ديروز امروز

ديروز: عكس‌هاي امام پيشاپيش مردم حركت مي‌كنند و پشت سر، مردمي كه با جان و دل راه افتاده‌اندو به حاشيه ميدان 24 اسفند كه امروز ميدان انقلاب است رسيده‌اند.
خوب كه تماشا كني، نمايندگان اقشار مختلف پشت سر عكس‌هاي امام راه مي‌روند كه نقش عظيم ايشان را در بسيج همه قشرها و طبقات اجتماعي نشان مي‌دهد، تا پس از قرن‌ها به حيات سلطنت شاهانه خاتمه دهد و حكومت اسلامي را برپا كند.
امروز: حالا از ميدان 24 اسفند خبري نيست. 30 سال است كه به ياد حماسه‌آفريني همان مردمي كه با كودكان معصومشان خواستار سرنگوني سلطنت و برپايي جمهوري اسلامي بودند، به ميدان انقلاب تغيير نام داده است، تا براي هميشه خاطره آنها زنده بماند.
امروز همان ضلع جنوبي ميدان انقلاب، زندگي به گونه‌اي ديگر جريان دارد. مردم با اطمينان خاطر و آرامشي مثال زدني عرض خيابان را با اميد به آينده‌اي سرشارتر طي مي‌كنند.
امروز، اينجا ميدان انقلاب است و مردمي كه دلشان همچنان براي انقلاب اسلامي مي‌تپد.