زندگي نامه شهيد محمد رواقي

شهيد رواقي در سال 1328 در شهر مقدس مشهد متولد شد. تحصيلات خود را تا مدرک ديپلم در مشهد گذرانيد و در سال 49 وارد مدرسه عالي بازرگاني شد و اولين قدم کبارزاتي خود را با تشکيل انجمنهاي اسلامي دانشجويان برداشت و نفر اول اعتصابات دانشجويي بود. فردي آگاه و مبارزي شجاع بود و اين مسئله با رويارويي رئيس دانشکده و مخالفت ايشان و سازش نکردن با دستگاه ظلم به اثبات رسيد. سپس براي ادامه تحصيل به آمريکا عازم شد و يکي از فعالترين دانشجويان در راه اشاعه اسلام خدمت به اسلام و مبارزه عليه رژيم کرد. او پس از اخذ فوق ليسانس در رشته مديريت بازرگاني از دانشگاه امريکا راهي ايران شد. پس از پيروزي انقلاب به عنوان عضو هيئت مديره شرکت فرش ايران سپس مدير عامل و رئيس هيئت مديره اين شرکت منصوب شد. همه مي دانند که شهيد رواقي خود را وقف مردم مستضعف مي نمود و در هر روز اين جمله بارها تکرار مي کرد. پاسداري از خون شهيدان وظيفه ماست.