انقلاب اسلامی ایران و رازهای ماندگاری آن

به هر حال با آنکه تا کنون به بسیاری از رازهای ماندگاری انقلاب اسلامی ایران به مناسبت های مختلف و توسط شخصیت ونهادهای گوناگون ایرانی وبین المللی اشاره شده است اما پرداختن به تمام این رازها کار آسانی نخواهد بود.

به باور بسیاری از صاحب نظران عمده راز ماندگاری انقلاب اسلامی ایران پایبندی رهبری انقلابیون ومسئولین ایرانی به اصول اولیه انقلاب است. بسیار بوده اند رهبران انقلابی و دولت مردانی که پس از نیل به پیروزی از اصول اولیه خود عدول نموده وهمین امر نیز باعث گردید تا حرکت شان استحاله شده وبه سرعت روبه زوال بگذارد و اگر دور نرویم تنها مطالعه اوضاع واحوال مبارزان افغانی که روزگاری می رفتند تا در دنیا به عنوان الگوی مبارزه ومقاومت معرفی شوند مارا به عمق فاجعه ناشی از رو گردانی از اصول اولیه جهاد ومبارزه رهنمون می سازد. چه این که بسیار بودند رهبران فرماندهان ومجاهدانی که درزمان جهاد از فرط تظاهر شان به دین مذهب واصول جهاد و مبارزه دیگران را با غبطه مواجه می ساختند اما پس از شکست طالبان و آمدن حاکمیت جدید سیر قهقرایی و دوری گزیدن شان از آرمان ها واهداف جهاد شگفتی ناظران بین المللی و مردم مسلمان و موحد افغانستان را در کمال نا باوری برانگیخت تا جایی که برخی ریش های دراز خود را کوتاه نمودند و ریش کوتاه ها به تراشیدن آن اقدام کردند و با زنان نامحرم مصاحبت را مجاز دانسته خود دراین عرصه پیش قدم گردیدند و حتی بر سر سفره شراب نشستند ودر بسا مواقعی ابا داشتند از اینکه بگویند در زمان جهاد در سنگر مبارزه علیه کودتا وتجاوز به سر برده ومتاسفانه با نهایت حیرت ودرد ملاحظه نمودیم که شعار دهندگان پیروی جدی از اسلام گرویدگان راه آمریکا گردیده وبه جای پرداختن به احکام اسلام وعمل مطابق به دستورات آن به شعار دموکراسی روآورده و علامت های مسیحیت را به گردن آویختند و اگر مورد پرسش مسلمانی قرار می گرفتند که نه به آن شوری شور و نه به این بی نمکی !!! در جواب می گفتند: آقا! ما چاره ای نداریم جز اینکه از این راه اسلام مذهب ومردم خود را حفظ نماییم واینست که ما امروزه نتیجه درد ناک واسفبار این رویکرد را به گونه ای با گوشت وپوست خود لمس می نماییم که چیزی از آن افتخارات جهاد و عزت اسلامی وانسانی نمانده ویا آهسته آهسته رو به زوال می رود. اما در ایران نه تنها به هیچ وجه به استحاله فکری وعملی رهبری برنخوردیم که هرچه از عمر این انقلاب می گذرد رهبری با قاطعیت و جدیت بیشتر اصول اولیه انقلاب همان اصولی را که امام خمینی (ره) در روزهای اول مطرح نموده و به عنوان منشور انقلاب از خود به یادگار گذاشت سرلوحه عمل خویش قرار داده و در این راستا نه تنها گامی عقب ننشسته که مو به مو به آن اصول عمل می نمایند. دیگر مسولین ایرانی هم به همین ترتیب قدم درجایی می گذارند که رهبری گذارده وبراساس اصول اولیه انقلاب مشی می نمایند وتوده های وسیع مردمی هم همچنان به این اصول پای بندند وحاضرند درمسیر حرکت براساس این اصول هر سختی وجانفشانی را تحمل نمایند.

از همین رو است که تا کنون در طول سه دهه عمر انقلاب اسلامی هیچگاه دیده نشده است موضوع ولایت فقیه رها و یا پایبندی عملی به آن کمرنگ شده باشد; و یا هرگز احساس نگردیده که ایرانیان از کینه ونفرت دشمنان غافل شده و یا لحظه ای به این فکر افتاده باشند که به خاطر چشم وابروی دیگران از اسلام دست بکشند و یا حتی دراین خصوص مسامحه و یا مصالحه ای بنمایند. مسایل فلسطین وسایر نهضت های جهانی هم هرگز به بوته ی فراموشی سپرده نشد وحمایت از مستضعفان ومستمندان عالم همچنان در سرلوحه کاری نظام اسلامی ایران قراردارد. این موارد از باب مشت نمونه خروار بیان شد و الا در این راستا می توان به ده ها و صدها اصل دیگر نیز اشاره کرد. همین مسله است که رهبری ومسئولین ایرانی را نه تنها درداخل ایران که حتی درسطح جهانی به عنوان عناصر قابل اتکا واعتماد درآورده و مشی رهبری فعلی این کشور و وفاداری مردم ایران به این اصول به عنوان الگویی تمام عیار برای همه جهانیان و به ویژه برای مسلمین عالم مطرح می باشند.

