ابعاد دخالت آمریکا در ایران

نیروهای مسلح ایران را در قبضه ی خود گرفت، دستگاه ضد امنیتی شاه و شکنجه گران آن را آموزش داد، موجب اختلاف میان ملت ایران و بسیاری از ملتهای مسلمان، از جمله اعراب شد .فساد و فحشا را در ایران ترویج کرد، با رژیم شاه در سرکوب نهضت اسلامی در مقاطع گوناگون، همکاری و آن را راهنمایی کرد! و پس از آن که علیرغم مجموعه ی آن جبهه ی ظلمت و کفر و طغیان، انقلاب اسلامی به پیروزی رسید، از نخستین روزهای تشکیل جمهوری اسلامی، انواع دشمنیها و کار شکنیها و تهاجمها و توطئه ها را بر ضد ایران و ملت انقلابی آن، به کار بست! از کمک فعال به رژیم عراق در جنگ هشت ساله، تا فعالیت برای محاصره ی اقتصادی کامل ایران، تا کمک به عناصر خائن و فراری، تاتبلیغات دائمی در همه ی دستگاههای تبلیغی مربوط به خود، تا آتش بیاری در اختلافات منطقه یی، و سعی وافر برای ایجاد اختلاف میان ایران و همسایگانش تا تلاشهای براندازی و تروریستی بوسیله ی مزد بگیران سازمان سیا، تا فعالیت شدید برای جلوگیری از انعقاد قراردادهای اقتصادی میان ایران و کشورهای گوناگون جهان، تا دهها حرکت موذیانه و تهدید آمیز دیگر در همه ی جبهه ها و همه ی زمینه های ممکن! این فهرست کوتاهی از طومار بلند خصومتهای رژیم امریکا با ایران و ایرانی است.و البته همه می دانند و خود سردمداران رژیم امریکا بیش از همه به تلخی می دانند که رژیم امریکا در اغلب این زمینه ها شکست خورده و ناکام مانده و در انزوا قرار گرفته است! (1)
پی نوشت:
1 جمهوری اسلامی، 16/1/1377، پیام به حجاج بیت الله الحرام.