جلسه روحانیون تهران به همراه حاج سید احمد خمینی در سال 48

در ادامه انتشار اسناد مربوط به یاران امام سند منتشر نشده ای مربوط به فعالیت های مرحوم حجت الاسلام و المسلمین حاج سید احمد خمینی در دهه چهل را منتشر می‌کند. هوشمندی مرحوم حاج احمدآقا در تنظیم روابط شان که بارها مورد اشاره قرار گرفته موجب شده در این گزارش، ساواک حاج احمدآقا خمینی را که حلقه رابط میان مبارزین و حضرت امام در نجف بودند بدون سابقه شناخته شده بداند. مرحوم محمدعلی صدوقی در گفتگویی به این نکته اشاره داشته اند. سرکار خانم دکتر فاطمه طباطبایی در همین زمینه می گوید: «یکی دو سالی که از زندگی مشترک من و احمد گذشت، احساس کردم که ایشان کارهایی دارد که دوست ندارد من از آن اطلاع داشته باشم. اما یک بار به من گفت، اگر من نمی خواهم جزئیات کارهایی را که می کنم به تو بگویم به دلایل خاصی است و مطرح کردن آن به صلاح نیست. زیرا اگر کسانی را که با من در ارتباط هستند بشناسی و از شیوه مبارزات آنان آگاه شوی، ممکن است چنانچه گرفتار شوی، مجبور باشی آنها را لو بدهی و چنین کاری به خاطر حفظ انقلاب و بنا به اصول مخفیکاری به مصلحت نیست.»1 حجت الاسلام والمسلمین موسوی خوئینی ها نیز با اشاره به جلسات حاج احمدآقا با روحانیون در تهران نقل می کند: «وقتی که ایشان تهران می آمد .. در رابطه با مبارزه بیشتر هم سراغ روحانیون و علما می رفتند. در قم بسیاری از ارتباطات بیت امام در قم و نجف را ایشان برقرار می کرد. چون پسر امام بود و ساواک علیرغم ارتباط ایشان با امام خیلی زود سراغ دستگیری ایشان نمی رفت. و خود ایشان می گفت اینها با مراقبت از من سعی می کنند ارتباطات را پیدا کنند... و لذا ایشان خیلی دقت می کرد در تنظیم رابطه.»2

ریاست ساواک تهران (ه 20)
اداره کل سوم(316)
جلسه عده‌ای از روحانیون
عطف به 20/16277 ه30 - 48/8/8
با توجه بمفاد گزارش خبر معطوفی و سوابق افراد شرکت کننده که کلیه آنان باستثنای شیخ احمد خمینی شناخته شده و دارای فعالیت مضره درگذشته بوده‌اند خواهشمند است دستور فرمائید ضمن دادن آموزش لازم 724 نسبت به نفوذ و رخنه هر چه بیشتر در جلسات متشکله این افراد اقدام و ترتیبی اتخاذ گردد حداقل دو منبع درجلسات شرکت و یا مراقبت کامل از آنان هدف و منظور غایی این عده از تشکیل جلسات موصوف به وضوح روشن و تاریخ حاصله را با تعیین مقدمات کامل شیخ احمد خمینی مستمراً منعکس نمایند ضمناً به طور انفرادی و متناوب با استفاده از کلیه امکانات موجود اعمال و رفتار و تماسهای هر یک از افراد مورد بحث را تحت نظر قرار داده و در صورت مشاهده فعالیت مضره و مشکوکی از آنان مراتب را بموقع باین اداره کل اعلام دارند.

مدیر کل اداره سوم- مقدم
رهبر عملیات - صالحی
رئیس بخش 316- ازغندی
رئیس اداره یکم عملیات و بررسی- ثابتی
 

1. گنجینه دل «مجموعه خاطرات یاران درباره یادگار امام حجت الاسلام و المسلمین سید احمد خمینی»، ص 55
2. گنجینه دل «مجموعه خاطرات یاران درباره یادگار امام حجت الاسلام و المسلمین سید احمد خمینی»، ص 521