عامل دیگر درک عمیق و دقیق شرایط توسط رهبری وکادرهای ارشد نظام جمهوری اسلامی و مردم ایران است به گونه ای که توانسته اند از این شرایط به نفع اندیشه ها و افکار انقلابی شان استفاده اعظمی ببرند ومسلما این عامل تا کنون اثر گذاری بیش از حدی دراستحکام وقوام انقلاب اسلامی ونظام برآمده از متن این انقلاب داشته است.

ارتباط میان رهبری ومسولین وهمه آن ها با مردم عامل عمده دیگری است که توانسته درماندگاری انقلاب اسلامی ایران نقش به سزایی بازی نماید. اگرچه شاید در تطبیق روش ها اختلافات سلیقه ای زیادی وجود داشته باشد وهمین وضع هم گاهی موجب بروز تحلیل های منفی گرایانه از سوی دشمنان گردیده وچه بسا آنان را دربسیاری مواقع امیدوار ساخته وطمع شان را در برآورده شدن انتظار شوم در راستای فروپاشی نظام اسلامی ایران بیشتر بسازد اما نگارنده که سال ها دراین رابطه تحقیق نموده به این تیجه رسیده است که همه مسئولین ایران اسلامی نسبت به رهبری ارادت و وابستگی محکمی دارند و حتی طیف های خاصی از سران انقلاب (نظیر رهبران گروه موسوم به دوم خرداد) که چه بسا گاهی دشمنان انقلاب به عملکرد آن ها هم دل بسته بودند نه تنها ارادت محسوسی به رهبری دارند بلکه ایشان را به عنوان رهبر وهم به عنوان مرجع تقلید شان انتخاب نموده و به تدابیر و خلاقیت کاری ایشان عشق می ورزند وهمین روند است که وقتی اختلافاتی میان مسئولین مختلف پدیدارمی گردد با یک ندای رهبری حل شده وهمه ساکت می شوند و گروه ها و دستجات مختلف به تبع رهبری در یک مسیر واحد و کاملا هماهنگ سیر می نمایند.

رابطه مردم هم با رهبری ومسئولین از روز روشنتر است و کافیست که به سفر رهبری به مناطق مختلف ایران واستقبال کم نظیر وتاریخی مردم از رهبر نگریسته شود تا عمق احساسات و ابراز علاقه های عاطفی اقشار مختلف مسلمان وغیر آن به رهبرشان معلوم گردد. البته این شور و شوق توام با عشق و ارادت و فهم و شعور نه فقط در خصوص رهبر انقلاب که در رابطه با همه سران سه قوه جاری است و همواره سیل جمعیت عاشقانه وشتابان راهی مسیری می گردند که رییس جمهور و یا مسئول دیگری از آن مسیر عبور نموده ویا با مردم برنامه دیدار و سخنرانی داشته باشند. ویا پیروی مردم از دستورات وراهنمایی های رهبری و سایر مسولین ایرانی از شاخصه های دیگری از وجود پیوند عمیق مردم با رهبری ومبارزان راه استقلال و آزادی به نظر می رسد واگرچه گاهی گروه هایی از مردم انتقاداتی نسبت به عملکرد برخی از دستگاه ها داشته ودارند اما درجایی که منافع دینی وملی شان ایجاب نمایند با یک ندای رهبری ویا مسولین مربوطه سیل خروشان مردمی با هرگرایش و جناح بندی لبیک گویان گوش به اطاعت سپرده وهر آن آماده ایثارگری وجانبازی می باشند و حضوری به نمایش می گذارند که در تاریخ نه در گذشته مانندی داشته ونه در عصر حاضر در هیچ کشور و سر زمین دیگر نمونه ای مشاهده شده به گونه ای که عالم و آدم کلک حیرت به دندان گرفته دوستانی را که عاشق این انقلاب ونظامند خوشحال ودشمنانی را که احیانا قصد شوم و نا بخردانه ای علیه انقلاب اسلامی و نظام منسوب به آن بر سرداشته باشند میخکوب و هراسان نموده به یاس و نا امیدی گرفتار می نمایند.

