بازتاب جهاني تسخير لانه جاسوسي

بازتاب جهاني تسخير لانه جاسوسي

اقدام دانشجويان مسلمان پيرو خط امام در تسخير لانه جاسوسي آمريكا بازتاب و واكنشهاي مثبت جهاني را هم در پي داشت، حمايت از اقدام دانشجويان پيرو خط امام، محدود به كشورهاي مسلمان نشد و گروه‌هاي آزاديخواه و حق‌طلب در نقاط مختلف جهان از آن حمايت كردند و در پيامهايي كه از سوي آنان منتشر شد در آن به شدت دولت آمريكا را براي پناه دادن ديكتاتور خونخوار پهلوي و حمايت از او و دخالت در امور داخلي ايران محكوم كردند.
پيامدهاي حركت تحسين‌برانگيز دانشجويان انقلابي كشورمان حتي مرزهاي قاره آفريقا را هم در نورديد و به مبارزات كنگره ملي آفريقاي جنوبي بر ضد نظام آپارتايد و تبعيض نژادي روح تازه‌اي بخشيد.
سران اين كنگره در پيام پشتيباني خود اظهار داشتند: «ما از مردم پيشرو، دمكراتيك و ضد امپرياليست سراسر جهان مي‌خواهيم، هوشياري به خرج داده و براي خنثي كردن برنامه‌هاي امپرياليسم بين‌الملل، تحت نظارت امپرياليسم آمريكا، كه درصدد توطئه‌چيني براي وارونه جلوه دادن دستاوردهاي انقلاب ايران است با همبستگي اقدام كنند».
آثار و پيامدهاي و دستاوردهاي فتح لانه جاسوسي براي ملت ايران بسيار پربركت بوده و به حق از سوي حضرت امام اين واقعه «انقلاب دوم» ناميده شد و ايشان خطاب به جوانها فرمودند: «شما جوانها، بتي را كه درست كرده بودند، شكستيد» و به واقع در اين ماجرا هيبت پوشالي آمريكا شكسته شد و يك بار ديگر پس از پيروزي انقلاب اسلامي اراده ملي و اقتدار اسلامي ملت ايران به نمايش درآمده و ضمن حاكميت يافتن خط امام، مواضع گروه‌ها و نيروهاي داخلي و چهره‌هاي سازشكار براي مردم روشن گرديد و از همه مهمتر مركز توطئه بر ضد ملت برچيده شد.
برخي آثار، پيامدها و دستاوردهاي فتح لانه جاسوسي را مي‌توان چنين برشمرد:
ـ شفاف شدن مواضع گروهها و نيروهاي داخلي انقلاب و افشاي چهره‌هاي سازشكار
ـ تقويت روحيه خودباوري و وحدت و همبستگي ملي
ـ نمايش اراده ملي و اقتدار اسلامي ملت ايران
ـ حاكميت خط امام و سقوط ليبراليسم
ـ شكسته شدن هيبت پوشالي آمريكا
ـ شكست حمله نظامي آمريكا به ايران