بود ولی این کتاب نیز تاثیرات مثبت زیادی داشته و بسیاری از جوانان را از ورطه هولناک ارتداد و گمراهی سیاسی نجات داده است.»(17)
 کتاب «خدمات متقابل ایران و اسلام» در برهه ای از زمان توسط استاد نوشته شد که ملی گرایان و باستان گرایان به دنبال تقابل و تضاد بین اسلام و ملیت بودند و تمدن ایرانی را منکوب و سرخورده از تقابل اسلام معرفی می کردند.
در مجموع اندیشه های شهید مطهری را می توان به عنوان اندیشه های بنیادی و راهبردی تلقی نمود که بخشی از آثار استاد «دغدغه های عمومی انسان شیعه را مطرح می کند که امروز و فردا ندارد و فراموش نمی شود مانند دغدغه های فهم حماسه حسینی در این زمینه بحث های او تئوری های یک متفکر است در فهم عاشورا و سالیان سال می تواند به عنوان یک تئوری در این زمینه باقی بماند و ارائه شود. در بخش دیگر، مسائلی را طرح می کند که به حکومت و زندگی اجتماعی باز می گردد، در این مباحث است که باید به گفته خود او به مقتضیات زمان توجه کرد. نه تنها مطهری، بلکه حتی حضرت امام هم معتقد بودند که کلیات را گفته اند و محققان دیگر باید بیایند و آن ها را به تفصیل بیان کنند. شهید مطهری متفکری بود که به دنبال پیدا کردن قاعده ای برای برقراری ارتباط بین دین ثابت و دنیای متغیر می گشت و این درست همان چیزی است که ما در مواجهه با آثار مطهری کمتر به آن توجه کرده ایم. به عنوان مثال مطهری بحث احکام اولیه و ثانویه را مطرح کرده اما این که امروز چه چیزهایی ثابت هستند و چه چیزهایی باید تغییر کنند پاسخی در آثار مطهری نیست. یا اینکه در امر حجاب، پوشش مناسب امروز در آثار مطهری نیست و باید دیگرانی که اهل نظر هستند به دنبال معیارها باشند. از سوی دیگر شهید مطهری براساس رسالت و تعهد دینی خود، متناسب با نیازهای زمانی و مقتضیات روز آسیب های عمومی دینی را بررسی کرد، امروزه پس از 4 دهه از آن دوران نیاز به بازسازی آن آسیب ها براساس شرایط جدید دوران پس از انقلاب است. بر این اساس اگر آیت الله مطهری در میان ده ها مسئله در مباحث فلسفی، کلامی، فقهی و مسائل فرهنگی، سیاسی، اجتماعی جامعه، گذری به برخی مسائل با نگاه عام و کلان داشته است، امروزه رسالت اندیشمندان جدید است که حوزه های نیازمندی نظام اسلامی را به شکل تخصصی و فوق تخصصی، در ابعاد مختلف جامعه دنبال نمایند.»18
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 منابع:
1-عدل الهی- انتشارات صدرا
 2-ده گفتار- انتشارات صدرا
 3-امدادهای غیبی- انتشارات صدرا
 4-استاد شهید به روایت اسناد- مرکز اسناد انقلاب اسلامی- انتشارات انقلاب اسلامی.
5 تا 7- سیری در زندگانی استاد مطهری- انتشارات صدرا.
8-استاد شهید به روایت اسناد- مرکز اسناد انقلاب اسلامی- انتشارات انقلاب اسلامی
 9 و 10- ده گفتار- انتشارات صدرا.
11-استاد شهید به روایت اسناد- مرکز اسناد انقلاب اسلامی- انتشارات انقلاب اسلامی.
12- سیری در زندگی استاد مطهری- انتشارات صدرا.
 13- استاد شهید به روایت اسناد- مرکز اسناد انقلاب اسلامی- انتشارات انقلاب اسلامی
 14 تا 17- سیری در زندگی استاد مطهری- انتشارات صدرا.
18-ماهنامه هدایت- شماره 115-114-0