حساس بودن نسبت به دشمن راز دیگری است که موجب گشته تا انقلاب اسلامی ایران همچنان قدرتمند به پیش بتازد. درتاریخ بسیار مشاهده شده است که دشمن از دروازه بیرون رفته اما از پنجره مجددا وارد گشته وهمین روند را می توانیم از لابلای تاریخ افغانستان به خاطر بیاوریم که چگونه رشادت ها وخون دادن مردم ما پس از هر پیروزی به راحتی به هدر رفته اگر دشمنی درظاهر از دست توانمند افغانی ها شکست خورده و مفتضح ورسوا خاک وطن را ترک نموده اما دشمنانی دیگر با ژست وقیافه دوستی وخیر خواهی وارد کشور گردیده نه تنها جان این ملت را می گیرند که همه حیثیت افتخارات وهست وبود آن را به باد فنا می دهند. اما ایرانیان نگذاشتند این تجربه تلخ ونا گوارتاریخی تکرار شود. همانگونه که حضرت امام خمینی (ره) اصول مبارزه با آمریکا را ترسیم نموده و ماهیت استعماری و استبدادی این کشور و هم پیمانان آن را روشن و به خصوص مشخص کردند که آمریکا کی است وچه است وچقدر خطرناک وموذی می باشد و نیز به آنحا مختلف تفهیم نمودند که نه تنها فاصله گرفتن از این کشور حتی وجود حساسیت درمقابل آن می تواند تداوم انقلاب اسلامی را بیمه نماید. رهبری کنونی هم براساس آن رهنمود مشی نموده وهمه مسئولین وقاطبه ملت بزرگ ایران نیز در همان راستا سیر می نمایند و به همین لحاظ حساسیت بی نظیر علیه آمریکا وهمه اقمار و اذناب همفکر این کشور و توطئه های آنان داشته و همین امر هم باعث گردیده است تا آمریکا وهم پیمانانش نتوانند از هیچ راهی واز هیچ گذرگاهی داخل حیاط خلوت ایرانی ها شده و ضربات خود را وارد کنند. و به باور بسیاری از صاحب نظران امور این دید قریب به ثواب است که زوال انقلاب اسلامی ایران هم زمانی خواهد بود که مسئولین ومردم مسلمان ایران این حساسیت رافراموش نمایند. آنگاه است که عوامل آمریکا از راه های مختلف در دل ایرانی ها نفوذ نموده وآخرین ضربه خود را وارد خواهند نمود وحداقل نظام اسلامی ایران ماهیت وجایگاه رفیع کنونی خود را در میان ایرانیان وسطح بین الملل از دست خواهد داد.

آنچه به عنوان مهمترین راز مطرح می باشد توجه مردم مسلمان ایران به مسایل عبادی بزرگداشت اعیاد و عزاداری ها وسایر شعایر اسلامی و اتکال اصلی وحقیقی به خدای یگانه وتوسل به انبیا واولیای خدا می باشد. و این قدرت اصلی ایرانی ها است که امروز هیچ ملت و دولت دیگری ازاین موهبت وقدرت برخوردار نمی باشند.

تلاش ایرانی ها برای سازندگی کشور روند روبه پیش در راستای به دست آوردن مدارج بالای علمی در عرصه های مختلف هسته ای نظامی پزشکی فرهنگی اجتماعی و اقتصادی ازدیگر رازهای ماندگاری انقلاب اسلامی است

و در نهایت ده ها و صدها راز و نکته دیگر در دل این انقلاب نهفته است که به برکت اسلام عزیز ورهبری های بزرگوارانه و مبتکرانه حضرت امام خمینی (ره) و رهبری کنونی و تلاش و پشتکار سایر مسئولین ایرانی و مجاهدت ملت مسلمان ایران ودرنهایت وحدت و همدلی همگان درجهت حرکت به سوی هدف واحد باعث گردیده اند تا امروز انقلاب اسلامی ایران همچنان قدرتمند بماند وبا اقتدار راهش را باز نماید و به پیش بتازد تا جایی که ملت ایران را الگوی تمام جهانیان بسازد.

درود بر روح بلند وملکوتی امام خمینی (ره) سلام بر آیت الله خامنه ای سکاندار کشتی انقلاب وخلف صالح خمینی کبیر(ره) وادای احترام به ملت برادر دوست وهمسایه ایران وپاینده باد همه مجاهدان در راه حق وحقیقت ونابود باد تمام مستکبران وزور گویان عالم. و مبارکباد سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران.