آزادي بدون قيد و شرط امام

موضوع: اقدامات روحانيون
   روزگذشته شيخ باقر انصاري اظهار مي‌داشت چند روز قبل طبق قرار قبلي با تيمسار پاكروان ملاقات نموده و ايشان پيشنهاد نمودند كه به قم رفته و با چندتن از روحانيون از جمله آيت‌الله گلپايگاني صحبت كنم و مشاراليه نيز به قم عزيمت نموده و در مذاكراتي كه با آيت‌الله گلپايگاني به عمل آورده مشاراليه به هيچ‌وجه حاضر به عدول در اقدامات خود نيستند و فقط آزادي آيت‌الله خميني را بدون قيد و شرط خواستارند و به طوري‌ كه اطلاع حاصل نموده در صورتي كه در ظرف اين هفته آيت‌الله خميني آزاد نشود روحانيون كه خود را براي اقدامات حادي در ايران و حتي كشور عراق و سوريه و مصر آماده نموده‌اند به مبارزه عليه دولت خواهند پرداخت.
 به پرونده فعاليت روحانيون ضميمه شود.
تعداد نسخه: 5 نسخه.
گيرندگان: سه نسخه در بخش 312 ـ اداره سوم ـ اداره دوم.